Аналіз доходів та видатків державного бюджету України

Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України, оскільки відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується

Аналіз доходів та видатків державного бюджету України

Статья

Налоги

Другие статьи по предмету

Налоги

Сдать работу со 100% гаранией
Аналіз доходів та видатків державного бюджету України


Аналіз доходів та видатків державного бюджету України

Постановка проблеми

бюджет кошти державний

В сучасних економічних реаліях, являючись матеріальною базою існування держави, формою реалізації її функцій, основою благополуччя народу та інструментом втілення соціально-економічної політики, проблеми бюджету, формування достатнього обсягу його доходів і забезпечення їх ефективного використання потребують особливої уваги.

В умовах складної економічної ситуації в Україні, викликаної низкою проблем, зокрема: політичною нестабільністю, загрозою територіальній цілісності та суверенітету країни, недосконалістю законодавства та ін., Державний бюджет зберігає свою важливу роль. Тому, що якісне та ефективне його виконання як основного централізованого фонду коштів є невід’ємним фактором забезпечення не лише поточної економічної стабільності, але потенційного розвитку держави в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження особливостей формування та використання бюджетних коштів присвячені наукові праці: І.Ф. Комарницький, Ю.І. Турянський, Н.І. Богомолова, В.В. Зимовець, Т.С. Набока, Ю.Д. Ра- діонов, Р.Й. Бачо, Е.Й. Іллар, Є.Й. Бачо, Т.Е. Горо- децька, А.С. Поровай, Н.З. Дуда, Г.Г. Цегелик та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний науковий доробок в цьому напрямку, на сьогодні актуальним завданням є побудова ефективного механізму виконання державного бюджету.

Мета статті. Аналіз доходів та видатків Державного бюджету України, визначення основних проблем, недоліків та пропозицій щодо оптимізації та підвищення ефективності процесу формування та використання фінансових ресурсів держави.

Виклад основного матеріалу дослідження

Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України, оскільки відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. Він являє собою надзвичайно складне соціально- економічне явище та є головною ланкою фінансової системи держави. Забезпечуючи не тільки акумулювання коштів, необхідних для фінансування держави, використовується не тільки для часткового перерозподілу доходів з метою підтримання сприятливого соціального становища в країні, та й активно впливає на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси в суспільстві і впровадження вищими органами влади відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення державної безпеки [1].

Державний бюджет — це централізований фонд грошових ресурсів, що знаходиться в розпорядженні уряду для фінансування державного апарату, збройних сил, виконання соціально- економічних функцій. Бюджет служить також одним з найсуттєвіший важелів державного регулювання економіки, впливу на господарську кон'юнктуру, вжиття антикризових заходів та являє собою річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття.

Видатки бюджету показують напрямки і цілі бюджетних асигнувань і визначаються характером досить різноманітних функцій держави, які узагальнено об'єднують, як правило, у три великі групи: політичні, економічні та соціальні функції. Державні доходи становлять фінансову базу її функціонування, їх, як правило, класифікують за джерелами надходження коштів у бюджет. Цим політична, економічна і соціальна діяльність держави вже передбачає державні доходи як об'єктивну необхідність і закономірну реальність [4].

Від величини та динаміки доходів державного бюджету залежить рівень забезпеченості держави ресурсами для виконання покладених на неї завдань. Для того щоб визначити цей рівень дослідимо динаміку співвідношення дохідної і видаткової частини Державного бюджету України за 2014—2017 рр. (рис. 1).

Відповідно до проведених розрахунків доходи зведеного бюджету України за 2014—2017рр. збільшилися на 560,72 млрд. грн. (122,95%) — видатки на 533,63 млрд. грн. (102,01%). Перевищення видатків зведеного бюджету над його доходами спостерігалося протягом всього досліджуваного періоду. Відхилення між дохідною і видатковою частинами Державного бюджету України зросло з 30,9 млрд. грн. у 2015 році до 83,69 млрд. грн. у 2017 році та перевищує граничний обсяг встановлений Законом про Державний бюджет України на 2017 рік на 7,92%, що свідчить про неефективну політику формування та використання доходів бюджету протягом останніх трьох років.

Для покращення ситуації органам державного управління у своїй діяльності потрібно прагнути до збалансованого розподілу видатків і доходів. Для того, щоб досягти цього необхідно мати чітко налагоджену систему управління бюджетом, яка змогла б забезпечити ефективне використання бюджетних ресурсів. Посилити відповідальність суб’єктів господарювання, а саме особисту майнову і кримінальну відповідальність, за дотриманням вимог законодавства, своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом.

