Фітнес як засіб формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя

У статті розглядається проблема формування у студентської молоді мотиваційних пріоритетів до занять руховою активністю засобами фітнесу. Проаналізовано питання ціннісного

Фітнес як засіб формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией

Фітнес як засіб формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя

Тесліцький Ю.П., Кочурка С.О.

Чернівецьке вище комерційне училище

Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглядається проблема формування у студентської молоді мотиваційних пріоритетів до занять руховою активністю засобами фітнесу. Проаналізовано питання ціннісного відношення молоді до власного здоров’я, охарактеризовано сучасні фітнес-технології як інноваційні види оздоровчої фізичної культури, дослідженого особливості впровадження фітнес-програм у практику фізичного виховання під час занять зі студентами.

Ключові слова: фітнес-технології, мотивація, оздоровча фізична культура, студенти.

оздоровчий студентський молодь фітнес

В статье рассматривается проблема формирования у студенческой молодежи мотивационных приоритетов к занятиям двигательной активностью средствами фитнеса. Проанализированы вопросы ценностного отношения молодежи к собственному здоровью, охарактеризованы современные фитнес-технологии как инновационные виды оздоровительной физической культуры, исследованы особенности внедрения фитнес-программ в практику физического воспитания во время занятий со студентами. Ключевые слова: фитнес-технологии, мотивация, оздоровительная физическая культура, студенты.

The problem of forming young students motivational priority to employment physical activity fitness facilities. Analyzed issues related values of young people to their own health, fitness characterizes modern technology as innovative types of recreational physical culture, the features fitness programs implementation in practice of physical education in the classroom with students.

Keywords: fitness technology, motivation, improving physical education students

Постановка проблеми. На сучасному етапі суспільного розвитку, коли гостро стоять проблеми формування підростаючого покоління, підготовки його до повноцінного самостійного життя, особливе значення набуває удосконалення системи фізичного виховання і формування здорового способу життя студентської молоді. При цьому пріоритетним є напрямок, пов'язаний із застосуванням таких форм і методів навчання і виховання, використання яких з більшою ефективністю формує ціннісне відношення молоді до засобів фізичної культури. Аналіз змісту інноваційних форм і засобів фізичної активності населення різних країн показує, що на даному історичному етапі фізична культура людини трактується не тільки як сукупність фізичних якостей особистості, але і як визначений стиль життя, що визначає здоров'я як важливий ціннісний орієнтир індивіда.

Вирішальним фактором зміцнення здоров'я сьогодні визнана позиція самої людини, її ставлення до власного соціального, психологічного і фізичного здоров'я. Звідси випливає сутність концепції формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя, що є основою сучасного суспільства.

Нові уявлення про людську життєдіяльність орієнтують особистість на досягнення фізичного та духовного розвитку, поліпшення самопочуття внаслідок психічного і фізичного здоров'я.

Разом з тим поява інноваційних видів оздоровчої фізичної культури в Україні пов'язана з інтенсивним розвитком фізкультурно-оздоровчої роботи і, перш за все, з можливостями та темпами зростання фітнес-індустрії, де створюються нові напрямки фітнесу і різні фітнес-технології, що мають свою специфіку.

Широке поширення фітнесу стало відображенням того, як змінилися потреби в руховій активності представника сучасного соціуму, його прагнення до здоров'я і благополуччя, та вимог суспільства до рівня розвитку фізичних і психологічних якостей людини. На даному етапі розвитку фітнес все активніше впроваджується як у фізкультурно-оздоровчу практику роботи з населенням, так і в процес професійної підготовки фахівців в різних навчальних закладах країни.

Система фітнесу — це сукупність цілей, завдань, принципів, а також інноваційних засобів, методів і форм організації добровільних систематичних занять фізичними вправами і керування цим процесом, спрямованих на підтримку і підвищення рівня фізичної дієздатності і здоров’я різних груп населення, що забезпечує прилучення до здорового способу життя, формування фізичної культури особистості для успішного виконання соціальних і професійних обов’язків у суспільстві.

Нами виявлено тенденції розвитку фітнесу в Україні. До них відносяться: посилення ролі духовного фактора у фітнесі й індивідуалізація програм; упровадження фітнесу в сферу оздоровлення працівників на виробництві; активний розвиток дитячого фітнесу; інтеграція фітнесу в сферу освіти; упровадження інформаційних технологій і комп’ютеризація фітнес-програм.

