Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни "Організація екологічного виховання в початковій школі" у майбутніх вчителів початкових класів

У статті розкривається питання впровадження технології критичного мислення підчас вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у

Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни Організація екологічного виховання в початковій школі у майбутніх вчителів початкових класів

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів

Саєнко Ю.О. Мелітопольський державний педагогічний університеті мені Богдана Хмельницького

Анотація

У статті розкривається питання впровадження технології критичного мислення підчас вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів. Формування екологічної компетентності передбачає розвиток екологічного мислення майбутнього вчителя початкових класів. Саме технологія критичного мислення надає викладачу та студентам таку можливість. Навчання орієнтоване на розвиток критичного мислення є нагальною методичною проблемою сучасної освіти. Технології розвитку критичного мислення дозволяє отримати позитивні результати у формуванні активної розумової діяльності студентів. Через те, що дана технологія дозволяє будувати навчальний процес на науково-обґрунтованих закономірності взаємодії особистості та інформації, технологія спрямована на розвиток навичок роботи з інформацією, умінь аналізувати та застосовувати дану інформацію.

Ключові слова: критичне мислення, технологія розвитку критичного мислення, майбутній вчитель початкових класів.

В статье раскрывается вопрос внедрения технологии критического мышления во время изучения учебной дисциплины «Организация экологического воспитания в начальной школе» у будущих учителей началных классов. Формирование экологической компетентности предполагает развитие экологического мышления будущего учителя начальных классов. Именно технология критического мышления предоставляет преподавателю и студентам такую возможность. Обучение ориентировано на развитие критического мышления и является важной методической проблемой современного образования. Технология развития критического мышления позволяет получить положительные результаты в формировании активной умственной деятельности студентов. Так как данная технология позволяет строить учебный процесс на взаимодействия личности и информацией, технология направлена на развитие навыков работы с информацией, умений анализировать и применять данную информацию.

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критического мышления, будущий учитель начальных классов.

The article reveals of the question of the introduction of the technology for critical thinking in the education discipline «Organization of ecological education in the Primary school» for future teachers of Primary school. The formation of ecological competence presupposes the development of the ecological thinking of the future teacher of primary school. The technology of critical thinking it is that provides for the teacher and students with this opportunity. Training is focused on the development of critical thinking and it is an important methodological problem of modern education. Technology development of critical thinking allows you to get positive results in the formation of active mental activity of students. Since this technology allows to build the learning process on personality interactions and information, the technology is aimed at developing skills in working with information, skills to analyze and apply this information.

Keywords: critical thinking, technology of development of critical thinking, future teacher of primary school.

Вступ

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти, в умовах широкомасштабних робіт з реформатизації української школи, зростають вимоги до якості екологічного супроводу навчання майбутніх вчителів початкової школи. Тому важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців-викладачів, що володіють екологічними компетенціями. До педагогів вищих навчальних закладів пред’являються вимоги, що стосуються впровадження інноваційних методів навчання, які забезпечували б навчання і виховання студентів на екологічних принципах; підкреслюється необхідність формування у них критичного мислення під час освітнього процесу. Вивчаючи сучасні тенденції розвитку педагогічних технології ВНЗ, ми приходимо до висновку, що розумові операції краще розвиваються при введенні в методичний інструментарій прийомів розвитку критичного мислення.

Останнім часом проблемі розвитку критичного мислення присвячено велику кількість досліджень як у вітчизняній так і зарубіжній педагогіці та психології.

Викладачі кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького працюють над проблемою формування екологічної компетентності майбутніх фахівців — вчителів початкових класів.

Формування екологічної компетентності передбачає розвиток екологомисленнєвої діяльності майбутнього вчителя початкових класів. Саме технологія критичного мислення надає викладачу та студентам таку можливість.

Впровадження навчання, орієнтованого на розвиток критичного мислення, є нагальною методичною проблемою сучасної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «критичне мислення» вперше ввів американський психолог Бенджамін Блум в методичній літературі у 1956 році, розуміючи під ним мислення вищого рівня. Зі США ідея розвитку критичного мислення розповсюджується по Європі. В різний час даною проблемою займалися Дж. Д’юї, М. Ліпман, Р. Джонсон, Д. Халперн, Ч.Темпл, К. Баханов, О. Пометун, О. Тягло, С. Терно, О. Чуба, О. Бриніф’є та ін.

