Оптимізація грошових потоків підприємств та їх прогнозування

Виходячи з цього, кожна фірма повинна мати вільні грошові кошти на розрахунковому рахунку. А. Сміт у своїй праці «Дослідження

Оптимізація грошових потоків підприємств та їх прогнозування

Статья

Налоги

Другие статьи по предмету

Налоги

Сдать работу со 100% гаранией

Львівський національний університет імені Івана Франка

ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ

Голинський Ю.О., Луців Л.М., Шпаргала Д.М.

Вступ

Постановка проблеми. На сьогоднішній день економіка України перебуває під впливом різноманітних кризових явищ, що, в свою чергу, негативно впливає на діяльність українських підприємств. Відстежується тенденція зменшення основних показників господарюючих суб'єктів. Відтак, на даний момент для оптимізації фінансових ресурсів організацій використовується велика кількість інструментів.

Під оптимізацією розуміється процес вибору найкращого варіанту з можливих, визначення значень тих економічних показників, при яких досягається оптимум, тобто найкращий стан системи. Для того, щоб досягти оптимального стану, необхідно зробити акцент на досягнення найкращого результату при заданому рівні витрат, або ж на досягнення заданого результату при мінімальних ресурсних витратах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансовий менеджер компанії з метою оптимізації діяльності здійснює управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, регулювання грошових потоків, а також працює з персоналом. На початку становлення економічної теорії велика увага приділялася питанню регулювання грошових коштів. Дж. М. Кейнс писав, що існує тимчасова затримка, яка утворюється між притоком і відтоком грошових коштів.

Виходячи з цього, кожна фірма повинна мати вільні грошові кошти на розрахунковому рахунку. А. Сміт у своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» відзначав цінність грошових коштів в русі. Дж. С. Мілль у своїй книзі «Принципи політичної економії» підкреслював, необхідність управління грошовими коштами і стверджував, що людям властиво мати запас готівки як резерв на випадок непередбачених обставин в майбутньому. За Ю. Брігхемом концепція управління грошовими потоками народилася зі старого «янкі», який брав у позику гроші, щоб купити товари, продавав їх, отримував гроші, віддавав частину цих грошей, виплачуючи банківські позики, а потім повторював заново цей цикл.

Управління грошовими потоками для України, в першу чергу, пов'язане з процесом фінансового планування, яке знайшло своє відображення в Звіті про рух грошових коштів. Цей документ призначений для перевірки узгодженості надходження і витрачання коштів, з метою забезпечення постійної і достатньої наявності коштів для виконання зобов'язань.

На сьогоднішній день в економічній літературі розрізняють багато підходів до поняття грошового потоку, розглянемо деякі з них.

І.О. Бланк вважає, що грошовий потік — це сукупність розподілених за окремими інтервалами розглянутого періоду часу надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю і пов'язані з факторами часу, ризику і ліквідності [1; 2].

Р. Мертон розглядає грошовий потік як рух грошових коштів, яке супроводжується їх притоком і відтоком за певний період часу. Грошовий потік — це динамічний показник.

Дж. К. Ван Хорн порівнює підприємство з живим організмом, а рух грошових потоків з системою кровообігу живої істоти. На його думку, якщо система управління грошовими потоками працює безперервно і ефективно, то і підприємство буде фінансово здоровим і таким, що розвивається. Також автор стверджував, що рух грошових коштів фірми є безперервним процесом. Активи фірми є чистим використанням грошових коштів, а пасиви це, по суті, чисті джерела коштів. Обсяг грошових коштів коливається в часі в залежності від обсягу продажів, інкасації дебіторської заборгованості, капітальних витрат і фінансування.

Очевидно, що найбільш повне визначення у І. О. Бланка, оскільки в даному визначенні враховані фактори часу, ризику і ліквідності.

Крім того, проблематику грошових потоків досліджували Спільник І. [3], Золотарьова О. [4], Загородна О. [5], Серединська В. [5] та інші. Також досліджувались особливості управління грошовими потоками у державній сфері [6].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На законодавчому рівні поняття грошового потоку не закріплено, відтак існує необхідність наукової дискусій щодо визначення, сутності і складових цієї економічної категорії. Крім того, на сьогоднішній недостатня увага приділена практичним аспектам прогнозування руху грошових коштів суб’єктів господарювання.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження класифікації грошових потоків, визначення заходів щодо збільшення позитивного грошового потоку, а також наукове обґрунтування практичного використання можливостей прогнозування руху грошових коштів суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу

