Креативне освітнє середовище - шлях до успішної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів

Постановка проблема у загальному вигляді. В умовах становлення сучасної Нової української школи, шлях до демократичного суспільства зумовлений не стільки

Креативне освітнє середовище - шлях до успішної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Креативне освітнє середовище - шлях до успішної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів

Корольова Л.М.

Класичний приватний університет

Статтю присвячено актуальному питанню створення креативного внутрішньо-вузівського освітнього середовища, сприятливого підготовці майбутніх учителів початкових класів до формування креативних здібностей у молодших школярів. У статті розкрито поліаспектність радикально оновленого й якісно нового освітнього середовища креативного спрямування. Акцентовано увагу на тому, що креативне освітнє внутрішньо-вузівське середовище є особливою формою суб’єкт-суб’єктної взаємодії професіоналів і майбутніх фахівців. Запропоновано моделювання процесу професійної підготовки майбутніх педагогів початкових класів до формування креативних здібностей у молодших школярів в умовах креативного внутрішньо-вузівського освітнього середовища.

Ключові слова: освітнє середовище, креативне освітнє середовище, креативне внутрішньо-вузівське освітнє середовище, підготовка майбутніх учителів початкових класів, креативні здібності, молодші школярі.

Статья посвячена актуальному вопросу современного высшего образования - созданию внутри-вузовской креативной среды, которая будет благотворно влиять на процесс подготовки будущих учителей начальних классов, направленную на формирование у младших школьников креативних способностей. В статье раскрыта полиаспектность радикально обновлённой и качественно новой образовательной среды креативной направленности. Акцентировано внимание на том, что креативная образовательная внутривузовская середа - это определённая форма субъект-субъектного взаимодействия профессионалов и будущих специалистов. Предложено моделирование процесса профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов по формированию креативних способностей у младших школьников в условиях креативной внутривузовской образовательной среды.

Ключевые слова: образовательная среда, креативная образовательная среда, креативная внутри вузовская образовательная среда, подготовка будущих учителей начальних классов, креативные способности, младшие школьники.

The article deals with the actual issue of a creative inner-institutional educational environment establishing, which is conducive to train the future elementary school teachers to form the creative abilities of junior schoolchildren. The article presents the poly-aspect of a radically updated and qualitatively new educational environment of creative orientation. The emphasis is placed on the fact that the creative inner-institutional educational environment is a special form of the subject-subject interaction between professionals and future specialists. The process simulation of professional training among of future elementary school teachers is offered. It helps to form the creative abilities of junior schoolchildren under conditions of a creative inner-institutional educational environment.

Keywords: educational environment, creative educational environment, creative inner-institutional educational environment, training of future elementary school teachers, creative abilities, junior schoolchildren.

Постановка проблема у загальному вигляді. В умовах становлення сучасної Нової української школи, шлях до демократичного суспільства зумовлений не стільки економічним розвитком і політичними пріоритетами держави, скільки загальним показником розвитку кожного учасника навчального процесу. Тому створенню середовища, яке формується та розвивається в процесі спільної діяльності його учасників (вчителя та учня), необхідно приділити найважливіше значення.

Сучасна система освіти України спрямована на те, щоб кожен учасник навчального процесу мав сприятливі умови для розвитку та саморозвитку.

Аналіз досліджень і публікацій. Дефініція «середовище» не має чіткого та однозначного тлумачення в сучасній науці. Зустрічаються різні роз’яснення поняття, а саме: оточення, система або умова. У педагогічних енциклопедичних довідниках висвітлюється поняття «мікросередовище» (безпосереднє соціальне оточення людини) — сім’я, трудовий начальний та інші колективи чи групи. Тобто, середовище у вузькому значенні (мікросередовище) включає безпосереднє оточення людини.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз досліджень, що безпосередньо стосуються вирішення зазначеного завдання, дав змогу констатувати наявність праць, у яких закладено базис для його виконання, але констатуємо, що поняттю «середовище» на сучасному етапі реформування освіти приділяється ще недостатньо уваги.

Формулювання цілей статті. Мета статті — визначити та науково обґрунтувати особливості креативного середовища у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів.

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, що у першоджерелах нерідко можна зустріти поняття «освітнє середовище», «освітній простір». Одні вчені вважають, що ці поняття тотожні, інші — розрізняють та відокремлюють їх.

Спостерігаючи за різновидом поглядів, виявили думку дослідниці І. Зайцевої, яка з’ясувала, що термін «середовище» містить більше конкретного і особистісного, тому саме йому віддається перевага. Науковець Г. Гончарук підтримує цю точку зору й виділяє серед інших термін «інформаційне середовище», яке може існувати як умова формування належної інформаційної зони діяльності під час викладання навчальних дисциплін, особливо професійно орієнтованих [4, с. 4].

