Бюджетные системы (Шпаргалка)

1 ЗП педагогічного персоналу 2 ЗП адміністрації 3 ЗП обслуговуючого персоналу . Фонд ЗП вчителів планується в розрізі 3

Бюджетные системы (Шпаргалка)

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

1. Бюд/жет як економічна категорія

бюджет є провідною ланкою державних фінансів. Його суть полягає в його призначені фінансове забезпечення виконання державою її функцій (економ соціальн управлінськ оборонної ) Бюджет як економічна категорія відображає відносини з приводу формування централізованих та загальнодержавних і регіональних фондів призначених для реалізації функцій держави.

Спеціальними ознаками даних відносин є :

1.Бюджет виконує перерозподільчі функції (між галузями, регіонами, верствами населення, а також перерозподіл у часі )

2.Всеохоплюючий характер відносин

3. Законодавче регулювання здійснюється в 3 напрямках ( закон “ Про бюджетну систему “ , закони , що регламентують надходження доходів і формув фінансових видатків , прийняття щорічного закону про бюджет України на наступний рік. Економічна роль бюджету в країні визначається насам пред фінансовою моделлю країни за послідовністю розподілу ВВП ( ринкова та адміністративна економіка ). У ринковій економіці створений ВВП розподіляється між його виробниками ( робітники , підприємці ) , а потім відбувається формування бюджету країни шляхом стягнення податків. В центрі такої моделі платник податків . При адм моделі держава спочатку централізує частину ВВП , а залишок розподіляє між його виробниками . В центрі такї моделі держава. За рівнем централізації розрізняють умовно такі моделі : Амер 20-30% Західно-европ 30-40% , скандинавська 50-60%. Бюджет як економічна категорія характерезує рух грошових потоків між державою з одного боку і юридичними та фізичними особами з іншого. Цьому процесу притаманний суперечливий характер . Шляхи вирішення суперечливості : 1 )встановлення оптимальних пропорцй розподілу ВВП ( рівень централізації в бюджеті). Критерієм оптимальності будуть економічне зростання та соціальна стабільність в суспільстві. 2) забезпечення постійного зростання ВВП( оскільки теоретично потреби держави відносно стабільні то при зростанні ВВП рівень його централізації буде зменшуватись .

 

_____________________________________________________

2. Бюджет як фінансовий план

Як фінансовий план бюджет являє собою розпис доходів та видатків держави . Враховуючи включну роль буджета для суспільства і держави він завжди закріплюється у вигляді закону. Видатки бюджету їх склад та обсяг визначаються обсягом функцій які бере на себе держава, яку модель регулювання економіки вона використовує, який ступінь соціального захисту провадить . Доходи характерезують податкову політику держави. В Україні б-т як фінансовий план має відмінності від б-ту як економічної категорії оскільки до нього включаються фонди цільового призначення . Для оцінки реальної бюджетної політики необхідно аналізувати структуру доходів і видатків чистого бюджету тобто без цільових фондів. Включення цих фондів до бюджету пояснюється наступним : 1) надання цим фондам законої сили 2) необхідність здійснення державного контролю за ціми фондами . Стан бюджету як фінансового плану характерезується наявністю таких показниками : 1 рівновага доходів та витрат 2) перевищення доходів над витратами 3) бюджетний дифіцит ( при його наявності визначаються джерела його покриття емісійні або неемісійні ) . Як фін план б-т затверджується та законодавчо оформлюєься органами законодавчої та представницької влади.

______________________________________________________

3. Роль бюджету у фінансово кредитному механізмі

ФКМ сукупність фінансових методів впливу на соціально-економічний розвиток економіки.

Він включає дві підсистеми :Фін забезпечення та фін регулювання.

Фінансове забезпечення включає наступні форми ( самофінансуваня кредитуваня акціонерний капітал бюджетні асигнув( розглядаються або як допомога або як засіб регулювання цін та конкуренції )

Фінансове регулювання включає : 1 методи ( сальдовий , нормативний ) , 2 інструменти ( платежі , відрхування , податки)

3 Важелі впливу :

Направлення впливу ( санкції стимули )

Види ( норми і нормативи , форми та методи формування доходів, принципи та методи фінансування та кредитування )

4 Організаційно-управлінський блок ( фінансове право , контроль , плануваня )

______________________________________________________

4.Причини та наслідки Бюджетного дифіциту

Причиною БД є те що бажання та потреби людини і держави вцілому необмежені і постійно зростають а ресурси обмежені і постійно зменшуються. За формою прояву БД відкритий( офіційно визнаний в законі про держбюджет) та прихований (офіційно не визнається ). Причиною прихованого БД є необгрунтованість планових обсягів доходів бюджету. Також причиною прихов БД може бути включення до доходів Б-ту джерел покриття БД ( кредити НБУ)

За причинами виникнення БД: вимушений та свідомий.

