Соціальні функції тіньової економіки в інституційному розвитку постсоціалістичних країн

Якщо врахувати результати дослідження багатьох авторів, то можна дійти висновку, що тіньова економіка — це величезне зло, а з

Соціальні функції тіньової економіки в інституційному розвитку постсоціалістичних країн

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
нансів України, під час розрахунку рівнів тіньової економіки не враховується ціла низка її функцій як позитивного соціально-економічного характеру так негативних функцій, які не лише забезпечують падіння ВВП, а й руйнують структуру національної економіки. З рис. 1 видно залежність динаміки ВВП від рівня тіньової економіки.

Окремі дослідження засвідчують, що ефекти детінізації економіки можуть бути неоднозначними. Очевидно, що руйнування тіньових схем ухилення від оподаткування сприятиме формуванню умов для чесної конкуренції, легально працевлаштовані люди не вимагатимуть соціальної допомоги від держави та матимуть соціальні гарантії, скоротяться корупційні ризики. Інші дослідження вказують на те, що тіньова економіка може як стримувати, так і стимулювати економічне зростання. Кількісні оцінки австрійського економіста Ф. Шнайдера для окремих країн доводять, що 2/3 доданої вартості, створеної в тіньовій економіці, роблять внесок у споживання, тим самим стимулюючи економічне зростання. Низка експертів уважає, що додатково до ВВП, який обраховує офіційна статистика, у тіньовій економіці створюється тіньовий ВВП, який становить 40-60% від його офіційного обсягу [6]. Показники, які пов’язують із рівнем тіньової економіки в Україні, розраховують Державна служба статистики, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та професор Ф. Шнайдер. Оцінка Держ- стату (близько 17% ВВП) відображає обсяг економіки, яка безпосередньо не спостерігається. За даними Ф. Шнайдера, тіньова економіка в Україні знаходиться в діапазоні 46-53% ВВП. У своїх методологічних поясненнях експерт зазначає, що його методологія концентрується на двох видах тіньової економіки, таких як незаконна зайнятість та виробництво товарів і послуг домашніми господарствами [5]. За різними методами оцінки Мінекономрозвитку («витрати населення — роздрібний товарообіг», фінансовий, монетарний, електричний методи та метод збитковості), які, відповідно до Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки, затверджених Наказом Мінекономіки від 18 лютого 2009 р. No 123, воно використовує у своїх розрахунках, тіньова економіка в Україні у 2016 р. становила від 27% до 53% ВВП. Так званий інтегрований показник рівня тіньової економіки, згідно з даними Мінекономрозвитку, у І кварталі 2016 р. становив 38% ВВП. тіньова економіка суспільство ринковий

Незважаючи на деяке зниження рівня тіні- зації економіки України в 2016 р., її значення все ще досить близько межує з рівнем для країн третього світу. Хоча позитивним є те, що експерти вказують на факт зменшення тіньової економіки у 2016 р. загалом до 35% [7].

Більшість дослідників тіньової економіки, аналізуючи стан та історичний розвиток тіньової економіки, опираються на швейцарського економіста Д. Кассела, який визначає три позитивні функції тіньової економіки в ринковому господарстві: «економічне мастило», «соціальний амортизатор» та «вмонтований стабілізатор» [1].

У цілому вплив тіньової економіки на суспільство є скоріше негативним, аніж позитивним. Очевидно, співвідношення позитивних і негативних (із погляду суспільства) ефектів тіньової економіки залежить, відповідно до проведеного нами дослідження, як від її масштабів та ефективності функціонування, так і від амбівалентності громадян. Так, саме амбівалентність забезпечує стійкість тіньової економіки, оскільки за значного негативного впливу вона забезпечує зростання доходів усім працюючим у тіньовій сфері, які перевищують їх в офіційній економіці. За твердженням російського філософа В. Ойзермана, «роздвоєність особистості в поглядах на матеріалістичну істину веде до власного матеріального задоволення» [8].

Низка секторів економіки сьогодні не віднесена в Україні до тіньових, але за стандартами Євросоюзу вони такими є. Серед них — фіктивна зайнятість у домашньому секторі економіки. Значні за рівнем прибутки, які не обліковуються, є в підсобному домашньому господарстві (від вирощування сільськогосподарських культур, птиці до проведення будівельних та ремонтних робіт, надання платних послуг). Другий великий сегмент ринку тіньових послуг — це доведення до споживача сільськогосподарської продукції із віддалених від ринків збуту територій. Поширенню цього тіньового сегменту сприяє держава своїми обмеженнями (закупівля молока від населення з 01.01.2018) і т. д.

На думку фахівців Світового банку, тіньова економіка значною мірою відображає резерви зростання національної економіки в майбутньому, але вона також обмежує застосування такого резерву. Тіньова економіка сприяє реальному зростанню економіки, навіть якщо це й не підтверджується статистично. Тобто «чорний ринок» призводить до деформації конкуренції, яка є одним із факторів економічного зростання.

Тіньова діяльності фізичних осіб у неформальному секторі економіки має свої власні специфічні моменти. Бажання суб’єктів цього сектору отримувати додатковий прибуток для підтримки поточної життєдіяльності і підвищення рівня життя дуже різноманітні, серед них — фізіологічне, духовне, виживання людини, бажання особистості вдосконалюватися і визначити свій вищий статус із хорошим фундаментом на майбутнє.

Висновки. Проведені дослідження дали змогу уточнити структуру тіньової економіки, зокрема розмежувавши кримінальну від тіньової, яка створює соціально-економічний ефект, і провести сегментацію тіньової економіки. Встановлено, що багато видів тіньової економіки (особливо приховані і неофіційні) швидше допомагають розвитку легальної економіки, ніж заважають їй. Запропоновано диференціацію тіньової економіки за об’єктами, цілями і завданнями, які стимулюють інші сектори економіки і відокремлюють їх від злочинних. Проаналізовано причини виникнення тіньової економіки. Визначено нові позитивні функції тіньової економіки та розглянуто наслідки функціонування тіньової економіки.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  Cassel D. Funktionen der Schattenwirtschaft im Koordinationsmechanismus von Markt- und Plan-wirtschaften. ORDO. Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 37. 1986. S. 73-103.

  Gretschmann K., Mettelsiefen B. Die Schattenwirtschaftsdebatte - eine Retrospective. Schattenwirtschaft. Gottingen, 1984. S. 17-19.

  Хайек Ф. фон. Конкуренция как процедура открытия. Мировая экономика и международные отношения. 1989. No 12. С. 10-15.

  Ленин В.И. Как нам организовать соревнование. Полное собрание сочинений; 5-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т 35. С. 195-205.

  Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доп. / Т.А. Тищук, Ю.М. Харазішвілі, О.В. Іванов; за заг. ред. Я.А. Жаліла. К.: НІСД, 2011.96 с.

  Всемирный банк. URL: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/ about.

  Schneider F., Buehn A., Montenegro C.E. Shadow Economies all over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Montenegro. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?- abstract_id=1645726/

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov. ua/?lang=uk-UA.

  Ойзерман Т.И. Амбивалентность философии: Научное издание. М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2011.400 с.

Похожие работы

< 1 2