Економічна безпека підприємництва у системі національної безпеки України

На думку В.А. Іванця, економічну безпеку необхідно розглядати як ширшу економічну категорію, яка «увібрала в себе» попередні дві й

Економічна безпека підприємництва у системі національної безпеки України

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией


Економічна безпека підприємництва у системі національної безпеки України

Колеснікова К.С., Маліновська І.А.

Розглянуто проблеми економічної безпеки підприємства. Проведено ґрунтовний аналіз, щодо факторів впливу на економічну безпеку підприємства та вказаний перелік досягнень цілей економічної безпеки. Економічна безпека підприємництва відіграє визначальну роль у зміцненні безпеки національної економіки і є передумовою її стабільного розвитку. У ринкових умовах підприємницький сектор України переживає дуже складний період з недостатньо прогнозованими і недосконалими шляхами свого розвитку, тому питання забезпечення безпеки підприємництва в таких умовах є досить актуальним.

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, підприємництво, державна політика.

Постановка проблеми. Історія України свідчить, що національна безпека асоціювалася переважно з безпекою держави, і головною турботою було забезпечення цілісності державної структури, безпеки владних інститутів, стійкості внутрішніх та зовнішніх системних зв’язків.

Недостатньо висока ефективність державної політики формування сприятливого для підприємництва економіко-правового середовища перешкоджає посиленню конкурентних позицій вітчизняних підприємств, зокрема суб’єктів реального сектора як базису національної економіки. Про це свідчить інтегральний коефіцієнт експертної оцінки рівня економічної безпеки підприємництва в Україні, який відповідає перед- критичному рівню згідно шкали безпеки.

Водночас, галузева структура економіки України, зокрема за частками реального сектора економіки та промисловості у ВВП наближається до структури країн ЄС. Напрямами подальшого її удосконалення є покращання структури галузей промисловості, зменшення частки сільського господарства та збільшення — інтелектуальних, інформаційних послуг; розвиток трудового потенціалу підприємств реального сектора економіки.

Також забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні набуває також особливої гостроти внаслідок існування таких причин: недостатньо керованих з боку держави процесів формування сектора малого бізнесу та ділової активності населення загалом у період ринкової трансформації економіки і суспільного життя; недосконалого конкурентного середовища, проявів концентрації (монополізації) товарних ринків та механізму доступу до обмежених господарських ресурсів і прав діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємництва в своїх працях розглядали наступні науковці: Т. Г. Васильців, 3. С. Варналій, М. І. Зуб- ков, В. С. Рубцов, С. М. Яременко, В. Г. Гусаров, також значний внесок у дослідження проблеми економічної безпеки підприємництва зробили сучасні вчені: О. Користін, І. Отенко, А. Антонович, В. Іванець, Т. Скрипко та ін.

Однак незважаючи на значні досягнення у сфері дослідження питань, пов’язаних із економічною безпекою підприємництва існує необхідність подальшого удосконалення теоре- тико-прикладних засад зміцнення безпеки підприємництва у системі національної безпеки.

На думку В.А. Іванця, економічну безпеку необхідно розглядати як ширшу економічну категорію, яка «увібрала в себе» попередні дві й базується на індикаторах рівня економічної безпеки на макрорівні ієрархії управління та показниках функціонування підприємства — суб’єкта підприємницької діяльності [4].

Поняття «економічна безпека підприємництва», зроблене І. Отенко, характеризує його як стан системи регулювання, а також рівень розвитку підприємництва, за якого дотримуються гарантії захищеності важливих інтересів окремо взятих суб’єктів підприємницької діяльності та підприємництва загалом від внутрішніх і зовнішніх загроз [6, с. 18].

Т.О. Скрипко економічний зміст категорії «економічна безпека підприємництва» визначив як стан захищеності корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей. Серед нагальних проблем та суттєвих загроз забезпечення економічної безпеки підприємництва Скрипко виділив корупційні дії, спрямовані на викривлення конкуренції на ринку, недобросовісну конкуренцію за відсутності державних механізмів стримування та незабезпеченість ефективного захисту підприємців у легальному нормативно- правовому полі [7].

Мета статті, обґрунтування сутності економічної безпеки підприємництва та визначення її ролі в системі національної безпеки, дослідження особливостей економічної безпеки.

