Комп'ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери

У статті зосереджено увагу довкола питань, пов’язаних з місцем презентаційних умінь у процесі професійного становлення менеджера соціокультурної сфери. Виявлено

Компютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Київський національний університет культури і мистецтв

КОМП’ЮТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ДЕМОНСТРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Григорчук Т.В.

Анотація

комп'ютерний презентація уміння комунікативність

У статті зосереджено увагу довкола питань, пов’язаних з місцем презентаційних умінь у процесі професійного становлення менеджера соціокультурної сфери. Виявлено основні цілі презентації в професійній діяльності менеджера. Розглянуто елементи забезпечення належної комунікативності комп’ютерної презентації. Запропоновано алгоритми планування презентацій. Висунуто рекомендації щодо забезпечення ефективності комп’ютерних презентацій.

Ключові слова: комп’ютерна презентація, моделі презентації, професійні уміння, соціокультурна сфера, особливості поведінки слухачів.

Аннотация

Григорчук Т.В. Киевский национальный университет культуры и искусств

КОМПЬЮТЕРНЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

В статье сосредоточено внимание вокруг вопросов, связанных с местом презентационных умений в процессе профессионального становления менеджера социокультурной сферы. Выявлены основные цели презентации в профессиональной деятельности менеджера. Рассмотрены элементы обеспечения надлежащей коммуникативности компьютерной презентации. Предложены алгоритмы планирования презентаций. Выдвинуто рекомендации по обеспечению эффективности компьютерных презентаций. Ключевые слова: компьютерная презентация, модели презентации, профессиональные умения, социкультурная сфера, особенности поведения слушателей.

Annotation

Hryhorchuk T.V.

Kiev National University of Culture and Arts

COMPUTER PRESENTATION AS A TOOL FOR DEMONSTRATION THE PROFESSIONAL SKILLS OF FUTURE SOCIO-CULTURAL SPHERE’S MANAGERS

The article focuses on issues related to the place of presentation skills in the process of the managers of the socio-cultural sphere professional development. The main objectives of the presentation in the professional activity of the manager are revealed. The elements of providing a proper communicative computer presentation are considered. The algorithms of presentation planning are proposed. Recommendations for ensuring the effectiveness of computer presentations are made.

Keywords: computer presentation, models of presentation, professional skills, socio-cultural sphere, behavior specifics of listeners.

Постановка проблеми

Підготовка висококваліфікованого фахівця — це, вочевидь, найголовніше завдання процесу професійної підготовки. Особливо це стосується тих фахівців, які професійно діятимуть у соціальній сфері, де високий рівень комунікаційної компетентності часто є визначальним чинником професіоналізму. При цьому, процес професійного становлення бере початок ще задовго до того моменту, коли студенти розпочинають роботу над дипломним проектом і вже серйозно зайняті пошуком доброго місця роботи. Підвалини фаховості закладаються ще в школі, далі відбувається нагромадження знань і починають формуватися новоутворені професійно важливі якості. Тому часто ще в школі чи в навчальних закладах першого рівня акредитації в учнівському середовищі виділяються й лідери, організатори, координатори — особистості з яскраво вираженими якостями майбутніх менеджерів.

Навчання таких особистостей і подальший розвиток їхніх управлінських якостей має відповідати вимогам ринку праці, який у нашій країні, як відомо, не наділений рисами стабільності чи перспективного зростання. Тому тут виникає неминуче протиріччя між вимогами суспільства, що ставляться до майбутніх фахівців, потребами осіб, що навчаються та невідповідністю вмісту освітніх програм, який має вирішуватися за рахунок поєднання інформаційних форм навчання з активними формами і методами з включенням елементів проблемної, наукового пошуку, самостійною роботи [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Як свідчить практика, використання комп’ютерних презентацій у навчальному процесі вищих навчальних закладів здобуває все більшої популярності. Відповідно, самі презентації та їх вплив на фахове становлення студентів стають об’єктами ретельного вивчення. Зокрема, принципи розробки комп’ютерних презентацій активно розглядаються в працях О. Молєвої [2], І. Смірнова [3], В. Шевченка [4] та інших. Презентаційну компетентність активно розглядають такі дослідники як О. Овчарук [5] та І. Іванова [6]. Як важливий елемент професійного становлення комп’ютерна презентація розглядається в працях таких зарубіжних дослідників як Е. Пауел, Дж. Рубін [7], Г. Батікадос [8, с. 37-51] та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Не зважаючи на значний інтерес дослідників до зазначеної наукової проблеми, не важко помітити невирішені аспекти. Зокрема — це чітке визнання цілей презентації як засобу міжособистісної комунікації комунікатора та респондентів цільової групи; елементи структури особистих якостей і презентаційних умінь автора (транслятора) презентації; основні помилки під час презентації; ефективна архітектура презентації, здатна забезпечити максимальну візуальну підтримку мовної комунікації; якими є критерії успішності презентації під час прилюдного виступу. Пошук відповідей на невирішені питання, дають нам змогу сформулювати цілі нашої статті.

