Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

Основними завданнями навчання студентів, що займаються боксом в групах фізичного виховання, є: всебічний фізичний розвиток і зміцнення здоровя студентів;

Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

Юрченко І.В.

Анотація

У статті розглянуті особливості застосування засобів боксу в системі фізичного виховання студентів. Мета роботи - розкрити особливості використання засобів боксу в навчальному процесі зі студентами як альтернативу стандартним навчальним заняттям із фізичного виховання. Виявлена зацікавленість студентів до реалізації своїх потреб у сфері фізичного виховання на заняттях за власним вибором, зокрема, боксом. Визначені мета і завдання навчально-тренувальних занять зі студентами. Розкрито зміст цих занять. Запропоновані критерії для оцінювання успішності студентів, що займаються боксом. Виявлені переваги навчально-тренувальних занять з боксу в навчальному процесі зі студентами як альтернативу стандартним навчальним заняттям із фізичного виховання.

Ключові слова: бокс, фізичне виховання, студентська молодь.

Аннотация

В статье рассмотрены особенности применения средств бокса в системе физического воспитания студентов. Цель работы - раскрыть особенности использования средств бокса в учебном процессе со студентами в качестве альтернативы стандартным учебным занятиям по физическому воспитанию. Обнаружена заинтересованность студентов к реализации своих потребностей в сфере физического воспитания на занятиях по собственному выбору. Определены цель и задачи учебно-тренировочных занятий со студентами. Раскрыто содержание этих занятий. Предложены критерии для оценки успеваемости студентов, занимающихся боксом. Выявлены преимущества учебно-тренировочных занятий по боксу в учебном процессе со студентами в качестве альтернативы стандартным учебным занятиям по физическому воспитанию.

Ключевые слова: бокс, физическое воспитание, студенческая молодежь.

Summary

In the article features of application of boxing means in system of physical education of students are considered. The purpose of the work is to reveal the peculiarities of the use of boxing facilities in the educational process with students as an alternative to standard training sessions on physical education. The students' interest in realization of their needs in the field of physical education in classes on their own choice is revealed. The purpose and tasks of the training sessions with the students are determined. The content of these classes is revealed. Proposed criteria for assessing the success of boxing students. The advantages of training sessions on boxing in the educational process with students are revealed as an alternative to standard training sessions on physical education.

Keywords: boxing, physical education, student youth.

Постановка наукової проблеми та її значення. Останніми роками в Україні значна увага приділяється розвитку національної системи фізичного виховання студентів, що відображено у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та в Концепції національного виховання студентської молоді. Означені документи визначають стратегію розвитку системи фізичного виховання студентської молоді, реалізація якої повинна забезпечити формування у молоді світоглядних позицій та ціннісних орієнтацій, виховати у них відповідальне ставлення до власного здоров’я, до здорового способу життя, створити умови для їх повноцінного фізичного та духовного розвитку [5]. Незважаючи на значну увагу з боку держави до системи фізичного виховання студентської молоді, остання залишається усе ще малоефективною [8]. До цього часу все ще залишається невирішеною існуюча суперечність між суспільною потребою в здоровій фізично підготовленій студентській молоді й неможливістю задовольнити цю потребу традиційними засобами фізичного виховання, які використовуються у вищій школі. бокс навчальний фізичний студент

Як засіб формування спеціальних рухових навичок студентської молоді, на заняттях з фізичного виховання у деяких вищих навчальних закладах пропонується бокс [4]. Зайняття боксом сприяють всебічній фізичній підготовці. Для виконання боксерських рухів потрібні всі рухові якості, всі властивості рухового апарату.

Аналіз останніх досліджень. В останні роки досліджувана проблема є актуальною серед науковців. Зокрема, Назимок В.В. [7] досліджував мотивацію до занять боксом серед студентів. Знак В.Е. [3] розробив критерії оцінювання успішності студентів, що займаються боксом. Вихор В. [2] і Криловський О.В. [6] досліджували проблеми удосконалення фізичної підготовки студентів засобами боксу. Практика показує, що для студентів навчальних груп фізичного та спортивного виховання найбільш поширеною є спортивно орієнтована форма організації занять з фізичного виховання. Про це свідчать результати цілого ряду наукових досліджень. Так, у дисертаційному дослідженні Л.М. Барибіної (2013) робиться висновок про те, що організація занять з фізичного виховання студентської молоді на основі самостійного вибору студентами спортивної спеціалізаціїє найбільш прогресивною формою. На думку науковців, саме такий підхід стимулює інтерес студентів до конкретного виду спорту та інтерес до розвитку своїх фізичних здібностей (Б.А. Акішіна, П.М. Оксьоми, Д.І. Цьось, В.С. Гуменний, І.Е. Кра- міда та інш.). Означена вище проблема обумовлює актуальність даної роботи.

