Застосування тренінгів особистісного розвитку в підготовці майбутніх фахових психологів

У статті здійснено спробу розглянути особливості та хід застосування тренінгів особистісного розвитку в навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд

Застосування тренінгів особистісного розвитку в підготовці майбутніх фахових психологів

Статья

Психология

Другие статьи по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией


ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГІВ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІВ

Вінтюк Ю.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація

У статті здійснено спробу розглянути особливості та хід застосування тренінгів особистісного розвитку в навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою, в результаті з'ясовано тематику і підходи до використання тренінгів у навчальному процесі. Розглянуті особливості застосування тренінгів особистісного розвитку в процесі підготовки фахівців у ВНЗ. Висвітлена специфіка проведення тренінгових занять зі студентами-психологами. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Ключові слова: компетентнісний підхід, формування професійної компетентності майбутніх психологів, формування конкурентоспроможності, тренінг особистісного розвитку.

Аннотация

Винтюк Ю.В.

Национальный университет «Львовская политехника»

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГОВ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ

Аннотация

В статье предпринята попытка рассмотреть особенности и порядок применения тренингов личностного развития в учебной работе со студентами-психологами. Проведён обзор научных публикаций по выбранной теме, в результате выяснена тематика и подходы к использованию тренингов в учебном процессе. Рассмотрены особенности применения тренингов личностного развития в процессе подготовки специалистов в ВУЗе. Освещена специфика проведения тренинговых занятий со студентами-психологами. Сделаны выводы из проведенной работы и намечены перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

Ключевые слова: компетентностный подход, формирование профессиональной компетентности будущих психологов, формирование конкурентоспособности, тренинг личностного развития.

Annotation

Vyntyuk Yu.V.

National University "Lviv Polytechnic"

APPLICATION OF TRAININGS OF PERSONAL DEVELOPMENT IN THE PREPARATION OF FUTURE PSYCHOLOGISTS

In the article an attempt is made to consider the peculiarities and the course of the use of personal development trainings in educational work with students-psychologists. A review of scientific publications on the chosen topic was carried out, as a result, the topics and approaches to the use of trainings in the educational process were clarified. Peculiarities of the use of personal development training courses in the process of training specialists at higher educational institutions are considered. The specifics of conducting training sessions with psychologists are highlighted. The conclusions from the work are made as well as the outlined prospects for further research in this direction.

Keywords: competence approach, formation of professional competence of future psychologists, formation of competitiveness, training of personal development.

Постановка проблеми. Підготовка фахівців у ВНЗ в сучасних умовах, із застосуванням компетентнісного підходу, вимагає переорієнтації навчального процесу, спрямованої на збільшення у ньому практичної компоненти. Це зумовлено, зокрема, тим, що в ході навчання майбутні фахівці повинні опанувати не тільки наявні теоретичні знання, але й практичні способи їхнього застосування, виходячи з вимог конкретної професійної діяльності. Сказане повною мірою стосується і підготовки майбутніх фахових психологів, оскільки, як свідчить наявний досвід педагогічної діяльності з їхньої підготовки, володіння теоретичними знаннями разом із найновішими практичними способами їхнього застосування дозволяє забезпечити студентам даної спеціальності належний рівень професійної компетентності. Звідси постає необхідність забезпечити їм належну підготовку до практичної діяльності за обраним фахом, у відповідності з вимогами сучасної освіти і запитами повсякденної практики. Вказана обставина зумовлює актуальність даного дослідження.

Мета роботи: висвітлити особливості та хід застосування тренінгів особистісного розвитку в навчальній роботі зі студентами-психологами. Завдання дослідження:

— здійснити огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясувати тематику і підходи до використання тренінгів у навчальному процесі;

— розглянути особливості застосування тренінгів особистісного розвитку в процесі підготовки фахівців у ВНЗ;

— висвітлити специфіку проведення тренінгових занять зі студентами-психологами;