Вимушений є наслідком низького рівня вир-ва ВВП і визначається нестачею фін ресурсів у суспільстві

Свідомий БД визначається фінансовою політикою держави держава намагається знизити рівень оподаткування для стимулювання стимулювання економіки недостатні ресурси вона мобілізує за рахунок позик. Крім того використання державних позик необхідне для регулювання фін ринку . ДЦП є своєрідним індикатором цього ринку. БД не можна оцінювати однозначно : добре чи погано . Це обєктивне явище ринкової економіки і боротися з ним на мій погляд заначить боротися з осоновним принципами ринку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Джерела покриття Бюджетного дифіциту

  1. Емісійні
  2. Державні позики
  3. Зовнішні позики

Горошова емісія може використовуватися тільки за умови жорсткого контролю за використанням цих грошей. Гроші можуть бути використані на поточні витрати ( наслідок чого інфляція ) а також на державні інветиції , які приносять доходи та є причиною наступних інвестицій .

Використання державних позик вимагає :

  1. Наявності тимчасово вільних коштів у населення
  2. Довіра кредиторів до держави
  3. Зацікавленість кредиторів
  4. Реальність оримання доходів від вкладання отриманих за рахунок позик грошей.
  5. Спроможність держави розрахуватися по зобовязаннях

Держ позики вимагають чіткої системи погашення держ боргу. Джерелами його погашення можуть бути ( додаткові податкові надходження, доходи від держ інвестицій, підвищення рівня оподаткування, зменшення витрат, випуск нових позик

6. Основа бюджетного устрою

Структура бюджету розглядається у горизонт і вертик розрізі. У гориз вона характерез питомою вагою окремих видів доходів і напрямків видатків. У вертик розрізі структура бюджету розгляд за рівнем державної влади і управлінняю Вертикальна структура характерезується поняттями бюджетний устрій та бюджетна система. Бюджетна система відображає сукупність вісх видів б-тів, що створ в даній країні відповідно до її бюджетного устрою. Бюджетний устрій хар-є способ побудови б-тної системи.

БУ будується на таких засадах :

1) виділення видів бюджетів Існує 3 варіанта виділення видів бюджетів :

а) окремі регіональні бюджети,

б) єдиний центральний бюджет,

в) створення центрального( Держ бюджет та бюджет респ Крим) та місцевих бюджетів( обласні районні,міскі,сільські) крім цього міські бюджети можуть бути централізовані для певної адм одиниці і децентралізовані).

  1. встановлення принципів побудови БС

В основі побудови БС лежить адм-терітор поділ України та наступні принципи

1. Принцип єдності .Цей принцип забезпечується наступним :

а) на кожному рівні затверджується консолідований бюджет,

б) існуванням єдиною системою доходів і витрат

в) управлінням бюджетом з єдиного центру

2.Принцип автономності. Цей принцип забезпечується наступним

а)затвердження і виконання кожного бюджету окремо

б) розмежуванням доходів і витрат між б-том

в) правом місцевих органів влади незалежно затверджувати та виконувати власні бюджети

3) розмежевання доходів та видатків між ланками БС,

Принципами розподілу видатків є :

а) принцип відомчої підпорядкованості ( означає , що субєкт оримує гроші з того бюджету який знаходиться на рівні органу управління субєктом)

а) принцип теріторіального розташування (означає , що фінансування отримується субєктом з бюджету який належить до тієї терітор одиниці на якій розташований субєкт

В основному застосовується перший принцип другий використовується як вийняток.

Розподіл доходів здійснюється на таких принципах :

1 Забезпечення надійної фін бази для фінансування закріплених видатків

2 встановл залежності між зусиллями місцевої влади і формуванням доходів відповідних бюджетів

3 встановлення зацікавленості місцевих органів влади у пошуку та мобіл фін резервів і недопущення адміністративного вилучення до вищестоячих субєктів

В процесі розподілу доходів вони поділяються на :

1. Загалнодержавні податки і платежі ( закріплені і регулюючі )

2 Місцеві податки і збори ( закріплються за місц бюджетами відповідно до того який орган їх встановлює .При цьому також може встановлюваться їх розподіл між окремими ланкамимісцевих бюджетів.

На даний час з держ бюджету фінансуються такі витрати ( оборона, переважна частина н/г, витрати на органи держ влади, прокуратури, судової влади, митних податкових органів, соц захист населення, соц і культурна сфера. З місцевих бюджетів фінас видатки на соціальнокультерн

Похожие работы

1 2 3 4 > >>