Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі)

Дефініція M. Griffiths говорить: «Трудоголізм — це узалежнення, в якому проявляються наступні ознаки: підпорядкування праці мислення, емоцій та дій,

Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі)

Статья

Психология

Другие статьи по предмету

Психология

Сдать работу со 100% гаранией

Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві

Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі)

Курляк І.Є.

Аннотація

У статті, написаній на матеріалах польських досліджень, з перспективи педагогіки праці аналізуються вибрані питання проблематики трудоголізму як біхевіорального узалежнення. Подається психосоціальна характеристика трудоголіка; описуються фази розвитку трудоголізму як тривалого процесу згідно з баченням різних авторів. Аналізуються три основні чинники розвитку узалежнення від праці: соціально-демографічний, сімейний та особистісний. Розглядаються наслідки трудоголізму у різних сферах функціонування людини: соматичній, психічній та соціальній. Особлива увага звернена на прояви явища співузалежнення у дружин трудоголіків та негативні наслідки виховання у такій родині для дітей. Описується психологічний профіль дорослих дітей трудоголіків. Розглянуто три рівні профілактики трудоголізму (індивідуальний, закладу праці та загальносуспільний). Вказано на можливості позитивного впливу різних форм терапії та значення груп самодопомоги Анонімних Трудоголіків для подолання узалежнення від праці.

Ключові слова: трудоголізм, біхевіоральне узалежнення, психологічний профіль, фази трудоголізму, чинники, наслідки, профілактика і терапія.

Курляк И.Е. Этиология, феноменология, профилактика и терапия трудоголизма (на материалах Польши)

В статье, написанной на материалах польских исследований, с перспективы педагогики труда анализируются избранные проблемы тематики трудоголизма как бихевиоральной зависимости. Представлена психосоциальная характеристика трудоголика; описаны фазы развития трудоголизма как длительного процесса с точки зрения различных авторов. Анализируются три основных фактора развития зависимости от труда: социально-демографический, семейный и личностный. Рассматриваются последствия трудоголизма в разных сферах финкционирования человека: соматической, психической и социальной. Особенное внимание обращено на проявления феномена созависимости у жен трудоголиков и негативные последствия воспитания в такий семье для детей. Описывается психологический профиль взрослых детей трудоголиков. Рассмотрены три уровня профилактики трудоголизма (индивидуальный, уровень трудового предприятия и общественный). Указано на возможности позитивного влияния различных форм терапии, а таже значение групп самопомощи Анонимных Трудоголиков для преодоления зависимости от труда.

Ключевые слова: трудоголизм, бихевиоральная зависимость, психологический профиль, фазы трудоголизма, факторы, последствия, профилактика и терапия.

Kurliak I.Je. Etiology, phenomenology, prevention and therapy of workaholism (on materials of Poland)

In the article, written on the materials of Polish studies, from the perspective of work pedagogy analyzed the selected issues of the problem of workaholism as a behavioral dependence. The psychosocial characteristic of workaholic is given; describes the phases of the development of workaholism as a lengthy process according to the views of various authors. The analysis of three main factors of the development of dependence on work: socio-demographic, family and personal. The consequences of workaholism in various spheres of human functioning are considered: somatic, psychic and social. Particular attention is paid to the manifestation of the phenomenon of co-dependence on the wives of workaholics and the negative effects of education in such a family for children. Describes psychological profile of adult children of workaholics. Three levels of workaholic prevention (individual, institution of work, and general-social) are considered. It is indicated on the possibilities of positive influence of different forms of therapy and the importance of self-help groups of Anonymous Workaholic overcome dependence on work.

Keywords: workaholism, behavioral dependence, psychological profile, phases of workaholism, causes, consequences, prevention and therapy.

