Обґрунтування критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Як свідчать проведені дослідження, рівень психологічної та педагогічної підготовленості офіцерів-прикордонників значною мірою відстає від сучасних вимог до їх професіоналізму,

Обґрунтування критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Статья

Психология

Другие статьи по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Боровик Л.В.

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького

У статті досліджено особливості професійної діяльності офіцерів-прикордонників. В ході оперативно-службової діяльності офіцерам Державної прикордонної служби доводиться виконувати певні функції, які пов’язані із взаємодією з підлеглими прикордонниками. У статті показано, що кожна з цих функцій передбачає наявність у офіцерів-прикордонників психолого-педагогічної компетентності. Для дослідження рівня сформованості цієї особистісної якості у майбутніх офіцерів-прикордонників необхідним є виділення критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності. У статті на підставі проведеного аналізу професійних функцій та за допомогою методу експертних оцінок проведено обґрунтування цих критеріїв. Ключові слова: офіцери-прикордонники, психолого-педагогічна компетентність, професійні функції, метод експертних оцінок, критерії.

В статье исследованы особенности профессиональной деятельности офицеров-пограничников. В ходе оперативно-служебной деятельности офицеров Государственной пограничной службы приходится выполнять определенные функции, связанные с взаимодействием с подчиненными пограничниками. В статье показано, что каждая из этих функций предполагает наличие у офицеров-пограничников психолого-педагогической компетентности. Для исследования уровня сформированности этой личностного качества у будущих офицеров-пограничников необходимо выделение критериев сформированности психолого-педагогической компетентности. В статье на основании проведенного анализа профессиональных функций и с помощью метода экспертных оценок проведено обоснование этих критериев. Ключевые слова: офицеры-пограничники, психолого-педагогическая компетентность, профессиональные функции, метод экспертных оценок, критерии.

In the article the features of professional activity of border-guard officers were investigated. In the course of their operational duties, officers of the State Border Guard Service have to perform certain functions related to the interaction with subordinate border guards. The article shows that each of these functions involves the presence of border-guard officers psychological and pedagogical competence. To study the level of formation of this personal quality in future border-guard officers, it is necessary to allocate criteria for the formation of psychological and pedagogical competence. In the article, based on the analysis of professional functions and using the method of expert assessments, the reasons for these criteria have been substantiated.

Keywords: border-guard officers, psychological and pedagogical competence, professional functions, method of expert assessments, criteria.

Постановка проблеми. Специфічним і важливим видом національної безпеки є прикордонна безпека, яка повинна дозволяти захищати інтереси особистості, суспільства і держави у прикордонній сфері. Основні завдання в сфері прикордонної безпеки — забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, покладаються на Державну прикордонну службу України (ДПСУ) [1]. При цьому одним з основних напрямів діяльності прикордонного відомства є підвищення рівня довіри населення держави до правоохоронців у цілому та прикордонників зокрема, а також забезпечення належної комунікації з суспільством, активного висвітлення позитивних результатів оперативно-службової діяльності органів і підрозділів відомства в засобах масової інформації, що, в свою чергу, передбачає зміцнення засад національно-патріотичного виховання та головних чеснот прикордонників.

Інноваційні процеси в сфері діяльності силових структур обумовлюють певну психологізацію функцій діяльності офіцерського складу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) і, відповідно, вимагають високого рівня психолого-педагогічної компетентності прикордонників, котра виступає однією з головних умов ефективності їхньої професійної діяльності.

Як свідчать проведені дослідження, рівень психологічної та педагогічної підготовленості офіцерів-прикордонників значною мірою відстає від сучасних вимог до їх професіоналізму, що обумовлює необхідність поряд з оптимізацією викладання психології та педагогіки у відповідних відомчих навчальних закладах, здійснювати серйозну психолого-педагогічну підготовку офіцерських кадрів до професійної діяльності. Виділення критеріїв і показників рівня розвитку психолого-педагогічної компетентності офіцерів органів охорони Державного кордону (ООДК) дозволить оптимізувати навчальні програми і моделювання процесу професійно-психологічної підготовки офіцерського складу ДПСУ, а також виявити напрямки вдосконалення цієї підготовки в системі підвищення кваліфікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку психолого-педагогічної компетентності є складним і водночас цікавим. Дослідженням деяких особливостей даного особистісного утворення займалося багато зарубіжних та вітчизняних вчених. Серед них, зокрема, Н. Андронова, Н. Кузьміна, Г. Костюк, В. Рибалко, Н. Чепелєва, Т. Яценко, Л. Карамушка, І. Бех, В. Ягупов та інші. Слід відмітити, що професійна діяльність офіцера-прикордонника має свої особливості, пов’язані з екстремальними та особливими умовами цієї діяльності. Тому і їх психолого-педагогічна компетентність відрізняється від психолого-педагогічної компетентності інших категорій фахівців. Аналіз наукових джерел засвідчує, що вивченню психолого-педагогічної компетентності офіцерів-прикордонників, визначенню критеріїв її сформованості приділено недостатньо уваги. Це і зумовило необхідність глибокого вивчення даного питання.

