Музично-теоретичні дисципліни у сучасній мистецькій парадигмі: традиції та новації

В статті висвітлено риси сучасної мистецької парадигми відповідно до теоретичних концепцій мистецтвознавців, розглянуто специфіку викладання музично-теоретичних дисциплін у вищій

Музично-теоретичні дисципліни у сучасній мистецькій парадигмі: традиції та новації

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Київський національний університет культури і мистецтв

Музично-теоретичні дисципліни у сучасній мистецькій парадигмі: традиції та новації

Дорофєєва В.Ю.

Анотація

В статті висвітлено риси сучасної мистецької парадигми відповідно до теоретичних концепцій мистецтвознавців, розглянуто специфіку викладання музично-теоретичних дисциплін у вищій школі. Зазначено, що в умовах сьогодення необхідним є перегляд раніше встановлених норм. Визначено традиції, які полягають у збереженні необхідного для засвоєння масиву знань. Виокремлено потребу у внесенні інновацій, котрі полягають у включенні звукових матеріалів сучасної естрадно-джазової музики, а також з творів академічної музики, що сприятиме як відповідності «інтонаційному словникові» часу, так і розширенню знань новітніх технік композиції та прийомів нотації. Підкреслено необхідність залучення інформаційно-комп’ютерних технологій в процес викладання музично-теоретичних дисциплін, зокрема й з метою ефективної самостійної підготовки студентів, здійснення контролю знань тощо.

Ключові слова: викладання, традиції, новації, музично-теоретичні дисципліни, інформаційно-комп’ютерні технології.

Вступ

Постановка проблеми. Процес навчання музиці є досить тривалим та складним. Це велика розгалужена система, що має багато компонентів. Результатом є виховання професіоналів найвищого рівня у музичній сфері — виконавців, композиторів, музикознавців, диригентів, чия діяльність має бути спрямована на подальший розвиток мистецтва. У вищій школі реалізовується найважливіший та найбільш складний етап підготовки музикантів-професіоналів. Відповідно, вдосконалення освітніх принципів, новаторство у цій сфері має принциповий характер, адже зі зміною світоглядних установок та з розвитком культури відбувається модифікація системи навчання. Аналіз проблем викладання музично-теоретичних дисциплін як складової освітнього процесу є актуальним завданням, вирішення якого сприятиме виявленню тих традицій, новацій, що в ньому присутні та дозволить динамізувати засвоєння компетентностей, необхідних для формування майбутнього музиканта-професіонала.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному музикознавстві останніх років спостерігається підвищена увага науковців до проблеми впровадження інноваційних принципів у освітній процес. А. Горемичкін у роботі «Основи музичної мови» пропонує оригінальну систему викладання музично-теоретичних дисциплін у вищій школі. У дисертаційному дослідженні Д. Шайхутдинової приділяється значна увага інноваціям у викладанні музично-теоретичних дисциплін у музичній гімназії. М. Долгушина досліджує питання застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у вивченні історії музики. Питання, пов’язані з історичними формами теоретичних систем, розглядаються в колективній праці «Музично-теоретичні системи» під керівництвом Ю. Холопова.

Виділення раніше не вирішених частин проблеми. Попри те, що існує чимало розробок, присвячених викладанню фаху — співу, гри на музичних інструментах, диригуванню, новітні моделі, методи та новації у викладанні музично-теоретичних дисциплін, зумовлені зміною у сучасній мистецькій парадигмі, недостатньо окреслені у науковому дискурсі. Ця проблема, насамперед, зумовлена широким спектром музично-теоретичних дисциплін, а також багатовекторністю завдань з набуття фахових компетентностей з кожної окремої дисципліни. Проте в умовах, коли відбувається оптимізація навчального процесу у системі вищої освіти, необхідним є перегляд «класичних» підходів та застосування нових форм роботи зі студентами.

Формулювання мети дослідження. Метою статті є дослідження специфіки викладання музично-теоретичних дисциплін у вищій школі задля виявлення тих аспектів, що залишаються сталими, незмінними, традиційними та окресленням інноваційних, які впливають на підвищення рівня засвоєння матеріалу та формування фахових компетентностей студентів.

Виклад основного матеріалу

У сучасному освітньому просторі України підготовка фахівців музикантів відбувається у тісній взаємодії із загальномистецькими процесами. Розкриття нової мистецької парадигми, за визначенням Ю. Холопова [5], детерміновано: глобальною широтою естетичного матеріалу; неймовірною строкатістю установок музичного мистецтва ХХ ст., що включає не тільки академічний, але й джазовий стилі, естрадну музику, музичне оформлення телепрограм і кінофільмів, електронно-механічну музику і т.д.; неможливістю вербальної передачі глибинної сутності музичного мистецтва; помітною розбіжністю між значеннями однакових або подібних понять в різних мистецтвах, а також між хронологічними періодами етапів еволюції. мистецький музичний школа

Зі значною часткою обережності науковець виділяє з авангардних естетичних парадигм сучасності новітню та визначає її як девальвацію антропоцентризму. У цьому твердженні його підтримали й інші дослідники. Зокрема, український науковець, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАН України Н. Герасимова-Персидська, котра також досліджує музику у новій культурній парадигмі, підкреслює: «...замість колишнього антропоцентричного часу формується розуміння часу антропологічного (без центру, оскільки центр — всюди). .Наукове пізнання світу та його осягнення крізь нове мистецтво поступово готують людину до нової картини світу. Можливо, так перед нами відкривається шлях переходу від homo terrestris до homo cosmicus, шлях наближення до втілення свого призначення — осягнення світобудови» [2, с. 334].

