Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю

Актуальність формування особистості викладача, який володіє високим рівнем управлінської культури, пояснюється зростаючими вимогами до рівня його професіоналізму в умовах реформування

Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю

Александрова Н.М., Сгадова В.В.

Анотації

В статті на основі аналізу останніх наукових досліджень з проблеми професійної підготовки майбутніх викладачів в непедагогічних вищих навчальних закладах обґрунтовано актуальність і необхідність формування управлінської культури у студентів - майбутніх викладачів економіки в процесі психолого-педагогічної підготовки в економічному університеті. За результатами дослідження запропоновано методичні рекомендації щодо удосконалення змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю. Рекомендації можуть бути інтегровані в існуючий зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки, не створюючи додаткові курси і дисципліни.

Ключові слова: управлінська культура викладача, формування управлінської культури, експериментальне дослідження, психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів економіки, методичні рекомендації.

В статье на основании анализа последних научных работ и публикаций по проблеме подготовки будущих преподавателей в непедагогических высших учебных заведениях обоснована актуальность и необходимость формирования управленческой культуры у студентов - будущих преподавателей экономики в процессе психолого-педагогической подготовки в экономическом университете. По результатам исследования предложены методические рекомендации по усовершенствованию содержания психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей экономики в высших учебных заведениях экономического профиля. Рекомендации могут быть интегрированы в существующее содержание психолого-педагогической подготовки, не создавая дополнительных курсов и дисциплин.

Ключевые слова: управленческая культура преподавателя, формирование управленческой культуры преподавателя, экспериментальное исследование, психолого-педагогическая подготовка будущих преподавателей экономики, методические рекомендации.

In the article on the basis of the analysis of recent scientific studies on the problem of training future teachers in non-pedagogical higher educational institutions, the relevance and necessity of forming managerial culture in students - future teachers of economics in the process of psychological and pedagogical preparation in the economic university has been advocated. The content and essence of the lecturer’s pedagogical activity are analyzed. According to the results of the research, the methodical recommendations for improving the content of psychological and pedagogical training of future teachers of economics in higher educational institutions of the economic profile are proposed. Recommendations can be integrated into the existing content of psychological and pedagogical training of future teachers of the economy without creating additional courses and disciplines.

Keywords: lecturer’s managerial culture, cultivating managerial culture, experimental research, pedagogical and psychological preparation of future lecturers of economics, methodical recommendations

Проблема у загальному вигляді

У сучасних умовах конкурентоздатним ресурсом професійної діяльності викладача стає його загальна і професійно-педагогічна культура, яка забезпечує особистісний розвиток, вихід за межі стандартної діяльності, здатність створювати і передавати цінності праці. Водночас для ефективного здійснення професійної діяльності особливої актуальності набувають знання з управлінської культури, як складової професійно-педагогічної культури, оскільки будь-яка діяльність передбачає виконання управлінських функцій (планування, організація, мотивація, контроль).

Актуальність формування особистості викладача, який володіє високим рівнем управлінської культури, пояснюється зростаючими вимогами до рівня його професіоналізму в умовах реформування вищої освіти. Об’єктивна необхідність інтенсивних змін педагогічних систем і процесів зумовлює високий рівень готовності майбутнього викладача до управлінської діяльності, наявність у нього управлінської свідомості та мислення.

Отже, метою нашого дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо покращення психолого-педагогічної підготовки майбутніх економістів в економічному університеті.

Важливість зосередження педагогічних зусиль на розв’язанні завдань формування управлінської культури у студентів економічного університету визначається також тим, що контекстний характер навчання у вищому навчальному закладі дає змогу сформувати управлінську компетентність, що не втрачатиме актуальності у подальшому житті та діяльності особистості, та відповідатиме вимогам майбутньої професійної діяльності.

