Безпека гри у флорбол серед дітей старшого дошкільного віку

Етап підготовки до змагань. Завдання: продовжувати удосконалювати технічні навички; проводити ігри з командами дітей; формувати розуміння залежності успіху команди

Безпека гри у флорбол серед дітей старшого дошкільного віку

Статья

Педагогика

Другие статьи по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

Безпека гри у флорбол серед дітей старшого дошкільного віку

Максименко Л.М.

Висвітлено історію появи флорболу, в тому числі і в Україні. Зроблено акцент на позитивному впливі гри на фізичний розвиток і фізичну підготовленість і, водночас, на негативній стороні - високому травматизму серед дітей дошкільного віку. Обґрунтовано, що застосування елементів гри у флорбол значно зменшує ризик отримання різних травм під час гри. Описано три послідовних етапи розучування елементів спортивної гри на ранніх етапах життя.

Ключові слова: флорбол, елементи гри у флорбол, етап навчання, етап закріплення, етап підготовки до гри, команди, стратегія і тактика гри.

Постановка проблеми. Флорбол або інне- бенді — наймолодший із усіх видів хокею взагалі. У кінці XIX — на початку XX ст. хокей почав поширюватися і в Європі. Ніхто не міг передбачити, що хокей у залах так швидко завоює популярність і пошириться по всьому світу: проводяться внутрішні чемпіонати країн, міжнародні зустрічі, чемпіонати Європи та світу. Ця спортивна гра мала незвичайне емоційне забарвлення, доступність, демократичність, особливий інвентар. Поступово іннебенді вводиться в навчальні програми шкіл та університетів, у хокей грають не тільки чоловічі команди, а й жінки та діти по всіх вікових групах. У 1992 р створюється Міжнародна федерація флорболу, що в 1995 р затверджує міжнародні правила змагань, а в 2000 р флорбол (іннебенді) виходить на олімпійську арену з показовим турніром, щоб надалі стати повноправним членом на олімпійській арені [10, с. 34]. В Україну флорбол потрапив у 90-х, завдяки загальній доступності, простоті і низькій затратності цієї гри. У 2005 році була створена Всеукраїнська федерація Флорболу. Із 2010 р. почали проводити чемпіонати, так 17—19 грудня 2010 року в Донецьку пройшов перший чемпіонат України з флорболу. У м. Суми за участі Президента Федерації флорболу О. Чемелюха досить активного розповсюдження серед юніорів набули міні-турніри із 2009 р. Пізніше було затверджене положення про проведення першості м. Сум по флорболу «Здорова нація — 2011» серед збірнихкоманд дошкільних навчальних закладів м. Сум. На жаль, поступово спортивну роботу, пов’язану із підготовкою команд до гри було призупинено із-за високого травматизму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку суспільства, що характеризують динамікою змін, особливої значущості набувають проблеми виховання здорового і гармонійно розвиненого підростаючого покоління, якому притаманний високий рівень розумових здібностей та фізичної активності [3, с. 146]. У боротьбі з малорухливістю на допомогу приходять різноманітні засоби фізичної культури, у тому числі елементи спортивної гри у флорбол [2, с. 123]. Ігрова форма організації рухової діяльності дітей як стимулятор емоційного насичення формує мотивацію активної участі, забезпечує достатній рівень активності та якість виконання рухових дій [З, с. 146]. Той факт, що ігри з елементами спорту можуть проводитись і на свіжому повітрі подвоює, а то й потроює оздоровчий вплив на організм дитини. Усе це підкреслює вагомість та доцільність використання елементів флорболу у процесі фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку [2, с. 156; 4, с. 144; 6, с. 32; 9, с. 34].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На наш погляд робота щодо впровадження флорболу в оздоровчу і спортивну сфери життя особливо серед дитячого населення є досить актуальною для Сумської області і м. Суми. Проте спостерігається недостатньо ме-

тодичної інформації щодо етапного розучування елементів спортивної гри у флорбол серед дошкільників, що є суттєвою підготовкою до командної гри для школярів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є наукове обґрунтування основних етапів розучування елементів флорболу для забезпечення безпеки гри серед дітей старшого дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Розділяємо наукову думку М. Рунової, що розучування елементів спортивної гри у навчально-виховному процесі ефективним може бути за умови послідовності трьох етапів [4, с. 145; 6, с. 32].

