Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем щодо виробництва та реалізації зерна й питань розвитку зернового ринку у різних

Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией


Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Уланчук В.С., Жарун О.В.

Розкрито економічну сутність ринку зерна та організаційно-економічні засади його розвитку в сучасних умовах. Узагальнено теоретичні основи інвестиційного забезпечення як засобу ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва. Охарактеризовано основні напрями та джерела інвестиційного забезпечення процесу функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Здійснено оцінювання результативності процесу функціонування цих підприємств.

Ключові слова: інвестиції, ринок зерна, сільськогосподарські підприємства, ефективність.

Раскрыта экономическая сущность рынка зерна и организационно-экономические основы его развития в современных условиях. Обобщены теоретические основы инвестиционного обеспечения как средства эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий на рынке зерна. Проанализировано современное состояние и тенденции развития отечественного зернопроизводства. Охарактеризованы основные направления и источники инвестиционного обеспечения процесса функционирования сельскохозяйственных предприятий на рынке зерна. Осуществлена оценка результативности процесса функционирования этих предприятий.

Ключевые слова: инвестиции, рынок зерна, сельскохозяйственные предприятия, эффективность.

The economic essence of the grain market and the organizational and economic foundations of its development in the modern conditions are revealed. The theoretical foundations of investment support as a means of effective functioning of agricultural enterprises in the grain market are generalized. The present state and trends of development of domestic grain production are analyzed. The main directions and sources of investment support for the functioning of agricultural enterprises in the grain market are described. An assessment of the effectiveness of the operation of these enterprises has been carried out.

Keywords: investment, grain market, agricultural enterprises, efficiency.

Постановка проблеми. У сучасних умовах зернове господарство України розвивається нестабільно, спостерігаються суттєві коливання врожайності сільськогосподарських культур, відчутною є різниця між валовими зборами зерна передових і відстаючих сільськогосподарських підприємств. До основних проблем його функціонування відносять недостатнє інвестиційне забезпечення. Сільськогосподарські підприємства для стабільного розвитку зернови- робництва, покращення якості зерна, оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня агротехнологій, впровадження інновацій тощо потребують інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем щодо виробництва та реалізації зерна й питань розвитку зернового ринку у різних історичних періодах є науковим доробком відомих вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких А.І. Алтухов, В.Г. Андрійчук, І.О. Бистрова, В.І. Бойко, Б.В. Буркинський, Л.В. Забуранна, Ю.С. Земський, Г.М. Калетнік, А.М. Карпенко, І.Г. Кириленко, Л.Є. Купинець, М.Г. Лобас, С.В. Майстро, П.Т. Саблук, О.М. Саковська, І.В. Свиноус, В.П. Ситник, Л.М. Худо- лій, М.Г. Хірамагомедова, В.М. Ціхановська, С.М. Чмирь, О.Г. Шпикуляк, О.М. Шпичак та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Однак в умовах аграрних перетворень проблема пошуку способів покращення інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств і підвищення на цій основі ефективності їхнього функціонування на ринку зерна залишається ще недостатньо розкритою. Актуальність і практична значимість розв’язання проблеми інвестиційного забезпечення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна зумовили назву та визначили мету наукового дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є наукове обґрунтування та розробка теоретико- методичних засад і практичних рекомендацій щодо інвестиційного забезпечення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна.

Виклад основного матеріалу. Обсяг виробництва зерна є основним показником, що характеризує діяльність господарств, від нього залежить рівень собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємств, їх платоспроможність та інші економічні показники ефективності господарювання.

Одним із лідерів у виробництві і реалізації зерна у Вінницькій області є Тиврівський район, де зернова галузь є провідною для абсолютної більшості сільськогосподарських підприємств (табл. 1).

Таблиця 1

Частка зерна Тиврівського району у загальному обсязі виробництва зерна у Вінницькій області у 2012-2016 рр.

Показники

Роки

2016 р. у % до 2012 р.

