Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів

Потребу в систематичному підвищенні кваліфікації персоналу обумовлює також глобалізація ринків, що зумовлює необхідність відповідати рівню якості згідно міжнародних стандартів

Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией

Черкаський державний технологічний університет

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНИХ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛІВ

Бєляєва С.С.

Вступ

Постановка проблеми. На нинішньому етапі розвитку економіки, зокрема й в готельному господарстві, персонал розглядається в якості основного ресурсу організації, суттєво впливає на результативність діяльності готелю, що вимагає необхідність грамотного управління персоналом готелю, створення оптимальних умов для його розвитку, спрямування відповідних фінансових і матеріальних ресурсів на підвищення рівня кваліфікації, здобуття необхідних для готелю навиків і практичного досвіду.

Актуальність обраної для наукового дослідження теми обумовлена, зокрема, тим, що розвиток готельного бізнесу в Україні, зростаюча конкуренція вимагають постійного підвищення якості готельних послуг, потребують підвищення вимог до всіх категорій персоналу готелів, оскільки якість готельного сервісу, перш за все, визначається роботою служб, що відповідають за стан номерного фонду та безпосередньо контактують із клієнтами.

Особливу увагу в сучасних умовах господарювання приділяють застосуванню інноваційних методів навчання, інтерактивним засобам і методикам викладання та спілкування зі слухачами відповідних тренінгових занять. Враховуючи відповідну специфіку діяльності в готельному господарстві, існує нагальна потреба для менеджерів і персоналу готелів опановувати комплексні навчальні програми та здобувати практичні навички під час комплексних тренінгових занять за відповідною тематикою.

Потребу в систематичному підвищенні кваліфікації персоналу обумовлює також глобалізація ринків, що зумовлює необхідність відповідати рівню якості згідно міжнародних стандартів [1]. Саме тому сьогодні першочерговим завданням сучасних готелів є перебудова методів організації та управління підприємством, формування ефективної кадрової політики, що спрямована на підготовку компетентного персоналу.

Масштабність і важливість задач, пов’язаних із процесом стрімкого розвитку в Україні готельного бізнесу, вимагає від керівників готельних підприємств і державних службовців розробки та прийняття таких управлінських документів тактичного та стратегічного значення, які забезпечували б реалізацію системного підходу до розвитку готельного господарства в країні в цілому та були спрямовані, перш за все, на створення та розвиток кадрового потенціалу готельних підприємств.

Якими б досконалими не були правове поле, організаційно-управлінська структура готелів, механізм управління готельними підприємствами, все очевиднішим стає факт, що з найбільшою ефективністю сьогодні працюють ті готелі, де в штаті є кваліфіковані спеціалісти, які знають специфіку галузі, мають навички управління, в тому числі фінансами, володіють готельним менеджментом, знаннями та навичками щодо забезпечення якісних послуг різноманітними службами готельного комплексу, в т. ч. системами бронювання готельних і туристичних послуг, міжнародними стандартами обслуговування.

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Питання дослідження системи навчання, підвищення кваліфікації, розробки інноваційних методів і методики навчання, зокрема й персоналу готелів, у своїх працях висвітлили такі вчені, як В. Кружалін, В. Федорченко, І. Андренко, І. Зорін, І. Новаківський, І. Писаревський, Є. Гобрик, Л. Лук’янова, Н. Онищенко, Н. Цехош, М. Мальська, О. Кравець, О. Нікітіна, О. Перелигіна, О. Терещук, О. Терешкін, Г. Цехмістрова, Ю. За гребнюк, Л. Гурська.

Формулювання цілей дослідження. У сучасних умовах господарювання тема наукової статті є актуальною з точки зору як соціально-політичних, економічних умов господарювання, соціально-психологічних факторів кожної особистості, враховуючи стрімку динаміку в розвитку індустрії гостинності, як на ринку послуг в Україні, так і враховуючи досвід провідних країн світу.

Об’єктом дослідження є комплексні тренінгові програми навчання персоналу мережі готелів компанії «КеікагЇ7» на базі створеної нею Школи гостинності «КеікагЇ7». Предмет дослідження — сукупність теоретичних і практичних положень оцінки стану, ефективності організації та впровадження комплексних тренінгових програм навчання персоналу мережі готелів компанії «КеікагЇ7».

Мета дослідження — визначення факторів впливу щодо розробки та впровадження комплексних тренінгових програм навчання персоналу мережі готелів компанії «КеікагЇ7»; аналіз методики оцінювання результатів їх впровадження, вплив на ефективність організації та надання послуг у сфері гостинності в сучасних умовах господарювання.

