Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем щодо виробництва та реалізації зерна й питань розвитку зернового ринку у різних

Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
615 та 1808 га відповідно. На частку цих 3-х підприємств у 2016 р. припадало майже 50% загальної посівної площі зернових і зернобобових Бершадського району, ПП “Віта”, ТОВ “Агро-Буг”, ТОВ “Красне-Агро- Інвест” належить більше, ніж 16%.

Сприятливі кліматичні і грунтові умови для виробництва зернових культур та озимої пшениці зокрема за наявності нових високоврожайних сортів дозволяють підприємствам одержувати досить високі врожаї (табл. 3).

Як бачимо з табл. 3, за період, який аналізується, спостерігається тенденція до підвищення урожайності зернових і зернобобових культур майже у всіх вище вказаних сільськогосподарських підприємствах Тиврівського району Вінницької області.

У 2016 р. порівняно з 2012 р. майже вдвічі зросла врожайність в ПП “Віта”, ТОВ “Агро-Буг”. Найвищі показники урожайності зернових і зернобобових культур в цілому за досліджуваний період спостерігались у Філія “Стояни” ТОВ “АгроІнвестУкраїна”, ТОВ “Красне-АгроІнвест” та в ТОВ “ПоділляЛатІнвест”, найнижчі — у ТОВ “Агро-Еталон”. Обсяги виробництва зерна на досліджуваних підприємствах Тиврівського району у динаміці характеризують дані, наведені в таблиці 4.

Дослідження показують, що валовий збір зерна у провідних сільськогосподарських підприємствах Тиврівського району за 2012-2016 рр. збільшився, крім підприємства ТОВ “ Поділля- Лат-Інвест”, де виробництво зерна зменшилося на 19,2%. При цьому значний приріст зернових забезпечили такі сільськогосподарські підприємства, як ПП “Віта” (на 2,3%), ТоВ “Красне- АгроІнвест” (на 62,3%). ТОв “Агро-Буг” (на 13,2%) (рис. 1).

У досліджуваних сільськогосподарських підприємствах Тиврівського району більшою мірою приріст валових зборів відбувається за рахунок підвищення врожайності. Висока урожайність зернових і зернобобових культур пояснюється запровадженням інтенсивної технології вирощування зернових, своєчасним проведенням усіх технологічних операцій тощо.

Як показує досвід провідних зерновиробни- чих підприємств Бершадського району, кращими агрономічними строками проведення сівби є 5-15 вересня. Основний обробіток ґрунту — безплужний, поверхневий, на глибину — 10-12 см. Передпосівний обробіток ґрунту виконувався комбінованими агрегатами, які дозволяють загорнути насіння на ущільнене ложе та чітко задану глибину.

Розміщення зернових культур в освоєних сівозмінах, які дозволяють ефективніше використовувати ґрунтові умови, є дуже важливим, адже кожен різновид ґрунтів містить неоднакову кількість поживних речовин, має різну щільність, водо- і повітропроникність. При цьому, як підкреслює М.М. Караман, схема сівозміни повинна складатися з таким розрахунком, щоб для кожної культури був обґрунтований найкращий попередник [3, с. 51]. Спільну із ним думку висловлює і Л.В. Забуранна, яка зазначає, що кращими попередниками для озимої пшениці — основної зернової культури району — є чорний пар, люцерна, горох, кукурудза на зелений корм і силос. Аналіз різних ґрунтових умов переконує, що у сівозміні продуктивність більшості культур на 30-50% вища, ніж у беззмінних посівах. Чергування культур у сівозміні поліпшує фіто- санітарний стан посівів і забезпечує високу врожайність. Зокрема приріст урожайності різних сортів озимої пшениці з використанням 3-пільної сівозміни становитиме в середньому 7 центнерів з одного гектара [2, с. 60].

Для того, щоб виконувати сільськогосподарські роботи в кращі технологічні строки, господарства мають бути забезпечені технічними засобами і, насамперед, тракторами і зернозбиральними комбайнами (табл. 5). економічний ринок зерновиробництво інвестиційний

Дані табл. 5 показують, що наявність основних видів техніки в районі у 2016 р. порівняно з 2012 р. збільшилась на 10,7%, в тому числі тракторів — на 7,9%, зернозбиральних комбайнів — на 22,9%. Збільшення зернозбиральних комбайнів призвело до меншого навантаження збиральних площ зернових на 1 комбайн, що в свою чергу зменшило втрату зерна при збиранні. Забезпечення сільськогосподарських підприємств технікою дало можливість своєчасно виконати всі технологічні операції і як результат — покращило врожайність зернових і зернобобових культур, що є одним з факторів ефективного функціонування цих підприємств.