Мета роботи — розкрити особливості використання засобів боксу в навчальному процесі зі студентами як альтернативу стандартним навчальним заняттям із фізичного виховання.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Фізичне виховання — невід’ємна частина навчання й професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Воно спрямоване на зміцнення здоров’я студентів та їх підготовку до високопродуктивної професійної діяльності [8]. Але, незважаючи на масове використання фізичного виховання в навчальному процесі, несприятливі тенденції, про які було сказано вище, не зникають, а в низці випадків збільшуються. Отже, виникає необхідність застосування засобів, спрямованих на покращення фізичного стану та фізичної підготовленості молоді. Для розв’язання цих завдань необхідно шукати нові, більш досконалі форми й методи організації навчальних занять, а також виявлення невикористаних можливостей. У студентському віці відбувається значне зниження рівня фізичної та функціональної підготовленості, що пов’язано з великою завантаженістю навчальним навантаженням, браком вільного часу й т. д. Саме в цьому періоді необхідно використовувати заходи, спрямовані на оптимізацію фізичного стану молоді. Для цього запропоновано цілеспрямоване, систематизоване використання засобів боксу в навчальному процесі зі студентами як альтернативу стандартним навчальним заняттям із фізичного виховання з метою різнобічного впливу на їх організм і цілеспрямованого розвитку їх рухових якостей [2].

Бокс — компенсаторний вид спорту, де недолік одних рухових якостей можливо компенсувати іншими. Арсенал ударів в боксі невеликий. Їх усього шість: прямий або крос, боковий або хук та удар знизу — аперкот. Усі три удари наносять як лівою, так і правою рукою. Ось і виходить — шість. Але варіантів їх застосування — безліч. Удари можуть бути поодинокими, повторними, двійними, серійними і так далі. Бокс є доволі доступним видом спорту, так як не обмежує можливостей тих, хто ним займається. Цей вид спорту є ефективним засобом різностороннього фізичного розвитку та фізичної підготовленості [1; 9].

Боксери мають пропорційну статуру з розвинутою мускулатурою. У процесі занять боксом під впливом тренувальних навантажень зміцнюється опорно-руховий апарат, розвиваються різноманітні рухові якості, особливо швидкість, швидкісно-силові якості, сила, точність і координація рухів, та, як наслідок, активізуються всі основні життєво важливі функції [6]. Вправи боксера різноманітні і впливають на всі групи м'язів, нервову, судинну дихальну і травну системи людини [4]. Позитивний вплив занять боксом на розвиток рухових і психічних функцій, виховання моральних та вольових якостей дає змогу розглядати бокс не тільки як вид спорту, але і як потужний засіб фізичного виховання й удосконалення особистості молоді [2; 4; 6]. Заняття боксом виховують у студентів сміливість, мужність, виробляють швидкість реакції, здатність швидко і холоднокровно орієнтуватися в складних життєвих обставинах.

В останні роки чітко проглядається зацікавленість студентів до реалізації своїх потреб у сфері фізичного виховання, займаючись в групах з видів спорту або рухової активності за власним вибором. Заняття з боксу повинні носити оздоровчий характер і бути спрямовані на фізичний розвиток студентів, ознайомлення їх з дисципліною, режимом дня, гігієною і самоконтролем [7].

Основна мета навчання полягає у формуванні у студентів постійного інтересу до занять боксом, досягненню високого рівня розвитку спеціальної та загальної фізичної підготовленості, забезпечення достатнього обсягу рухової активності при оздоровчій спрямованості занять.

Основними завданнями навчання студентів, що займаються боксом в групах фізичного виховання, є: всебічний фізичний розвиток і зміцнення здоров'я студентів; розвиток швидкості, спритності, витривалості, швидкісно-силових і морально-вольових якостей; навчання основам техніки і тактики; навчання захисним і атакуючим елементам, тактичних дій; формування у студентів культури до здорового способу життя.

Методико-практичний підрозділ спрямований на освоєння методики підбору фізичних вправ, складання комплексів загально-розвивальних і спеціальних вправ для проведення підготовчої частини навчально-тренувального заняття, формування вміння здійснювати контроль і самоконтроль у процес

Похожие работы

1 2 >