Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини

У статті охарактеризовано міжособистісне спілкування в сучасній українській сім’ї, зазначено основні тенденції її функціонування. З’ясовано, що дослідження, проведені науковцями,

Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини

Статья

Психология

Другие статьи по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией
часні сім’ї беручи шлюб стійко орієнтовані на малодітну сім’ю.

Більшість пар (з різним сімейним стажем) не схильні до співробітництва, пошуку шляхів стабілізації відносин, у них не сформовані соціально- психологічні уміння вирішувати міжособистісні проблеми. Все це формує установку на розлучення як засіб вирішення конфліктів і напруги.

Протилежність мотивів, цілей, функціонально-рольових позицій, особистісних характеристик молодого подружжя все більше ускладнює адаптації до шлюбу, зменшує гнучкість і толерантність партнерів, скорочує тривалість адаптивного періоду молодої сім’ї, наближає їх до розлучення.

Сучасні сім’ї не здатні самостійно долати труднощі і переборювати кризові періоди.

Сучасна сім’я характеризується дезінтегрованістю і незахищеністю її членів перед зовнішніми факторами.

Середню сучасну сім’ю відрізняє: закритість, консервативність, дисгармонійність, корпоративність у відносинах.

Зростає кількість розлучень людей похилого віку.

Погіршуються батьківсько-дитячі відносини. Відомий американський дослідник вважає, що джерелом кризи сім’ї виступають батьківські норми, які, не дивлячись на розвиток суспільства, залишаються незмінними вже протягом 150 років [1].

На фоні описаних тенденцій відбувається зниження цінності сім’ї, її значення для особистості.

Одним із факторів, що впливає на стабільність шлюбу є міжособистісні стосунки подружжя.

Я. Вишневський наголошував на тому, що найкраще, що може зробити батько для своєї дитини — кохати її матір.

За визначенням М. Гамезо міжособистісні стосунки — це повна система взаємодій, контактів, зв’язків. Суттєвим механізмом, що забезпечує встановлення, збереження і розпад взаємин є психологічна сумісність. Вона показує максимальну суб’єктивну задоволеність партнерів одне одним при високих енергетичних затратах та взаємній ідентифікації. Є різні точки зору на подружню сумісність, але дослідники сім’ї спільні в думці: схожість в поглядах, духовна та сексуальна гармонія забезпечують стабільність сім’ї, створюють сприятливий психологічний клімат і свідчить про психологічну сумісність.

Складовим компонентом будь-яких міжособистісних стосунків є міжособистісна симпатія та привабливість.

Міжособистісна симпатія завжди взаємна та корисна і створює свою специфіку: індивідуальну своєрідність стосунків та умов, які визначають прихильність і привабливість двох особистостей.

При наявності у партнерів взаємної симпатії, психологічної привабливості в сім’ї формуються відносини, які характеризуються:

  високим рівнем довіри між партнерами, взаєморозкриттям внутрішнього світу (довіра інтимних переживань, скритих рис особистості, мрій, фактів біографії);

  можливістю бути самим собою (зняттям «маски»);

  розкутість у спілкуванні;

  позитивно-оціночні відносини (відсутність осудження, насмішки).

Взаєморозуміння передбачає не тільки адекватне сприйняття рис особистості партнера, його потреб, цінностей, але й можливість прогнозу поведінки.

Визначаючи педагогічні можливості сім’ї, її виховний потенціал реалізується за допомогою низки психологічних механізмів, а саме:

  імпрінтінг — фіксування людиною на рецепторному і підсвідомому рівнях особливостей впливають на нього життєво важливих об’єктів. Імпрінтінг відбувається переважно в дошкільному віці;

  екзистенційний натиск — оволодіння мовою і неусвідомлюване засвоєння норм соціальної поведінки, обов’язкових у процесі взаємодії зі значущими особами;

  наслідування — це усвідомлене або неусвідомлене повторення (копіювання) зразка або приклада. У даному випадку — один із шляхівдовільного і найчастіше мимовільного засвоєння людиною соціального досвіду;

• рефлексія — внутрішній діалог, в якому людина розглядає, оцінює, приймає або відкидає ті чи інші цінності, властиві різним інститутам суспільства, сім’ї, суспільства однолітків, значущим особам і тощо.

