Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції

Постановка проблеми. Політичні зміни, що відбувалися в Україні в останнє десятиріччя, істотним чином впливали на її міжнародну політику та

Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції

Статья

Транспорт, логистика

Другие статьи по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией
України з січня 2016 р.) істотно вплинули на географічну структуру міжнародних вантажних перевезень. Зміна ТОП-10 основних країн здійснення міжнародних вантажних перевезень у 2013-2016 рр. представлена у табл. 2.

Таблиця 2 ТОП-10 основних країн здійснення міжнародних вантажних перевезень українськими перевізниками у 2013-2016 рр. (за вартістю перевезень)

Місце в рейтингу

2012

2013

2014

2015

2016

1

Російська Федерація

Російська Федерація

Латвія

Німеччина (ФРН)

Німеччина (ФРН)

2

Німеччина (ФРН)

Німеччина (ФРН)

Німеччина (ФРН)

Російська Федерація

Польща

3

Австрія

Панама

Російська Федерація

Польща

Велика Британія

4

Польща

Польща

Велика Британія

Велика Британія

Російська Федерація

5

Велика Британія

Велика Британія

Польща

Австрія

Австрія

6

Італія

Австрія

Швейцарія

Швейцарія

Швейцарія

7

Швейцарія

Швейцарія

Австрія

Латвія

Нідерланди

8

Панама

Франція

Литва

Нідерланди

Кіпр

9

Нідерланди

Італія

Італія

Італія

Франція

10

Кіпр

Кіпр

Білорусь

Білорусь

Латвія

Джерело: розроблено автором за даними [2, 3, 4, 5]

Проведений аналіз свідчить про переорієнтацією автомобільних вантажних потоків зі східного напрямку на західний. Частка вантажних перевезень до Російської Федерації знизилася майже втричі — з 21,7% у 2012 р. до 7,8% у 2016 р. У 2014 р. значно активізувався вантажообіг з Латвією (20,8%), стабільно високою лишається частка відправлень вантажів до Німеччини (за результатами 2016 р. становила 21,1%). Протягом досліджуваного періоду частка експорту послуг автомобільних вантажних перевезень до Польщі збільшилася з 6,3% до 10,0%, до Великобританії — з 5,4% до 8,8%.

Високі частки Панами та Кіпру як імпортерів послуг національних автоперевізників можна пояснити тим, що в цих країнах зареєстровані офшорні компанії, які виступають замовниками перевезень вантажів.

Для більш детального дослідження специфіки та існуючих проблем організації міжнароднихвантажних перевезень автором було проведено опитування 30 спеціалістів з міжнародних вантажних перевезень, що працюють в автотранспортних підприємствах України. Працівниками автотранспортних підприємств серед ключових проблем в організації міжнародних вантажних перевезень в контексті євроінтеграції виділяються наступні фактори:

складна система отримання дозволів та ліцензій;

відсутність сприятливих умов фінансування оновлення транспортного парку;

неефективна організація митного контролю;

зростання собівартості міжнародних вантажних перевезень, підвищення цін на паливо та автозапчастини;

коливання валютних курсів;

високий рівень корупції;

поганий стан автошляхів та інфраструктури в країні;

висока вартість впровадження сучасних ло- гістичних технологій;

Серед ключових організаційних проблем роботи автотранспортних підприємств спеціаліста-

ми з організації міжнародних вантажних перевезень були виділені такі:

недотримання строків оплати за договорами перевезень з боку клієнтів

складність прогнозування точних термінів доставки через можливі затримки при проходженні митного контролю;

недостатня кваліфікація кадрів;

низька відповідальність працівників підприємств;

проблеми внутрішньої організації бізнес- процесів транспортування вантажів (недостатній рівень використання інформаційних технологій).

Отримані результати опитування співпадають із дослідженням, проведеним Г.В. Мітченко [7] у 2015 р., що свідчить про відсутність практичних кроків до вирішення проблем розвитку галузі міжнародних вантажних перевезень автомобільним транспортом.

Організація міжнародних вантажних перевезень передбачає не тільки безпосередньо надання послуг транспортування, але і певний рівень сервісу та комплекс додаткових послуг. Основні напрямки здійснення транспортного сервісу, що пропонуються вітчизняними АТП, були виділені М.Ю. Цвєтовим та Д.В. Слободян та структуро- вані у табл. 3.

Таблиця 3

Основні напрямки здійснення транспортного сервісу при організації міжнародних вантажних перевезень в роботі вітчизняних автотранспортних підприємств

Етапи надання сервісу

Характеристика

1. Сервісні послуги перед процесом транспортування

Підготовка необхідних транспортних документів.

Надання послуг з митного оформлення.

