Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів

Постановка проблеми. У сучасних умовах однією з найважливіших тем обговорення виступає децентралізації публічних фінансів та її вплив на ефективність

Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів

Статья

Налоги

Другие статьи по предмету

Налоги

Сдать работу со 100% гаранией
ально-економічного становища міст та селищ, розвитку депресивних регіонів, зростанню кількості робочих місць та, відповідно, уповільнення міграційних процесів, обумовлених економічними факторами.

Ключовим принципом побудови Словацької моделі є високий рівень автономії різних її ланок, їх фінансова самодостатність, відсутність відносин субординації між ними та максимальна децентралізація повноважень та відповідальності. Уряд країни максимально відділений від справ місцевого самоврядування. Перелік функцій центрального уряду є обмеженим і значно вужчим, чим в Україні. Це дозволяє уряду концентруватися на реалізації пріоритетних напрямів [5].

Аналізуючи впровадження реформи бюджетної децентралізації в зарубіжних країнах, стало зрозуміло, що надання органам місцевого самоврядування більших повноважень має багато плюсів. Запровадження політики бюджетної децентралізації в Україні має стати важливим кроком до стабілізації соціально-економічної ситуації, сприяти виходу із фінансової кризи, забезпечити подолання суперечностей між рівнями влади та організувати взаємовідносин на всіх рівнях управління.

На сучасному етапі розвитку України найбільш актуальним стає питання економічного й соціального розвитку регіонів, що потребує зміцнення їх фінансової незалежності. Для забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування відбуваються процеси бюджетної децентралізації публічних фінансів. Впровадження нових змін супроводжується і змінами у сплаті прибуткового податку. Були закріплені єдині нормативи відрахування ПДФО за бюджетами кожного рівня — 25% зібраного на території податку йде до державного бюджету, 15% — до обласних бюджетів, 60% — до бюджетів міст обласного та районного значення, об’єднаних громад. Також відбулось відрахування плати за адміністративні послуги до місцевих бюджетів. З’явився 5-ти відсотковий акцизний збір з роздрібних продажів. Відбулись зміни по вирахуванню екологічного податку. Також розширилась база оподаткування податку на нерухомість і запровадили відрахування до обласних бюджетів 10% податку на прибуток, який раніше повністю надходив до держбюджету.

Згідно з оперативною статистикою, доходи на місцях продовжують зростати високими темпами. Так у 2016 р. місцеві бюджети отримали 170, 6 млрд грн доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що на 41, 7% (50, 2 млрд грн) більше, ніж у 2015 році. Певних змін зазнала структура доходів місцевих бюджетів, що зумовлена зростанням таких видів доходів, як податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та ін. У 2016 р. до місцевих бюджетів надійшло 146, 9 млрд грн податкових надходжень, що на 49, 6% більше, ніж у попередньому році [6].

За даними Державного казначейства України, до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за січень-червень 2017 р. надійшло 241, 0 млрд грн, що на 42, 4%, або на 71, 7 млрд грн, більше за відповідний показник минулого року.

Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 104, 2 млрд грн, що на 28, 5 млрд грн, або на 37, 5% більше, ніж у 2016 р. Річний план доходів, затверджений місцевими радами, виконано на 55, 5%. Щомісячні надходження доходів місцевих бюджетів демонструють стрімке зростання, їх середньомісячні обсяги перевищують минулорічні в середньому на 30%. Це пояснюється збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб [3].

Підтвердженням ефективності фінансової децентралізації є і щомісячне накопичення залишків бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів, обсяг яких на початок 2017 р. становив 47, 7 млрд грн. Приріст залишків коштів проти початку 2016 р. становив 12, 5 млрд грн або 35, 5%. Збільшення залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів свідчить про вагоме зростання дохідної частини місцевих бюджетів. Загалом по регіонах України, станом на 1 січня 2017 р. залишки на рахунках місцевих бюджетів становили 52 млрд грн, у порівнянні з 35 млрд грн у 2016 р.

Слід зазначити, що при збільшенні дохідної частини місцевих бюджетів залишається невирішеним питання ефективного використання коштів на розвиток громад. У новоутворених ОТГ спостерігається факти витрачання значних коштів громади на утримання апарату місцевої ради.

Також існує факт того, що при збільшенні дохідної частини місцевих бюджетів не всі громади спроможні належним чином розпорядитися отриманими на рахунок місцевих бюджетів фінансами. Невчасно проведені тендери, або непідготовлена документація, часто стають на заваді їх освоєнню. Тому, на місцевому рівні, вирішують питання раціонального й ефективного використання коштів місцевих бюджетів.

