Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту

Студентські роки є періодом найбільш інтенсивного соціального формування особистості. Тут проходить період пошуків самоствердження, самостійності, морального становлення, формування соціальної

Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту

Статья

Психология

Другие статьи по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией
й в групі загалом і кожного її члена. При зближенні оцінок зростає й емоційна прихильність студентів групи до її спільних справ. Структура формального і неформального спілкування співпадає.

Багато членів групи мають статус неформального лідера, або тих, кому віддають перевагу при вирішенні питань життя колективу. Відбувається інтеграція особистості в групі: студент зберігає лише ті індивідуальні риси, що відповідають необхідності й потребам групового розвитку, а також власну потребу здійснити значний внесок у життя групи. Група при цьому певною мірою змінює свої групові норми, вбираючи ті риси студента, що визнаються групою як ціннісно-значущі для її розвитку. Так відбуваються взаємні перетворення особистості і групи.

Кожен студент має певну свободу на індивідуальну думку в групі, яка вислуховується, до якої ставляться з повагою, на неї зважають. Водночас виробляється спільна думка, групова оцінка. Варіанти соціально-психологічної структури студентської групи: відсутність структури взагалі (кожен сам собою або наявні лише попар- ні зв’язки («діади»); структура, що формується (є мікрогрупи з декількох членів, інші залишаються самі по собі); конкуруюча структура (наявність 2-3 конкуруючих між собою мікрогруп); взаємодіюча структура (наявність декількох мікрогруп, що активно взаємодіють при організації та здійсненні спільної діяльності). Варто підкреслили, що емоційні (неформальні) взаємини в студентській академічній групі формуються та проявляються у всій своїй повноті та глибині. Офіційна і неофіційна підструктури повинні доповнювати одна одну, тоді й створюється позитивний мікроклімат у колективі. Важливе значення, з погляду виховних можливостей студентської академічної групи, має те, чи набуває вона для студента статусу референтної групи. Референтна група (еталонна) — це реально існуюча чи уявна група, погляди, норми та цінності якої є взірцем для особистості, за якими вона формує свої життєві ідеали, звіряє дії та вчинки. За умови, якщо академічна група стає для студента референтною, створюється атмосфера психологічного комфорту, що позитивно позначається на розвитку особистості майбутнього фахівця в напрямку професійного становлення. Подекуди виникає недооцінка ролі групи у вихованні особистості фахівця.

Самоврядування — хороша школа для виховання керівників-політиків або виробничого підрозділу. Їх роль зараз значно зростає. Окрім того, система самоврядування з боку керівних органів звільнена від авторитарних методів. Самоврядування студентської групи (управління групою офіційним і неофіційним лідером) має бути спрямоване як на виконання кожним членом групи своїх прямих обов’язків, які пов’язані з навчально-професійною діяльністю, на підтримання позитивних тенденцій у професійному зростанню, так і на коригування групових настанов і позицій, які впливають на взаємини членів групи та окремих мікрогруп, покращує настрій, підтримує позитивний мікроклімат, облагороджує групові традиції. Результат цієї діяльності повинен бути бажаним для студента і отриманим ним самим. лідер спорт самооцінка

Лідерство — це здатність окремої особистості спонукати інших діяти, «запалювати», надихати їх на певну активність і діяльність.

У практичному плані це здійснює окрема людина, яка висувається групою на основі своїх психологічних якостей і рис поведінки в лідери. Лідер (від лат. Leader — ведучий, керівник) — член групи, який спонтанно висувається на роль неофіційного керівника в умовах певної, специфічної та досить значущої ситуації, щоб забезпечити організацію спільної діяльності людей для найбільш швидкого й успішного досягнення спільної мети.

Лідер покликаний здійснювати переважно регуляцію міжособистісних стосунків у групі, натомість керівник здійснює регуляцію офіційних відносин групи як деякої соціальної організації. Лідерство виникає за умов мікросередовища (яким є мала група), керівництво — елемент ма- кросередовища, тобто воно пов’язане з усією системою суспільних відносин; лідерство виникає стихійно, керівник будь-якої реальної соціальної групи або призначається, або обирається, але так чи інакше цей процес не стихійний, а навпаки — цілеспрямований, здійснюється під контролем різних елементів соціальної структури. Явище лідерства менш стабільне, висунення лідера залежить від настрою групи. Ректорат, факультети, кафедра фізичного виховання проводять у цьому напрямі певну роботу. Щорічно викладачами кафедри фізичного виховання проводяться в університеті різноманітні спортивні змагання, спортивно-масові заходи, свята та спартакіади. Наймасовішими спортивними змаганнями є: Спартакіада «Першокурсник ЧДТУ», спартакіада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу, спартакіада серед команд студентських гуртожитків, першість ЧДТУ серед факультетів з шахів, шашок, футболу, футзалу, баскетболу, волейболу, та ряду інших змагань. Дозвілля студентів поєднується з національно- політичним, морально-правовим, художньо-естетичним, трудовим та фізичним вихованням.

