Дауншифтинг як джерело залучення кадрів у сфері соціальної роботи та соціального забезпечення

Modern approaches to the definition of the concept of downshifting are analyzed. The refined definition of downshifting as a

Дауншифтинг як джерело залучення кадрів у сфері соціальної роботи та соціального забезпечення

Статья

Социология

Другие статьи по предмету

Социология

Сдать работу со 100% гаранией

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Дауншифтинг як джерело залучення кадрів у сфері соціальної роботи та соціального забезпечення

Мішина С.В., Мішин О.Ю.

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «дауншифтинг». Запропоновано уточнене визначення поняття «дауншифтинг» як поєднання соціального та професійного явищ. Систематизовано причини дауншифтингу. Визначено види дауншифтерів, які можуть бути потенційними соціальними працівниками. Обґрунтовано переваги і недоліки дауншифтингу як джерела залучення персоналу в сфері соціальної роботи та соціального забезпечення. Запропоновано науково-теоретичний підхід щодо залучення дауншифтерів до роботи в установах і організаціях сфери соціального забезпечення та соціальних послуг.

Ключові слова: дауншифтинг, персонал, соціальне забезпечення, соціальна робота, соціальні послуги.

Аннотация

Проанализированы современные подходы к определению понятия "дауншифтинг". Предложено уточненное определение дауншифтинга как сочетания социального и профессионального явлений. Систематизированы причины дауншифтинга. Определены виды дауншифтеров, которые могут быть потенциальными социальными работниками. Обоснованы преимущества и недостатки дауншифтинга как источника привлечения персонала в сфере социальной работы и социального обеспечения. Предложен научно-теоретический подход к привлечению дауншифтеров к работе в учреждениях и организациях сферы социального обеспечения и социальных услуг.

Ключевые слова: дауншифтинг, персонал, социальное обеспечение, социальная работа, социальные услуги.

Summary

Modern approaches to the definition of the concept of "downshifting" are analyzed. The refined definition of downshifting as a combination of social and professional phenomena is proposed. The reasons of downshifting are systematized. Types of downshifters, which can be potential social workers, are defined. The advantages and disadvantages of downshifting as a source of personnel involvement in social work and social welfare are substantiated. The scientific and theoretical approach to attracting downshifters to work in institutions and organizations in the sphere of social welfare and social services is proposed.

Keywords: downshifting, staff, social welfare, social work, social services.

Постановка проблеми. Сьогодні все більше успішних людей, які мають значні статки, втрачають інтерес до своєї професії, бізнесу. Причини різні: кар’єрні кризи, брак вільного часу, сумління, професійне вигорання, бажання зробити щось корисне для людства, небажання займатися діяльністю, що не є суспільно корисною. Люди, які в корені хочуть змінити свою професіональну діяльність, відмовляються від успішного бізнесу і кар’єрного зростання — це дауншифтери. Саме вони часто хочуть бути корисними людству, тому їх доцільно залучати до соціальної роботи і як меценатів, і як соціальних працівників. Саме тому сьогодні актуальними є питання вивчення дауншифтингу як соціального і професійного явищ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В літературі дауншифтинг знайшов відображення у працях таких вчених, як: О. Гавалешко, В. Пасніченко, Т. Кривко [1], Дж. Дрейк [2], А. Максименко, Р. Теслюк [3], И. Мирошниченко [4], Я. Овечкіна [5], А. Етціоні [6], К. Гамільтон та Е. Мейл [7], М. Нельсон [8], Дж. Шор [9].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Питання дауншифтингу знайшли доволі детальне відображення як в економічних науках (вивчення причин відтоку кадрів та запобігання цьому процесу), так і в соціології (вивчення відмови від кар’єри як соціального явища). Проте, невирішеними залишаються питання використання дауншифтингу в якості джерела залучення кадрів для виконання соціальної роботи та надання соціальних послуг, що і обумовило мету дослідження.

Мета статті. Метою дослідження є уточнення науково-теоретичних засад залучення дауншифтерів до роботи в сфері соціального забезпечення та соціальних послуг.

Для досягнення мети були поставлені і вирішені такі завдання:

розглянути сутність та існуючі підходи до визначення поняття «дауншифтинг»;

уточнити визначення та сутність дауншифтингу як соціального та професійного явищ;

обґрунтувати причини виникнення дауншифтингу;

розглянути переваги і недоліки дауншифтингу як джерела залучення кадрів в установах і організаціях соціальної сфери;

сформувати науково-теоретичне забезпечення залучення дауншифтерів до виконання соціальної роботи та соціальних послуг.

Виклад основного матеріалу. Дауншифтинг найбільш розповсюджений в США та країнах Європи. В Україні також все частіше зустрічаються випадки дауншифтингу. В класичному варіанті більшість професійних дауншифтерів — це професіонали, що досягли професійної вершини, чи так званої «скляної стелі» і вирішили звільнитися від професійного чи бізнесового тягаря. Термін «дауншифтинг» вперше було вжито в 1994 році американським вченим Джеральдом Селентом. Зараз в літературних джерелах відсутнє єдине трактування дауншифтингу. Перелік підходів до визначення поняття «дауншифтинг» наведено в табл. 1.