Мета статті. Отже, головною метою цієї роботи є обґрунтування та виділення критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у відповідності до особливостей їх професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу. У професійній діяльності офіцера-прикордонника (як фахівця в сфері «людина-людина», «людина-соціум») поряд з традиційними функціями (організаторської, інструктивної, планування та прогнозування, прийняття рішень і постановки завдань, організації та координації спільної діяльності людей, контролю та ін. [2, с. 65]) реалізуються (або ж повинні кваліфіковано реалізуватися) наступні діяльнісно-психологічні та діяльнісно-педагогічні функції:

• психологічно обґрунтоване (раціональне та емоційне) стимулювання підлеглих прикордонників, визначальна позитивна мотивація їхньої діяльності та поведінки; організація профілактики і раціонального вирішення деструктивних міжособистісних конфліктів [3, с. 100];

• здійснення переконання, прямого і непрямого навіювання та інших методів психолого-педагогічного впливу на підлеглих;

• організація профілактики або корекції негативних психічних станів підлеглих, збереження і зміцнення їхнього психологічного та фізичного здоров’я;

• здійснення науково обґрунтованого спілкування, діалогу з прикордонниками, формування морально-зрілих взаємин і загалом сприятливого позитивного клімату у колективі;

• організація психологічного, дидактичного та методичного забезпечення занять і виховних заходів, у тому числі створення ситуацій успіху підлеглих;

• організація моральної підтримки і допомоги дезадаптованим прикордонникам та молодим офіцерам; співпраця та керівництво роботою практичних психологів;

• налагодження взаємодії з місцевим населенням у прикордонній зоні, а також на лінії зіткнення, проведення роз’яснювальної, виховної та пропагандистської роботи з місцевим населенням;

• саморозвиток, самовдосконалення психолого-педагогічної підготовки офіцерів, розвиток вміння протистояти маніпуляціям підлеглих та затриманих порушників кордону.

Успішна реалізація різнобічних і, насамперед, соціально-психологічних функцій діяльності офіцера-прикордонника вимагає наявності в нього певних функціонально-психологічних, соціально-психологічних та педагогічних знань, умінь і особистісних якостей, котрі у сукупності являють собою його психолого-педагогічну компетентність.

Психолого-педагогічна компетентність — це одна з базових складових професійної компетентності офіцера органів охорони державного кордону (ООДК). Вона дозволяє найбільш кваліфіковано, оптимально здійснювати навчально-виховну роботу офіцера з підлеглими на основі реального обліку їхніх індивідуально-особистісних особливостей, так само як і обліку особливостей соціально-психологічних процесів і явищ у підлеглих підрозділах.

Розкриття структури та змісту психолого-педагогічної компетентності офіцерів-прикордонників дозволяє оптимізувати професіограму як основу програми вдосконалення психологічної та педагогічної підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності. З метою розробки концепції формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників необхідним є аналіз майбутніх професійних функцій, профе-сійних характеристик особистості та особливостей психолого-педагогічної підготовки.

У процесі виконання оперативно-службових завдань офіцеру-прикордоннику важливо, по-перше, вміло підбирати підлеглих, адекватних за своїми якостями змісту та масштабу завдань, а, по-друге, чітко їх інструктувати про межі повноважень та сутність поставленої задачі. Зрозуміло, що для цього, йому потрібно знати індивідуально-психологічні особливості кожного підлеглого та вміти чітко і ясно пояснити зміст завдання та намітити шляхи його вирішення. Для виконання обох пунктів офіцер-прикордонник повинен мати певні психологічні та педагогічні знання.

Із завершенням виконання поставленого завдання офіцер-прикордонник повинен здійснити відкритий аналіз і оцінку результату для накопичення

Похожие работы

1 2 3 > >>