Українська молодь у сфері освіти. Соціально-психологічний аспект

Протягом останніх років пропонувалися різні проекти реформування освітньої сфери. Здебільшого вони спрямовані на економію коштів, їхнє начебто раціональне використання.

Українська молодь у сфері освіти. Соціально-психологічний аспект

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией
ля України характерним також є нерівномірний розподіл потенціалу вищих навчальних закладів за регіонами, що призводить до посилення дисбалансу на регіональних молодіжних ринках праці. Необхідність усунення цього дисбалансу диктується не лише міркуваннями рівності та соціальної справедливості, а й вимогами економічної доцільності. Високий рівень освіти підвищує можливості молодої людини, проте не гарантує швидкого отримання роботи.

Випускники шкіл на етапі вибору професії прагнуть досягти високого конкурентоспроможного рівня особистої освіти та завдяки цьому задовольнити власні матеріальні потреби.

Отже, проблема працевлаштування випускників ВНЗ повинна вирішуватися через державні правові заходи у поєднанні з оновленими економічними та організаційними механізмами реалізації цих гарантій.

Нагадаємо, що в публічному адмініструванні освітою держава повинна забезпечувати:

  виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, сучасної європейської цивілізації;

  збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні;

  виховання людини з демократичним світоглядом, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання;

  формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти;

  підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку;

  створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

  підтримку дітей та молоді з особливостями психічного і фізичного розвитку;

  стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;

  розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму;

  етичне, естетичне виховання.

Публічне адміністрування освітою має забезпечити: додержання законодавства в галузі освіти; створення рівних умов для громадян у здобутті освіти; дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освіти; стимулювання творчого пошуку педагогів і науковців; автономність у діяльності навчально-виховних закладів та наукових установ.

Поєднання освіти і науки є умовою модернізації системи освіти. Наука є органічною частиною освіти, базовим елементом і рушійною силою її розвитку. Наукова діяльність навчальних закладів має забезпечувати відповідність змісту освіти сучасним досягненням у галузі науки, техніки і культури. Але це ідеальна модель, яка, на жаль, далека від реальності.

Висновки і пропозиції. Серед усіх глобальних процесів, що останнім часом мали місце на нашій планеті найпомітнішим і найвідчутнішим є зміна світоглядних орієнтацій молодих людей. Особливо гостро вона проходить у країнах, що переживають глибокі суспільні злами та зміни. За таких умов і в Україні нині формується нове покоління громадян. Тож закономірно, що від їх громадянської позиції, активності, творчості значною мірою залежить успіх розбудови України, як нової суверенної держави.

Якщо молодь України буде витиснута на узбіччя виробничого, соціального, духовного життя, то майбутнього у нашої молодої держави немає. У молоді, як і всієї нашої країни, чимало проблем, тому сьогодні як ніколи важливо консолідувати зусилля всіх, кому не байдуже власне майбутнє і майбутнє всієї України, хто зацікавлений у послідовному вирішенні невідкладних питань суспільства.

Враховуючи щирість прагнень та максималізм, що природно притаманні молоді, стають цілком зрозумілі намагання молодого покоління не тільки знайти відповідь, а й вирішити усі гострі проблеми та негаразди нашого суспільства саме сьогодні, не відкладаючи на потім, не перекладаючи це на плечі прийдешніх поколінь. А це можливо виключно за наявності ефективної державної молодіжної політики, тісної співпраці усіх гілок влади. Від створення відповідної правової бази до практичної реалізації свобод молодих громадян, гарантованих Конституцією України.

В умовах соціалізації сучасної молоді не діє багато основних нормативних документів, які забезпечують її життєдіяльність. Це і незначні матеріальні та фінансові ресурси держави, які сьогодні виділяються на молодіжні програми та заходи. Спостерігаються нерівність становища молоді в соціальній, економічній і політичній сферах, погіршення умов життя, складнощі в отриманні освіти, професійної кваліфікації, забезпечення зайнятості. Молодь у своїй більшості стикається з особливими проблемами та непе – редбачуваністю щодо свого майбуття.

Завершуючи свою статтю, бажаємо українським можновладцям, причетним до сфери освіти, і нам, як споживачам цих послуг, щоб відбулося:

  покращення показників України у відповідних міжнародних моніторингових дослідженнях освіти (TIMMS, PISA);

  покращення позицій українських ВНЗ у міжнародних рейтингах;

  підвищення рівня працевлаштування випускників закладів вищої освіти за спеціальністю;

  підвищення рівня задоволення освітою в суспільстві за моніторинговими соціологічними дослідженнями;

  зниження рівня корупції в освіті;

  зниження рівня еміграції науково-педагогічних кадрів, створення додаткових робочих місць у сфері освіти;

  стабілізація мережі навчальних закладів, їхнє фінансове та інституційне оздоровлення;

збільшення державних та приватних капіталовкладень в освіту з досягненням загального рівня фінансування на рівні 7–10% валового внутрішнього продукту. Шевченко А.Н.

Житомирский национальный агроэкологический университет

Список літератури

освіта молодь соціальний психологічний

1. Дискримінація українських студентів у системі вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: М1 р:// туге1ега1ік. in.ua/forum/35–476–1.

2. Молодежь Украины. Социологическое исследование [електронний ресурс] – Режим доступу: http://institute.gorshenin.ua/researches/108_molodezh_ukraini.html.

3. Никифоров О. Представления о ценности образования [електронний ресурс] – Режим доступу: http://shh.neolain.lv/seminar14/predosenobrazovanija.htm.

4. Проект з покращення освіти в Україні [Електронний ресурс]. – http://www.csr-ukraine.org/ skm_keys.html.

5. Садрицька С.В. Мотивація вступу до ВНЗ українських студентів: тенденції останніх років // Наукове онлайн видання «БОСЮПРОСТІР». – 2010. – No1. – С. 56–60.

Похожие работы

< 1 2