Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

Основними завданнями навчання студентів, що займаються боксом в групах фізичного виховання, є: всебічний фізичний розвиток і зміцнення здоровя студентів;

Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией
і занять, страховку й самостраховку [4]. Окрему увагу приділено організаційно-методичним прийомам навчання й тренування, серед яких необхідно виділити головні:

  групове засвоєння прийому під спільну команду тренера в одно-шеренговому строю (без партнера);

  групове засвоєння прийому під спільну команду тренера в двошеренговому строю (з партнером);

  самостійне засвоєння прийому за завданням тренера в парах, які вільно пересуваються залом, майданчиком;

  умовний бій з обмеженими конкретним вузьким завданням діями партнерів;

  умовний бій із широко поставленими техніко-тактичними завданнями;

  вільний бій (бій без обмежень дій партнерів).

Методико-практичний підрозділ складається

із шести навчальних годин (чотири години у першому семестрі й дві — у другому).

Навчально-тренувальний підрозділ, що включає 84 годин, спрямований на підвищення рівня фізичної підготовленості й розвиток фізичних якостей, освоєння технічних дій, підготовку студентів до участі в спортивно-масових заходах.

Зміст навчально-тренувального підрозділу включав техніку боксу (бойова стійка, пересування рингом, бойові дистанції, удари, захист, контрудари, серії ударів і захисту від них), тактику бою (наступальні й оборонні дії, умови бою на різних дистанціях, тактичну організацію бою) та вправи, спрямовані на освоєння цієї техніки й тактики (загально-розвивальні, спортивно-допоміжні, спеціальні, у тому числі імітаційні, вправи із боксерськими снарядами, бойові вправи з партнером) [9].

Навчально-тренувальний підрозділ складається із шести тем, кожна з яких має кілька підтем:

  Основні положення боксера.

   Бойове положення кулака.

   Бойова стійка.

   Пересування боксера рингом.

   Бойові дистанції: дальня, середня, ближня.

   Загальні відомості про атакуючі удари, захист і контрудари.

  Прямі удари.

   Атаки прямими ударами лівою й правою рукою в голову та корпус.

   Захист від прямих ударів: підставкою, ухилом, відбивом і доглядом.

   Прямі контрудари в поєднанні із захистом: підставкою, ухилом, відбивом та відходом від прямих атакуючих ударів.

   Атаки й контратаки подвійними прямими ударами.

  Бокові удари.

   Атаки боковими ударами лівою та правою рукою в голову й корпус.

   Захист від бокових ударів: підставкою, нирком, доглядом.

   Прямі та бічні контрудари в поєднанні із захистом: підставкою, нирком і відходом від бічних атакуючих ударів.

   Атаки й контратаки з комбінацій подвійних прямих і бічних ударів.

  Удари знизу.

   Атаки ударами знизу лівою та правою рукою в голову й корпус.

   Захист від ударів знизу: підставкою та доглядом.

   Застосування різних контрударів у поєднанні із захистом: підставкою та відходом від атакуючих ударів знизу.

   Атаки й контратаки серіями різних ударів.

  Бій на різних дистанціях.

5.1. Ведення бою на дальній дистанції: нанесення прямих і бокових ударів із кроком уперед різної сили залежно від тактичного задуму; особливості захисту від цих ударів і проведення контрударів; вивчення прийомів маневрування для збереження дальньої дистанції.

  Ведення бою на середній дистанції: особливості зближення, атак, захисту й контратак; утримання дистанції та вихід з неї.

  Ближній бій: входження в ближній бій, ведення бою й вихід із нього.

  Підготовка до змагань.

   Навчання початківців-боксерів готуватися до змагань.

   Удосконалення засвоєних технічних прийомів.

   Відпрацювання вміння користуватись у вільному бою засвоєним комплексом технічних прийомів, поєднувати окремі види захистів і ударів в атаках та контратаках.

У процесі освоєння техніко-тактичного арсеналу використовувалися спортивно-допоміжні й спеціальні вправи, що становило основу загальної та спеціальної фізичної підготовки.

