Електронний підручник з англійської мови - вимога нової української школи

11 січня 2018 року Міністерство освіти і науки видало рекомендації авторам підручників для перших класів НУШ, у яких зазначено:

Електронний підручник з англійської мови - вимога нової української школи

Статья

Компьютеры, программирование

Другие статьи по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Електронний підручник з англійської мови - вимога нової української школи

Хомишак О.Б.

Анотація

У статті висвітлено питання використання електронного підручника з англійської мови як основного засобу навчання у Новій українській школі. Досліджено можливості розробки електронних навчальних матеріалів за допомогою різних програмних засобів залежно від їх дидактичного призначення та особливостей функціонування. Встановлено ефективність комп’ютерної програми CourseLab для створення електронних підручників учителями англійської мови. Доведено, що авторські електронні посібники гарантуватимуть вчителям академічну свободу у виборі навчально-методичного забезпечення, а насиченість мультимедійними засобами сприятиме якнайкращому засвоєнню мовного та мовленнєвого матеріалів завдяки впливу на різні види пам'яті учнів (зорової, слухової та асоціативної). Запропоновано також інтегрування комп’ютерного тестування на основі програми-оболонки Hot Potatoes для тренування, перевірки і/або контролю навчальних досягнень учнів з англійської мови.

Ключові слова: електронне навчання, англійська мова, електронний підручник, комп’ютерне тестування, Нова українська школа, CourseLab, Hot Potatoes.

Вступ

Постановка проблеми. Освіта є запорукою національної безпеки, єдності, економічного зростання та засобом соціальної мобільності кожного громадянина. У ХХ столітті було популяризоване поняття "нова письменність”, що передбачало набір базових умінь, які в англомовній літературі отримали назву трьох R: Reading, wRiting, aRithmetic (читання, писемне мовлення, лічба). Сучасні вимоги суспільства та нові технології передбачають нову писемність, що включає чотири К: Ко- лаборація, Креативність, Комунікація та Критичне мислення. З огляду на це перед Новою українською школою (НУШ) постає завдання формувати та розвивати вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. У проекті нового базового Закону «Про освіту» визначено, зокрема, 10 груп ключових компетентностей, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування, і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань [3]. У цьому контексті невід’ємною складовою є спілкування англійською мовою (АМ), що передбачає уміння належно розуміти висловлене, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і писемне мовлення) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів, уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування [7, с. 12—13].

Концепцією НУШ визначено, що оновлення змісту й методик навчання молодших школярів та перехід української школи до реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі передбачає його переорієнтацію на результат освіти в діяльнісному вимірі, зміщення акценту з накопичування знань, умінь і навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід навчальної діяльності для вирішення конкретних проблем. Окреслені орієнтири осучаснення освітнього процесу повинні знайти своє відображення в підручниках [5, с. 2]. Відтак сучасні реалії зумовлюють необхідність модернізації підходів до організації навчального процесу з АМ, оновлення навчально-методичних матеріалів і засобів навчання, використання адекватних форм та видів контролю відповідно до вимог часу та соціального замовлення суспільства.

Аналіз дослідженості проблеми. У методиці навчання АМ невпинно здійснюється пошук шляхів удосконалення системи навчання. Низка наукових праць доводить, що використання технічних засобів навчання (ТЗН) є одним із шляхів інтенсифікації навчального процесу за умов їх комплексного застосування (М. Ляховицький, І. Микало, Є. Полат). Наукові розвідки вчених (О. Андрєєв, П. Андронатій, Р. Гуревич, М. Кадемія, Ю. Жарких, Н. Майєр, Л. Морська, В. Стрельніков, В. Кухаренко та ін.) демонструють певні теоретико-методичні надбання у напрямі застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні іноземних мов на різних етапах. Однак питання розробки та створення власних електронних підручників за допомогою ІКТ у шкільній практиці не зовсім чітко окреслено у сучасних наукових доробках методистів. З огляду на це метою нашої публікації є вивчення та дослідження ефективного інструментарію для укладання вчителями авторських електронних навчальних посібників з англійської мови в умовах Нової української школи.

Виклад основного матеріалу

11 січня 2018 року Міністерство освіти і науки видало рекомендації авторам підручників для перших класів НУШ, у яких зазначено: «З огляду на те, що Нова українська школа має ґрунтуватися на принципі дитиноцентризму і спрямована на нові підходи до навчання, конструктивних змін набуває і сама методика освітнього процесу, в основі якої передбачено принцип діяльнісного та проблемно-пошукового навчання» [6]. Відтак у 2018 році МОН планує почати розробляти мультимедійні електронні підручники.