Зрозуміло, що зазначені механізми діють з різним ступенем інтенсивності в різні періоди життя виховання дитини у сім’ї. Разом з тим, всі ці механізми об’єднує те, що вони реалізуються в процесі міжособистісної взаємодії батьків і дітей — в їх спілкуванні та співпраці в різних видах побутової, ігрової, пізнавальної, трудової, культурно-дозвільної та іншої спільної діяльності, як в родині, так і за її межами. Результатом цієї діяльності виступає формування певного стилю взаємодії, що визначає виховний ефект родини у вигляді взаємного впливу батьків і дітей один на одного. Провідним методом виховання в сім’ї, як відомо, є метод наслідування. На виховний потенціал загалом і його складові впливають різні соціальні фактори, які можна поділити на об’єктивні та суб’єктивні. Серед останніх — ті, що викликані змінами в самій родині: її структурі, соціальному становищі, господарчо-побутовій, дозвіллєвій діяльності.

Ці фактори визначають насамперед особливості виховного середовища родини. Об’єктивні фактори спричинені політичними, економічними та демографічними змінами у суспільстві. До зовнішніх факторів належать: взаємодія сім’ї з навчально-виховними й культурно-освітніми закладами, допомога родині з боку держави у вирішенні матеріальних проблем, питань освіти й виховання дітей.

Висновки з даного дослідження і перспективи. Проблема сімейного виховання дітей у різних авторів набуває різного звучання. Це може бути проблема батьківсько-дитячих взаємин, коли на першому місці — особистість дитини, впливи, яких вона зазнала, внутрішні переживання й «характеротвірні» наслідки. В інших випадках у центрі уваги дослідника — фігура батьків, їхня провідна роль у взаємодії, труднощі, які в них виникають. психологічний дошкільник виховний сім’я

Виховання розглядається як взаємодія, спільна, загальна, взаємна діяльність щодо зміни обставин життя, власної особистості і, як наслідок, особистості іншої людини.

Виховуючи дітей, батьки повинні почати з себе, зі зміни свого сприйняття дитини як недосконалого «зразка» людини. Тільки шанобливе, довірливе, з певною мірою відповідальності виховання може привести до оптимального формування особистості дитини.

А високий рівень міжособистісних взаємин в сім’ї між усіма її членами буде показником щасливого буття дитини.

До перспективних напрямів дослідження питання міжособистісного спілкування в сім’ї як показника щасливого буття дитини відносимо удосконалення психолого-педагогічної культури батьків, що є важливою передумовою правильного виховання дітей.

Список літератури

  Bradshow J. Bradshow on: The Family a revolutionary Way / Self-Discovery // Houston, Texas, 1988.

  Конвенція ООН про права дитини: Преамбула [Електронний ресурс] // ЮНІСЕФ. - 1989.

  Лемко Г. Спілкування як принцип взаємодії батьків і дітей // Materialy V Miedzynarodowej naukowi- praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci - 2009» — Volume 6. - Pedagogiczne nauki. - Przemysl «Nauka і studia», 2009. - S. 96-98.

  Проблема спілкування батьків і дітей. Педагогічний такт батьків. [Електронний ресурс] // Вчитель вчителю, учням та батькам. - 2012.

  Савонік Ю. Вчимося спілкуватися з дитиною. Тренінг для батьків / Юлія Савонік // Дошкільне виховання. - 2015. - No 9. - С. 25-27.

  Савченко Ю. Ю. Цінність батьківсько-дитячих стосунків у процесі особистісного розвитку дошкільника [Електронний ресурс] / Юрій Юрійович Савченко // Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України. - 2014.

  Савченко Ю. Ю. Ставлення дорослих до дитини в умовах сім’ї як фактор становлення психологічної статі дошкільника / Ю. Ю. Савченко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук, праць; редкол.: В. О. Огнев’юк, І. Д. Вех, Л. Л. Хоружа [та ін.] - К: Університет, 2008. - No 12(2). - С. 86-90.

  Семенчук О. П’ять мов любові. Тренінг для батьків / Оксана Семенчук // Дошкільне виховання. - 2014. - No 6. - С. 21-24.

  Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / Василь Олександрович Сухомлинський. - К, 1978. - 263 с.

  Теплюк А. А. Емоційні переживання як чинник розвитку довільної поведінки дитини дошкільного віку в умовах сім’ї / А. А. Теплюк // Актуальні проблеми психології: Зб. наук, праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - К. 2014. - Том. 11. - Вип. 11. - Ч.2. - С. 377-383.

Размещено на .ru

Похожие работы

< 1 2