Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти

У статті йдеться про основи управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти. Визначено та охарактеризовано рівні управління інноваційною

Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией


Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти

Шовкопляс О.М.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

У статті йдеться про основи управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти. Визначено та охарактеризовано рівні управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти. Розроблено алгоритм діяльності для директора закладу дошкільної освіти, дотримання якого підвищить ефективність вирішення питань впровадження інноваційних оздоровчих технологій.

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, директор, нарада, інноваційна оздоровча діяльність.

Шовкопляс О.Н.

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯЛЬНОСТЬЮ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье говорится об основах управления инновационной оздоровительной деятельностью в учреждениях дошкольного образования. Определены и охарактеризованы уровни управления инновационной оздоровительной деятельностью в учреждении дошкольного образования. Разработан алгоритм деятельности для директора, соблюдение которого повысит эффективность решения вопросов внедрения инновационных оздоровительных технологий.

Ключевые слова: заведение дошкольного образования, директор, совещание, инновационная оздоровительная деятельность.

Shovkoplias O.M.

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

MANAGEMENT OF INNOVATIVE HEALTH-IMPROVING ACTIVITY IN THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

The article deals with the basics of management of innovative health-improving activities in the preschool educational establishment. The levels of management of innovative health improvement activities in the pre-school educational institution are determined and described. The algorithm of activity for the director of the pre-school education establishment is elaborated. The study focuses on the fact that observance of this algorithm will increase the effictiveness of the decision of issues of implementation of innovative health-improving technologies.

Keywords: pre-school educational establishment, director, meeting, innovative health-improving activity.

Постановка проблеми. Якість дошкільної освіти є одним з найважливіших показників рівня розвитку суспільства. Як зазначають, К. Крутій, Д. Матрос, Н. Мельникова, Д. Полєв, О. Сафонова, Л. Фалюшина, Р. Чумічова та інші якість дошкільної освіти залежить від рівня розвитку професійної компетентності, управлінської культури працівників закладів дошкільної освіти (ЗДО) та обумовлюється особливостями їх управлінської діяльності. оздоровчий дошкільний управління інноваційний

Виходячи з того, що в дошкільному віці закладаються основи здоров’я, довголіття, створюється фундамент фізичного вдосконалення особистості, особливої актуальності набуває проблема формування такої якості фахівця дошкільної освіти, як управлінська культура, актуалізація якої зумовлює ефективне фізичне виховання дошкільників як одного з пріоритетних напрямів освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, забезпечує якість фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Необхідно зауважити, що організація оздоровчого (як освітнього і виховного) процесу в дошкільному закладі базується на управлінських діях керівника та педагогічного колективу. На цьому етапі мета управління процесом оздоровлення — це створення умов, що сприяють формуванню, збереженню і зміцненню здоров’я дітей в умовах закладу дошкільної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти управління якістю роботи дошкільного навчального закладу в нових економічних умовах активно вивчаються вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, визначено принципи управління (А. Кузітецький, О. Кузьмін, С. Кульневич, М. Мартиненко, О. Мельник), управлінські функції та систему методів управління (Г. Єльникова, В. Пекельна, Т. Пономаренко, Т. Сорочан, Є. Хриков та ін.).

Проблема управління якістю освітніх послуг в ЗДО знаходиться в центрі уваги багатьох сучасних дослідників (К. Бєла, Т. Голубєва, Н. Мікляєва, Л. Поздняк, П. Третьяков, Л. Фалюшина, Р. Чумічова); механізмів управління якістю роботи навчального закладу на основі діяльності педагогічного колективу як єдиної команди присвячено праці О. Александрової, Н. Костроміної, Дж. Максвелла, Е. Мейо, С. Рєзник, Н. Романової, Н. Солової, Дж. Трейсона, В. Янко та ін.

Теоретичні узагальнення та висновки щодо управління системою фізичного виховання учнів початкових класів (Г. Богданов, А. Борисенко, Е. Вільчковський, Н. Денисенко, М. Козленко, Т. Круцевич, Т. Овчиннікова, С. Цвек та ін.).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, сьогодні, успішне досягнення мети формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей в умовах закладу дошкільної освіти пов’язане з подоланням ряду труднощів. В першу чергу, це пов’язано з недостатньою розробленістю науково-теоретичних, методичних основ в питаннях управління інноваційною оздоровчою діяльністю в дошкільному закладі, а також рівнем професійної компетентності керівника і педагогів, в питаннях організації та проведенні такої роботи.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Кожен педагогічний колектив має право на інноваційну діяльність. Але в цьому випадку він повинен узяти на себе певні зобов’язання з підготовки та організації нововведення, оскільки об’єктом будь-якої педагогічної ініціативи стають діти.

