Теоретичне обґрунтування організаційних і методичних основ впровадження олімпійської освіти в навчально-тренувальному процесі дітей 10-12 років

The article summarizes the experience of introducing Olympic education among children in educational institutions; characterizes the organization of specialties

Теоретичне обґрунтування організаційних і методичних основ впровадження олімпійської освіти в навчально-тренувальному процесі дітей 10-12 років

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией

Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ 10-12 РОКІВ

Кочубей М.В.

Анотація

олімпійський освіта спорт фізичний

У статті узагальнено досвід впровадження олімпійської освіти серед дітей у закладах освіти, охарактеризовано специфіку організації елементів олімпійської освіти; проаналізовано дані щодо ролі та значення олімпійської освіти в процесі занять фізичною культурою та спортом; визначено рівень знань з олімпійської тематики дітей 10-12 років, які займаються фізичною культурою і спортом; визначено ставлення та готовність впровадження олімпійської освіти серед майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Ключові слова: спорт, олімпійська освіта, діти, фізичне виховання.

Аннотация

Кочубей Н.В.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ВНЕДРЕНИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ

В статье обобщен опыт внедрения олимпийского образования среди детей в учреждениях образования, охарактеризованы специфику организации элементов олимпийского образования; проанализированы данные о роли и значения олимпийского образования в процессе занятий физической культурой и спортом; определен уровень знаний по олимпийской тематике детей 10-12 лет занимающихся физической культурой и спортом; определено отношение и готовность внедрения олимпийского образования среди будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту.

Ключевые слова: спорт, олимпийское образование, дети, физическое воспитание.

Annotation

Kochubei N.V.

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF ORGANIZATION AND METHODICAL BASIS OF INTRODUCTION INTO THE OLYMPIC EDUCATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF CHILDREN AGED 10-12

The article summarizes the experience of introducing Olympic education among children in educational institutions; characterizes the organization of specialties and elements of the Olympic education; analyses data of the role and significance of the Olympic education in process of physical training and sports; determines the level of knowledge of the Olympic theme of children aged 10-12, who are engaged in physical culture and sports; determines the attitude and readiness of Olympic education introduction among future specialists in physical education and sport.

Keywords: sport, Olympic education, children, physical education.

Постановка проблеми

Сучасним умовам науково-педагогічного розвитку України притаманне становлення української освіти, яка здатна забезпечити учнів високим рівнем знань та вмінь, сприяє формуванню загальнолюдських ідеалів і дотриманню національних традицій виховання через різні інновації у навчально-виховному процесі. Відповідно постає завдання формування та вдосконалення особистості школяра як у морально-психологічному, так і у фізичному аспекті. Проте статистика вказує на низьку рухову активність, стрімке поширення хронічних і застудних захворювань та зниження успішності навчання школярів, поширення правопорушень серед неповнолітніх [1, 2, 9]. Погіршення рівня соматичного здоров’я, фізичної підготовленості та фізичного розвитку учнів початкових класів викликає занепокоєння з боку фахівців та зумовлює пошук оптимальних шляхів вдосконалення сучасної освітньої системи [4].

Дослідження науковців свідчать про те, що саме в молодшому шкільному віці закладаються основи культури рухів, успішно засвоюються нові, раніше невідомі вправи та рухові дії, формується свідомість, моральні та гуманістичні якості особистості, удосконалюються мислення та сприйняття нової інформації, відбувається активний фізичний розвиток організму та його систем, стрімко зростають показники розвитку фізичних якостей, що необхідні для ефективної участі в різних формах рухової активності [3, 6, 7, 11].

Одним із оптимальних напрямів вирішення зазначеної проблеми та вдосконалення навчально- виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах виступають ідеї та принципи олімпіз- му, що реалізуються через систему олімпійської освіти. Саме завдяки олімпійській освіті можна сприяти вихованню психічно і фізично здорової людини, патріота, толерантної, законослухняної особи, яка в повсякденному житті дотримується правил чесної гри.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Питанням упровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес учнівської молоді висвітлено у дослідженнях українських науковців Ю.А. Бріскіна, М.М. Булатової, О.М. Вацеби, В.М. Єрмолової, Н.В. Москаленко, Ю.О. Олійника, Я.П. Галана та інших [5, 10, 12].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Виховання підростаючого покоління є однієї зі стрижневих проблем у сучасній педагогіці. Зростаюча дитяча злочинність, агресія, безпритульність, ріст числа самогубств, а також зловживання алкоголем, поширення наркоманії й інших шкідливих звичок серед підростаючого покоління є наслідком кризових явищ у сучасній системі виховання молоді. Актуальність означених протиріч, недостатнє вивчення проблем упровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів молодшого шкільного віку в педагогічній теорії і практиці обумовили вибір теми нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження

Оптимізація гармонійного впливу розумового, духовного, естетичного, морального та фізичного виховання на особистість молодшого школяра є питанням недосконалим та актуальним в умовах сьогодення України. Умови, за яких реалізовується навчально-виховний процес у школах, на жаль, викликають занепокоєння фахівців майбутнім нашого підростаючого покоління.