До участі у заходах запрошуються зіркові гості, чемпіони. В результаті такого спілкування першокурсник більше довідується про свій заклад традиції, історію, має гордість за свій навчальний вуз і бажання навчатись. Разом з студентами ми провели анкетування на різних факультетах ЧДТУ. При його аналізі бачимо, що найбільше згуртовує групу — це навчання у ВНЗ, на нього дали відповідь — 52%, громадсько-суспільна робота — 43%, спортивні змагання між групами — 35%, туристські походи вихідного дня, також спільні відвідування дискотек, театру, екскурсії в парк, різні міста, та інші заходи, де заді- яна студентська група, що вирішує проблему, яка стоїть перед нею. Студенти факультету хімічних технологій та сфери обслуговування (ФХТСО) відмічають, що найбільше згуртовує групу — це навчання у ВНЗ — 41% і туристські походи — 38%, та інші заходи. На факультеті навчаються за спеціальностями туризм, готельно-ресторанна справа, бродильне виробництво і в цьому році спеціальність історія та археологія. Стало традицією святкування Міжнародного дня туриста на факультеті ФХТСО і проведення спортивних змагань, туристичних походів. Вони проводять туриський похід у Дахнівку, де є Сосновий бір, р. Дніпро. Там відбуваються спортивні змагання, конкурси приготування каші, домашня заготовка на певну тематику, оформлення, презентація страв. Крім цього групи повинні приймати участь у конкурсі художньої самодіяльності і виступити зі своїм номером. Кожен студент у різних сферах і конкурсах може показати свої кращі вміння, організаторські здібності лідера, або неформального лідера. Заради перемоги групи у загальному заліку студенти виконують ту роботу, яку ніколи не робили. Спортивні команди ФХТСО завжди зібранні, згуртованні, готові допомогти один одному, мають гарний настрій, розв’язують конфліктні і суперечливі ситуації без зайвого крику і метушні, по-діловому. Ми бачимо, що потрібно брати їхні відносини і роботу деканату за приклад і проводити більше походів, заходів, змагань на рівні академічних груп, а також проведення їх під девізом «Участі у змаганнях і перемоги над собою». У студентів підвищується самооцінка, що вони переможці, допомогли групі, проявляється позитивний мікроклімат.

Самооцінка — це чинник, який надається іншими людьми. Кожна людина повинна відчувати свою значимість з дня народження і впродовж всього життя. Самоцінність визначає шлях людини. Така людина відчуває себе важливою і потрібною. На основі цього формуються основні складові національної самосвідомості: любов до рідної землі і свого народу, патріотизм і готовність захищати Українську державу. Це показують і останні події на сході України, де прості люди поставили мотив захищати свою Батьківщину, жертвуючи собою.

Великі можливості в цьому має навчально- рухова діяльність на заняттях фізичного виховання для вирішення явища лідерства, завдань здорового способу життя та морального виховання, що обумовлено її змістом, який включає в себе розмаїття інтелектуальних, пізнавальних, емоційних і моральних компонентів, та формами організації, в яких поведінка відкрита для спостереження у різноманітних ситуаціях і емоційних станах [4, с. 368]. Сам зміст навчально-рухової діяльності включає ситуації, які можна використовувати для виховання поваги до слабкого, почуття обов’язку і відданості, відповідальності, власної гідності, гордості, совісті. Тут важливий власний приклад вихователя — приклади прояву моральних і вольових якостей. Обов’язок викладача — використовувати їх як фактор виховного впливу. Вирішальною умовою успіху при цьому є формування єдиної творчої етичної позиції в колективі при оцінці конкретних форм поведінки. Істина втілена в житті, сильніша від тієї, якої навчають словами. Потрібно жити істинами, яких навчаєш. От чому особистий приклад викладача відіграє вирішальну роль на певному етапі виховання.

Під час навчання у ВНЗ необхідна потреба в самореалізації і самозадоволенні в конкретному виді спорту, руховій діяльності та здоровому способі життя. Студенти мають бути адаптовані до реальних соціально-економічних та адміністративно-політичних умов в державі [3, с. 197]. Заняття фізичними вправами мають величезне виховне значення — сприяють зміцненню дисципліни, підвищенню почуття відповідальності, розвитку наполегливості у досягненні поставленої мети. Це однаковою мірою стосується всіх, незалежно від їхнього віку, соціального стану, професії. Фізична культура являє собою складне суспільне явище, яке не обмежене вирішенням завдань фізичного розвитку, а виконує і інші соціальні функції суспільства в області моралі, виховання, етики. Вона не має соціальних, професійних, біологічних, вікових, географічних кордонів, реалізується в таких формах (компонентах), як фізичне виховання (пов’язана з освоєнням фізичних і духовних сил людини), спорт (їх вдосконаленням), фізична рекреація (підтриманням), рухова реабілітація (відновленням). Внутрішнім наповненням кожної з них є поєднання інтелектуального, соціально-психологічного і рухового компонентів, а також п

Похожие работы

< 1 2 3 >