Постановка проблеми

Разом з господарськими змінами в країні зросла цінність праці у різних вимірах: суспільному, економічному та господарському. На жаль, висока оцінка ролі праці для сучасної людини є одночасно пов’язана з певними загрозами: щоразу більше ціниться диспозиційність працівника (тобто його готовність до виконання роботи по першому виклику керівництва), заангажованість у працю, а особливо — результативність трудової діяльності. Зростаюче безробіття і висока конкуренція на ринку праці спричиняють те, що робітник щоразу частіше згоджується на невигідні для нього умови праці, а разом з тим, йому стає щоразу важче виконувати свої обов’язки, оскільки рівень трудності професійних завдань дедалі більше зростає [6, с. 85-86]. Отож, йому доводиться щоразу більше і важче працювати, здобувати нові необхідні компетенції, видовжується час його професійної зайнятості та професійного перенавчання, скорочується час на відпочинок та інші важливі сфери життя, наприклад, перебування з родиною. За таких умов різко зростає загроза трудоголізму. Компульсивна заангажованість у працю належить до так званих несубстанціональних або нових узалежнень, наслідки яких проявляються у різних сферах життя людини і стосуються не лише її самої, але й найближчого оточення, в тому числі й дітей, що повинно стати предметом зацікавлення сучасної вітчизняної педагогіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Етіологія, феноменологія, і наслідки трудоголізму є предметом дослідження у Польщі різних наукових дисциплін, в тому числі психології та педагогіки. Особливу увагу на нього звернено в такій галузі педагогічної науки, як педагогіка праці. Це пов’язано з тим, що в Польщі у вищих закладах освіти здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності «професійне дорадництво», яке реалізується, зокрема, по відношенню до старшокласників у загальноосвітніх школах. У сфері педагогіки праці виділяються своїми дослідженнями роботи таких польських вчених як І. Вахов’як, К. Войдило, Л. Голінська, М. Калиновський, А. Левандовська-Вальтер, А. Ліпка, А. Мандаль, Й. Мочидловська, Н. Огінська-Булік, В. Палюховський, Б. Хабрат, Й. Ходкевич та ін.

Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. В українській педагогічній науці досі не виділено в окрему галузь педагогіку праці. Не здійснюється також і професійна підготовка фахівців з цієї спеціальності, оскільки в школах не передбачено таких спеціалістів. Однак, проблематика трудоголізму, яка є досі мало дослідженою в українській педагогіці, спрямована, передовсім, на життєдіяльність дорослих людей, тобто лежить також і в площині андрагогіки. Однак і тут вона на разі не стала предметом спеціального зацікавлення українських педагогів, оскільки основна увага в українській андрагогіці приділяється питанням навчання, професійної перепідготовки та неформальної освіти дорослих людей. В доступних українських джерелах з інших наукових дисциплін (наприклад, соціології праці, психології), які стосуються проблематики трудоголізму, дуже мало уваги відводиться питанням профілактики та терапії цього недугу, що, зокрема, є пов’язаним з нерозвинутістю системи професійної допомоги трудоголікам в Україні.

Метою статті (яка є продовженням статті, що вийшла в попередньому номері журналу) є характеристика трудоголізму, встановлення чинників ризику узалежнення від праці, опис психологічного профілю дружин трудоголіків та дорослих дітей, що виховувалися у їхніх родинах, опис фаз розвитку трудоголізму, його наслідків у різних сферах функціонування узалежненої особистості, а також способів профілактики та терапії.

Виклад основного матеріалу дослідження

Чинники ризику трудоголізму. Трудоголізм найчастіше окреслюється в категоріях узалежнення, особистісних рис, біхевіоральних тенденцій та дисфункційних постав, які стосуються праці [9, с. 26]. Трудоголізм — це обсесійна пасія, яка реалізується під внутрішнім примусом і має значний патологічний компульсивний компонент [14, с. 31].

Дефініція M. Griffiths говорить: «Трудоголізм — це узалежнення, в якому проявляються наступні ознаки: підпорядкування праці мислення, емоцій та дій, регуляція настрою шляхом роботи, постійне збільшення обсягу праці, аби осягнути ті самі психологічні ефекти що й раніше, негативні прояви самопочуття, коли праця припиняється, конфлікти з оточенням, спричинені надмірними очікуваннями відносно інших співробітників, критична оцінка їхньої праці, недбалість у процесі виконання інших соціальних ролей, рецидиви (тенденція до повторювання стилю надмірної праці після невдалих спроб її обмеження) [2, с. 298].

Трудоголізм, зазвичай, асоціюється з професіями з високим рівнем соціального престижу, такими як лікар, адвокат, науковий працівник, артист та ін. Однак, насправді, проблема трудоголізму може стосуватися кожної професії, або й навіть зовсім не зводитися до професійної діяльності (наприклад, обсесійне захоплення веденням домашнього господарства) [13, с. 29]. Трудоголізм не залежить також і від посади, яку працівник займає: узалежненим від праці може стати як високооплачуваний керівник великої фірми, так і рядовий робітник, який працює, скажімо на конвеєрі [19, с. 14].

Аналізуючи чинники розвитку узалежнення від праці, варто підкреслити роль трьох найважливіших факторів: 1) суспільно-демографічного; 2) сімейного; 3) особистісного.

Серед суспільно-демографічних причин трудоголізму треба виокремити:

    час призначений на професійну активність. Ризик узалежнення від праці виникає там, де без жодного контролю

Похожие работы

1 2 3 4 > >>