Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту

Студентські роки є періодом найбільш інтенсивного соціального формування особистості. Тут проходить період пошуків самоствердження, самостійності, морального становлення, формування соціальної

Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту

Статья

Психология

Другие статьи по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией
евної системи потреб, здібностей, діяльності відносин. Центральним системоутворюючим фактором, що об’єднує всі компоненти фізичної культури, постає фізкультурно-спортивна (фізкультурна) діяльність, спрямована на фізичне вдосконалення людини.

Ми зобов’язані розвивати цінності орієнтації, щоб вони стали внутрішнім компонентом свідомості людини, які відіграють активну роль у визначені спрямованості моральної діяльності особистості. Одним з факторів, який допоможе зацікавити студентів у активних заняттях фізичною культурою і спортом є спортивні ігри, які зуміють зорієнтувати у виборі певного виду спорту, розкрити себе як творчу людину не тільки на спортивній площадці, а і при виконанні суспільних і професійних функцій на сучасному виробництві в умовах жорсткої конкуренції. Під час занять фізичною культурою та спортом — тренувань, самопідготовки й змагань — удосконалюються і розвиваються також вольові якості людини — цілеспрямованість, наполегливість, сміливість і рішучість [6, с. 504]. Уроки, засвоєні спортсменами на спортивному полі, потім, як правило, допомагають і в житті. З допомогою спорту реалізується принцип сучасного життя — «розраховувати на самого себе». Це означає, що досягнення успіху залежить насамперед від особистих, індивідуальних якостей, честолюбства, ініціативи, працьовитості, терпіння, вольових навичок. Складні взаємини змагальної боротьби та ігрового співробітництва, постійна взаємодія тих, що грають, більш-менш широка мінливість ігрових умов, завдань, практичних дій і пов’язаних з ними зусиль — ось найбільш характерні особливості. Їм властиві й інші особливості, наприклад, виконання учасниками певних ролей, прояв творчої активності в діях, регламентація дій правилами, висока емоційність ігрових занять і т. п. Відносини між тими, що приймають участь у процесі змагальної боротьби завжди повинні укладатися в суворі рамки певних норм поведінки, незмінно залишатися товариськими. Кожен гравець обов’язково зобов’язаний керуватися принципами чесної боротьби і неухильно слідувати заздалегідь встановленим правилам. На тих же підставах товариства і чесної боротьби необхідно будувати відносини взаємної співпраці у академічній групі. При цьому головним мотивом має бути спільність прагнень колективу. Тільки в результаті такого підходу поступово формуються і установлюються цінні моральні якості особистості (почуття колективізму, товариського обов’язку, честі і відповідальності, дисциплінованість, люб’язність, скромність та ін), виробляється вміння володіти собою, свідомо керувати своїми переживаннями. Проблема оптимізації педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі є традиційно актуальною, один зі шляхів її вирішення полягає в посиленні професійно значимих якостей особистості студентів.

Висновки з даного дослідження. 1. Головною метою української системи освіти на всіх її рівнях є створення умов для розвитку і самореаліза- ції кожної особистості як громадянина України, що передбачає виховання культури міжособис- тісних взаємин; формування навичок правильної поведінки у сім’ї, колективі і суспільстві.

Студентська група за час свого існування розвивається від офіційно створеної деканатом і наказом ректора групи до згуртованого колективу.

Найбільше згуртовує групу — навчання. На це запитання дали відповідь 52%, громадсько- суспільна робота — 43%, спортивні змагання між групами — 35%, потім спільні відвідування дискотек, театру, туристські походи вихідного дня та інші фактори.

У процесі занять фізичною культурою, спортом, туристськими походами загартовується воля й характер, вдосконалюється вміння управляти собою, швидко й правильно орієнтуватись у різноманітних складних ситуаціях, вчасно приймати рішення, розумно ризикувати, або втримуватися від ризику.

Всі заходи повинні викликати задоволення і допомагати у згуртованості групи, і починатисьз участі в змаганнях за команду своєї академічної групи в першості факультету. Потрібно створювати у студентів такий психологічний стан, щоб вони сприймали це як захоплююче, намагалися його зберегти.

Перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку. В подальшому працювати над тими темами, які вимагають спільної роботи всіх членів групи у заходах, походах, спортивних змаганнях і інших заходах, які допомагають згуртувати студентський колектив.


Список літератури

  Бех І.Д. Виховання особистості: навч.-методичне видання // І.Д. Бех // К.: Либідь, 2003. - С. 278.

  Березовський Ю. Вуз тисячоліття / Ю. Березовський // К.: Освіта, 2010. С. 6-8.

  Корлінська С.В. Клубна форма організація фізичного фиховання у Вищих навчальних закладах: дис. канд. наук з фіз. Виховання і спорту / С.В. Корлінська // Львівський державний університет фізичної культури, 2007. - С. 197.

  Куцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Методика фізичного виховання різних груп населення / Т.Ю. Куцевич // К.: Олімпійська література, 2012. - Т. 2. - С. 368.

  Подолян Л.Г. Психологія студенської групи. Практикум. Навч. посіб. / Л.П. Подолян, В.І. Юрченко // К.: Каравела, 2008. - С. 334-3376.

  Присяжнюк С.І. Фізичне виховання навч. пос. / С.І. Присяжнюк // К.: центр учбової літератури, 2008. - С. 504.

Похожие работы

<< < 1 2 3