Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід зазначити, що значний внесок у дослідження проблеми обліково-аналітичного забезпечення процесу управління зробили такі

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки

Іващенко Г.А.

Анотації

В науковій статті досліджено визначення поняття "обліково-аналітичне забезпечення процесу управління підприємством". Визначено складові механізму обліково-аналітичного забезпечення. Сформовано вимоги до формування інформаційної системи обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки. Під час забезпечення економічної безпеки слід ураховувати зміну потреб користувачів обліково-аналітичної інформації, необхідно визначати напрями вдосконалення традиційної системи обліку з урахуванням впливу змін зовнішнього середовища на економічну безпеку соціальної системи.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, бухгалтерський облік, облікова інформація, аналіз даних, економічна безпека, інформаційні ризики.

В научной статье исследовано определение понятия "учетно-аналитическое обеспечение процесса управления предприятием". Определены составляющие механизма учетно-аналитического обеспечения. Сформированы требования к формированию информационной системы учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности. При обеспечении экономической безопасности следует учитывать изменение потребностей пользователей учетно-аналитической информации, необходимо определять направления совершенствования традиционной системы учета с учетом влияния изменений внешней среды на экономическую безопасность социальной системы.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, бухгалтерский учет, учетная информация, анализ данных, экономическая безопасность, информационные риски.

In the scientific article the definition of the concept of "accounting and analytical support of enterprise management process" is investigated. The components of the accounting and analytical support mechanism are determined. Requirements for the formation of an information system for accounting and analytical support of economic security have been formed. In the course of providing economic security, account should be taken of changes in the needs of users of accounting and analytical information, it is necessary to determine the direction of improving the traditional accounting system, taking into account the impact of changes in the environment on the economic security of the social system.

Keywords: accounting and analytical support, accounting, accounting information, data analysis, economic security, information risks.

Постановка проблеми

В умовах складно прогнозованої зміни зовнішніх і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності існує висока ймовірність виникнення загроз, реалізація яких може призвести до появи ознак кризового стану, а надалі і банкрутства значної частини вітчизняних підприємств. Наявність значної кількості загроз для стійкого та ефективного функціонування кожного підприємства потребує удосконалення існуючих та розроблення нових механізмів гарантування економічної безпеки на мікрорівні. Відповідно до високого рівня невизначеності умов функціонування, найбільш важливими сьогодні залишаються проблеми інформаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Основою інформаційного забезпечення повинно стати обліково-аналітичне забезпечення, яке передбачатиме формування обліково-аналітичної інформації після збору та обробки зовнішньої та внутрішньої інформації, а надалі - розроблення на її основі тактичних та стратегічних завдань в управлінні економічною безпекою підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Теоретичному розробленню питань, які пов’язані з підтримкою достатнього рівня економічної безпеки на всіх рівнях управління, належну увагу приділяли О. Ареф’єва, В. Білоус, Н. Вавдіюк, І. Бінько, В. Геєць, З. Герасимчук, Т. Кузенко, М. Єрмошенко, Т. Ковальчук, Я. Жаліло, О. Кузьмін, А. Кірієнко, Б. Кравченко, Л. Мельник, І. Михасюк, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Мунтіян, Н. Нижник, С. Шкарлет, С. Покропивний, А. Ревенко, О. Терещенко, В. Шлемко, В. Ярочкін [1-10].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід зазначити, що значний внесок у дослідження проблеми обліково-аналітичного забезпечення процесу управління зробили такі вчені: Ф. Бутинець, М. Чумаченко, Я. Крупка, Г. Кірейцев, Л. Гнилицька, М. Пушкар, О. Гудзинський, М. Дем’яненко, П. Саблук, В. Самочкін [1 - 10] та інші. Віддаючи належне науковому та практичному значенню робіт згаданих учених, зазначимо, що у вітчизняній і зарубіжній літературі, на жаль, дотепер не знайшли відповідного відображення деякі важливі аспекти здійснення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначення понятійно-категоріального апарату обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження

Основою обліково-аналітичного забезпечення є інформація, яка використовується для оцінювання та аналізу економічних явищ і процесів під час прийняття рішень в області розвитку та управління. Управління економічною безпекою підприємства - це безперервний процес забезпечення інформацією про ймовірність виникнення і розвитку проблем, загроз і ризиків шляхом подальшого її опрацювання для прийняття управлінських рішень відповідно до ситуації. Обліково-аналітична інформація повинна відповідати таким вимогам:

своєчасно, точно і достовірно відображають зовнішню і внутрішню інформацію всіх господарських операцій підприємства;

виявити, ідентифікувати і відстежувати розвиток внутрішніх і зовнішніх викликів, ризиків і загроз;

надавати інформацію про безпеку поточного рівня економічної безпеки для розрахунку найбільш важливих якісних і кількісних показників;

формувати інформаційну базу для прийняття рішень в управлінні економічною безпекою;

боротися з промисловим шпигунством і витоком конфіденційної інформації [2].

Основні функції управління можуть виконуватися тільки тоді, коли існує якісне обліково-аналітичне забезпечення. Ці функції визначаються взаємопов'язаними елементами: бухгалтерський облік і звітність, регулювання і контроль, аналіз і планування, що являють собою процес безперервних, взаємопов'язаних дій, які утворюють замкнутий процес управління.

Якість обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства визначає не тільки ефективність поточних управлінських рішень, але й доцільність і обґрунтованість прийнятих стратегічних планів на довгострокову перспективу. При цьому традиційний бухгалтерський облік не дає можливості відстежити інформацію із потрібним ступенем деталізації: в аспекті структурних підрозділів підприємства, сегментів діяльності, груп і видів продукції [2]. Система обліково-аналітичного забезпечення, яка повно і об'єктивно відображає поточну економічну ситуацію, необхідна для динамічного розвитку підприємства, прийняття ефективних управлінських рішень і досягнення довгострокових цілей діяльності суб'єкта господарювання. Головними вимогами до інформації цієї системи є: оперативність, реалістичність, комплексність і змістовність. Надійність обліково-аналітичного забезпечення сприятиме прийняттю менеджерами ефективних управлінських рішень, що відповідають сучасним умовам ринкової економіки.

Обліково-аналітичну інформацію, яка використовується для управління підприємством, класифікують за рядом ознак. Так, щодо суб'єкта господарювання інформацію можна поділити на внутрішню і зовнішню. Внутрішня інформація є даними господарського обліку - оперативного, статистичного і бухгалтерського. Зовнішню інформацію отримують з найрізноманітніших джерел: нормативно-правових документів, засобів масової інформації, статистичних збірників, спеціальних видань та ін. З точки зору конкретного завдання, для вирішення якого використовується інформація, вона поділяється на основну і допоміжну.

Ще одним критерієм класифікації інформації виступає періодичність її подання. Відокремлюють регулярну (періодичну) інформацію і епізодичну. Терміни і формат подання регулярної інформації регламентуються внутрішніми документами підприємств. Епізодична (спеціальна) інформація збирається і подається у міру мірі необхідності, виходячи з управлінських завдань, що вирішуються на конкретний момент часу менеджментом організації.

Залежно від ступеня оброблення та узагальнення виокремлюють первинну інформацію і вторинну або зведену. Останні дві отримують завдяки переробленню і узагальненню первинних даних. Результатом функціонування відповідної системи забезпечення є обліково-аналітична інформація. Для формування методологічних основ обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, перш за все, необхідно з'ясувати сутність поняття "обліково-аналітичне забезпечення”. Слід зазначити, що підходи до інтерпретації цього поняття в економічній літературі різняться дуже істотно.

За словами В. Вольської, обліково-аналітичне забезпечення є поєднання збирання, підготовки, реєстрації та зведення облікової інформації підприємств, яке ґрунтується на юридично встановлену систему обліку, і зроблений на основі глибинної інформації аналіз з використанням певних методів і прийомів [2].

Інтерпретація терміну Т. Безродної полягає у такому: процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її якості та кількості. Термін "забезпечення", вважає автор, означає виконання процесу надходження обліково-аналітичної інформації в системі управління [1].

Інше визначення обліково-аналітичного забезпечення можна знайти у Р. Юзва: сукупність облікових і аналітичних процесів, об'єднаних у обліково-аналітичну систему та призначених для задоволення інформаційних потреб користувачів у результаті перетворення первинно

Похожие работы

1 2 3 > >>