Креативне освітнє середовище - шлях до успішної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів

Постановка проблема у загальному вигляді. В умовах становлення сучасної Нової української школи, шлях до демократичного суспільства зумовлений не стільки

Креативне освітнє середовище - шлях до успішної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
сновних складових середовища: просторове-предметне, соціальне, психодидактичне (організаційно-педагогічне) [9, с. 38]. На його думку, тільки творче (ідейне) освітнє середовище здатне забезпечити особистісний саморозвиток, який відбувається за допомогою використання суб'єктами того комплексу можливостей, притаманних цьому середовищу.

Привертає увагу дослідження П. Лернера, який відзначив освітнє середовище, як «умови (засоби, чинники, система виховання) освіти, самоосвіти та самовизначення підростаючої людини. Свого роду «клімат» для зростання, його культивування стає смисловим центром інноваційних удосконалень освіти» [3, с. 86]

Цікавим для нас є термін «творче освітньо-виховне середовище». Теоретико-методологічною основою для визначення його сутності стали концепції сучасних дослідників, які розглядають різноманітні аспекти категорії «середовище» та зміст понять: «навчально-терапевтичне середовище» (Г. Любимова), «творче освітнє середовище» (В. Яс- він), «спосіб життя закладу освіти», «організаційний клімат» (О. Гуменюк), «освітній простір», «виховна система» (Л. Новікова, Н. Селіванова та ін.)

Досліджуючи педагогічну спадщину відомих українських та зарубіжних науковців, прийшли до висновку, що «освітнє середовище», на нашу думку, — це інтегративний комплекс просторових, предметних, соціальних, дидактичних, інформаційних та психологічних умов та процесів, які надають можливість особистості придбати необхідні компетентності, за допомогою яких можна розкрити свої здібності у розширеній мірі під час навчального процесу.

Аналіз науково-педагогічних джерел показав, що більшість зарубіжних науковців (М. Вільямс [10], Д. Девіс [11], Н. Джексон [12], К. Робінсон [10], Р. Фішер [15] та ін.) вважають, що існує креативне освітнє середовище, яке є важливим компонентом професійної підготовки учителів початкових класів. Підтримуємо позицію видатних педагогів та погоджуємося, що це явище багатоаспектне, яке поєднує фізичну, психологічну, віртуальну та біологічну сферу.

Фізична сфера — це умови, в яких відбувається навчальна та креативна діяльність учасників освітнього процесу. Учені виділяють основні чотири його компоненти та зазначають, що вони можуть варіюватись в залежності від дисципліни й вимог суб’єктів навчально-виховного процесу [14], це навчальна аудиторія; обладнання; матеріали; мікрокліматичні умови (метеоумови) тощо.

Психологічна сфера визначається сукупністю індивідуальних характеристик учасників навчального процесу. Цінності, переконання й сприйняття студентів, що формуються під впливом соціального оточення, особливостей майбутньої професії, статі, досвіду тощо, є призмою, за якою майбутні вчителі визначають, за яких умов й за яким планом відбуватиметься креативна діяльність [14].

Базуючись на особистісно орієнтовному підході, дослідники визначають, що основою психологічного креативного середовища є повага до особистості студента, толерантність до його розмаїття індивідуальностей.

Т. Кремін у своїй роботі «Креативність у курикулумі» зауважує, що зважаючи на суперечливість креативної особистості, риси середовища є відповідними: воно поєднує високу активність і спокій, підтримку і виклик, впевненість і ризик, грайливість і серйозність, сфокусованість і неясність, індивідуалізм та колективізм.

Віртуальна сфера — це взаємодія між учасниками за допомогою інтернет-технологій, які забезпечують унікальні види діяльності, наприклад, доступ до широкого спектру освітніх ресурсів, комунікації з представниками освітніх установ інших країн, моделювання й спільне обговорення реальних педагогічних ситуацій (світова платформа «Edmondo»).

Біологічна сфера, яку зарубіжні науковці розглядають у межах інклюзивної освіти, характеризується «індивідуальною розумовою та фізичною здатністю до навчання» [14, с. 24]. В цьому контексті виділяють студентів з особливими освітніми потребами та інвалідністю.

Отже, креативне освітнє середовище — явище багатоаспектне, його створення в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів передбачає поєднання фізичної, психологічної, віртуальної та біологічної сфер. Зважаючи на те, кожна з них впливає на здатність студентів до діяльності, спрямованої на формування креативних здібностей у молодших школярів, можна стверджувати, що цей вплив здійснюється на основі взаємодії визначених сфер.

Практичний досвід, знання теорії і практики навчання у процесі підготовки майбутніх педагогів початкових класів надали можливість прийти до остаточного висновку, що креативне освітнє середовище визначається, як простір:

  спрямований на розвиток загальної креативності та формування креативних здібностей учасників педагогічного процесу;

  з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учасників педагогічного процесу;

  зорієнтований на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учасників.