дауншифтинг професійний соціальний персонал

Таблиця 1. Визначення поняття «дауншифтинг»

Автор, джерело

Визначення

Сутнісна характеристика

М. Нельсон [8, с. 142]

Стиль життя людей, які прагнуть до простоти, щоб вирватися з режиму «щурячих перегонів» за матеріальними благами і скоротити «стрес та викликаний ним психологічний дискомфорт»

Стиль життя

К. Гамільтон,

Е. Мейл [7, с. 43]

Добровільні, довгострокові зміни у житті людини, засновані на зменшенні значущості доходів

А. Етціоні [6, с. 623]

Процес зміни культури споживання, духовна революція, у тому числі у вигляді відмови від економічних благ, відходу від матеріалістичних цінностей; стиль життя, заснований на балансі життєвих і духовних потреб

Дж. Шор [9, с. 76]

Зміна роботи на таку, яка зменшує кількість доходу

Зміни в житті, роботі

А. Максименко Р. Теслюк [3, с. 105]

Різновид соціально-територіальної мобільності, що передбачає зміну місця і характеру основної зайнятості особи, зменшення пов’язаного з цим рівня доходів, трансформацію способу і якості життя

І. Мірошниченко [4]

Перехід з високооплачуваної, але пов’язаної зі значним стресом, навантаженнями, які забирають весь вільний час, роботи на більш спокійну, хоча й нижче оплачувану порівняно з попередньою роботу, а також відмова від предметів розкоші та кар’єрних перспектив у майбутньому

Дж. Дрейк [2]

Стратегія добровільної відмови від високооплачуваної, але такої що потребує більших зусиль, напруженої діяльності, яка відбирає весь вільний час з метою вивільнення часу і сил на отримання насолоди від життя

Стратегія

відмови

Джерело: систематизовано авторами

Під дауншифтингом розуміють крайню форму протидії негативному впливу активної професійної діяльності на життя людини, спрощення життя, відмову від матеріальних благ. У праці [8] під дауншифтингом запропоновано розуміти стиль життя. Це визначення відображує сутність поняття, проте пояснює дауншифтинг як суто постійне явище. Дж. Дрейк [2] під дауншифтингом розуміє стратегію відмови від високооплачуваної роботи. Слід зазначити, що відмова від кар’єри може відбуватися імпульсивно, а не зважено з прорахуванням варіантів, наслідків відмови і розробкою стратегії зміни життя. Найбільш численною є група визначень, пов’язаних з розумінням дауншифтингу як змін в професійній діяльності та житті людей. Як на нашу думку, таке розуміння дауншифтингу найбільш точно відображує сутність поняття.

У джерелах [2; 3; 4; 7—9] розглядається лише професійний аспект дауншифтингу і зовсім не приділяється увага соціальному аспекту цього поняття. Соціальний аспект пов’язаний зі зміною світогляду та системи цінностей, які змінюють відношення людини до роботи, професії, кар’єри.

Як на нашу думку, визначення дауншифтингу має включати риси як його професійної, так і соціальної складових (рис. 1).

Як на думку авторів, не можливим є обосо- блене існування соціального і професійного дауншифтингу. Оскільки соціальний дауншифтинг є частіше за все причиною професійного дауншифтингу.

Дауншифтинг є доволі розповсюдженим явищем в бізнес-середовищі, яке має певні причини. Як на нашу думку, причини дауншифтингу можна об’єднати в групи:

    причини соціального характеру: зміна системи цінностей; визнання згубного впливу професії чи бізнесу на суспільні інтереси, бажання приносити користь суспільству;

    причини психологічного характеру: незадоволеність працею, незадоволеність життям, емоційна напруга;

    причини професійного характеру: відсутність мотивації до праці, втрата прагнення до примноження капіталу; професійне вигорання; кар’єрні кризи, прагнення до професійної незалежності

    причини фізіологічного характеру: хронічна втома, погіршення здоров’я, загострення хронічних захворювань;

    причини особистісного характеру: брак часу на родину, прагнення до збалансованого стилю життя, зміна місця проживання, брак часу на розвиток власних здібностей, прагнення займатися улюбленою справою, бажання займатися туризмом.

Прояви дауншифтингу можуть бути самими різними, що і обумовлює необхідність розробки багатокритеріальної класифікації дауншифтингу.

Так, О. Гавалешко, В. Пасніченко та Т. Кривко [1, с. 47] злежно від особливостей прояву даун- шифтингу виділяють такі види дуншифтерів:

фрілансери, тобто дауншифтери, як я

Похожие работы

1 2 3 > >>