Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії

The article reveals the role of innovative technology in learning geography. Pedagogical conditions for the introduction of technology in

Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії

Цимбаленко Я.С., Покась Л.А.

Анотація

У статті розкрито роль інноваційної технології у навчання географії. Визначено педагогічні умови впровадження технології у навчальний процес. Обґрунтовано можливості застосування елементів релаксопедичної технології. Проаналізовано сучасний стан шкільної практики щодо використання педагогічної технології на уроках географії. Доведено ефективний вплив релаксопедії на якість навчання з географії.

Ключові слова: географія, учні, основна школа, якість навчання, релаксопедична технологія навчання.

Аннотация

В статье раскрыта роль инновационной технологии в учебе географии. Определены педагогические условия внедрения технологии в учебный процесс. Обоснованы возможности реализации элементов релаксопедической технологии. Дан анализ современного состояния школьной практики по отношению к использованию педагогической технологии на уроках географии. Доведено эффективное влияние релаксопедии на качество обучения географии.

Ключевые слова: география, ученики, основная школа, качество образования, релаксопедическая технология обучения.

Summary

The article reveals the role of innovative technology in learning geography. Pedagogical conditions for the introduction of technology in the learning process. Caution the use of elements of the relaksopedicnon technology. Analyzes the current state of the school of practice for the use of educational technology in geography. Proven efficient impact of relaksopedMn on the quality of learning geography.

Keywords: geography, students, the primary school, the quality of teaching, relaksopedicna technology training.

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження обумовлена модернізацією шкільної географічної освіти. У Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті зазначено, що система освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності на основі формування інтересів та потреб, сучасного світогляду [1]. Це завдання реалізується в основній школі під час вивчення учнями різних предметів, зокрема географії. Завдання, визначені Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті, Концепцією 12-річної середньої загальноосвітньої школи, орієнтують сучасного вчителя української школи на запровадження таких технологій, які розвивають уміння учнів самостійно вчитися, мислити, здатність самореалізації в різних видах творчої діяльності.

Отже, в методиці навчання географії виникло протиріччя між необхідністю підвищити якість навчання в учнів і відсутністю методичної системи формування мотивації до навчання з географії. Необхідність розв’язати зазначену суперечність зумовила вибір теми даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам педагогічних технологій присвячено чимало наукових досліджень С.П. Бондаря, І.М. Дичківської, Л.В. Пироженко, О.І. Пометун. Такі вчені, як Н.В. Лєскова, С.А. Капіруліна, С.М. Пальчевський, Г.П. Пустовіт, Л.А. Покась, С.Сисоєва, А.Й. Сиротенко, Б.А. Чернов в останніх публікаціях розглядали певні аспекти інноваційних підходів у навчанні географії.

Існує безліч педагогічних технологій навчально-виховного процесу. Серед них найбільш цікава з погляду ефективності і практичної значимості сугестивна технологія, яка є ще малопоширеною [2]. Ця технологія успішно використовується за кордоном: у Болгарії, Німеччині, Канаді, Італії, США та країнах СНД. Вперше її було застосовано у 1966 році в Болгарії. Основоположником цього напряму став болгарський учений, доктор медичних наук, лікар-психотерапевт Г. Лозанов. Основи сугестопедії також висвітлено у працях В. Н. М’ясищева, Д. Н. Узнадзе та Б. Д. Паригіна.

Об’єкт нашого дослідження: освітній процес з географії у 7 класі.

Предмет дослідження: зміст, форми реалізації релаксопедії як технології впливу на якість навчання з географії.

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування і вивчення методики впливу релаксопедії на якість знань з географії учнів 7 класу.

Мета даної роботи передбачає розв’язання наступних дослідницьких завдань:

  здійснити теоретико-методологічний аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури щодо ефективності технології сугестопедичного навчання;

  з’ясувати вплив релаксопедії у вивченні навчального матеріалу з географії;

  порівняти традиційне навчання з релаксопедичним і зробити відповідні висновки щодо можливості впливу на якість навчання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Намагання вчити дітей легко, радісно й ефективно було властиве кращим представникам педагогічної думки і практики здавна. У боротьбі з відживаючими нормами середньовіччя в освіті його, зокрема, висловив основоположник педагогіки нового часу, автор «Великої дидактики» Я.А. Коменський (1592-1670). Обумовивши принцип природовідповідності у вихованні, він першим із педагогів, віддав усього себе справі перетворення навчального закладу з місця бездумного зубріння, тілесних покарань, пригнічення дитини в храм розумного радісного навчання [3].