2012

2013

2014

2015

2016

Виробництво зерна у Вінницькій області, тис. ц

36247,1

48522,9

50631,0

37682,6

55635,3

153,5

Виробництво зерна в Тиврівському районі, тис. ц

1147,8

1465,2

1413,5

1179,8

1668,6

145,4

Частка зерна Тиврівського району, %

3,2

3,0

2,8

3,1

3,0

93,8

Аналіз наведених даних показує, що на Тиврівський район припадає близько 3% зерна, виробленого у Вінницькій області. За 2012-2016 рр., незважаючи на значні коливання, простежується чітка тенденція до підвищення обсягів виробництва зернових культур як у Бершадському районі, так і в цілому по області. У 2016 році в усіх категоріях господарств Вінниччини намолочено 5563,5 тис. тонн зерна, що більше на 53,5% проти відповідної дати минулого року. Це пов’язано із збільшенням виробництва зерна майже у всіх районах Вінницької області.

Розвиток зернового господарства в сільськогосподарських підприємствах Тиврівського району носить достатньо стабільний характер. Про це можна стверджувати, насамперед, за посівними площами під зерновими і зернобобовими культурами в цілому (табл. 2).

Таблиця 2

Посівна площа зернових і зернобобових культур за усіма категоріями господарств Тиврівського району Вінницької області у 2012-2016 рр., га

Господарства

Роки

2016 р. у % до 2012 р.

2012

2013

2014

2015

2016

Усі категорії господарств, в т. ч.

26710

26232

22986

23241

24651

92,3

сільськогосподарські підприємства

23121

22499

19961

19931

20887

90,3

фермерські господарства

3589

3733

3025

3310

3764

104,9

Таблиця 3

Динаміка урожайності зернових і зернобобових культур у провідних сільськогосподарських підприємствах Тиврівського району Вінницької області у 2012-2016 рр., ц з га

Підприємства

Роки

2016 р. у % до 2012 р.

2012

2013

2014

2015

2016

Філія “Стояни»

ТОВ «АгроІнвестУкраїна”

54,3

64,6

60,0

57,8

72,3

133,1

ТОВ “ПоділляЛатІнвест”

62,7

74,9

68,3

64,5

77,9

124,2

ПП “Віта”

38,3

42,7

55,6

54,2

62,4

162,9

ТОВ “Агро-Буг”

46,2

44,0

67,3

57,9

85,0

183,9

ТОВ “Агро-Еталон”

45,8

56,1

57,3

41,9

57,6

125,8

ТОВ “Красне-АгроІнвест”

67,8

74,9

76,6

50,8

67,8

100

Таблиця 4

Динаміка виробництва зернових і зернобобових культур у провідних сільськогосподарських підприємствах Тиврівського району Вінницької області у 2012-2016 рр., ц

Підприємства

Роки

2016 р. у % до 2012 р.

2012

2013

2014

2015

2016

Філія “Стояни»

ТОВ «АгроІнвест-Україна”

334558

460345

360834

312577

446554

133,5

ТОВ “ПоділляЛат-Інвест”

348451

433313

347845

267065

281498

80,8

ПП “Віта”

40132

56001

70422

61842

81186

202,3

ТОВ “Агро-Буг”

66098

78636

89100

91651

140942

213,2

ТОВ “Агро-Еталон”

77971

112215

118651

72359

104214

133,7

ТОВ “Красне-АгроІнвест”

49715

91111

71849

58288

80692

162,3

Зернові вирощуються практично в усіх господарствах Тиврівського району. Однак, основна частина посівів зосереджена в 6-ти сільськогосподарських підприємствах — Філія “Стоя- ни” ТОВ “АгроІнвестУкраїна” (с. В. Вулига), ТОВ “ПоділляЛатІнвест” (смт Тиврів), ПП “Віта” (с. Дзвониха), ТОВ “Агро-Буг” (с. Яришівка), ТоВ “Агро-Еталон” (с. Тростянець), ТОВ “Крас- не-АгроІнвест” (с. Красне).

Пріоритет по займаній площі зернових і зернобобових культур належить сільськогосподарському підприємству Філія “Стояни” ТОВ “АгроІнвестУкраїна”, його посіви в 2016 р. становили 6187 га. Посівна площа зернових в ТОВ “ПоділляЛатІнвест” та ТОВ “Агро-Еталон” поступається за розмірами і становить 3

Похожие работы

1 2 3 > >>