Сучасні підходи до розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера

Проблематика формування та розвитку професійної ідентичності особистості достатньо широко представлена в роботах українських (А.С. Борисюк, Н.Ю. Волянюк, А.М. Лукіянчук,

Сучасні підходи до розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера

Статья

Психология

Другие статьи по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией

Національна академія педагогічних наук України

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Сучасні підходи до розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера

Кузіна В.Д.

Анотація

Розглянуто психологічні шляхи розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера. Досліджено сучасні психологічні технології оптимізації перфекціоністських настанов особистості. Розглянуто моделі психологічного супроводу професійного розвитку особистості перфекціоніста. Описано варіанти та етапи психологічних тренінгів розвитку професійної ідентичності фахівців різного профілю. Оптимальним засобом розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності сучасного офіцера визначено професійно-орієнтований тренінг на основі моделі взаємозв’язку їх показників.

Ключові слова: особистість, перфекціонізм, професійна ідентичність, офіцер, розвиток, тренінг.

Кузина В.Д. Современные подходы к развитию конструктивного перфекционизма и профессиональной идентичности офицера

Рассмотрены психологические пути развития конструктивного перфекционизма и профессиональной идентичности офицера. Исследованы современные психологические технологии оптимизации перфекционистских установок личности. Рассмотрены модели психологического сопровождения профессионального развития личности перфекциониста. Описаны варианты и этапы психологических тренингов развития профессиональной идентичности специалистов различного профиля. Оптимальным средством развития конструктивного перфекционизма и профессиональной идентичности современного офицера определен профессионально-ориентированный тренинг на основе модели взаимосвязи их показателей.

Ключевые слова: перфекционизм, профессиональная идентичность, личность, офицер, развитие, тренинг.

Kuzina V.D. Modern ways to development of constructive perfectionism and professional identity of officer

The psychological ways of development of constructive perfectionism and professional identity of an officer are considered. The modern psychological technologies of optimization of perfectionist personality guides are investigated. The models of psychological support of professional development of personality of perfectionist are considered. Describes variants and stages of psychological trainings for the development of professional identity of specialists of different profiles. The professional way of developing constructive perfectionism and professional identity of a modern officer is based on a professional-oriented training based on the model of the interrelation of their indicators.

Keywords: perfectionism, professional identity, personality, officer, development, training.

Постановка проблеми

У сучасних реаліях військово-професійної діяльності офіцерів Збройних Сил України в умовах гібридної війни особливо актуалізується проблема підвищення ефективності забезпечення ними обороноздатності держави. Як показують проведені дослідження, на якість виконання офіцерами службових обов’язків та досягнення високої результативності виконання функціональних завдань за призначенням впливають особливості взаємозв’язку рис перфекціонізму та професійної ідентичності. Зокрема розвинений деструктивний перфекціонізм заважає становленню активної та стійкої професійної ідентичності офіцера, сприяє порушенню механізмів ідентифікації, застряганню на рівні невиразної зі статусом мораторію або дифузної професійної ідентичності. У зв’язку з цим виникає необхідність оптимізації та розвитку зазначених особистісних характеристик сучасного офіцера.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел показує, що в сучасній психологічній практиці застосовуються психотренінгові та психокорекційні програми оптимізації перфекціоністських настанов та розвитку конструктивного перфекціонізму особистості (М.В. Коваленко, О.І. Кононенко, М.В. Ларських, О.О. Лоза, А.С. Распопова, Г.Л. Чепурна).

Важливими у роботі з корекції перфекціоністьских настанов особистості є техніки оптимізації рівня домагань. Суттєвий вклад у розвиток шляхів та методів оптимізації й розвитку життєвих та професійних домагань особистості здійснили українські вчені (С.Д. Максименко, В.І. Осьодло, В.Г. Панок, Г.В. Рудь, Т.М. Титаренко та ін.).

Проблематика формування та розвитку професійної ідентичності особистості достатньо широко представлена в роботах українських (А.С. Борисюк, Н.Ю. Волянюк, А.М. Лукіянчук, С.Д. Максименко, В.І. Осьодло, О.В. Радзімовська) та зарубіжних (Т.А. Мардасова, П.Р. Юсупов, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поварьонков, М.С. Пряжніков, І.Б. Субботін, Л.Б. Шнейдер) вчених. На важливості розвитку професійної ідентичності через опору на власні потенційні можливості у контексті суб’єктності професіонала наголошують А.О. Деркач, Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, В.І. Осьодло, В.Ф. Вінтоняк, І.Б. Субботін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На нашу думку, розвитку досягнутої професійної ідентичності особистості офіцера сприяє помірний рівень перфекціоністських настанов — конструктивний (адаптивний) перфекціонізм. Враховуючи виявлені взаємозв’язки між рівнем розвитку перфекціонізму офіцерів та змістовими характеристиками їх професійної ідентичності, припускаємо ефективність взаємоузгодженого розвитку конструктивного перфекціонізму та досягнутої професійної ідентичності через активізацію її механізмів за інформаційним стилем.

