Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції

Постановка проблеми. Політичні зміни, що відбувалися в Україні в останнє десятиріччя, істотним чином впливали на її міжнародну політику та

Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції

Статья

Транспорт, логистика

Другие статьи по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией
ки.

Конкурентоспроможні товари та послуги відповідають якісним вимогам конкурентного ринку в даний момент часу і можуть перевершувати за споживчими властивостями подібні товари та послуги конкурентів. Щоб забезпечить таку якість, як правило, потрібні серйозні витрати. Тому конкурентоспроможність транспортних послуг визначається ще співвідношенням результатів і витрат.

О.А. Шиба [10] наголошує, що у практиці організації міжнародних автомобільних перевезень національні автотранспортні підприємства можуть стикатися з проблемами організаційного характеру, що пов’язані із високою трудомісткістю виконання основних бізнес-процесів, відсутністю оперативного доступу до необхідних даних, відсутністю сучасних інформаційно-технічнихзасобів в роботі відділів управління вантажних перевезень і транспортом. Причинами таких проблем є перш за все низький рівень використання інформаційних технологій в процесі автомобільних перевезень зокрема та роботи суб’єктів господарювання загалом.

Відповідно до виділених проблем, було сформовано ключові фактори задоволення клієнтів автотранспортних підприємств, які мають дотримуватися в процесі організації міжнародних вантажних перевезень:

надійність перевезень;

мінімальний термін (тривалість) доставки;

своєчасність доставки (гарантовані строки доставки);

безпека перевезень і збереження вантажу при доставці;

зручність прийому і здачі вантажу;

наявність додаткових послуг;

пристосованість до вимог клієнта (гнучкість обслуговування);

належне супроводження вантажу;

прийнятна (пропорційна) вартість послуг;

наявність системи знижок та програм лояльності для клієнтів;

можливість отримання достовірної інформації про вартість перевезень;

можливість надання послуг зберігання вантажу;

можливість спеціалізованих перевезень.

Таким чином, вітчизняним автотранспортним підприємствам для успішної роботи на ринку міжнародних вантажоперевезень в контексті єв- роінтеграції необхідно забезпечити високий рівень показників якості транспортних послуг та їх конкурентоспроможність.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідження статичної інформації дозволило виявити тенденцію переорієнтації міжнародних вантажних потоків вітчизняних автотранспортних підприємств зі східного напрямку у 2012-2013 рр. на західний напрямок у 2014-2017 рр., що співпадає зі зміню політичного курсу розвитку України. Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних вантажних перевізників в контексті євроінтеграції повинне бути спрямоване на підвищення якості роботи та зниження сумарних втрат від неефективної організації процесу транспортування. Вирішення проблем розвитку галузі міжнародних вантажних перевезень автомобільним транспортом можливо лише за умови комплексного підходу та консолідації зусиль держави та суб’єктів господарювання. Перспективами подальших досліджень виступає детальне вивчення можливостей використання сучасних інформаційних технологій в організації міжнародних вантажних перевезень, побудови комплексних логістичних систем та можливості розширення сервісних функцій автотранспортних підприємств.

Список літератури

  Дикань В.Л. Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем [текст] / В.Л. Дикань, М.В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук.-практ. статей. - Вип. 33. - Харків, 2011 - С. 13-19.

  Зовнішня торгівля України товарами та послугами 2013. Статистичний збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2014. - 151 с.

  Зовнішня торгівля України товарами та послугами 2014. Статистичний збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2015. - 152 с.

  Зовнішня торгівля України товарами та послугами 2015. Статистичний збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2016. - 150 с.

  Зовнішня торгівля України товарами та послугами 2016. Статистичний збірник. - К.: Державна служба статистики України, 2017. - 153 с.

  Калабухіна М.Ю. Обґрунтування необхідності використання транзитного потенціалу України в умовах розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів / М.Ю. Калабухіна // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013. - No 42. - С. 16-17.

  Мітченко Г.В. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільного транспорту [Текст]: дис. ... канд. екон. наук / Мітченко Г.В.; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). - Київ: НТУ, 2015. - 211 с.

  Мних О.Б. Розвиток транспортної політики в Україні згідно з вимогами ЄС на прикладі вантажних перевезень залізничного і автомобільного транспорту / О.Б. Мних, Б.Д. Гречин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2012. - No 749: Логістика. - С. 434-440.

  Цвєтов М.Ю. Особливості торгівлі транспортними послугами в умовах євроінтеграції / М.Ю. Цвєтов, Д.В. Слободян // Збірник наукових праць Державного економіко - технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». - Вип. 23-24. - К.: ДЕТУТ, 2013. - С. 70-78.

  Шиба О.А. Підвищення ефективності автомобільних вантажних перевезень між країнами-членами європейського союзу та третіми країнами / О.А. Шиба [Електронний ресурс] / / Журнал Міжнародні відносини Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економічні науки. - 2016. - No 9. - Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ecn/issue/ уіеш/174.

Похожие работы

<< < 1 2 3