Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є розгляд та аналіз актуальних питань інвестиційної політики підприємств туристичної сфери, механізмів інвестування в

Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Статья

Туризм

Другие статьи по предмету

Туризм

Сдать работу со 100% гаранией

Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Герман І.В.

Черкаський державний технологічний університет

У статті здійснено аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні в сегменті туристичного бізнесу. Висвітлено питання актуальності залучення вітчизняних і міжнародних інвестицій в туристичну сферу. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямках для інвестування в туризм, формах і методах залучення та цільового спрямування інвестицій.

Ключові слова: інвестиція, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, пріоритетні напрямки, туризм, туристична сфера, туристичні підприємства.

Постановка проблеми. За даними Організації Об’єднаних Націй (далі ООН) щороку більш як один мільярд людей подорожують в інші країни, що сприяє становленню туризму в якості провідного сектору економіки. Із рахунків глобального валового внутрішнього продукту (далі — ВВП) на сферу туризму припадає 10%, від загального світового експорту — 6% [17].

Держава Україна, розташована в центрі Європи, завдяки туризму має достатні умови для поступального розвитку економіки, однак у порівнянні з провідними країнами світу суттєво гальмує за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та якості туристичних послуг. Одними з найбільш важливих факторів негативного впливу на ситуацію, що відбувається на ринку туристичних послуг, є загострення фінансово-економічної кризи, пов’язаної з анексією Автономної Республіки Крим (далі — АРК) і проведенням антитерристичної операції на території Донецької та Луганської областей. Ці фактори суттєво впливають на зменшення в’їзного туристичного потоку в Україну, гальмують розвиток інфраструктури туризму, зменшують туристичні можливості країни як на внутрішньому, так і на зовнішньому туристичному ринку. Одним із фактичних кількісних показників зменшення попиту на туристичні послуги в Україні є зменшення вдвічі кількості іноземних туристів, що, здебільшого, пов’язане саме з питанням безпеки для туристів, застереженням щодо відвідування країни, де відбуваються агресивні військові дії (враження повномасштабної війни та «гарячої точки»). Єдиним вирішенням цих системних проблем у сфері туризму та курортів може стати стратегічно орієнтована державна політика, серед основних завдань якої — визначення туризму одним із основних пріоритетів держави. У зв’язку з цим нагальним є розробка та впровадження економіко-правових механізмів успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку туристичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів щодо формування туристичного іміджу України [13].

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Аналіз наукових джерел з актуальних питань інвестиційної політики, зокрема підприємств туристичної сфери, свідчить про те, що поряд із зарубіжними авторами, вагомий вклад до наукової теоретичної бази з цієї проблематики належить і вітчизняним науковцям. Серед них — Л. Дядечко, Є. Козловський, М. Корецький, Н. Кудла [9], О. Шуплат [18], С. Сисоєва [15], С. Хлоп’як.

Вагоме значення для розкриття питання інвестиційної діяльності в Україні має дослідження нормативно-правової бази з цих питань, врахування змін, які відбулися останніми роками в правовому полі держави. Це, зокрема, Закони України «Про інвестиційну діяльність» [12]; «Про внесення змін до деяких законів України з метою наукової і науково-технічної діяльності», яким передбачено розробку та впровадження інвестиційного податкового кредиту [11].

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є розгляд та аналіз актуальних питань інвестиційної політики підприємств туристичної сфери, механізмів інвестування в туристичну діяльність в Україні та форми управління інвестиційною діяльністю туристичного підприємства.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Згідно оцінки Всесвітньої туристичної організації ООН (далі — ЮНВТО) загальна кількість робочих місць, що прямо або опосередковано стосуються сфери туризму, становить 11% [13]. Туризм — це один із шляхів виховання взаєморозуміння та поваги між народами. Однак слід пам’ятати, що це ще й важливий сектор економіки, адже на міжнародний туризм припадає 7% (це $1,5 трлн) обсягу світового експорту [3]. Отже, сфера туризму та курортів стає однією з основних галузей, що має значний вплив на загальний стан і тенденції світової економіки. Сфера туризму має безпосереднє або опосередковане відношення більш як до 50 галузей економіки, що сприяє підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації національної економіки, збереженню та розвитку культурного потенціалу, збереженню екологічно безпечного навколишнього природного середовища; підвищує рівень інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації відносин між різними країнами та народами [13].