Аналіз сформованої практики в діяльності дошкільних закладів і їх керівників, які працюють в інноваційному режимі, виявив ряд проблем: відсутність системності та цілісності впроваджуваних оздоровчих інновацій; недостатність науково-методичного забезпечення інноваційних процесів, нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності ЗДО, яке сприяло б розширенню можливостей для творчого пошуку, стимулювало інноваційну діяльність; відсутність належної експертизи інноваційних освітніх проектів дошкільних навчальних закладів і моніторингу якості і ефективності їх впровадження.

Перераховані проблеми не можуть бути вирішені в одну мить. Необхідна підготовка вихователів, керівників, здатних грамотно здійснювати інноваційну оздоровчу діяльність, керувати інноваційними процесами в дошкільній освіті [2, 3].

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Визначити алгоритм діяльності для директора ЗДО, дотримання якого дасть можливість ефективно вирішувати питання впровадження інноваційних оздоровчих технологій.

Сьогодні починають розвиватися ринкові механізми управління. У дошкільному закладі носіями ідеології ринку виступають, в першу чергу, батьки. Саме на їх замовлення сьогодні орієнтується у своїй діяльності дошкільний заклад. В основу управління в дошкільному закладі ставиться управління освітнім, виховним і оздоровчим процесами. З позиції управління ЗДО є підприємством, яке виробляє освітні, виховні та оздоровчі послуги.

Структура управління будь-якої організації традиційно ділиться на три рівні: стратегічний, тактичний (або функціональний) і операційний. Рівні управління (вид управлінської діяльності) визначаються складністю вирішуваних завдань. Чим складніше завдання, тим вищий рівень управління потрібно для її вирішення. При цьому слід розуміти, що більш простих завдань, що вимагають негайного (оперативного) рішення, виникає значно більша кількість, а значить, і рівень управління для них потрібен інший — більш низький, де приймаються рішення оперативно. В процесі управління необхідно також враховувати динаміку реалізації прийнятих рішень, що дозволяє розглядати управління під кутом тимчасового чинника [5].

Оперативний рівень управління забезпечує швидке реагування на зміну ситуації на основі вхідних поточної інформації. На цьому рівні досить великі як обсяг виконуваних операцій, так і динаміка прийняття управлінських рішень. Цей рівень управління часто називають оперативним через необхідність рішення багаторазово повторюваних завдань і операцій. На рівні оперативного (операційного) управління великий обсяг займають облікові завдання. В процесі оздоровлення обліковими завданнями можуть виступати: облік кількості днів, пропущених через хворобу, облік часу на проведення оздоровчих заходів, діагностика фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей.

Тактичний (функціональний) рівень управління забезпечує вирішення завдань, що вимагають попереднього аналізу інформації, підготовленої на операційному рівні. На цьому рівні велике значення набуває така функція управління, як аналіз. Обсяг вирішуваних завдань зменшується, але зростає їх складність. При цьому не завжди вдається виробити потрібне рішення оперативно, потрібен додатковий час на аналіз, осмислення, збір відсутніх відомостей тощо. Управління пов’язане з деякою затримкою від моменту надходження інформації до прийняття рішень і їх реалізації, а також від моменту реалізації рішень до отримання реакції на них. Результати прийнятих управлінських рішень також проявляються через деякий час. Наприклад, на підставі аналізу даних про стан здоров’я дітей здійснюється вибір оздоровчих технологій, прогнозується можливе поліпшення стану здоров’я дітей, визначаються потенційні ризики.

Стратегічний рівень забезпечує вироблення управлінських рішень, спрямованих на досягнення довгострокових стратегічних цілей дошкільного закладу в сфері оздоровлення дітей. Оскільки результати прийнятих рішень проявляються через тривалий час, особливе значення на цьому рівні має така функція управління, як стратегічне планування. Часто стратегічний рівень управління називають стратегічним або довгостроковим плануванням. Правомірність прийнятого на цьому рівні рішення може бути підтверджена через досить тривалий час. Можуть пройти місяці або роки. Ві

Похожие работы

1 2 3 > >>