Витрати на оборону та державне оборонне замовлення: Україна у світі

Визначено світові витрати на оборону та державне оборонне замовлення в Україні. Проаналізовано військові витрати у різних куточках світу протягом

Витрати на оборону та державне оборонне замовлення: Україна у світі

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией


Витрати на оборону та державне оборонне замовлення: Україна у світі

Матвіїшин Є.Г.

Оцабрик І.І.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Визначено світові витрати на оборону та державне оборонне замовлення в Україні. Проаналізовано військові витрати у різних куточках світу протягом 2015-2016 рр. Досліджено стан світових військових витрат та стан виконання державного оборонного замовлення у 2015-2016 рр. Вивчено особливості військових витрат в Україні та винесено висновки щодо сучасного стану державного оборонного замовлення.

Ключові слова: оборонні витрати, державний борг, фінансова допомога, озброєння та військова техніка, державна цільова програма, державне оборонне замовлення.

Матвиишин Е.Г., Оцабрик И.И.

Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ: УКРАИНА В МИРЕ

Определены мировые расходы на оборону та государственный оборонный заказ в Украине. Проанализировано военные расходы в разных уголках мира за 2015-2016 г. Исследовано состояние мировых военных расходов и состояние выполнения государственного оборонного заказа в 2015-2016 г. Изучено особенности военных расходов в Украине и вынесено выводы о современном сосотоянии государственного оборонного заказа.

Ключевые слова: оборонные расходы, государственный долг, финансовая помощь, вооружение и военная техника, государственная целевая программа, государственныйо оборонный заказ.

Matvuishin E.G., Otsabryk LL

Lviv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX CAPACITY AND MODERN MILITARY FORCE: UKRAINE IN THE WORLD

Modern Ukrainian Defense-Industrial Complex capacity and its military firepower are defined. World ranking by Global Firepower for 2017 is analyzed. Procurement status of basic examples of new and modernized armament and military equipment and status of the restoration of basic armament and military equipment of the Armed forces of Ukraine in 2016-2017 are researched. The features of Ukrainian Defense-Industrial Complex were studied and proposals for the increase of its capacity and military force modernization were made.

Keywords: capacity index, defense-industrial complex, military firepower, armament and military equipment, state target defense development program, human resource.

Постановка проблеми. Відповідно до Стратегії національної безпеки України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України щорічне бюджетне фінансування сектору безпеки і оборони має становити не менше 5% від ВВП. Згідно проекту Державного бюджету України на 2018 рік, ця сума повинна скласти 156,2774291 млрд грн. Однак, безпосередньо армія отримає лише 83,3145 млрд грн. Збройні Сили України за всю свою історію ще ні разу не отримували бажану кількість фінансових ресурсів (зазвичай потреби оборонного відомства зменшувались вже на рівні обговорення бюджету в Мінфіні). Світовий досвід пропонує розраховувати потреби армії по наступній формулі: 10 млрд доларів США на 100 тисяч військовослужбовців. Оскільки чисельність ЗСУ складає приблизно 250 тисяч чоловік, то оптимальний рівень фінансування по вищевказаній формулі — приблизно 25 млрд доларів США.

Основними проблемами, які стали наслідками недофінансування та несистемної політики в оборонно-промисловому секторі слід вважати:

— технологічне відставання оборонно-промислового комплексу України від провідних виробників озброєння та військової техніки у світі, відсутність систем інноваційного розвитку в ОПК. ОПК здебільшого характеризується низьким рівнем інноваційної активності підприємств і організацій, недосконалістю зв’язків між проектними розробками та виробничою сферою, між системою освіти та системою наукових організацій, низькими обсягами державного оборонного замовлення на фундаментальні дослідження та прикладні розробки щодо освоєння новітніх зразків ОВТ та технологій. Крім того, в ОПК існує розрив у ланцюзі «ідея-технологія-виробництво»: фактично розробник який має певні напрацювання не в змозі їх не тільки впровадити у виробництво, а й навіть створити тестову версію своїх досягнень, що обумовлює перетікання кадрів та технологій за кордон. Часто дослідницька діяльність спрямовується на вирішення технологічних проблем, які вже втратили актуальність або мають вторинну актуальність. В цілому держава фактично не бере участі у підтримці технологічної модернізації підприємств ОПК та стимулюванні розвитку фундаментальних технологій;

— незадовільні темпи переозброєння ЗСУ — з розпадом СРСР Україна фактично зупинила переозброєння ЗСУ, були навіть випадки зняття з озброєння окремих видів військової техніки з метою їх реалізації на експорт. До недавнього часу український ОПК діяв на комерційній основі практично без держзамовлень, а більшість підприємств ОПК діяли на комерційній основі та не мали зобов’язань перед державою та ЗСУ;

