Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів

Постановка проблеми. У сучасних умовах однією з найважливіших тем обговорення виступає децентралізації публічних фінансів та її вплив на ефективність

Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів

Статья

Налоги

Другие статьи по предмету

Налоги

Сдать работу со 100% гаранией


ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Бугіль С.Я.,

Степанюк Л.І.

Постановка проблеми. У сучасних умовах однією з найважливіших тем обговорення виступає децентралізації публічних фінансів та її вплив на ефективність функціонування місцевих бюджетів. Складна політична та соціально-економічна ситуація в Україні свідчить про необхідність здійснення децентралізації бюджетних повноважень з метою узгодження інтересів територіальних громад та держави. Бюджетна децентралізація покликана забезпечити високий рівень акумулювання фінансових ресурсів та ефективне використання бюджетних коштів на усіх рівнях влади. Саме тому питання реформування бюджетної системи в Україні набувають дедалі більше актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти функціонування місцевих бюджетів, сутності бюджетної децентралізації, призначення та механізмів її реалізації досліджені в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: О. Василик, З. Варналія, О.Кириленко, І. Луніної, І. Ускова, В. Швець, В. Оутса, Д. Кінга та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на підвищений інтерес знаних науковців до обраної проблематики, дослідження оптимального механізму децентралізації місцевих бюджетів як багатогранного та складного явища не втрачає актуальності. Питання ефективності розподілу фінансових ресурсів, що формуються саме на місцевому рівні є недостатньо вивченим.

Мета статті. Головною метою є дослідження впливу бюджетної децентралізації на ефективність функціонування місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі кожної держави. В них акумулюється значна частина місцевих фінансових ресурсів. Разом з тим вони є найбільш чисельною ланкою бюджетної системи країни, яка відіграє важливу роль у перерозподілі ВВП та фінансуванні державних видатків. Від того, наскільки стабільним та ефективним є процес формування і виконання бюджету, від наповненості дохідної частини місцевих бюджетів залежить розвиток соціально-культурної сфери і місцевого господарства.

Ефективна бюджетна політика повинна характеризуватися досягненням компромісу між регіональними інтересами держави і інтересами самих регіонів. Об’єднуючою метою державної бюджетної політики і політики регіонів повинна стати стійкість і стабільність бюджетних відносин, підвищення зацікавленості в розвитку бюджетного потенціалу [1].

Аналіз тенденцій і проблем функціонування місцевих бюджетів України показує, що необхідне застосування ефективного бюджетного механізму, який сприяв би збалансованому виконанню місцевих бюджетів [2].

Ефективне задоволення потреб населення залежить від фінансової самодостатності території. Основою фінансової автономії органів місцевого влади є місцеві бюджети, які використовуються для регулювання господарських процесів, розвитку культури і освіти, вирішення соціальних проблем тощо. Місцеві бюджети виступають важливим елементом системи фінансового регулювання не тільки регіону, але й економіки загалом; їх збалансованість та оптимальність являє собою одну з основних умов економічного зростання, бюджетне регулювання дає змогу цілеспрямовано впливати на темпи розвитку суспільного виробництва [11].

Досвід економічно розвинутих країн свідчить про те, що найбільш дієвим та ефективним способом забезпечення ефективного функціонування місцевих бюджетів є бюджетна децентралізація, тобто розширення фінансової бази територіально-адміністративних одиниць за рахунок передачі їм потужних фінансових джерел, які раніше були закріплені як доходи центрального бюджету.

Бюджетна децентралізація являє собою процес передання повноважень (функцій, компетенцій і відповідальності) від центральних до місцевих органів влади. Вона передбачає певну ступінь автономності місцевих органів влади, яка дозволяє їм приймати виважені рішення в бюджетно-податковій сфері. Основним призначенням проведення реформи бюджетної системи є забезпечення максимально ефективної реалізації функцій держави [10].

На думку Н. Калінюк, «питання бюджетної децентралізації найскладніше у сфері управління фінансами. Незважаючи на те, що для вирішення тих чи інших питань існує нагальна потреба передати повноваження на нижчий рівень влади, органи нижчого рівня, як правило, не мають достатніх коштів для реалізації своїх нових бюджетних повноважень» [7, с. 322].

Доцільність впровадження бюджетної децентралізації зумовлена підвищенням ефективності функціонування бюджетної системи держави через організацію та надання суспільних послуг таким чином, щоб вони максимально відповідали вподобанням населення. Місцеве самоврядування більш ефективне у вирішенні власних проблем, ніж центральні органи влади. Тому децентралізація публічних фінансів на місцевому рівні повинна забезпечити економічну свободу, яка дозволить підвищити соціально-економічний розвито регіонів, привабити інвесторів, а також підвищити відповідальність влади.