Значне місце в системі доходів держави велика роль відводиться централізованому бюджету.

Як система економічних розподільчих відносин він охоплює все суспільство, на відміну від інших фінансових ланок, які мають вужчі рамки. Це пов'язано з тим, що централізований бюджет має забезпечувати існування держави, її економічний та соціальний розвиток. Державний бюджет показує бюджетний потенціал, який фактично спроможна сформувати країна, і виступає вихідною базою для розробки поточної фінансової політики [6].

З метою визначення шляхів збільшення та раціонального використання дохідної бази державного бюджету проведемо аналіз його доходів. Як бачимо з табл. 1, основною часткою доходів Державного бюджету України протягом всього досліджуваного періоду залишаються податкові надходження які становлять близько 80% усіх доходів. Протягом останніх чотирьох років спостерігається позитивна тенденція до їх зростання. Загальна сума податкових надходжень у 2017 р. порівняно з 2014 р. зросла на 346,97 млрд. грн. (123,84%), причому надходження від непрямих податків майже втричі перевищують надходження від прямих податків.

Найбільше значення при формуванні надходжень до бюджету у 2017 р., як і в попередні роки, мають: податок на додану вартість (ПДВ) з імпортних та українських товарів, робіт і послуг, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, рента за користування надрами та акцизи з нафтопродуктів, алкоголю і цигарок.

ПДВ з імпорту — найбільша стаття доходів у бюджеті. Так, з ввезених на територію України товарів в цьому році вдалося отримати 250,53 млрд. грн., що на 37,83 млрд. грн. більше, ніж було заплановано та на 69,08 млрд. грн. — ніж надійшло до бюджету у 2016 році. З вироблених товарів, робіт і послуг в Україні до бюджету надійшло 180,17 млрд. грн. ПДВ — на 40,68 млрд. грн. більше, порівняно з бюджетом 2016 року.

Також відбулось зростання доходів від вироблених в Україні і імпортованих підакцизних товарів. Як відомо, в 2016 році значно зросли акцизи на цигарки та алкоголь, що дозволило забезпечити надходження до бюджету в розмірі 90,12 млрд. грн. Від продажу підакцизних товарів, вироблених в Україні (алкоголь, цигарки, нафтопродукти) в цьому році зібрано на 11,19 млрд. грн., більше ніж в попередньому. Від імпортованих підакцизних товарів — на 6,98 млрд. грн. Проте таке зростання сягнуло нижчого рівня ніж було заплановано в бюджеті на 2017 рік.

Податку на доходи фізичних осіб зібрано 75,03 млрд. грн, податку на прибуток підприємств — 66,91 млрд. грн. Це відповідно на 15,22 млрд. грн. і 12,57 млрд. грн. більше від надходжень в 2016 році.

Другу (16,24%) та третю (0,75%) за розміром частку становлять відповідно неподаткові надходження та офіційні трансферти. Головним наповнювачем бюджету в розділі неподаткових надходжень в 2017 році є Національний банк, який перерахував 44,38 млрд. грн. Це на 4,18 млрд. грн. більше, ніж в 2016 році. Крім того, 10,44 млрд. грн. становлять надходження до бюджету від наданих адміністративних послуг, судового збору та доходів від некомерційної господарської діяльності.

Таблиця 1. Доходи державного бюджету, млрд. грн

2014

2015

2016

2017

Податкові надходження

280,18

409,42

503,88

627,15

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

52,59

79,84

114,15

141,95

Податок та збір на доходи фізичних осіб

12,65

45,06

59,81

75,03

Податок на прибуток підприємств

39,94

34,78

54,34

66,91

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

19,04

39,8

44,09

48,66

Внутрішні податки на товари та послуги

183,97

241,56

325,63

422,27

ПДВ з вироблених в Україні товарів

81,24

108,09

139,49

180,17

ПДВ з ввезених на територію України товарів

107,29

138,76

181,45

250,53

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

28,09

38,78

55,12

66,3

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

16,86

24,33

35,01

41,99

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

12,61

40,3

20,37

24,54

Збори на паливно-енергетичні ресурси

5,99

7,25

0,28

-0,01

Інші податки та збори

5,99

0,67

-0,65

-10,95

Неподаткові надходження

68,36

120,01

103,64

128,4

Доходи від власності та підприємницької діяльності

28,47

71,08

51,59

71

Похожие работы

1 2 3 > >>