Щоб усунути дизфункцію зайвої напруги в навчальному процесі, сприяти розвитку і саморозвитку особистості учня і вчителя, розвивати позитивне ставлення учня до географії, можна використовувати сугестопедичне навчання або ж його компонент — релаксопедичне навчання. В основі сугестопедичного навчання лежать три основні принципи:

  принцип радості, ненапруженості, концентративної психорелаксації;

  принцип єдності свідомого-парасвідомого та інтегральної мозкової активізації;

  принцип сугестивного взаємозв’язку на рівні резервного комплексу [4].

Сугестивна технологія або сугестологія є одним із базисних наукових напрямів, теоретичні та експериментальні положення якого формують сугестивну частину педагогіки. Будь-яка педагогічна технологія тією чи іншою мірою містить у собі елементи навіювання. Сугестивна технологія виокремлює ці елементи як самостійні.

Головним методом цієї технології є метод релаксопедичного навчання. Г. Лозанов розробив сугестопедичну систему в галузі інтенсифікації навчання. Розроблювані методи інтенсивного навчання базуються на взаємодії усвідомлюваних і неусвідомлюваних компонентів психіки в процесі засвоєння та перероблення інформації.

Принцип двоплановості та сприйняття навчального матеріалу лежить в основі побудови курсу інтенсивного навчання. Технологія інтенсифікації навчання здійснюється за допомогою релаксопедії в педагогічному процесі за рахунок використання резервів психіки [4].

Сугестивна технологія — це навчання на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє надзапам’ятовування. Воно передбачає комплексне використання всіх вербальних і невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії (навіювання) [3]. Реалізація цієї концепції передбачає створення особливих психолого-педагогічних умов навчання людини.

Сугестія — це форма емоційно-вербального керування різними психічними, психофізіологічними та фізіологічними реакціями людини. Тому в сугестивних технологіях широко використовується метод релаксації. Релаксопедичне навчання вигідно вирізняється доступністю та простотою.

Застосування сугестивних засобів у педагогічній практиці може бути спрямоване на три етапи педагогічного процесу: підготовчий етап, етап засвоєння навчального матеріалу, етап активного відтворення засвоєних знань [4]. інноваційний географія релаксопедія педагогічний

Під час зниження рівня засвоєння навчального матеріалу має значення не тільки ступінь втомлюваності кожного окремого учня, а й інтенсивність нервових процесів, які визначаються енергетичними можливостями організму. Сугестивне управління працездатністю та енергетичними (психоенергосугестивними) процесами є основним застосуванням сугестії на етапі засвоєння навчального матеріалу. На підготовчому етапі він засвоюється у формі техніки активного сугестивного самоврядування (аутосугестії та психосамо- регуляції — ПСР), на двох наступних етапах він досліджується для активізації процесів засвоєння і репродукції.

Аналіз фахової, психолого-педагогічної літератури показав, що тема на сьогодні є недостатньо дослідженою в галузі методики фізичної географії. Окрім робіт С. Пальчевського цією проблемою в Україні ніхто не займається [2, с. 20]. Запровадження релаксопедії у навчання, в основу якої покладено спілкування як двосторонній процес, є одним із головних шляхів вирішення завдання модернізації сучасної системи освіти, що передбачає формування здатності до самореалізації у світі, якому притаманні риси інноваційності, складності, мінливості та суперечливості. Головним і визначальним для цієї навчальної технології є конструктивне співробітництво, завдяки якому вони перетворюються із об’єкта викладацької діяльності вчителя в активних суб’єктів власного учіння.

Експериментальна база. Для вивчення впливу нової технології на якість навчання було проведено анкетування на базі загальноосвітньої спеціалізованої школи No 53 міста Києва. Дослідженням було охоплено 25 вчителів (і студентів-практикантів), які працюють у сьомих класах і використовують у своїй педагогічній діяльності інноваційні технології, тобто знайомі з методикою сугестопедичного навчання. Це анкетування мало на меті встановити не лише сучасний стан застосування елементів релаксації в освітньому процесі з шкільної географії, а й інші аспекти впровадження сугестивних технологій. Такі як: переваги й недоліки використання, методичні особливості, ступінь зацікавлення школярів, рівень забезпечено

Похожие работы

1 2 >