— зробити висновки з проведеної роботи і намітити перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Дана робота є продовженням низки досліджень із формування професійної компетентності майбутніх фахових психологів у вищій школі в сучасних умовах, які відображено у попередніх публікаціях (див., напр.: [1—5] та ін.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці, що займаються розробкою проблеми підготовки фахівців у ВНЗ в сучасних умовах, доволі часто звертаються до розгляду різних аспектів застосування тренінгових технологій при пошуку можливостей її вирішення. З огляду на необхідність виконання поставлених у даній роботі завдань, передусім заслуговують уваги публікації: Л.Е. Орбан-Лембрик [9], де розглянуті загальні теоретичні питання застосування тренінгів; О.Я. Митник [8], А.С. Шапошнікової [22], в яких висвітлені питання застосування тренін- гів у процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців; Є.К. Клімова [7], Д.М. Рамендика [12], Ю.О. Святенко [13], Й.В. Шевцової [21], в яких розглянуто тренінгові технології особистісного зростання; В.Г. Пузікова [11], К. Фопеля [18], де висвітлено різні аспекти проведення тренінгів; Е.М. Семенової [14], Е.В. Сидоренко [15], в яких наведено конкретні тренінгові методики розвитку певних якостей особистості; К. Фопеля [17; 19; 20], де розглянуто питання сумісної взаємодії при організації і проведенні тренінгів; а також збірники методик різних авторів за ред. Н.Ю. Хрящової [10] та Л.Б. Шнейдер [16].

Як видно з наведеного переліку, в працях сучасних вчених розглянуто широке коло питань, що стосуються як теоретичних, так і практичних аспектів застосування тренінгів у процесі підготовки фахівців у ВНЗ в сучасних умовах; наведена у них інформація дозволяє отримати необхідну базу для проведення даного дослідження. Здійснений огляд літературних джерел за темою дослідження не наводиться, оскільки цього не дозволяє зробити обмежений обсяг даної публікації; одержані відомості використано в ході підготовки і проведення власного дослідження.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на те, що різні аспекти проблеми застосування тренінгових технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ в сучасних умовах висвітлені достатньо повно, інформації про застосування тренінгів особистісного розвитку для підготовки майбутніх фахових психологів виявлено не багато. Зокрема, залишаються не з'ясованими як деякі теоретичні питання, так і способи та особливості практичного застосування тренінгів для вирішення завдань навчально-виховного процесу при підготовці майбутніх фахових психологів; що спонукає до проведення самостійного дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Для студентів, що навчаються у Національному університеті “Львівська політехніка” за спеціальністю “Психологія”, під час практичних занять проводять тренінги різного спрямування, в ході викладання різних навчальних дисциплін. Це, передусім, тренінги розвитку професійно значущих якостей особистості: спілкування, емпатії, сенсетивності, безконфліктної взаємодії, креативності та ін. На четвертому році навчання вони вивчають спеціалізований курс “Основи тренінгової діяльності”, де одержують необхідні теоретичні знання та підсумовують набутий попередній досвід.

Проведене дослідження полягало в узагальненні досвіду застосування тренінгів особистісно- го розвитку, які проводилися під час практичних занять із курсу “Психологія конкурентоспроможної особистості” [6], і були спрямовані на розвиток професійно важливих якостей, необхідних для здійснення успішної діяльності у ринкових умовах. Даний предмет викладався протягом двох останніх навчальних років студентам-магістрам 1-го року навчання в якості вибіркової дисципліни (в обсязі 16 год. лекційних і 32 год. практичних занять). Отже, в даному випадку означена проблема розглядається на конкретному прикладі, а саме з позицій специфіки викладання даного навчального курсу.

Викладання курсу “Психологія конкурентоспроможної особистості” передбачає виклад необхідного теоретичного матеріалу, що реалізується під час лекційних занять; за кожною з тем курсу заплановано проведення практичних занять, особливістю яких є застосування тренінгів для розвитку певних необхідних якостей. При розробці практичних занять із використанням тренінгів особистісного розвитку за основу було взято навчально-методичний посібник Ю.О. Святенка [13], проте вправи до кожної з тем були підібрані з різних джерел, а також розроблено нові, у відповідності до вимог тематики курсу, що викладався студентам. Зокрема, про доцільність використання такого підходу до організації занять автор зазначає: “Розвиток особистісно-професійних якостей практичного психолога, насамперед потребує достатньої кількості практичних та включення тренінгових засобів навчання у структуру різних курсів. Таким чином, застосування тренінгів особистісного зростання сприяє пізнанню та розвитку особистісно- го потенціалу студента-психолога як необхідної передумови становлення його професіоналізму та конкурентоспроможності” [13, с. 5]. Мета запропонованого автором тренінгу полягає в формуванні у студентів компетенцій, необхідних для мобілізації внутрішніх резервів психіки та особистісного зростання, вироблення навичок конструктивної взаємодії, рефлексії, роботи з клієнтами, сумісної взаємодії тощо

Похожие работы

1 2 3 > >>