Таким чином, підсумки виконання місцевих бюджетів підтверджують, що реалізація реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації дала позитивні результати. Найбільш вагомим результатом є перерозподіл фінансового ресурсу на користь місцевих бюджетів. В органах місцевого самоврядування змінюються підходи до розвитку громад. Кожна громада має свої особливості, які можна використати для її зростання.

У той самий час є свідчення, що раціональне й ефективне використання коштів місцевих бюджетів значною мірою залежить від наявності відповідного кадрового потенціалу. Громади потребують нових лідерів, здатних запропонувати стратегію розвитку. У нових громадах принциповим має стати свідомий вибір, обрання головами і депутатами гідних людей, які спроможні зосередитися на потенціалі громади та реалізовувати проекти розвитку, що дадуть нові робочі місця й податки. Такі проекти громад на сьогодні мають підтримку з Державного бюджету, цікаві бізнесу та міжнародним проектам

Для покращення проблем функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів необхідно збільшити самостійність місцевих бюджетів та сприяти зацікавленості органів місцевого самоврядування нарощувати власні доходи. Також існує нагальна потреба капітальних вкладень в розвиток економіки держави. Це забезпечить розвиток регіонів та збільшить зайнятість населення.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі

бюджетний децентралізація управління самоврядування

В результаті проведених дослідження можна зробити такий висновок, що бюджетна децентралізація спрямована на створення спроможних територіальних громад унаслідок передачі значних повноважень та ресурсів від державних органів органам місцевого самоврядування. Сильна, спроможна громада з достатньою економічною активністю на власній території, з ініціативними, працьовитими людьми забезпечить гідний рівень життя населення, шляхом ефективного розподілу та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

Доцільність впровадження бюджетної децентралізації обумовлюється підвищенням ефективності функціонування місцевих бюджетів, через організацію та надання суспільних послуг таким чином, щоб вони максимально відповідали вподобанням населення. Однією з основних переваг бюджетної децентралізації є її здатність стимулювати горизонтальну і вертикальну бюджетну конкуренцію, а це, в свою чергу, сприятиме мінімізації суспільного сектора та покращенню якості наданих послуг. Проведення реформи децентралізації публічних фінансів призведе до посилення відповідальності органів місцевого самоврядування, забезпечення фінансової самостійності та стимулювання до нарощування власного бюджетного потенціалу.

Підсумовуючи сказане, необхідно ще раз акцентувати увагу на тому, що бюджетна децентралізація є запорукою децентралізації влади, становлення ефективної системи місцевих фінансів, і що найважливіше — інструментом регулювання регіонального розвитку. Саме бюджетна децентралізація передбачає стимулювання регіонів до фінансової автономії, пошуку додаткових власних ресурсів, активізації внутрішнього потенціалу розвитку; дозволяє балансувати потреби та можливості регіонів.

Список літератури

  Бугіль С.Я. Методические подходы обеспечения устойчивости доходной базы бюджетов приграничных территорий / С.Я. Бугіль // «Концептуальні засади економічного зростання в умовах глобалізації» [Текст]: [колективна монографія]. - Нюрнберг, Німеччина. - 2016. - 487 с. С. 218-228.

  Бугіль С.Я. Посилення ресурсної бази муніципалітетів через партнерство та співробітництво / С.Я. Бугіль., О.Р. Західна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - Т. 21. - No. 9 (51). - 2016.

  Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/ main/uk/index.

  Децентралізація влади на основі кращих іноземних практик та українських законодавчих ініціатив [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uiip.org.ua.

  Децентралізація: досвід ефективної реформи Словаччини для України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://antikor.com.ua/articles/30924-detsentralizatsija_dosvid_efektivnoji_reformi_slovachchini_dlja_ukrajini.

  Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. Бюджетний моніторинг. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/publications/monitoringcategories/shchomisyachnyy.

  Калінюк Н. Бюджетна децентралізація в країнах з перехідною економікою / Н. Калінюк // 36. наук. пр. УАДУ при Президентові України. - 2002. - Вип. 2. - С. 322-328.

  Кузькін Є.Ю. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи розв’язання / Є.Ю. Кузькін, Я.В. Котляревський, О.В. Шишко // Фінанси України. - 2015. - No 12. - С. 63-72.

  Стефанова М. Децентрализация и интеграция: регионально и местно управление / М. Стефанова, Е. Колфо- ва. - София: Мультитрейт, 2004. - 318 с.

  Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування / Ю. Суб- ботович // Вісник Київського національного університету. Серія: Економіка. - 2012. - No 132. - С. 44-46.

  Хімка О.С. Роль місцевих бюджетів

Похожие работы

< 1 2 3 >