Аналіз останніх публікацій та джерел

У процесі обґрунтування теоретичних засад формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті до уваги взято концептуальні ідеї, положення, викладені у наукових працях з проблем: теорії діяльності й розвитку особистості (Б. Ананьєв, Г. Балл, Л. Виготський, П. Гальперін, О. Леонтьєв, В. Мясищев, В. Моляко, А. Петровський, К. Платонов, С. Рубінштейн, Н. Тализіна); наукові ідеї про дослідження культури особистості на окремих етапах її соціалізації (К. Абульханова-Славська, І. Бех, А. Здравомислов, І. Зязюн, М. Каган), закони та принципи теорії соціального менеджменту (В. Афанасьєв, О. Берг, І. Блауберг, В. Бондар, Д. Гвішіані, О. Дайнеко, О. Лернер, В. Пікельна, Г. Попов, В. Садовський); ідеї науковців щодо проблем освітнього менеджменту (В. Бондар, Л. Даниленко, Г. Єльникова, Л. Калініна, Л. Карамушка, Ю. Конаржевський, В. Маслов, В. Пікельна, С. Подмазін, М. Поташник, І. Прокопенко, Т. Рогова, М. Сметанський, М. Сунцов, П. Третьяков, Є. Хриков, В. Якунін).

Виклад основного матеріалу

Специфіка навчального процесу полягає в опосередкованості впливу на студента, регулюванні умов його розвитку. Така діяльність викладача вимагає високого рівня управлінської компетентності, яка має прояв у його готовності вирішувати педагогічні завдання й здійснювати управління навчально - пізнавальним процесом.

Успішність педагогічної діяльності викладача визначається не лише його науковим багажем, а й у багатьох випадках його вміннями реалізовувати у навчальному процесі відповідні управлінські функції. Інтегративним стрижнем викладача-управлінця є його управлінська культура, що дозволяє особистості самоактуалізуватися та самореалізуватися у професійній діяльності.

Аналіз визначень управлінської діяльності вчителя, зроблений різними дослідниками, дає підстави стверджувати, що вона - це цілеспрямована і активна його взаємодія з суб’єктами навчального процесу, яка спрямована на гармонійний особистісний та професійний розвиток тих, хто навчається, а також досягнення поставлених освітніх цілей у процесі реалізації вчителем управлінських функцій. Відповідно, головним завданням викладача в управлінні начальним процесом, на нашу думку, є оптимізація і підвищення ефективності навчання студентів. Успішність управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів безпосередньо пов’язана з реалізацією ним відповідних управлінських функцій [5].

В економічній науці управлінську культуру розглядають як "сукупність знань, необхідних для реалізації функцій управління службовою діяльністю, вмінь грамотно використовувати положення науки управління під час здійсненні організаційних заходів та навичок виконання необхідних управлінських операцій" [6, с.215].

У науковій літературі автори розглядають переважно управлінську культуру як професійну якість особистості державних службовців, менеджерів, керівників навчальних закладів та майбутнього вчителя як менеджера освіти. Її зміст пов’язують зі "свідомою діяльністю суспільних інститутів та окремих індивідів, що спрямована на регулювання стихійних та свідомих, об’єктивних та суб’єктивних начал, доцільне упорядкування суспільних відносин" [7, с.502].

Узагальнення напрацювань учених дає змогу окреслити авторський підхід до розуміння поняття "управлінська культура майбутнього викладача" як інтегральної якісної характеристики особистості, яка включає в себе комплекс управлінсько-педагогічних компетенцій (управлінсько-педагогічні знання, вміння, ціннісні орієнтації, здібності і якості), тобто набута управлінсько-педагогічна компетентність. Управлінська культура виступає також мірою та способом творчої реалізації особистості викладача у процесі здійснення ним управлінських функцій [2].

Управлінська культура майбутнього викладача як його якісна характеристика має структурні компоненти (мотиваційно-цільовий, ціннісно-смисловий, когнітивний, діяльнісний, особистісно-творчий), які відтворюють основний зміст управлінсько-педагогічної діяльності, а також функціональні компоненти (світоглядна, аксіологічна, інформаційна нормативна, комунікативна, виховна, функція соціалізації та інтегративна функції), кожен з яких включає в себе певні знання та цінності, а також способи діяльності у розв’язанні педагогічних завдань. Структурні та функціональні компоненти утворюють цілісну систему управлінська культура майбутнього викладача [1].

Методика формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки передбачала введення спецкурсу "Управлінська культура викладача" шляхом упровадження інтерактивних форм і методів навчання упродовж трьох етапів [3].

Проведене дослідження засвідчило, що на сучасному етапі розвитку суспільства ідея культурологічного підходу до підготовки майбутніх викладачів набуває особливої актуальності. Трансформація економічних, політичних і культурних м

Похожие работы

1 2 >