Етап навчання. Завдання: познайомити з правилами гри флорбол; формувати навички безпечної гри; вчити правильному триманню ключки у руках та веденню м’яча ключкою. На цьому етапі основним засобом являються спеціальні фізичні вправи, що орієнтують дитину на якість виконання рухів (правильність, чіткість, виразність). Вони є необхідними для набуття рухових умінь. Фізичні вправи з інвентарем (м’ячами і ключками) на розучування елементів гри у флорбол розвивають не лише великі, а й дрібні м’язи, збільшують рухливість суглобів фаланг та кисті. Під час дій ключки з м’ячем створюються умови для включення в роботу обох рук, що важливо для повноцінного розвитку дитини. Спеціальні фізичні вправи укріплюють м’язи, що утримують хребет і сприяють формуванню правильної постави [2, с. 78]. Поряд із впливом на формування опорно-рухового апарату спеціальні фізичні вправи є дієвим засобом розвитку органів дихання, зміцнення діафрагми, міжреберних м’язів, м’язів черевного пресу, — це все сприяє збільшенню життєвої ємкості легень. Ритмічність рухів дозволяє формувати навички раціонального дихання, регулювати силу і тривалість вдиху і видиху, поєднувати ритм і частоту дихання зі структурою фізичного руху [2, с. 67; З, с. 146]. Навчання дій із м’ячем тренують вестибулярний апарат, сприяють удосконаленню рухової реакції дітей, точності відтворення рухів в часі та просторі [6, с. 34; 7, с. 14; 8, с. 234]. Спеціально підібрані фізичні вправи сприяють правильному засвоєнню техніки виконання. Безперечна перевага ігрової вправи при розучування гри у флорбол ще й у тому, що в ній більш чітко виступають завдання прямого навчання і вона може використовуватися як на етапі розучування рухової дії, так і на етапі закріплення для вдосконалення рухових навичок [2, с. 56]. Варто також зазначити, що ігровий характер вправ знімає напруження, що виникає в процесі виконання рухів, сприяє більш старанному їх виконанню, приваблює дітей і викликає позитивні емоції. А на основі позитивних емоцій умовно-рефлекторні зв’язки, що покладені в основу оволодіння дітьми руховими діями, утворюються значно легше та швидше. Міцність цим зв’язкам надають яскраві, позитивні емоційні переживання [4, с. 143; 5, с. 45]. Це свідчить про те, що завдяки застосуванню ігрових вправ навчально-виховний процес стає привабливим, радісним, сприяє швидкому засвоєнню освітнього змісту, дає змогу послабити негативний вплив на прояви таких вікових особливостей дітей, як мимовільність усіх психічних процесів, нестійкість уваги, швидка втомлюваність. В ігрових вправах чітко виступають завдання прямого навчання, а уявна ситуація,імітація дій та ігровий образ сприяють створенню мотиваційної готовності в дітей до навчання спортивної гри у флорбол [2, с. 45; 8, с. 345]. Сформована мотивація забезпечує успішність засвоєння вимог до якості виконання рухових дій, стимулює, викликає підвищення активності (рухової, емоційної, мовленнєвої та інтелектуальної), яку доцільно продовжувати розвивати і переходити на наступний етап — формування навичок, завдяки програванню ігрових моментів спортивної гри [4, с. 144].

Етап закріплення. Завдання: закріпити отримані техніко-тактичні навички; спонукати дітей до самостійної гри. На цьому етапі основним засобом являються елементи спортивної гри — це систематично і послідовно організовані фізичні вправи, що вимагають стійких умов проведення та сприяють успішному оволодінню дошкільниками елементами спортивної техніки і найпростішими тактичними діями під час спортивної гри [3, с. 147; 4, с. 145; 6, 32]

Елементи спортивної гри у флорбол дають можливість дитині оволодіти різноманітними, доволі складними видами дій, виявляти самостійність, активність та творчість. Елементи спортивної гри, за відповідної організації їх проведення, сприятливо впливають на фізичний розвиток і працездатність дитини [2, с. 34; 4, с. 146]. Рухові дії з м’ячами, ключками сприяють розвитку в дітей окоміру, координації, ритмічності, узгодженості рухів. Заняття з використанням елементів флорболу розвивають у дітей такі фізичні якості, як спритність, швидкість, силу, оскільки дитині часто доводиться в ігровій ситуації передавати м’яч партнеру або кидати його в ціль, що розташована на певній відстані. Дітям часто доводиться швидко перебігати на інше місце ігрового майданчика, щоб встигнути заволодіти м’ячем або протидіяти оволодінню м’ячем суперником тощо. Розучування елементів спортивної гри у флорбол сприяє розвитку вміння ловити, тримати, відбивати й передавати м’ячі, а також розраховувати напрямок кидка, узгоджувати з ним силу, розвивати виразність рухів, орієнтуватися в просторі [1 с. 46; 2, с. 209; 3, с. 144]. Вони сприяють удосконаленню діяльності основних фізіологічних систем організму (нервової, серцево-судинної, дихальної), поліпшенню загального фізичного розвитку, фізичної підготовленості дітей [8, с. 134]. Елементи спортивної гри слід виконувати лише на етапі закріплення та вдосконалення рухових навичок. Це пояснюється тим, що в рухливій грі як колективній діяльності, де дії учасників взаємопов’язані, дітей більше цікавлять результати самої гри, а не якість виконання рухової дії [2, с. 78]. Отже, елементи спортивної гри у флорбол можуть виступати одним із основних засобів і методів фізичного виховання, сприяти ефективному вирішенню оздоровчих, навчально-виховних та розвивальних завдань [З, с. 146]. Такі заняття сприяють вихованню у дошкільників позитивних морально-вольових якостей, створюють сприятливі умови для виховання дружніх відносин у колективі, вчать допомагати іншим [3; 4]; виховують витримку, самостійність, організованість, наполегливість, ініціативність; формують інтерес та позитивне ставлення до активної фізичної діяльності, бажання досягати певних успіхів, долати перешко-

<

Похожие работы

1 2 >