У сучасних політичних, економічних, соціальних, екологічних умовах саме економічний механізм має забезпечити дотримання принципів сталого (збалансованого) розвитку територій та сприяти досягненню високого рівня конкурентоспроможності. Цього можливо досягти, в першу чергу, завдяки використанню інструментів для формування сприятливих умов щодо залучення в туристичну галузь відповідних інвестицій. Одночасно актуальним є надання підтримки вітчизняному виробнику туристичної продукції, сприяння фінансовому оздоровленню підприємств туристичної галузі, впровадження сучасних інформаційних і маркетингових технологій.

Завдяки розробці та впровадженню ефективного фінансового механізму реалізації «Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» (далі — Стратегії) можливо досягти позитивних результатів. Серед фінансових спрямувань на розвиток туризму можуть бути кошти [13] державного та місцевих бюджетів; суб’єктів туристичної діяльності; міжнародної технічної допомоги; інших міжнародних донорів; фінансових організацій (установ); інвесторів; з інших джерел, не заборонених законом.

З метою визначення обсягів фінансування Стратегії необхідно визначити конкретні завдання з урахуванням коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік. Передбачені відповідні контрольні показники, яких необхідно досягти за результатами реалізації Стратегії, де за вихідні показники взято показники 2015 р. (табл. 1) [13].

інвестиція туристичний цільовий україна

Таблиця 1. Контрольні показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні

Найменування показника розвитку

За роками

2015

2019

2022

2026

1. Кількість іноземних туристів, які в’їжджають до України, млн. осіб

12,9

збільшення у 1,5 раза

збільшення у 2 рази

збільшення у 2,5 раза

2. Кількість суб’єктів туристичної діяльності, тис. одиниць

6,8

збільшення у 1,5 раза

збільшення у 3 рази

збільшення у 5 разів

3. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору, млн. гривень

37,1

збільшення у 2 рази

збільшення у 5 разів

збільшення у 10 разів

4. Обсяг надходжень до зведеного бюджету (податки та збори) від діяльності суб’єктів туристичної діяльності, млрд. гривень

1,71

збільшення у 2 рази

збільшення у 5 разів

збільшення у 10 разів

5. Кількість робочих місць у сфері туризму, тис. осіб

88

збільшення у 1,5 раза

збільшення у 3 рази

збільшення у 5 разів

6. Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб

357

збільшення у 2 рази

збільшення у 3 рази

збільшення у 5 разів

7. Кількість екскурсантів, тис. осіб

125,5

збільшення у 1,5 раза

збільшення у 2 рази

збільшення у 2,5 раза

У табл. 2 відображено очікувані показники за результатами реалізації Стратегії у 2026 р. [13].

Таблиця 2

Очікувані показники за результатами реалізації Стратегії (2026 р.)

Пор. No

Найменування показника

Одиниця виміру

Кількісне значення показника

1

Збільшення витрат туристів під час подорожей в Україні

млрд. грн

до 80,000

2

Збільшення обсягу капітальних інвестицій у сферу туризму та курортів

млрд. грн

до 6,600

3

впровадження рекомендованої ЮНВТО системи сателітного рахунка

не визначено

не визначено

Отже, актуальним залишається питання визначення пріоритетних напрямків спрямування інвестицій з метою отримання найбільш оптимального ефекту від їх впровадження в сфері туризму, очікуючи, в першу чергу, як на економічний, так і на соціальний ефект. Ключове відомство у процесі просування України у світові топи країн, що мають істотний дохід з тих надходжень, які приносить туристична сфера, є департамент туризму і курортів Міністерстваекономічного розвитку і торгівлі України (далі — МЕРТ). Згідно з інформацією офіційного сайту МЕРТ, держбюджетом нашої країни на 2017 р. передбачені бюджетні асигнування на реалізацію заходів у сфері туризму і курортів у сумі майже 31 млн. грн. Однак у жовтні 2016 р. була припинено фінансування витрат на виставки за рахунок загального бюджетного фонду.

Наразі в Україні, за даними МЕРТ України, практично немає проектів у сфері туризму, які б відповідали міжнародним стандартам. Таким чином це має мотивувати всіх зацікавлених юридичних і фізичних осіб, які мають відношення до індустрії гостинності, туристичної діяльності та дотичних до цих сфер економіки України суб’єктів господарювання вивчати, аналізувати, розробляти та пропонувати реальні, спрямовані на позитивний результат інвестиційні проекти. Це стосується як ініціаторів-замовників інвестиційних проектів, так і виконавців, які можуть представляти достатньо широке коло державних, регіональних, місцевих структур, підприємців, представників громадянського суспільства тощо [8].

На вимогу дня Асоціація індустрії гостинності Укр

Похожие работы

1 2 3 4 > >>