Динаміка змін в ставленні студентів І-ІІ курсів до занять з фізичної культури

Мета — визначити ставлення студентів котрі навчаються на відділі фізичного виховання до фізичної культури та спорту, та динаміку його

Динаміка змін в ставленні студентів І-ІІ курсів до занять з фізичної культури

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией
акого бажання

16%

8%

12%

4.

Чи достатнім є для вас навантаження на заняттях фізичною культурою?

а

Так, навантаження достатнє

84%

81%

82.5%

б

Хотілося, щоб заняття були більш інтенсивними

12%

19%

15.5%

в

Навантаження для мене завелике

4%

0%

2%

5.

Заняттям якими видами спорту ви надаєте перевагу?

а

Циклічними

28%

87.7%

57.85%

б

Швидкісно-силовими

4%

11.5%

7.75%

в

Складно-координаційними

0%

11.5%

5.75%

г

Єдиноборствами

4%

11.5%

7.75%

д

Спортивними іграми

64%

54%

59%

е

Багатоборством

0%

3.8%

1.9%

Рис. 4. Рівень навантажень на заняттях фізичної культури

Якщо ж говорити про кількість фізичного навантаження на заняттях з фізичної культури (рис. 4) то переважна більшість респондентів першої групи (84%) погодилося з думкою про те, що фізичне навантаження є достатнім. Цей показник є вищим, ніж у студентів другого курсу, адже у них він становить лише 81%. Але зважаючи на кількість бажаючих підвищити інтенсивність проведення занять такий показник стає зрозумілим та не потребує обґрунтування. Тому що у першокурсників він на 7% нижчий, а саме 12 та 19% відповідно. Також серед студентів першого курсу була визнана думка про те що навантаження є завеликим. Цю думку підтримали лише 4% опитаних. Такий хоча й незначний відсоток пасивності може бути зв’язаний з різним рівнем фізичного навантаження у школах звідки прийшли абітурієнти [2, 4, 9].

Ну і на останок респондентам було поставлене питання про надання преваги якомусь одному виду спорту. Зважаючи на обов’язкові позаурочні заняття протягом яких студенти займаються підвищенням власної спортивної майстерності у спортивних іграх, а саме таких видах спорту як волейбол, футбол, баскетбол та футзал; більшість на це питання дали однозначну відповідь. Вони зазначили, що надають перевагу заняттям спортивними іграми.

Ще хочеться зазначити так це стрімке зростання відсоткового показника занять студентами циклічними видами спорту, а саме за рік цей показник зріс більше ніж на 50%. У той же час ще 4% опитаних першокурсників обрали заняття швидкісно-силовими видами спорту та єдиноборствами. Та вже на другому курсі заняття швиднісно-силовими видами спорту і єдиноборствами, а разом з тим і складно-координаційними видами спорту вибрали по 11.5% респондентів, і ще 3.8 відзначили, що надають перевагу заняттям багатоборством. Тому ми можемо сказати, що не зважаючи на незначні відмінності безперечно є необхідними розвиток та популяризація вже активних та ще маловідомих видів спортивної зайнятості [7].

Перспективи подальших досліджень. Зважаючи на описані в статі дослідження ми вважаємо необхідними подальші дослідження задля досягнення вищої мети популяризації спорту, здорового способу життя, та підтриманню спортивної форми молодого покоління та населення загалом.

Висновок

Зважаючи на отримані результати з проведеного дослідження, можна зробити висновок, що основною з проблем та відмінністю серед респондентів першого та другого курсів є від початку неповна усвідомленість студентами їх пріоритетів як у житті так і при виборі майбутньої професії.

Список літератури

Артошенко О. Ф., Сіренко Л. В. Основи спортивної підготовки - Навч. пос. Черкаси; Брама Україна, 2006. - 416 с.

Базильчук В. Б. Динаміка рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ впродовж навчання / / Молода спортивна наука України: Зб. Наук. Статей з галузі фіз. Культури та спорту. Вип. 7-Л., 2003. - С. 259-262.

Базильчук В. Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. Б. Базильчук. - Л., 2004. - 20 с.

Бондар І. Р. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту; 24.00.02 - Луцьк, 2000. - 19 с.

Кузнецова О. Т. Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості: дис. . канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Кузнецова Олена Тимофіївна. - Рівне, 2005. - 227 с.

Курцевич Т. О. Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. - Т. 1, 2. - К.: Олімпійська література, 2008. - 758 с.

Платонов В. М., Булатова М. М. Фізична підтримка спортсмена: Навчальний посібник К.: Олімпійська література. 1995 - 320 с. - ИЗБЫ 5-7707-5871-6.

Платонов В. Н. Современная спортивная тренировка. - К.: Здоров’я, 1980. - 336 с.

Похожие работы

< 1 2