Дослідження проводилося в м. Чернівці, а саме: загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів No 33, Загальноосвітньої школи фізико-математичного профілю No 6 та ЗОШ No 27 та студентів ІІ-го курсу Спеціальності «Фізична культура і спорт» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, факультету фізичної культури та здоров’я людини.

З метою вивчення ставлення до фізичної культури та олімпійської освіти проводилось анкетування дітей з різних видів спорту.

Загалом було опрацьовано 50 анкет. Зміст анкети містив 12 запитань із декількома варіантами відповідей. Запитання були спрямовані для визначення рівня обізнаності майбутніх тренерів із організаційними аспектами процесу фізичного виховання і спорту, рівнем здоров’я та фізичної підготовленості дітей, а заключна частина запитань визначала шляхи покращення організації процесу фізичного виховання засобами олімпійської освіти.

Анкетування дітей 10-12 років, які займаються спортом проводилося з метою визначення теоретичних знань з олімпійської тематики. За результатами вступної частини анкети визначалася кількість дітей, котрі відвідують спортивні секції або гуртки. Зокрема, майже 90% дітей, стверджуючи, що відвідують а 10% відповіли, що відвідували але тепер ні.

Наступні запитання були перш за все спрямовані на визначення наявності знань дітей 10-12 років із історичних аспектів олімпійського руху та сьогодення. Одним з таких було запитання про місце започаткування проведення Олімпійських ігор сучасності. Однак не всі діти змогли вірно визначитись, але 35% обрали саме варіант із «Стародавньою Грецією». Інші варіанти також звучали досить часто: «Стародавній Китай» — 15%, «Стародавній Рим» — 50%.

Загальна більшість дітей також правильно відповіли на наступне запитання: «Через який проміжок часу проводяться Олімпійські ігри сучасності?», значна кількість респондентів також обрали інші варіанти та усі відповіді отримали практично рівну кількість відсотків. Зокрема варіант «4 роки» обрало 40%. Щорічне проведення Олімпійських ігор вибрали 35%, а от через кожні 2 роки — 25% дітей.

Досить складним виявилось запитання про визначення довжини одного стадія на Стародавніх іграх, відповідно невелика кількість дітей обрали її (192,27 м) — 18%. Інші варіант обирали учні набагато меншу кількість разів — близько 30% та 53%.

Вірно визначились школярі з наступним запитанням про види спорту, які входили до програми Стародавніх Олімпійських ігор. Більше 50% дітей 10-12 років обрали варіант «Пентатлон, біг, кулачний бій, стрибки у довжину», що відображає високий рівень знань дітей про історію Олімпійських ігор. Решта респондентів обирали два інші варіанти «Водне поло, футбол, баскетбол, стрибки у воду» — 31%; «Стрибки на батуті, волейбол, хокей» — 14%, де були вказані види спорту, які тепер є досить популярними на відміну від часів Стародавніх ігор.

Наступне запитання також не надало однозначних відповідей, що пояснюється певною складністю при визначені засновника сучасного олімпійського руху. Найбільшу кількість варіантів 44% з обранням Сергія Бубки можна звести до того, що інші варіанти більшість практично не знали. Правильний варіант «П’єр де Кубертен» обрали 30%, а варіант «Х. А Самаранч» був найменш популярним у відповідях — 26%.

Відповіді на запитання про рік відновлення проведення Олімпійських ігор були майже рівномірно розподілені між усіма трьома варіантами: 35% - 1894 р., 33% - 1900 р., 32% - 1704 р.

Різноманіття варіантів прослідковується у відповідях дітей 10-12 років у запитані про рік проведення перших Зимових Олімпійських ігор, проте більше правильних відповідей було серед 39% (1924 р.). Два інших варіанти учнями обирались з дещо меншими показниками: 1928 р. - 32% і 1904 р. — 29%. Результати школярів не надали однозначної відповіді і продемонстрували невизначеність в даному запитані.

Більше 40% дітей вибрали правильний варіант олімпійського гасла сучасності, що є досить непоганим результатом. Результати школярів у даному запитані були фак

Похожие работы

1 2 3 > >>