Фізична підготовка як процес розвитку рухових якостей нерозривно пов’язана із підвищенням загального рівня функціональних можливостей організму, різнобічним фізичним розвитком, зміцненням здоров я. Загальна фізична підготовка боксера спрямована на різнобічний розвиток фізичних здібностей: загальної витривалості, швидкісних і швидкісно-силових якостей, координаційних здібностей та ін. Під впливом загально-фізичної підготовки покращується здоров’я, організм стає досконалішим [2]. Студенти краще сприймають тренувальні навантаження, швидше до них пристосовуються й досягають високого рівня розвитку рухових якостей, найбільш успішно опановують технічні навички. Загальна фізична підготовка має важливе значення для виховання вольових якостей, оскільки виконання багатьох вправ пов’язане з подоланням різного виду труднощів, для створення психологічної стійкості й тривалої підтримки спортивної форми. Спеціальна фізична підготовка спрямована на розвиток фізичних здібностей, що відповідають специфіці боксу. Це вправи в координації рухів під час ударів і захисту, у пересуванні, бій “із тінню”, вправи на спеціальних боксерських снарядах (мішку, насипній груші, настінній подушці, на лапах тощо) та спеціальні вправи з партнером [1]. Протягом навчального року види фізичної підготовки повинні поєднуватися між собою.

Навчальні заняття з боксу проводяться в формі практичних занять і з розподілом навчального матеріалу по семестрах. В системі оцінювання успішності студентів з дисципліни «Фізичне виховання» в умовах кредитно-модульної системи отримання заліку (оцінки, кількості балів) не можна зводити тільки до показників відвідування практичних занять, доцільно враховувати якість, яка виражається в наявності умінь і навичок виконання фізичних вправ, а також теоретичні знання студентів з обраного виду спорту. Критеріями, які можуть бути використані для оцінювання успішності студентів, що займаються боксом, можуть бути: - при визначенні суми балів модульного контролю: а) ступінь активності студентів на заняттях; б) участь в спортивних змагання, в спортивно-масових заходах - при визначенні суми балів підсумкового контролю: а) нормативи із загальної та спеціальної фізичної підготовки боксера; б) теоретичні тести, що включають в себе питання з історії виникнення і розвитку боксу, інвентарю і обладнання для боксу, правилам проведення змагань, техніці і тактиці боксера і т.п. [3].

Одним з основних критеріїв оцінки при визначенні суми балів модульного контролю є регулярність відвідування навчальних занять. Залежно від кількості занять на тиждень, передбачених навчальним планом, визначається і кількість балів, одержуваних студентом за відвідування одного заняття [3].

Створення позитивного емоційного фону, нестандартні умови виконання фізичних вправ під час проведення занять з елементами боксу сприяє формуванню стійкого інтересу, в результаті підвищується мотивація студентів до занять. Позитивний вплив занять боксом на розвиток рухових та психічних функцій, виховання моральних та вольових якостей дозволяє розглядати бокс не тільки як вид спорту, але ще і як потужний засіб фізичного виховання та вдосконалення особистості студентської молоді [2; 4; 6].

Висновки

За результатами дослідження можна зробити висновок про переваги використання засобів боксу в системі фізичного виховання студентів як альтернативних занять в неспеціалізованих ВНЗ, порівняно зі стандартними навчальними заняттями з фізичного виховання згідно з навчальною програмою.

Виграшне становище боксу щодо інших видів спорту для цих цілей полягає, по-перше, у комплексному розвитку рухових якостей. По-друге, виховання рухових якостей у боксі взаємопов’язане та взаємозалежне.

Перспектива подальших досліджень у цьому напрямі полягає в розробці детального комплексного планування використання боксу для вдосконалення фізичної підготовки студентів.

Список літератури

  Атиля А.А. Бокс для початківців / Атиля А.А. - Ростов н/Д.: Фенікс, 2007. - 224 с.

  Вихор В. Удосконалення фізичної підготовки студентів засобами боксу // Педагогічні технології навчання фізичної культури. - 2011.

  Знак В.Е. Оценивание успеваемости студентов, занимающихся боксом // Единоборства No 2. - 2017. - Режим доступа: http://www.sportsscience.org/index.php/combat/article/viewFile/523/544.

  Качурін А.І. Бокс в системі фізичної культури студента: навч. посібник / А.І. Качурін. - М.: Фізкультура і спорт, 2006. - 342 с.

  Концепція національного виховання студентської молоді. Додаток до рішення колегії МОН від 25 червня 2009 р. протокол No 7/2-4.

  Крыловский О.В. Совершенствование физической подготовки студентов средствами бокса // Физическое воспитание студентов. - 2010. - No 1. - С. 66-69.

  Назимок В.В. Мотивація студентів до занять боксом у процесі фізичного виховання / В.В. Назимок // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2015. - No 8. - С. 54-56.

  Сутула В.А., Шутеев В.В., Булгаков А.И., Луценко Л.С. Перспективы спортизации системы физического воспитания студенческой молодежи // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2014. - No 4(42). - С. 65-68.

  Філімонов В.І. Бокс. Педагогічні засади навчання і вдосконалення / В.І. Філімонов. - М.: Інса, 2001. - 400 с.

Похожие работы

< 1 2