Термін «грошовий потік» прийшов до нас із зарубіжної економічної літератури, в перекладі з англійської мови поняття «cash flow» позначає потік грошових коштів або потік касової готівки. Грошові потоки можна класифікувати за окремими ознаками. За видом діяльності — грошовий потік від операційної діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності та грошовий потік від фінансової діяльності; за масштабом діяльності — грошовий потік по компанії в цілому та грошовий потік по центрам відповідальності компанії; за ступенем достатності рівня грошових коштів — надмірний грошовий потік та дефіцитний грошовий потік; за напрямом руху грошових коштів — позитивний грошовий потік та негативний грошовий потік; за тривалістю періоду — довгостроковий грошовий потік та короткостроковий грошовий потік; за формою грошових коштів — готівковий грошовий потік та безготівковий грошовий потік; за валютою — грошовий потік в іноземній валюті та грошовий потік в національній валюті; за методом оцінки в часі — ретроспективний грошовий потік, поточний грошовий потік та перспективний грошовий потік.

Всі надходження грошових коштів за певний період часу називають притоком, а всі виплати — відтоком. Всі притоки називають негативним потоком грошових коштів. Різницю між сумами відтоків і притоків називають чистим потоком грошових коштів. Будь-яка компанія в ході своєї діяльності повинна прагнути до збільшення чистого грошового потоку. Перш ніж приступити до оптимізації грошового потоку необхідно сформувати платіжний календар, мета якого полягає в структуруванні грошових коштів. Цей документ застосовують для визначення найбільш оптимального графіка грошових потоків, які, в свою чергу, забезпечують оплату всіх необхідних зобов'язань, знижують втрати грошових коштів і уникають касових розривів. Ведення платіжного календаря найбільш актуально для тих компаній, які співпрацюють з великою кількістю покупців і постачальників. Склавши графік платежів, організація забезпечує себе своєчасним отриманням всіх необхідних ресурсів для ведення повноцінної діяльності.

Наступним важливим напрямом оптимізації грошового потоку на підприємстві є облік і аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів. До внутрішніх факторів належать: стадія життєвого циклу організації, особливості виробництва і організації товарів, галузеві фактори, амортизаційна політика. До числа зовнішніх факторів відносять: кон'юнктура і тип ринку, доступність кредитних ресурсів, система оподатковування, можливість залучення джерел безоплатного фінансування.

У процесі своєї діяльності компанія може виявити як надлишок, так і нестачу коштів, що може спричинити негативні наслідки. Для того, щоб їх уникнути, фінансовим менеджерам необхідно збалансувати грошові потоки компанії. Для балансування грошових потоків використовується метод, який отримав свою назву «система пришвидшення-уповільнення платіжного обороту». Він полягає в залученні додаткових коштів, що призведе в свою чергу до збільшення вхідного грошового потоку і скорочення вихідного. У довгостроковому періоді будуть ефективні такі заходи по збільшенню позитивного грошового потоку:

    додатковий випуск акцій;

    залучення інвесторів;

    здача в оренду майна, що не використовується.

Для скорочення негативного грошового потоку необхідне зменшення кількості інвестиційних програм.

Регулювання грошових потоків забезпечує підвищення рівня фінансової і виробничої гнучкості організації, дозволяє підвищити обсяги продажів і оптимізувати витрати за рахунок можливостей маневрування грошовими ресурсами підприємства.

В умовах нестабільної економічної ситуації особливо актуально стежити за факторами, що визначають відмінності в сумах фінансового результату і грошових коштів. При цьому, для забезпечення еластичності управлінської системи, тобто її здатності швидко реагувати на зміни, що відбуваються, зосереджувати обмежені фінансові ресурси на життєво важливих, пріоритетних напрямках діяльності організації, більш актуальними стають результати не ретроспективного, а оперативного і прогнозного аналізу.

Дані прогнозного аналізу грошових потоків організації дозволяють не просто контролювати, але й передбачити майбутню поточну ситуацію. Проведення прогнозного аналізу руху грошових коштів комерційної організації дозволяє підвищувати ефективність управлінських рішень для досягнення успішної діяльності підприємства.

В економічній літературі існує думка, що при певному методі обліку собівартості виробництва класифікувати грошові потоки за структурними та операційними об'єктами, тобто за конкретними роботами чи послугами [8, с. 48]. Однак така класифікація грошових потоків суб'єктів господарювання є громіздкою і надмірно розширеною при великому обсязі замовлень.

Очевидно, що класифікація грошових потоків організації з індивідуальним і одиничним виробництвом повинна будуватись відповідно до побажань управлінського персоналу — основних споживачів даних прогнозного аналізу грошових потоків. Як варіант, грошові потоки можуть бути згруповані за видами надходжень і виплат грошових коштів, за на

Похожие работы

1 2 3 > >>