Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю

Актуальність формування особистості викладача, який володіє високим рівнем управлінської культури, пояснюється зростаючими вимогами до рівня його професіоналізму в умовах реформування

Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
оделей суспільства призводять до поступової зміни ідеалу освіти: з людини освіченої до людини культурної. Високий освітньо-культурний рівень, уміння швидко поновлювати й поповнювати знання є нині важливими вимогами до професіоналізму педагогічних кадрів.

За узагальненими результатами анкетування на констатувальному етапі дослідження виявлено, що 31,6% опитаних студентів характеризуються низьким рівнем сформованості управлінської культури, середній рівень притаманний 38,5% студентів, високий - 29,8% студентів. Дані формувального експерименту дали змогу зробити висновок про поглиблення уявлення студентів щодо змісту, цілей та результатів майбутньої управлінсько-педагогічної діяльності, сутності і змісту управлінської культури, її вплив на ефективність реалізації функцій управління навчанням підопічних [1].

Експериментальна перевірка засвідчила позитивну динаміку рівнів сформованості усіх компонентів управлінської культури в експериментальних групах порівняно з контрольними. Найбільш динамічними виявилися зміни в рівнях сформованості когнітивного, мотиваційно-цільового і особистісно-творчого компонентів.

Для визначення статистичної достовірності різниці між середнім значенням показників рівня сформованості управлінської культури студентів - майбутніх викладачів економіки в експериментальних групах та контрольних групах обчислено 1-критерій Стьюдента, який становить 7,99. При рівні значущості 0,01 і 124 ступеня свободи варіації табличне значення 1-критерію дорівнює 2,66, тобто фактичне значення перевищує табличне. Можна зробити статистично обґрунтований висновок про те, що виявлені відмінності між середніми показниками сформованості управлінської культури майбутніх викладачів є статистично значущими.

Виявлено позитивні зміни рівнів сформованості управлінської культури майбутніх викладачів економіки, які відбулися під час формувального експерименту. Управлінська культура студентів - майбутніх викладачів сформована в основному на середньому (35,9%) і високому (45,4%) рівнях

Аналіз теорії і практики даної проблеми, а також проведений експеримент, дозволяє зробити висновок про те, що використання методичних рекомендацій, перевірених під час формувального експерименту, сприяє підвищенню рівня сформованості у майбутніх викладачів управлінської культури [1].

Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки є цілеспрямованою і неперервною творчою діяльністю основного суб’єкта навчального процесу - викладача вищої школи. У підготовці майбутніх викладачів економіки ми рекомендуємо:

базові життєві цінності майбутніх викладачів бажано акцентувати на:

позитивне світосприйняття і толерантне відношення до інших людей незалежно від їх індивідуальних світоглядних і соціокультурних особливостей;

управлінська культура викладач економіки студент

пріоритеті загальнолюдських цінностей, визнанні цінності і унікальності кожного студента, прийнятті й утвердженні цінностей професії;

емоційно-вольову сферу розвивати на основі позитивного мислення за допомогою вправ і тренінгів особистісного розвитку, самоконтролю й рефлексії, адекватної самооцінки;

професійно-педагогічний (змістовий) компонент підготовки можна удосконалити за рахунок:

запровадження розробленого нами спецкурсу "Управлінська культура викладача";

додаткові спецкурси "Кар’єра викладача", "Імідж викладача";

використання додаткової навчальної інформації, яка спрямована на формування управлінської культури у студентів, до змісту дисциплін "Психологія діяльності та навчальний менеджмент" і "Методика викладання економіки". Таке удосконалення змісту навчання можливе за рахунок включення до змісту лекцій з зазначених вище дисциплін додаткової навчальної інформації. На основі проведеного нами дослідження можемо рекомендувати викладачам цих психолого-педагогічних дисциплін включити до плану лекційних і практичних занять питання про культурний сенс педагогічної діяльності, моральні та правові її засади; ціннісний та особистісно-творчий зміст управлінської культури, що істотним чином, на нашу думку, сприятиме прагненню майбутніх викладачів до постійного самовдосконалення;

використання ідей зарубіжного досвіду підготовки викладачів, зокрема:

просування та підвищення престижу професії "викладач вищої школи" як окремої професії;

формування позитивного іміджу та авторитету викладача серед студентів;

включення до програм психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ідей про формування патріотизму та оволодіння цінностями громадянського суспільства;