Викладення основного матеріалу. Економічна безпека підприємства — це такий стан, який характеризує захищеність фінансово-економічного, комерційного, інтелектуально-кадрового, виробничо-технічного, соціального, інноваційно-технологічного та екологічного потенціалу підприємства від негативних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, шляхом ефективного використання корпоративних ресурсів, а також забезпечення стабільного функціонування підприємства як у даний час, так і в майбутньому. економічний безпека підприємство національний

Рівень економічної безпеки підприємництва містить, як мінімум, три компоненти:

існуючий рівень економічної незалежності підприємств (щодо ресурсного забезпечення виробничо-господарської та фінансової діяльності, формування необхідної матеріально-технічної бази тощо);

ефективність функціонування;

здатність до подальшого розвитку (збільшення обсягів та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, формування раціональної територіально-галузевої структури підприємництва; підвищення рівня конкурентоспроможності тощо) [5, с. 36].

Слід зазначити, що економічна безпека підприємництва в Україні має розглядатися як єдина цілісна система, діяльність якої спрямована на забезпечення стабільності та розвитку із врахуванням стратегічних перспектив та інтересів суб’єктів ринку. Системний підхід щодо забезпечення економічної безпеки підприємництва передбачає визначення організаційної підсистеми, що включає об’єкт і суб’єкти економічної безпеки, мету, завдання, принципи економічної безпеки та функціональної підсистеми, дія якої направлена управління економічної безпеки підприємництва та підтримання її на необхідному рівні.

Таким чином, ефективність безпеки підприємницької діяльності забезпечується на таких взаємопов’язаних напрямах:

захист від злочинного світу;

захист від порушень закону з тим, щоб самим не потрапити під його санкції;

захист від недобросовісної конкуренції;

захист від протиправних дій власних співробітників [3].

Основою розробки та реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки підприємництва Україні слід визначити Конституцію України, нормативно-правову базу у сфері національної економічної безпеки та нормативну базу, яка визначає засади функціонування і розвитку підприємництва, а також відповідні програмні документи стратегічного і поточного планування.

Напрямами відповідної стратегії мають стати:

удосконалення макроекономічних параметрів (покращання основних кількісних та якісних показників розвитку підприємництва);

зміцнення фінансової безпеки (сприяння суб’єктам підприємницької діяльності в доступі до фінансово-кредитних ресурсів);

розвиток експортного потенціалу;

покращання інвестиційного середовища (посилення захисту інтересів інвесторів, стимулювання інвестицій в основний капітал);

зміцнення виробничої складової економічної безпеки (підвищення економічної ефективності виробництва

використання ресурсів, зниження ресурсо- та енергомісткості, створення системи рівного доступу підприємств до господарських ресурсів) [1].

Основною метою економічної безпеки підприємництва є забезпечення його стійкого та ефективного функціонування в поточному періоді та в перспективі.

Досягнення визначеної мети економічної безпеки підприємництва передбачає вирішення наступних завдань, що пов’язані із забезпеченням:

реального економічного зростання фінансового потенціалу суб’єктів підприємництва та економіки в цілому;

належного рівня життя та доходів населення і надання соціальних гарантій працівникам;

розвитку споживчого ринку;

конкурентоспроможності вітчизняної економіки на зовнішніх ринках;

належного рівня охорони навколишнього середовища;

впровадження сучасних ресурсозберігаль- них технологій та зниження рівня ресурсоміст- кості й енергоємності економіки;

розвитку трудового потенціалу економіки, духовного та фізичного розвитку населення.

Враховуючи фактори впливу на економічну безпеку (рис. 1), доцільно виділити наступні принципи забезпечення економічної безпеки підприємництва.

Організація і функціонування комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності з метою максимальної ефективності повинні ґрунтуватися на ряді наступних принципів:

Принцип законності. Вся діяльність фірми, в тому числі її служби безпеки повинна носити безумовно законний характер, інакше система забезпечення безпеки може бути зруйнована з вини самого суб’єкта підприємництва. В якості негативних наслідків можуть бути різного роду санкції правоохоронних органів, залучення в якості відповідача в суд, шантаж з боку кримінальних структур.

Принцип економічної доцільності. Слід організовувати захист тількитих об’єктів, витрати на захист яких менше, ніж втрати від реалізації загроз цим об’єктам.

Принцип безперервності — припускає, що функціонування комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємництва має здійснюватися постійно.

Принцип диференційованості. Вибір заходів щодо подолання виниклих загроз відбувається в залежності від характеру загрози і ступеня тяжкості наслідків її реалізації.

Координація. Для досягнення поставлених завдань необхідно постійне узгодження діяльності різних підрозділів служби безпеки, самої фірми і поєднання ор

Похожие работы

1 2 >