Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України

Питання казначейського обслуговування виконання державного та місцевих бюджетів висвітлювали у своїх працях Л. Дейкало [2], Е. Курганська [3], Л.

Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України

Статья

Налоги

Другие статьи по предмету

Налоги

Сдать работу со 100% гаранией
ів;

контроль над лімітами бюджетних зобов'язань, що доводяться до одержувачів коштів державного бюджету в суворій відповідності з принципом підвідомчості;

надання головним розпорядникам та розпорядникам коштів державного бюджету гнучкого інструментарію для оперативного, а отже, і більш ефективного управління лімітами бюджетних зобов'язань і обсягами фінансування, включаючи можливість їх перерозподілу між нижчестоячи – ми розпорядниками та одержувачами;

забезпечення контролю за повноваженнями одержувачів бюджетних коштів при здійсненні ними витрат на підставі первинного документа, що надається органам казначейства відповідним розпорядником вищого рівня, при цьому даний документ вводиться в відповідну базу даних од – нин раз, що виключає виникнення помилок і спотворень в процесі його обробки в системі казначейства;

створення умов для вдосконалення технологічних процедур щодо обслуговування та виконання державного бюджету органами казначейства, що досягається, в тому числі шляхом забезпечення контролю на етапі введення в систему лімітів бюджетних зобов'язань, обсягів бюджетних асигнувань та обсягів фінансування певним розпорядником, а також тим, що органи казначейства здійснюють касові видатки не в межах виконання окремих реєстрів, як це робилося раніше, а в межах залишку грошових коштів на особовому рахунку одержувача на момент проведення операції;

пришвидшення доведення інформації про ліміти бюджетних зобов'язань і обсяги фінансування до розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

надання одержувачам бюджетних коштів такого механізму використання бюджетних коштів, який дозволяє витрачати їх у міру реального виникнення санкціонованих зобов'язань (за принципом «під потребу»);

синхронізація лімітів бюджетних зобов'язань та обсягів фінансування при їх введенні в інформаційну систему, тобто обсяги фінансування не будуть на особовому рахунку одержувача «очікувати» адекватних лімітів бюджетних зобов'язань, а будуть доводитись одночасно;

створення розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів умов для впровадження процедур фінансового планування, що дозволить значно ефективніше управляти коштами державного бюджету [7].

Реалізація даного порядку також розширила можливість оперативного виконання державного бюджету, так як ліміти бюджетних зобов'язань встановлюються розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів в цілому на бюджетний рік, одержувачі (розпорядники) отримали можливість самостійно приймати рішення щодо обсягів фінансування, не прив'язуючись до конкретних термінів, але в межах виділених річних лімітів бюджетних зобов'язань.

Разом з цим, необхідно відзначити, що в процесі реалізації нових правил та процедур, працівники Державної казначейської служби України зіткнулися з цілою низкою труднощів в сфері процедурних та інформаційних аспектів роботи.

Варто виділити основні з них:

  недотримання часових обмежень, встановлених для здійснення інформаційного обміну між центральним апаратом ДКСУ і підвідомчими управліннями через недостатність якість інформаційних технологій як наслідок слабкої матеріальної бази багатьох відділень;

  проблеми, що виникають при обміні інформацією між управліннями ДКСУ внаслідок ненадійності технології проходження інформації в ході санкціонування витрат державного бюджету;

  необхідність залучення кадрового складу окремих відділів управлінь казначейства до виконання непрофільної роботи з подолання програмних складнощів, пов'язаних з непроходженням, блокуванням або втратою інформації, що надходить;

  відсутність механізмів верифікації своєчасності надання інформації іншими управліннями казначейства, в разі її відсутності або затримки, особливо в умовах великого потоку проведення видатків;

  неготовність розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету до електронної взаємодії з територіальними органами казначейства;

  неврегульованість питання щодо реалізації проведення видатків, що пов’язані з військовими діями і містять державну таємницю [7].