Формулювання цілей статті

Ми дотримуємося позицій, що однією з важливих характеристик майбутнього менеджера є здатність представляти власні думки та результати роботи перед керівниками та підлеглими в найбільш дієвій та переконливій формі. Тому ми маємо на меті в даній статті вказати на ефективні шляхи для забезпечення формування презентаційних здібностей майбутніх менеджерів соціокультурної сфери. А найкращим інструментом для цього є комп’ютерна презентація, яка разом з вербальними та невербальними елементами комунікації сприяє досягненню поставленої мети [9].

Виклад основного матеріалу дослідження

Аналіз науково-теоретичної літератури показав недостатню розробленість теми презентацій у вітчизняній педагогічній науці. З іншого боку досвід зарубіжних науковців і практиків у цій галузі, наш досвід підтвердили необхідність активізації зусиль щодо формування презентаційних умінь, де можливі реалізація та адаптація форм і методів навчання зарубіжних авторів.

Практика сьогодення показує, що студенти відомих бізнес шкіл та університетів володіють презентаційними уміннями на високому рівні, оскільки елементи проведення презентацій запроваджуються ще загальноосвітній школі. Уміння проведення презентацій розглядається як необхідна складова успіху в професії. Зокрема, у бізнес-школі Манчестерського університету в програму курсу включена річна практика в компанії, після завершення якої передбачається виконання двох презентацій: у компанії і в університеті. Метою такої презентації є представлення звіту за результатами практики. Схожим чином організована практика студентів Гарварду, університету Берклі та інших.

Все вище вказане лише підсилює наші аргументи на користь більш активного використання можливостей презентацій для представлення виконаних завдань осіб, що навчаються як потужного педагогічного ресурсу щодо формування професійно-важливих якостей майбутніх менеджерів.

Сьогодні у західній науковій літературі презентація розглядається як процес комунікації, пов’язаний з представленням підготовленого повідомлення для аудиторій. Метою презентації є:

    мотивування кого-небудь до розгляду якогось питання, ухвалення рішення та виконання дії;

    переконання кого-небудь в реальності і потенційному успіху висунутої пропозиції:

    інформування про що-небудь зацікавленої сторони [10].

Кожна презентація — це результат багатоаспектної роботи, що вимагає опанування багатьох умінь і компетенцій, більш того, кожна презентація індивідуальна.

Представимо класичну модель презентації, яка служить орієнтиром для здійснення роботи над кожним її етапом (рис. 1).

Даний спосіб навчання дозволяє найясніше побачити взаємозалежність між формуванням комунікативних умінь, рівнем володіння конкретним предметними знаннями та професійно-орієнтованим вмістом. Вагомою особливістю презентації є її інтерактивність, тобто процес презентації відбувається в режимі діалогу з учасниками, тому комунікативні вміння розглядаються як необхідний елемент серед професійно-важливих якостей майбутнього менеджера.

Вагомим чинником при формуванні презентаційних умінь є модель поведінки, яка служить індикатором сформованості певних особистісних якостей і презентаційних умінь. Найбільш значимими для студента-управлінця у соціокультурній сфері ми вважаємо такі якості, як упевненість, переконливість, комунікабельність, емпатія, уміння слухати і аналізувати, контролювати ситуацію і утримувати увагу аудиторії. На практичних заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін включені блоки прийомів і методик, що сприяє формуванню умінь прилюдних виступів (міні-презентації за обраною темою дискусії, «акваріум», де студенти працюють в змінних парах та інші). Адекватна поведінкова модель є важливим критерієм успішності презентації. У зв’язку з цим ми визнали необхідним залучити до занять відеоматеріали, що демонструють поведінкові моделі. Після перегляду відеосюжету студентам пропонувалося оцінити

Рис. 1 Класична модель презентації [11]

адекватність поведінки промовця і виробити рекомендації щодо прийнятної поведінкової моделі.

У сучасному соціальному середовищі та й у бізнесових колах склався певний етикет, який наслідують учасники процесу комунікації. Відповідно, до планів занять можливе включення або загальної інформації з кроскультурної комунікації, або розгляд конкретних кейсів, що з

Похожие работы

1 2 3 > >>