запровадження в університеті інституту наставництва для полегшення адаптації та координування підготовки молодого викладача до професійної діяльності;

орієнтування студентів - майбутніх викладачів на оволодіння стратегією особистісного зростання та самовдосконалення, в основі якої покладена ідея створення портфелю викладача; на дослідницьку діяльність, розробку творчих проектів щодо покращання викладацької майстерності, розробка власних інформаційних та інноваційних продуктів та проектів;

запровадження у кожному вищому непедагогічному навчальному закладі Центрів професійного розвитку викладачів для підтримки якості навчання та викладання;

застосування методу спостереження студентами за роботою викладача в аудиторії (перегляд відеоматеріалу);

цілеспрямоване формування у студентів умінь критичного аналізу та мислення, умінь самоосвіти, розвиток латерального мислення; виконання консультаційних функцій;

проведення SWOT-аналізу особистості студентів для оптимізації та полегшення процесу засвоєння знань;

удосконалити зміст педагогічної практики, яка слугує важливою умовою формування управлінського культури [1, с.189].

Педагогічна практика має надавати кожному студенту можливості для прояву вольової активності, формування лідерських якостей, професійних управлінських здібностей, які визначаються його вміннями долати професійні труднощі, що є важливим елементом у формуванні управлінської культури майбутніх викладачів.

Відповідно, ми б порадили студентам-практикантам під час проходження педагогічної практики (з власного досвіду викладання або в процесі спостереження за діяльністю вчителя) виявити та проаналізувати будь-яке педагогічне явище за таким алгоритмом: опис явища (де, коли воно відбувалося, його учасники, конкретні умови); аналіз причин його виникнення; характеристика закономірностей розвитку цього педагогічного явища на основі психолого-педагогічної теорії; визначення можливих шляхів його розв’язання або подолання.

З досвіду відомо, що діяльність студентів під час педпрактики відбувається більш успішно, з більшим інтересом, коли студенти одержують задоволення від спілкування зі школярами і вчителями. Тому під час педагогічної практики бажано, щоб студенти відстежували емоції, які вони переживають. Ми б порадили додати до звіту й аналізу студентами-практикантами завдання, яке полягає в аналізі власного емоційного стану, задоволення чи незадоволення результатами власної діяльності.

До такого завдання педагогічної практики як: "Відвідування та критичний аналіз навчальних занять", ми б порекомендували студентам - практикантам під час проходження педагогічної практики вести щоденник психолого-педагогічних спостережень [1, с.186].

Розгляд цих питань у процесі психолого-педагогічної підготовки сприяє посиленню культурної спрямованості особистості майбутнього викладача-управлінця, відкриває перспективу його творчої самореалізації.

Дані рекомендації спрямовані на створення оптимальних умов і вибір ефективних форм і засобів для розкриття потенціалу кожного студента з метою його самореалізації у майбутній професійній діяльності.

Список літератури

Размещено на

  Александрова Н.М. Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті. / Наталія Александрова. Дис. канд. пед. наук. Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 280 с.

  Александрова Н.М. Сутність та структура управлінської культури викладача / Наталія Александрова // Проблеми освіти: Наук. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України: У 2 ч. - К.: [б. в.], 2013. - Вип.77. - Ч.1. - С.114-119.

  Александрова Н.М. Запровадження спецкурсу "Управлінська культура викладача" як чинника удосконалення процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті // Народна освіта. - 2014. - Вип.2 (23): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://narodnaosvita. kiev.ua/7page_ М=2452.

  Александрова Н.М. Управлінська культура викладача як ознака його професіоналізму / Наталія Александрова // Актуальні проблеми педагогічної науки: матеріали IV Всеукр. наук. - практ. заоч. конф.: (Миколаїв, 11-12 берез. 2013 р.) / Всеукр. Громад. об’єднання "Нова Освіта" - Миколаїв: [б. в.], 2013. - С.9-11.

  Александрова Н.М. Взаємозв’язок управлінської компетентності та управлінської культури викладача / Н.М. Александрова // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр.: У 2 ч. - Умань: УДПУ, 2012. - Вип.5. - Ч.1. - С.138-144.

  Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 465 с.

  Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія - Управління - Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія / В. Цвєтков, В. Горбатенко. - К.: Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, 2001. - 248 с.

Похожие работы

< 1 2