Слід підкреслити, що креативне освітнє внутрішньовузівське середовище є особливою формою взаємодії професіоналів і майбутніх фахівців. Причому, з одного боку, у процесі взаємодії суб’єктів такого середовища розробляються нові смисли освіти, апробовуються освітні технології; з іншого боку — середовище сприяє особистісному й професійному зростанню її суб’єктів [6].

Таким чином, наведені міркування дають можливість стверджувати про переорієнтацію, радикальне оновлення й побудову якісно нового внутрішньо-вузівського освітнього середовища креативного спрямування. Критичне осмислення наявних і ствердження нових цільових орієнтирів зумовлюють безумовні зміни у підготовці вчителя початкової школи до розвитку креативних здібностей у молодших школярів, зокрема надання цій підготовці креативно-дослідницького характеру. Зупинимося на особливостях і характеристиках випереджальної стратегії змін у підготовці майбутніх педагогів, як-от:

  морально-ціннісне ставлення майбутніх учителів початкових класів до своєї професійної діяльності;

  стійка потреба у пошуку морально-духовних шляхів розв’язання педагогічних завдань нестандартними шляхами;

  створення гуманно розвивального простору професійної суб’єкт-суб’єктної взаємодії;

  високий рівень професіоналізму та педагогічної майстерності головних організаторів фахової підготовки — самих викладачів ВНЗ;

  сформованість креативно орієнтованої сукупності знань, умінь і навичок та системи професійно значущих якостей, необхідних для успішного виконання своїх функціональних обов’язків шляхом упровадження нетрадиційних інноваційно-рефлексивних методів і форм викладання;

  активізація мотиваційних ресурсів особистості майбутнього учителя початкової школи в постійній самоосвіті, саморозвитку й особистісно-професійному самоздійсненні.

Ми переконані в тому, що моделювання процесу підготовки майбутніх педагогів початкових класів до формування креативних здібностей у молодших школярів в умовах креативного освітнього середовища має бути представлене декількома етапами.

Перший етап — це підготовчий етап, на якому проводяться такі заходи, як науково-методичні семінари й тренінги з залученням креативних фахівців. На них обговорюються теоретичніта практичні питання, як розуміння ключових понять (наприклад, креативність, креативні здібності, креативне навчання), обґрунтування актуальності теми, оцінювання творчої діяльності, перегляд відео попередніх практик і їх аналіз, вироблення спільного бачення діяльності підготовки майбутніх фахівців в умовах креативного освітнього середовища; проводяться дискусії та педагогічні дебати на різноманітну тематику; планується робота по виробленню спільних завдань з планування.

На наступному етапі, основному, застосовується визначений зміст, такі шляхи, форми і методи підготовки майбутніх педагогів початкових класів:

  оновлений та модифікований зміст визначених дисциплін (спеціальні модулі), розробка яких є результатом співпраці креативного фасилітатора та викладача (наприклад, «Підготовка до практики у загальноосвітньому закладі», «Методика формування креативних здібностей у молодших школярів»);

  науково-педагогічні конференції, семінари, тренінги, майстер-класи які проводяться з метою заохочення майбутніх учителів початкових класів до виходу за рамки стандартних зразків викладання та застосування більш цікавих і креативних підходів до навчальної діяльності;

  тематичні тижні, під час яких студенти, занурюючи у креативну діяльність, вивчаючи способи формування креативних здібностей у молодших школярів, апробують їх на практиці.

На заключному етапі здійснюється аналіз та оцінка за допомогою рефлексії, що передбачає опис подій, аналіз їх впливу на учасників, оцінку успішності діяльності до спільно визначених критеріїв, з’ясування ефективності використаних методів та висловлення оціночних суджень; опитування та анкетування студентів; спільне обговорення результатів.

креативний педагог професійний здібність

Висновки

Загалом, розглянуті вище ідеї дають змогу зробити наступні висновки:

  поняття «освітнє креативне середовище» розглядається дослідниками в контексті багато-аспектності, тобто явище, яке створене в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів шляхом поєднання фізичної, психологічної, віртуальної та біологічної сфер навчання;

  «освітнє креативне середовище» — це простір, спрямований на розвиток загальної креативності та формування креативних здібностей учасників педагогічного процесу;

  креативне освітнє внутрішньо-вузівське середовище є особливою формою взаємодії професіоналів і майбутніх фахівців;

  морально-ціннісне ставлення майбутніх учителів початкових класів до своєї професійної діяльності виробляється в умовах освітнього середовища креативного спрямування.

До перспективних напрямі

Похожие работы

< 1 2 3 >