Дослідниця зазначає: «Кожен наступний рік нового століття все більше утверджує у думці, що ми знаходимося на порозі нової епохи, що має зовсім нові характеристики у всіх галузях життєдіяльності людини. Те, що наприкінці ХХ століття сприймалося як плюралізм, змішення стилів, ідей, гіпотез, сьогодні починає набувати впорядкованої форми, виявляє властивості парадигми. І це не лінійний перехід до наступного етапу, а якісний стрибок. Нова парадигматика, порівняно із попередньою, виступає як об’єднуюча система більш високого рівня. Це дійсно зрушення на порядок вище» [2, с. 5].

Аналізуючи сучасний музичний простір спостерігаємо, як у нових музичних образах змінюються стереотипи форми, образний світ збільшується до нескінченності, переломлюючи тим самим сприйняття предметів та явищ.

Музична освіта не може залишатися поза загальномистецькими тенденціями та опиняється у вирі глобального реформування та впровадження новацій. Зауважимо, що інновація в дослівному перекладі з латинської мови означає оновлення, отже, інновація не являє собою повне заміщенням застарілого новим, а лише оновлює його.

Чималу частину у програмі підготовки музикантів у вищих навчальних закладах відведено музично-теоретичним дисциплінам, що дає змогу формування професійних компетентностей. Хоча базові знання отримуються в рамках початкового етапу отримання музичної освіти — на рівні музичної школи, проте найбільш поглиблено та узгоджено ці дисципліни викладаються у вищих навчальних закладах мистецького спрямування.

Музично-теоретичні дисципліни утворюють окремий блок, що інтегрується у цикл фахових дисциплін. Насамперед, це «теорія музики», «сольфеджіо», «гармонія», «поліфонія», «аналіз музичних творів», «музично-теоретичний практикум» тощо. У праці, присвяченій історії музично-теоретичних систем, зазначено: «Теорія музики є системою знань про сутність явищ та законів музики. Серед багатьох галузей науки про музику теорія специфічна в першу чергу своїм методом, який веде до своєрідності форми науки. Метод теорії музики характеризується пошуком і формулюванням керівного принципу музичного явища, якщо так можна висловитися, — спрямованістю дослідження до відшукання генетичного коду музики, представлення його в логічній формі, подібній математичній науці» [5, с. 21].

Холопов Ю., досліджуючи основи музичної грамоти, виявив, що перші спроби її освоєння розпочались ще за часів Аристотеля, коли музику поділяли на «практичну» та «теоретичну». Якщо при викладанні музики «практичної» надавалися рекомендації щодо основ гри на музичному інструменті та співу, то другий різновид, скоріше за, все асоціювався з елементарною теорією музики — певними знаннями про загальні основи музики — гармонію, ритм, мелодію, інструменти. Дослідник виявив, що творення музики та виготовлення музичного інструмента вважалися явищами одного рівня та іменувались «техне». «Відносно мистецтва і музики це означає різкий поділ практики мистецтва на діяльність — техне, мета якої — як виробництво предметів мистецтва (статуй, трагедій, пісень), так і сам життєвий процес (спів, танець, виконання сценічних творів), і на роздуми — фе- орію про мистецтво-практику, метою чого є істина» [5, с. 27]. Термін «феорія» означав споглядання та був чимось набагато вищим за практичний вимір осягнення мистецтва. Згодом термін «феорія» трансформувався у термін «теорія».

В умовах сьогодення вивчення музично-теоретичних дисциплін має системний характер та зберігає зв'язок зі встановленими традиціями. Як для фольклору, так і для академічної музики притаманним є консерватизм не тільки на рівні збереження виконавської традиції, а й консерватизм на рівні передачі знань у різновидах прийомів, форм, видів та засобів, що забезпечує спадкоємність передачі у аксіологічному розумінні.

Загальновідомо, що компетентність — це здатність діяти на основі отриманих знань. Однією з ключових компетентностей музиканта-професіонала є здатність інтегрувати набуті теоретичні знання у практичну виконавську сферу. Знання, отримані під час вивчення теорії музики, сольфеджіо, гармонії та ін., впливають на ефективність навчання грі на музичних інструментах, співу тощо, сприяють розвитку музичного мислення та динамізують процес формування музиканта-інтерпретатора.

Теорія музики є константою, однак реалії сьогодення спонукають до пошуку нових форм та методів її опанування. Цікавим є дослідження А. Горемичк

Похожие работы

1 2 3 > >>