Консолідація дрібних відправок вантажу, з метою зниження витрат на транспортування.

Упаковка вантажу у відповідності з прийнятими стандартами фірми-перевізника. Здійснення вантажних робіт.

Зберігання вантажу.

Страхування вантажу.

2. Сервісні послуги, що супроводжують процес транспортування

Забезпечення можливості відстежування переміщення вантажу для вантажовідправника та вантажоодержувача.

Контроль за здійсненням транспортування.

Координація дій компаній, залучених до процесу транспортування вантажу. Моніторинг руху вантажу з метою запобігання несприятливих ситуацій.

3. Сервісні послуги, що надаються після процесу транспортування

Повідомлення вантажоодержувача / вантажовідправника про прибуття вантажу. Надання послуг з митного оформлення вантажу (розмитнення).

Здійснення розвантажувальних робіт.

Перевірка стану та рівня збереженості вантажу.

Організація міжнародних вантажних перевезень передбачає забезпечення надання наступних послуг з боку автотранспортних підприємств:

можливість надання вантажовідправникам необхідних видів транспортних засобів (досягається за рахунок того, що автотранспортні підприємства мають власний автопарк або агентські договори з іншими перевізниками);

гнучкість в переговорах з вантажовідправниками, можливість надання йому додаткових послуг;

можливість комплексного обслуговування вантажовідправника, тобто планування, організація і здійснення всіх транспортних операцій, необхідних вантажовідправнику;

використання різних способів організації вантажоперевезень (наприклад, організація мультимодальних перевезень).

Як зазначає О.Б. Мних, здійснення міжнародних вантажних перевезень знаходиться під впливом ринкового середовища, складовою частиною якого є взаємодія суб’єктів ринку [8, с. 436]. Розвиток ринку веде до загострення конкуренції, і якість надання послуг з міжнародних перевезень стає вирішальним фактором вибору ком- панії-перевізника. Саме тому автотранспортним підприємствам для задоволення вимог клієнтів необхідно вивчати запити споживачів транспортних послуг, можливості конкурентів, точно встановлювати і професійно здійснювати маркетингову стратегію транспортного обслуговування замовників [1, с. 17]. Підхід повинен бути індивідуальним і передбачати високий рівень якості транспортних послуг.

Якість транспортного обслуговування — кількісна характеристика однієї або декількох споживчих властивостей транспортної послуги, що формуються відповідно до встановлених вимог і норм [9, с. 73]. При вантажних перевезеннях до показників якості транспортного обслуговування належать швидкість доставки вантажу (термін доставки),збереження вантажів, повнота і рівномірність (ритмічність) перевезень, комплексність обслуговування, безпека і екологічність перевезень.

Рівень якості транспортного обслуговування є відносною характеристикою якості транспортних послуг, яка заснована на зіставленні значень фактичних показників за певними критеріями з їх нормативними або бажаними значеннями. Критеріями, за якими можна проводити оцінку якості транспортного обслуговування в галузі міжнародних вантажних перевезень виступають повнота, швидкість, своєчасність або рівномірність доставки та збереження вантажів, безпека перевезень, а також комплексність, доступність і рівень сервісу.

Строки транспортування вантажів визначаються при укладенні договору або узгодженні заявок на перевезення між вантажовласниками і компаніями-перевізниками. Істотними причинами затримок строків транспортування у роботі вітчизняних автотранспортних підприємств виступають затримки проходження вантажного транспорту на митних пунктах контролю, що є суттєвою проблемою в організації міжнародних вантажних перевезень [6, с. 17].

Рівень виконання міжнародних вантажних перевезень в зазначені замовником терміни іноді розраховують співвідношенням середніх фактичних і нормативних (бажаних, договірних) термінів доставки вантажів. Проте, необхідно враховувати значні відмінності між результатами співвідношень середніх значень і дотриманням прийнятих термінів перевезення за конкретним відправленнями. Можливість доставити вантаж швидше або дотримання визначених термінами транспортування мають велике економічне значення для вантажовласників, оскільки мають прямий вплив на використання їх оборотних коштів [10]. У разі перевищення термінів перевезення вантажу з вини автотранспортного підприємства, компанією-перевізником можуть бути виплачені значні штрафи власнику вантажу. Розміри штрафів в розрахунку на 1 т перевезених вчасно вантажів і кількість затриманих вантажів дають можливість оцінювати якість роботи автотранспортного підприємства. Слід зазначити, що українські автотранспортні підприємства добре ознайомлені з проблемами затримок під час проходження пунктів митного контролю, враховують це при укладанні договорів на міжнародні перевезення, подовжуючи терміни достав

Похожие работы

< 1 2 3 >