Спираючись на проведений теоретичний аналіз досліджень змістових характеристик перфекціонізму та одержаних емпіричних показників зазначимо, що для конструктивного перфекціонізму сучасного офіцера характерними є такі характеристики особистості, як: активна життєва позиція, реалістично високі стандарти та домагання, визнання та прийняття власних ресурсів і обмежень, реалістичні уявлення про свої можливості й результативність, мотивація досягнення успіху, усвідомлення корисності помилок, розумне сприйняття критики й відкритість досвіду, переживання задоволення від діяльності.

Змістовими характеристиками особистості офіцера з досягнутою професійною ідентичністю є: конгруентні уявлення про себе-професіонала та професію, диференційований професійний «Я-образ», адекватна професійна самооцінка, відчуття власної компетентності, ефективності, задоволеність своєї успішністю у професійній діяльності, кар’єрою, суб’єктна активність, самоефективність, переживання професійної затребуваності, узгодженість особистісних та професійних цінностей, сформовані професійні цілі на майбутнє, спрямованість на справу, поведінкова й інтелектуальна гнучкість.

Метою статті є проведення аналізу сучасних підходів до оптимізації перфекціонізму та професійної ідентичності особистості та визначення оптимальних шляхів та способів розвитку конструктивного (адаптивного) перфекціонізму та досягнутої професійної ідентичності офіцерів.

Виклад основного матеріалу

Перфекціонізм, не зважаючи на його стійкість як особистісної риси, здатний піддаватися корекції під впливом інтегративного тренінгу з урахуванням спрямування вправ на мотиваційний, когнітивний, емоційний та поведінковий його рівні. Зокрема Г.Л. Чепурна зазначає, що важливо впливати на особистість як на макрорівні (індивідуальному), так і на мезорівні, створюючи таким чином сприятливі умови для формування адаптивного перфекціонізму [16]. У розробленій програмі формування конструктивного перфекціонізму М.В. Ларських, спираючись на ідеї когнітивно-біхевіористичного, психодинамічного, екзистенційно-гуманістичного, культурологічного підходів та положення біопсихосоціальної моделі емоційних порушень, виокремлює чотири етапи психотренінгової роботи: інформаційно-мотиваційний, когнітивно-емоційний, міжособистісний і інтеграційний [7].

З метою оптимізації перфекціонізму державних службовців О.О. Лоза вважає доцільним проводити роботу з удосконалення організації діяльності та системи добору, психологічного супроводження їх професійного розвитку [8]. психологічний конструктивний перфекціонізм професійний офіцер

Тренінгова програма формування конструктивного перфекціонізму у спортсменів А.С. Распопової, спрямована на розвиток самопізнання, впевненості в собі, цілепокладання та інтернальності, сприяє зниженню перфекціонізму, орієнтованого на інших, тривожності, радикалізму та нонконформізму, підвищення інтернальності досягнення, мотивації досягнення успіху, самооцінки, уміння довіряти колегам [13].

Розроблена М.В. Коваленко програма психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних станів студентів з високим рівнем перфекціонізму має на меті розвиток адаптивного перфекціонізму, адекватних перфекційних стандартів, самооцінки та особистісного потенціалу, здатності до цілісного самосприйняття, розширення навичок ефективного спілкування та міжособистісної взаємодії, зниження дезадаптивних станів та соціальної фрустрації [5].

Програма корекції негативних аспектів перфекціонізму О.І. Кононенко базується на когнітивістському підході, положеннях гуманістичної психології та спрямована на розвиток уявлення про себе (доброзичливості, альтруїстичності, авторитарності, агресивності, підлеглості), провідних особистісних рис (врівноваженості, відкритості, екстра-інтраверсії, невротичності, сором’язливості) та соціально-психологічної адаптації (адаптивності, прийняття себе та інших, внутрішнього контролю, емоційного комфорту) осіб з негативним типом перфекціонізму [6].

Технології оптимізації життєвих домагань за Т.М. Титаренко, засновані на соціально-психологічних механізмах розгортання домагальної активності. Технологія оз

Похожие работы

1 2 >