Оздоровчий фітнес — це складне, багатогранне, поліфункціональне соціальне явище, яке можна розглядати як процес і результат поліпшення фізичного удосконалення людей, підвищення рівня їх фізичної дієздатності і стану здоров’я, як сукупність матеріальних і духовних цінностей, як складну динамічну, керовану систему, як специфічний продукт наданих населенню оздоровчих, рухових, видовищних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слово "фітнес" у перекладі з англійської означає "здібність, придатність" (від «to be fit for» бути придатним до чогось, бадьорим, здоровим).

Як стверджує В.Є. Борілкевич [2, с. 45-47], за своїм цільовим призначенням "фітнес" ближчий загальноприйнятому у нас в країні поняттю "фізична культура". Однак це широке поняття в значній мірі є декларативним, що утверджує значимість фізичної активності для життя людини.

Концептуальна база "фітнесу" має більш конкретний зміст і являється важливою складовою філософії успіху, яка передбачає необхідність певного рівня готовності долати життєві труднощі — фізичні, психологічні, емоційні.

За свідченням Е. Хоулі та Б. Френкс, смислове значення слова «фітнес» поступово еволюціонувало від "фізичної придатності" до позначення соціального явища, культурного феномена ХХ століття; від "фізичного здоров'я людини, що виражається в його придатності до фізичної роботи" до "прагнення до оптимального якості життя, що включає соціальний, психічний, духовний і фізичний компоненти" [11].

Грамотне і цілеспрямоване впровадження фітнес-технологій в систему безперервної фізкультурної освіти, в заняття фізичною культурою для оздоровлення, розвитку та виховання дітей та підлітків, студентської молоді є сьогодні одним з основних і актуальних завдань модернізації навчальних планів, програм дошкільних установ, школи, середніх професійних та вищих навчальних закладів. При цьому слід особливо підкреслити роль фітнес-індустрії як первинної основи в процесі появи інноваційних оздоровчих технологій.

Сьогодні розвиток фітнес-індустрії характеризується наявністю і значним збільшенням кількості фітнес-клубів, розробкою фітнес-тех- нологій і програм з організації сімейного дозвілля, адаптацією програм занять до конкретних груп населення (тобто широка стратифікація), зближенням діяльності фітнес-клубів, медичних та соціально-психологічних установ, а найголовніше — залученням широкого кола споживачів фітнес-послуг, що корелює із зміною стилю життя молоді та дорослого населення.

Дослідження з проблеми формування здорового способу життя студентів засобами фізичної культури відображені в працях як філософів, психологів, педагогів (Л. Виготський, А. Сміт, Р. Ай- зман, Е. Вайнер, В. Зайцев, Н. Касаткіна та ін.), так і вчених-медиків (М. Амосов, І. Брехман).

Одним з найважливіших завдань педагогічної науки стосовно вимог професійної діяльності є забезпечення впевненого майбутнього кожному фахівцю за рахунок ціннісного ставлення до здоров'я і оволодіння основами здорового способу життя.

Особистість не може існувати без певної самоорганізації, але її наявність можлива тоді, коли на людину здійснюється цілеспрямований, правильний педагогічний вплив [3; 4; 7].

Коли йдеться про самоорганізацію, мається на увазі постановка мети, планування роботи та розподіл часу, оволодіння необхідними діями і операціями, реалізація програми самоконтролю. Студент, який не володіє методами самоорганізації, не тільки не зможе стати повноцінним спеціалістом і учасником ринку праці, але не зможе і повноцінно вчитися. Базові механізми педагогічної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя вивчалися С. Добротвірською [5] та визначені як навчання здоровому способу життя, сприйняття здорового способу життя, самооздо- ровлення (самовдосконалення).

Формування готовності студентів до здорового способу життя передбачає стимулювання процесів духовного та фізичного самовдосконалення особистості, але процес духовного самовдосконалення повинен стояти на першому місці.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз наукової літератури показав недостатність розробок у галузі інноваційних технологій і методів підготовки студентів до самоорганізації здорового способу життя засобами фізичної культури, зокрема фітнесом. Можливо, саме тому серед студентів переважає низький рівень культури здоров'я молоді, яка своє дозвілля пов'язує тільки з вживанням алкогольних напоїв, курінням, відвідуванням барів і т.д.

Метою цієї роботи є пошуки шляхів вирішення проблеми мотиваційної спрямованості до здорового способу життя, підвищення інтересу студентів до фізичної культури і спорту з використанням у навчальному процесі занять фітнесом.

Для вирішення цілей були поставлені наступні завдання:

— вивчити теоретичні аспекти проблеми застосування інноваційних технологій фізичного виховання серед студентів;

— проаналізувати результати використання фітнесу на заняттях з фізичного виховання серед студентів Чернівецького вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Виклад основного матеріалу. Сучасна фізку

Похожие работы

1 2 >