В останні роки з-за недосконалості механізму ринкових відносин відбулося погіршення діяльності аграрного сектора економіки, в тому числі виробництва зерна. Зниження рівня сільськогосподарського виробництва було обумовлено нестачею матеріальних ресурсів, погіршенням стану матеріально-технічної та технологічної бази, диспаритетом цін, а також відсутністю підтримки держави, що призвело до погіршення фінансового стану та банкрутства багатьох підприємств. У зв’язку з цим в зернових господарствах виникла нагальна проблема — домогтися підвищення і стабілізації сільськогосподарського виробництва шляхом інвестування.

Інтенсивне господарювання сільськогосподарських виробників нині уможливлюється за рахунок збільшення обсягу (кількості) та якості інвестицій (табл. 6).

Дані табл. 6 показують, що за останні роки інвестиції, спрямовані в діяльність сільськогосподарських підприємств Вінницької області, помітно збільшуються. Однак зростання показників, що використовуються для оцінки збільшення капітальних інвестицій, є досить нестійким.

Протягом 2011-2012 років сума грошових вкладень сільськогосподарських підприємств на одиницю показників, вказаних у табл. 2.11, зростала. У 2013 році простежувався їхній спад, що пов’язано, насамперед, із зменшенням обсягу інвестицій.

Однак завдяки їх збільшенню у 2014 та 2015 роках, показники інтенсивності капітальних інвестицій знову зросли, крім суми інвестицій на 1 грн прибутку, яка порівняно з попередніми роками суттєво знизилася.

Серед районів Вінницької області провідне місце за обсягами інвестицій посідає Тиврівський район, який володіє унікальним комплексом природних та економічних умов для розвитку зернового господарства, виробництва конкурентоспроможного зерна.

Таблиця 5

Забезпеченість тракторами і зернозбиральними комбайнами у сільськогосподарських підприємствах Тиврівського району Вінницької області у 2012-2016 рр.

Показники

Роки

2016 до

2012 р, %

2012

2013

2014

2015

2016

Кількість основних видів техніки:

375

407

402

405

415

110,7

трактори, шт.

305

316

317

320

329

107,9

зернозбиральні комбайни, шт.

70

91

85

85

86

122,9

Таблиця 6

Деякі економічні показники та показники інтенсивності капітальних інвестицій сільськогосподарських підприємств Вінницької області за 2010-2015 рр.

Показник

Роки

2015 до

2011 р, %

2011

2012

2013

2014

2015

Капітальні інвестиції, тис. грн.

1397052

143929

1269591

1528062

2143245

153,4

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств, од.

2354

2584

2606

2592

2453

104,2

Інвестиції на одне сільськогосподарське підприємство, тис. грн.

593,5

555,3

487,2

589,5

873,7

147,2

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

1823,3

1828,5

1825,0

1831,3

1838,2

100,8

Інвестиції на 1 га сільськогосподарських угідь, грн.

766,2

784,8

695,7

834,4

1165,9

152,2

Чисельність працівників, зайнятих у сільському господарстві, тис. осіб

41,8

43,3

38,5

42

39,8

95,2

Інвестиції на одного працівника, зайнятого в сільському господарстві, грн.

33422,3

33139,2

32976,4

36382,4

53850,4

161,1

Валова продукція сільського господарства сільськогосподарських підприємств, млн грн.

8142,9

7764,6

10620,6

12319,9

10940,3

134,4

Інвестиції на 1 грн валової продукції сільського господарства сільськогосподарських підприємств, грн.

0,172

0,185

0,119

0,124

0,196

114,0

Прибуток в сільськогосподарських підприємствах, млн грн.

1101,8

855,5

541,5

1531,7

3850,1

349,4

Інвестиції на 1 грн прибутку сільськогосподарських підприємств, грн

1,27

1,68

2,34

0,99

0,56

44,1

Таблиця 7

Капітальні інвестиції провідних зерновиробничих сільськогосподарських підприємств Тиврівського району за 2012-2016 рр., тис. грн.

Найменування

підприємств

Роки

2016 р. до

2012 р., %

2012

2013

2014

2015

2016

ТОВ “ПоділляЛат-Інвест”

3996

6882

5190

3510

2804

70,2

ПП “Віта”

1760

2529

2066

6343

8707

494,7

ТОВ “Агро-Буг”

1245

2045

2131

5880

884

71,0

ТОВ “Агро-Еталон”

31984

5184

1807

2640

9977

31,2

ТОВ “Красне-АгроІнвест”

591

240

1443

4495

8357

14,1р.

Всього

39576

16880

12637

22868

30729

Похожие работы

< 1 2 3 >