Поряд із попередніми поглядами існує позиція вчених, які прирівнюють поняття феномену «середовище» і дефініції «простір». Так, на думку Н. Крилової, «середовище — це соціальний простір, що оточує людину (в цілому як макросередовище, у конкретному розумінні — як безпосереднє соціальне оточення, мікросередовище), зона безпосередньої активності індивіда, його найближчого розвитку і дій [1, с. 93]. Педагог, як стверджує дослідниця, «повинен самовизначатися, не просто як транслятор якоїсь культури, а як активний учасник того культурного середовища, в якому живе і творить. Створюючи разом з дитиною культурно значущу ситуацію освіти та самоосвіти, учитель вступає в особливий освітній простір простір проектів» [2, с. 32-33].

На відміну від попередників, І. Шендрик розмежовує поняття «середовище» і «простір». Вчений наголошує, що середовище — це реальність, яка не є результатом конкретної діяльності конкретної людини, а простір — результат освоєння суб’єктом цієї реальності. Дослідник визначає середовище як сукупність факторів, компонентів і параметрів, що плануються на рівні системи інститутів освіти [7].

Цікаві думки стосовно феномену «середовище» висловлював В. Степанов, який зазначав, що «середовище — це конкретний, наданий кожній дитині соціальний простір, за допомогою якого вона активно включається в активні зв’язки суспільства. Це сукупність різних (макро- і мікро-) умов її життєдіяльності й соціальної (рольової) поведінки, де конкретне природне мовленнєве й предметне оточення представлене як відкрита до взаємодії частина соціуму. Освітнє середовище — частина соціокультурного простору, зона взаємодії освітніх систем, їх елементів, суб’єктів освітнього процесу, що має кілька рівнів — від обласного, регіонального до основного свого елемента — освітнього середовища конкретного навчального закладу».

Отже, аналіз досліджень дає можливість наголосити, що спостерігається тенденція до синоніміки понять «середовище» та «простір». Ми відстежуємо варіативність переплетення поданих понять, хоча більше схиляємося до поняття «середовище». Нас цікавить дещо інший аспект цієї проблеми — створення креативного освітнього середовища під час професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування креативних здібностей у молодших школярів.

Якщо зупинитись на конструкті «освітнє середовище», то дослідники акцентують увагу на тому, що воно має забезпечувати всебічний розвиток особистості під час навчання та надавати змогу реалізувати позитивний потенціал особистості.

Процес формування креативної особистості майбутнього педагога, який був би суб’єктом пошукової діяльності та активним суб’єктом у сучасній школі, виглядає досить перспективним у відповідному освітньому середовищі, що створює умови для розвитку інтелектуального потенціалу, творчої мобільності й креативної спрямованості студентів.

Ґрунтовний аналіз сучасних педагогічних енциклопедичних видань свідчить, що поняття «освітнє середовище» ще не отримало статусу педагогічної категорії, хоча останнім часом привертає все більше уваги суспільства. У науковій літературі поняття «освітнє середовище» розглядається як єдність дій освітнього закладу, сім’ї, позашкільних державних установ та громадських елементів.

Зокрема, поняття «освітнє середовище» набуло поширення на рівні створення освітньої системи закладів освіти міста, регіону, де його співвідносять з поняттям «виховний простір», як соціокультурне освітнє середовище навчального закладу, яке має територіальну приналежність (Є. Бондаревська, А. Лукіна, В. Веснін, І. Левицька, Л. Кепачевська) і певні якісні ознаки (є засоби розвитку особистості; «духовно-інтелектуальне середовище») [4, с. 3-5].

Повернемося до дослідження категорії «освітнє середовище» І. Шандриком. Освітнє середовище, на думку автора, визначається як система культурних факторів яка є винаходом людини. Слід конструювати не освітній простір на основі соціальних цінностей, а соціальну реальність на основі ціннот освіти, бо освіта — це здійснення гуманності) [7].

Науковець В. Ясвін визначає освітнє середовище, як «систему впливів і умов формування особистості за заданим зразком, а також можливостей для її розвитку, що перебувають у соціальному й просторово-предметному оточенні» [8, с. 1]. Дослідник акцентує увагу на тому, що поняття «освітнє середовище» є похідним до таких категорій, як «сімейне середовище», «навчальне середовище» та інших локальних середовищ, учений виділяє три о

Похожие работы

1 2 3 > >>