Іноді підтвердження доставки одержувачам бюджетних коштів плану видатків затягується на 3 і більше днів. При такому режимі інформаційного обміну відбувається віддалення нових процедур від стратегії розвитку бюджетного процесу і концептуальних положень, викладених в ній.

Механізм зворотного зв'язку по верифікації доставки відомостей відповідно до документообігом, базується на відправці повідомлень та квитанцій і, на жаль, розірваний у часі. Цей факт робить негативний вплив на повноту і своєчасність обміну інформацією, особливо в умовах постійного зростання видаткових операцій, що проводяться на рівні управління.

Вищевказані проблеми ускладнюють процес виконання державного бюджету і знижують ефективність функціонування казначейської системи його виконання.

Ефективним заходом оптимізації процедури касового обслуговування виконання державного бюджету має стати повноцінне та повномасштабне запровадження єдиного порядку електронного документообігу з головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету.

Для досягнення ефективного функціонування казначейської системи, на нашу думку необхідно застосування критеріїв оцінки забезпечення максимально повного і своєчасного задоволення потреб держави та операторів бюджетних ресурсів за допомогою раціоналізації організаційної, методологічної, технічної складової процесу управління бюджетними потоками в ході касового обслуговування виконання бюджету.

У зв'язку з цим створення єдиного інформаційного простору для органів ДКСУ, що працює в режимі «on-line», дозволило б:

  оперативно відслідковувати виконання зобов'язань на різних стадіях процесу виконання бюджету;

  мати точну інформацію для прогнозу грошових коштів, необхідних для здійснення видатків за часовими періодами;

  поліпшити стан планування державних фінансів;

  звузити можливість недотримання часових лімітів санкціонування витрат державного бюджету;

  забезпечити максимальну прозорість і опти – мізувати систему контролю за процесом виконання державного бюджету за видатками.

Висновки з даного дослідження. Таким чином, незважаючи на зазначені проблемні моменти, казначейська система виконання бюджетів за видатками має потенціал розвитку, а впровадження запропонованих заходів сприятиме підвищення її якості.

Очевидно, щоб максимально раціоналізувати на практиці процедуру виконання державного бюджету будуть потрібні значні спільні зусилля фахівців не тільки ДКСУ, а й більшості департаментів Міністерства фінансів України, а також головних розпорядників бюджетних коштів.

Однак в разі успішного функціонування системи виконання державного бюджету на основі сучасних принципів, алгоритмів і схем, досить перспективною може виявитися ідея поширення його методів і механізмів на виконання і місцевих бюджетів.


Список літератури

бюджет державний видатковий казначейський

  Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2456–17/page.

  Дейкало Л.Є. Взаємодія органів казначейства України з розпоряд-никами бюджетних коштів державного бюджету, шляхи вдосконалення / Л.Є. Дейкало, А.Ю. Чубак // Ефективна економіка. – 2015. – No1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

  Курганська Е. Шляхи адаптації системи казначейства до світових стандартів / Е. Курганська // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2016. – No2. – С. 100–112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_2_10.

  Литвиненко Л. Модернізація системи бухгалтерського обліку в держав-ному секторі як складова програми економічних реформ / Л. Литвиненко // Казна України. – 2011. – No3. – С. 16–18.

  Огданський М. Країні потрібна сучасна, динамічна система моніторингу виконання бюджетів / М. Огдан – ський // Казна України. – 2011. – No2. – С. 40–43.

  Паскаренко Л. Застосування органами казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства / Л. Паскаренко // Казна України. – 2015. – No6. – С. 15–19.

  Голинський Ю.О., Шиманська І.О. Проблеми та шляхи вдосконалення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів України / Ю.О. Голинський, І.О. Шиманська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск No12/2017. Ч. 2. – Ужгород, 2017. – С. 169–172.

  Скоропад І.С. Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками / І.С. Скоропад, І.В. Макалюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – No21.3. – С. 257–263.

Похожие работы

< 1 2