Завдання дослідження:

  розглянути та проаналізувати теоретичні аспекти організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів;

  визначити особливості організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів;

  на прикладі мережі готелів компанії «Reikartz» розглянути практичні аспекти організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу;

  дослідити стан підготовки та підвищення рівня кваліфікації персоналу мережі готелів компанії «Reikartz» та інших слухачів Школи гостинності протягом усього періоду її діяльності;

  визначити основні напрямки удосконалення комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелю.

Щороку в Україні відкривається не менш, як один готель мережі готелів компанії «Reikartz», що стало вагомою мотивацією ознайомитися з умовами організації та надання відповідних послуг для підвищення рівня знань і набуття практичних навичок персоналом готелів цієї мережі; здійснити аналіз пропозицій для участі в окремих і комплексних тренінгових програмах, а також результатів навчання.

Так, у версні 2017 р. у Дніпрі відкрився другий готель під брендом «Reikartz» — «Reikartz Collection Dnepr» [2]. Компанія «Reikartz» планує продовжити відкривати готелі «Reikartz Collection» і в інших містах країни, для чого виникає нагальна потреба збільшити в мережі кількість персоналу та підготувати менеджерів для ефективного упраління у цій сфері [10].

На сьогоднішній день Національна міжнародна мережа готелів «Reikartz Hotel Group» об’єднує 38 готелів, з яких 34 — в Україні, а також 4 готелі за кордоном — в Казахстані, Німеччині та Швеції [4].

Саме досвід діяльності компанії «Reikartz» в Україні та система навчання, підвищення кваліфікації завдяки розробці та застосуванню різноманітних тренінгових програм для менеджерів, персоналу готелів у рамках нашого наукового дослідження становить певний інтерес щодо аналізу переваг навчання за відповідними методиками, визначення особливостей різноманітних тренінго- вих програм та мотивації до навчання.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування

Суспільне значення готельного господарства, як вагомого чинника формування економіки держави, зумовлює необхідність створення галузевої системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрових ресурсів.

Система підготовки працівників готельної галузі, яка існувала протягом останніх десятиліть, була переважно пов’язана саме з підвищенням кваліфікації.

Це певною мірою задовольняло функціонування конкретного підприємства, але не вирішувало кадрової проблеми як стратегічної, зумовлювало відставання сервісу вітчизняного туризму від європейських стандартів.

Методичне забезпечення діючої системи підвищення кваліфікації сфері гостинності вимагає суттєвого удосконалення через ряд суттєвих причин:

  побудова рівнів підвищення кваліфікації не відповідає принципам системності та безперервності формування й оновлення професійних навичок;

  має місце відсутність методологічної основи проведення оцінки підвищення кваліфікації працівників у межах підприємства (внутрішньофірмової системи);

  недостатньо чітко сформульовані та науково обґрунтовані критерії формування професійних навичок обслуговуючого персоналу;

  незначна пропозиція варіативності, гнучких підходів до формування змісту курсів, підвищення кваліфікації відповідно до змін вимог зовнішнього середовища, кон’юнктури ринку;

  зміст навчання не завжди охоплює всю специфіку технології надання готельних послуг;

  недостатньо уваги приділяється культурі обслуговування, специфіці роботи з іноземними гостями, вивченню психологічних нюансів роботи з групами туристів, враховуючи етнічні особливості;

  має місце недосконалість дидактичної основи навчання;

  серед менеджерів готелю майже не використовуються на практиці існуючі загальні методи та прийоми вивчення мотиваційної сфери професіоналізму працівників;

  нагальна та постійна потреба у спеціалістах, які мають не тільки професійні знання щодо роботи в готельному господарстві, але й психолого-педагогічну підготовку для роботи з персоналом у системі підвищення кваліфікації працівників готелів.

Отже, назріла об’єктивна необхідність формування концептуально нового підходу до навчання та підвищення кваліфікації персоналу в готельному господарстві.

Одним із суттєвим факторів професіоналізму є потреба в безперервному навчанні.

Соціально-економічний досвід, починаючи з другої половини XX ст. сприяв актуалізації проблеми створення безперервної системи освіти для фахівців готельного господарства, що відповідала б світовим стандартам та оперативно реагувала б на вимоги сьогодення й враховувала стратегію розвитку кожного окремого підприємства сфери гостинності та індустрії гостинності в цілому.

Серед чинників, які визначають сьогодні й на перспективу розвиток безперервної освіти в готельному господарстві Україні, доцільно зазначити:

  розбіжність бюджетної та комерційної стратегії розвитку готельної освіти;

  інертність державної системи освіти щодо соціально-

Похожие работы

1 2 3 4 > >>