Для реалізації ефективної моделі бюджетної децентралізації, необхідно забезпечити місцевий рівень достатніми обсягами фінансування. Фінансове забезпечення місцевих органів влади має здійснюватись шляхом перерозподілу податкових надходжень з метою зниження частки доходів державного бюджету у структурі зведеного бюджету. Місцеві бюджети повинні володіти достатніми повноваженнями, необхідними для впровадження цієї політики, а також необхідний адекватний рівень контролю для уникнення системного зловживання владою посадових осіб на найбільш відповідальних посадах.

Сьогодні більшість європейських країн має високий рівень децентралізації. Владні повноваження щодо питань розвитку територій та регіонів делегуються органам місцевого самоврядування. Саме вони вирішують найважливіші суспільні питання, що сприяє активному залученню громадян до діяльності місцевих органів влади. У багатьох країнах простежується чітка тенденція до посилення ролі територіального самоврядування в житті суспільства, а також про послідовне й рішуче проведення цими державами курсу на забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад. У результаті проведення таких дій відбулося не лише підвищення якості життя громадян, а й загальне оздоровлення публічних фінансів. Отже, вивчення європейського досвіду проведення децентралізації надзвичайно актуальне для України з метою практичного використання кращих надбань.

В Європі існує ціла низка розвинутих країн, де місцеві бюджети наділені дуже високою фінансовою автономією, тобто їх формування практично не залежить або слабо залежить від центрального уряду і вони формуються за рахунок власних доходів. Фінансова автономія таких місцевих органів влади складає від 70 до 98%. До таких країн належать Австрія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія. Фінансова автономія місцевих бюджетів Бельгії, Данії, Франції коливається від 5 до 70%. Основу фінансової автономії органів місцевої влади цих країн становлять місцеві податки і місцеві надбавки до загальнодержавних податків. У скандинавських країнах автономія місцевих територіальних одиниць забезпечується в основному за рахунок стягування прямих місцевих податків. Так, у Норвегії їх частка становить порядку 55, 2% поточних доходів, у Швеції — майже 64, 3%. Значною фінансовою автономію відрізняються Литва, Словаччина, Словенія, Румунія, де питома вага трансфертів у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів не перевищує 20% [8].

Потреба в децентралізації у Польщі виникла у зв’язку з масштабними процесами лібералізації та реалізації ринкових реформ, а її метою було максимальне забезпечення самостійного функціонування кожного регіону, створення більш ефективних і прозорих політичних інститутів, і посилення інститутів громадянського суспільства. Проведення адміністративно-територіальної реформи місцевого самоврядування в Польщі вважається вартим наслідування. Вона позитивно вплинула на ефективність місцевого самоврядування, в тому числі й у сфері публічних фінансів.

У процесі реформи в Польщі була скорочена кількість державних службовців, що позитивно вплинуло на зменшення бюджетних витрат на управління. Крім того, було реформовано механізм перерозподілу податкових надходжень між державним та місцевими бюджетами. На сьогоднішній день у місцевих бюджетах зосереджено близько 40% прибуткових податків, майже 7% доходів від корпоративних податків і 100% податків на нерухомість [4].

Не менш цікавим для вітчизняних науковців є досвід Болгарії. В Республіці Болгарія децентралізація публічної влади розглядалася як комплексне явище в контексті глобалізаційних процесів та євроінтеграції, пов’язувалася з підвищенням ролі місцевого самоврядування та зростанням відповідальності місцевих органів влади в політичному, адміністративному, фінансовому та податковому аспектах [9].

У Болгарії бюджетна децентралізація передбачала надання територіальним органам можливості управляти місцевими ресурсами. Повноваження у сфері доходів передбачали наявність власних доходів, можливість визначати їх види та розміри, розпоряджатись фінансовими ресурсами, отримувати кошти від споживачів послуг, залучати кредити тощо. Посилення спроможності у сфері видатків пов’язувалося з їх плануванням, розпорядженням зекономленими коштами та перехідними залишками, можливістю перерозподіляти кошти між різними видами діяльності та передавати кошти зовнішнім виконавцям.

Після створення незалежної Словацької республіки, країна переглянула співвідношення розподілу повноважень, відповідальності та фінансів між різними рівнями влади. Завдяки комплексу реформ, місцеве самоврядування отримало реальну владу і достатні фінансової ресурси для своєї діяльності, що сприяло значному підвищенню ефективності бюджетної системи. На мікрорівні децентралізація сприяла значному покращенню якості публічних послуг, соці

Похожие работы

1 2 3 > >>