Теоретичні засади критичного мислення висвітлені у працях Баханова К.О., Пометун О.І, Терно С.О., Тягло О.В., Удода О.А. Саме на їх теоретико-концептуальні засади методики розвитку критичного мислення ми спираємося, розв’язуючи цю проблему у своїй практичній діяльності.

Технологія «розвитку критичного мислення» розроблена американськими педагогами К. Мередіт, Д. Огл, Д. Стіл, Ч. Темпл. Вона являє собою цілісну систему, яка формує навички роботи з інформацією. Мета даної технології: розвиток розумових навичок учнів, необхідних не тільки в навчанні, але й у звичайному житті. В основу її покладено ідеї і положення теорії Ж. Піаже про етапи розумового розвитку дитини; Л. Ви- готського про зону найближчого розвитку та про нерозривний зв’язок навчання і загального розвитку дитини; К. Поппера та Р. Пола про основи формування і розвитку критичного мислення; Е. Браун і І. Бек метакогнітівного вчення; цивільної та правової освіти та ін. Незаперечною заслугою активних розробників цієї технології, зокрема, Куртіс Мередіт, Чарльза Темпла і Джіні Стілл є те, що вони змогли «перекласти» положення даних теорій на практику, причому довели свою роботу до рівня педагогічної технології, виділивши етапи, методичні прийоми та критерії оцінки результату. Саме тому їх розробками може користуватися величезна кількість педагогів, досягаючи ефективних результатів у роботі.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Метою модернізації освіти України є створення нової школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. А це означатиме одне — нові вимоги до умов реалізації загальноосвітніх програм шкіл і основними умовами побудови уроку вважатимуться індивідуальність, варіативність та відкритості, де невід’ємною складовою сучасного уроку є використання прийомів критичного мислення.

Мета цієї статті — впровадження технології критичного мислення підчас вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів.

Виклад основного матеріалу

Технологія «Критичного мислення» є системою методичних прийомів, призначених для використання їх в різних освітніх галузях, видах і формах навчання. Вона дозволяє досягти таких результатів як вміння працювати з інформаційним потоком, який постійно оновлюється, вміння ясно та чітко висловлювати свої думки (усно чи письмово), впевнено та коректно по відношенню до оточуючих; вміння обґрунтовувати власну думку на основі осмислення різного досвіду, ідей та уявлень; вміння вирішувати проблеми; здатність самонавчання (академічна мобільність); вміння співпрацювати та працювати в групі; здатність вибудовувати конструктивні взаємини з іншими людьми. Під критичним мисленням у навчально-виховній діяльності розуміють сукупність якостей і умінь, що обумовлюють високий рівень дослідницької культури студента і вчителя, а також «оціночне та рефлексивне мислення», знання для якого є не кінцевою, а відправною точкою. Щодо аргументованого та логічного мислення, то воно базується на особистому досвіді і перевірених фактах.

Умова варіативності передбачає певну позицію викладача, що забезпечує самореалізацію кожного учня під час навчання. Умова відкритості обумовлює використання на уроці різноманітних видів спілкування: викладач-студент, студент-студент, студент-викладач і т. п. Вона передбачає і спільний пошук істини: вміння прийняти іншу точку зору та взаєморозуміння. Таким чином, виникла необхідність використовувати в своїй викладацькій діяльності нові прийоми і сучасні інноваційні технології.

Зараз актуальною є технологія «Розвитку критичного мислення». Через те, що дана технологія дозволяє будувати навчальний процес на науково-обґрунтованих закономірності взаємодії особистості та інформації, технологія спрямована на розвиток навичок роботи з інформацією, умінь аналізувати та застосовувати дану інформацію. Саме ці три прийоми є актуальними та активно використовуються на заняттях. Основу технології складає трифазової структура занять: виклик, осмислення, рефлексія. «Переклавши» на мову практики, ідеї технології критичного мислення на лекційних та семінарських заняттях звучать наступним чином: люди від природи допитливі, вони хочуть пізнавати світ, здатні розглядати серйозні питання і висувати оригінальні ідеї. Роль викладача — бути вдумливим помічником, стимулюючи студентів до пізнання

Похожие работы

1 2 3 4 > >>