— відсутність замкнутих циклів виробництва більшості видів озброєння та військової техніки, а також високий рівень залежності від критичного імпорту. Відсутність стратегічного планування та реальних перетворень у сфері виробництва озброєння та військової техніки упродовж усього періоду незалежності України обумовило збереження досить тісних коопераційних зв’язків підприємств ОПК України та РФ, що на сьогоднішній день спричинило проблеми, пов’язані з неможливістю підтримувати у належному стані певні види військової техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світові військові витрати зросли до 1 686 млрд доларів США, що склало 0,4% у реальному вираженні в порівнянні з 2015 роком. Витрати продовжують зростати в Азії та Океанії, Центральній та Східній Європі і Північній Африці. Впали витрати в Центральній Америці і Карибському басейні, на Близькому Сході, Південній Америці та Африці на південь від Сахари.

Найвищі щорічні військові витрати у світі належать США і в період між 2015-2016 роками вони зросли на 1,7%, що в грошовому еквіваленті склали 611 млрд доларів США. Друге місце посідає Китай, військові витрати якого збільшились на 5,4% до 215 млрд доларів США, однак швидкість зростання військових витрат значно знизилась протягом 2015-2016 років. На третьому місці опинилась Росія, яка збільшила свої витрати на 5,9% у 2016 році до 69,2 млрд доларів США. На четвертому місці — Саудівська Аравія, витрати якої впали на 30% у 2016 році до 63,7 млрд доларів США. На п’ятому місці опинилась Індія. Витрати країни виросли на 8,5% у 2016 році до 55,9 млрд доларів США.

Військові витрати у Західній Європі зростають вже другий рік поспіль з 2015 року і збільшились на 2,6% у 2016 році. Країни з найбільшим зростанням військових витрат в період між 2015 і 2016 роками знаходяться в Центральній Європі. Загальні витрати в цьому регіоні виросли на 2,4% в 2016 році. БІРШ пов’язує зростання військових витрат в Центральній Європі зі зростанням витрат Росії, яка створює велику загрозу.

22 вересня Верховна Рада України прийняла до розгляду затверджений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований в парламентів 15 вересня 2017 року Проект Закону про Державний бюджет на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн і витратами — 948 млрд грн та показником дефіциту — 77,9 млрд грн або 2,4% ВВП. бюджетний фінансування безпека військовий

Граничний об’єм державного боргу на 31 грудня 20і8 року встановлений в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу — 747,6 млрд грн, що в сумі, по оцінкам керівництва, складає 84,6% ВВП.

Бюджет розроблено на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованим показником зросту економіки в 2018 році в 3% при інфляції 11%. Збільшення витрат пропонується компенсувати збільшенням перерахованого Національним банком прибутку на 1,725 млрд грн і надходжень деяких податків і зборів, в частині, по податку на доходи фізичних осіб та по ренті за користування надрами для добування природного газу.

Щодо військових витрат України, видання The New York Times зазначає, що у 2018 році Україні не варто розраховувати на сильну фінансову допомогу від країн Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки. В проект 2017 року була закладена цифра 5 млрд грн, але вже в 2018 році вона складає 2 млрд грн. Також оприлюднений перелік країн, яким раніше США надавали безповоротну фінансову допомогу, яку вони мали витратити на оборону країни. Згідно законодавства США тепер така допомога для України буде надаватись лише в кредит.

Постановка завдання. Мета статті. Проаналізувати витрати на оборону та державне оборонне замовлення в Україні, порівняти їх зі світовими витратами згідно відповідного напрямку.

Завдання:

    вважати основними цілями та орієнтирами ОПК: задоволення потреб ЗСУ сучасним озброєнням і технікою, диверсифікація ринків та імпортозаміщення, співпраця із західними партнерами, впровадження інноваційних технологій, повернення України на світові ринки озброєнь в якості сильного гравця;

    не виходити за межі цільових показників Держбюджету — 5% від ВВП;

    вдосконалити законодавчу та нормативно-правову бази ОПК, налагодити ефективну систему управління, забезпечити замкнуті технологічні цикли виробництва, провести реструктуризацію на акціонування підприємств ОПК, провести імпортозаміщення та диверсифікацію експортного потенціалу;

    виконати технічне та технологічне переоснащення, збільшити власне виробництво комплектуючих і матеріалів, які критично необхідні для виробництва ОПК. Це повинно сприяти самостійності України у сфері виробництва ОПК та зростанню конкурентоспроможності у

Похожие работы

1 2 >