Беручи це до уваги, гострою потребою НУШ є перепідготовка вчителя АМ, який часто використовує застарілі засоби навчання, будучи не зовсім компетентним у цифрових технологіях, на відміну від учня. Учителі переважно не вміють розв’язувати навчально-методичні завдання за допомогою ІКТ, працювати з великими інформаційними потоками, критично аналізувати та підбирати матеріал, працювати онлайн у навчальних, соціальних та наукових проектах, в команді тощо. Відтак постає проблема формування інформаційно-цифрової компетентності, яка є однією з ключових компетентностей НУШ і передбачає впевнене, а водночас критичне застосування ІКТ для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці, розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо) [7, с. 13].

З огляду на це ми вважаємо, що раціональне інтегрування ІКТ у сферу ново шкільної англомовної освіти дозволить покращити ефективність навчального процесу. Одним із сучасних засобів навчання АМ та підвищення його результативності є електронні навчальні матеріали (ЕНМ) — електронні підручники, насичені мультимедійними засобами подання інформації, такими як анімація, комп'ютерна графіка, звуковий супровід тощо, мають якісне художнє оформлення, містять системи пошуку та управління вивченням навчального матеріалу, а також віртуальні лабораторні практикуми та комп'ютерні тренажери [2]. У Законі про освіту вказано, що електронний підручник (ЕП) функціонує як електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, і відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію [3]. електронний програмний англійський учень

Відтак ми пропонуємо вчителям АМ створювати та структурувати ЕНМ та ЕП власноруч, наповнюючи різним контентом відповідно до шкільної програми та тематики, за допомогою таких інструментів:

CourseLab — програмне забезпечення для створення електронних посібників за шаблонними технологіями. Це потужний і водночас простий у використанні засіб для швидкого створення інтерактивних навчальних матеріалів. Матеріал посібника формують з окремих блоків — об'єктів. CourseLab містить бібліотеку стандартних об'єктів і шаблонів, яку можна поповнювати із різних джерел, у тому числі й створених користувачем. Доступ до об'єктів і шаблонів отримують через зручний інтуїтивний інтерфейс. Об'єктний підхід дає можливість додавати до посібника будь-яке мультимедійне наповнення (звук, відео, об'єкти Flash, Shockwave, Java). Програмне забезпечення CourseLab має засоби імпорту у навчальний матеріал презентацій формату Microsoft Power Point, а також містить убудовані засоби створення анімаційних об'єктів із можливостями синхронізації звукового супроводу, створення тестів і проведення тестувань рівня знань учнів. Під час створення посібника автор відбирає готові об'єкти із бібліотеки CourseLab і створює додаткові, користуючись шаблонами. Він розробляє сценарій багатооб'єктних взаємодій, послідовності появи об'єктів, їх розташування на сторінках посібника [4, с. 35].

З метою розробки та створення авторських ЕП або ЕНМ за допомогою CourseLab учителям необхідно завантажити, встановити програму та ознайомитися з принципом роботи за алгоритмом, запропонованим у відеоуроці на каналі YouTube (https://www.youtube.com/ watch?v=GL2cHCpTlaw).

FlipPDF (http://www.flipbuilder.com) — програма, що дає можливість створення посібників на основі цифрової публікації, додавання відео та анімаційних елементів.

Storyjumper (https://www.storyjumper.com/) — це ресурс, який надає вчителям, а також усім любителям писати книги набір інструментів для створення ілюстрованих книжок з різними історіями для дітей. Під час створення можливо використовувати свої власні матеріали, а також матеріали розміщені на сайті. Користування ресурсом є безкоштовним.

Згідно з рекомендаціями МОН авторам навчально-методичного забезпечення з іноземних мов незалежно від авторських концепцій доцільно враховувати такі особливості змістового наповнення підручника: наявність яскравих ілюстрацій для моделювання ситуацій спілкування, семантизації лексичних одиниць, опори для виконання завдань з аудіювання чи усного мовлення тощо; забезпечення достатньої повторюваності іншомовного матеріалу, що полегшує поступове мимовільне запам’ятовування дітьми базової лексики і мовленнєвих структур, які є опорою під час формування первинних навичок спілкування; наявність достатньої кількості ігрових за

Похожие работы

1 2 3 > >>