Естрадний спів в сучасних театралізованих вокально-інструментальних жанрах

В статті аналізуються сучасні форми театралізованих вокально-інструментальних жанрів, в яких можливе використання співу в естрадній манері. Наголошено, що дані

Естрадний спів в сучасних театралізованих вокально-інструментальних жанрах

Статья

Разное

Другие статьи по предмету

Разное

Сдать работу со 100% гаранией

Естрадний спів в сучасних театралізованих вокально-інструментальних жанрах

Опанасенко О.О., Гешко Н.С.

Київський національний університет культури і мистецтв

Остапенко Л.В.

Київський університет культури

В статті аналізуються сучасні форми театралізованих вокально-інструментальних жанрів, в яких можливе використання співу в естрадній манері. Наголошено, що дані жанри користуються великою популярністю за рахунок того, що найкраще відповідають запитам сучасної публіки. Окреслено, що мюзикл та рок-опера в західному просторі виступають складовою частиною шоу-бізнесу та користуються більшою популярністю аніж у вітчизняній культурі. Зазначено, що в українській культурі виникає ряд явищ, пов’язаних з поширенням естрадної манери співу, як-от вистави та театралізовані концерти, які включають елементи сценографії, створюючи дійство синтетичного характеру. Театралізовані вокально-інструментальні жанри мають значний потенціал для застосування естрадного вокалу, адже поєднують досягнення різних видів мистецтва та мають значний вплив на глядацьку аудиторію.

Ключові слова: естрадний спів, мюзикл, рок-опера, театралізовані вокально-інструментальні жанри.

В статье анализируются современные формы театрализованных вокально-инструментальных жанров, в которых возможно использование пения в эстрадной манере. Отмечено, что данные жанры пользуются большой популярностью за счет того, что лучше всего соответствуют запросам современной публики. Определено, что мюзикл и рок-опера в западном пространстве выступают составной частью шоу-бизнеса и пользуются большей популярностью, чем в отечественной культуре. Отмечено, что в украинской культуре возникает ряд явлений, связанных с распространением эстрадной манеры пения, например представления и театрализованные концерты, включающие элементы сценографии, создавая действия синтетического характера. Театрализованные вокально-инструментальные жанры имеют значительный потенциал для применения эстрадного вокала, ведь сочетают достижения различных видов искусства и оказывают значительное влияние на зрительскую аудиторию.

Ключевые слова: эстрадное пение, мюзикл, рок-опера, театрализованные вокально-инструментальные жанры.

The article analyzes contemporary forms of theatricalized vocal-instrumental genres, in which the use of pop singing is possible. It is emphasized that these genres are very popular due to the fact that they are best suited to the needs of the contemporary public. It is stated that the musical and rock opera in the western space are an integral part of the show business and are more popular than in the national culture. It is noted that in the Ukrainian culture there is a series of phenomena associated with the spread of popular manner of singing, such as performances and theatrical concerts, which include elements of scenography, creating an action of a synthetic nature. Theatricalized vocal-instrumental genres have considerable potential for the use of pop vocal, because they combine the achievements of different types of art and have a significant influence on the audience.

Keywords: pop singing, musical, rock opera, theatricalized vocal-instrumental genres.

Постановка проблеми. Музичне мистецтво постійно розвивається — виникають нові жанри та музичні форми, відбувається оновлення та трансформація вже існуючих. Зі зміною музичного матеріалу формуються нові вимоги до виконавців. У випадку вокально-інструментальних жанрів, що передбачають театралізацію, в найбільшій мірі від вокаліста залежить успішність вистави та загальне враження від неї. Звернення до проблеми вокалу, який використовується в сучасних синтетичних театралізованих творах є актуальним завданням, яке сприятиме коригуванню процесу підготовки фахівців у даній сфері музичного виконавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані зі специфікою розуміння сутності та особливостей класифікації музичних жанрів та форм представлені в ряді робіт таких музикознавців, як А. Сохор та В. Цуккерман. Проблема стилю, аналіз його історичної динаміки досліджується в монографії О. Коннова. Сучасні синтетичні жанри, а саме мюзикл та рок-опера є предметом наукових розвідок вітчизняних авторів — А. Комлікової та С. Манько.

Виділення раніше невирішених частин проблеми. Питання виконавської майстерності вокалістів аналізується в ряді робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників, проте з розвитком мистецької практики виникають певні нові вимоги чи здобувають більшої актуальності ті, що існували раніше. Перегляд особливостей сучасних театралізованих музичних жанрів, а також естрадного вокалу, який використовується в них, досить мало представлений в науковій літературі сьогодення.

Формулювання мети дослідження. Метою статті є аналіз використання естрадного співу в сучасних театралізованих вокально-інструментальних творах, що передбачає виокремлення тих ознак, які дозволяють їх віднести до єдиної групи.

Виклад основного матеріалу. Музична практика XX — XXI століття демонструє появу низки масштабних творів різних жанрів, які передбачають театралізацію. Їх виконання передбачає формування вимог різного рівня до виконавців. В силу свого візуального характеру, найбільші зміни, як правило, стосуються не інструменталістів, які рідше потрапляють у коло глядацької уваги, а вокалістів, чия творча діяльність є в центрі. Саме їх співацька майстерність, поєднана зі здатністю до втілення різноманітних образів, сценічним рухом та акторською грою, мають можливість приваблювати широку аудиторію. За рахунок того, що культура другої половини XX століття проходить під гаслами постмодернізму, для якого притаманний стильовий плюралізм, видовищність, своєрідна «всеїдність» музичних напрямків, наявною є велика свобода творчості у сучасних митців, які фактично не мають жодних ідеологічних перепон, які б її регулювали. Проте економічна доцільність театралізованих форм стає чинником, що суттєво впливає на вибір композиторами та виконавцями цих жанрів.

Варто визначити, що саме можна віднести до групи театралізованих вокально-інструментальних творів. Зауважимо, що існуючі класифікації є досить суперечливими адже досить багато залежать від того, який саме фактор є визначним. Багато творів можна віднести до тих, що відносять до різних груп, які визначатимуть тип виконання, місце постановки, виконавський склад і т. п. Причому деякі жанри, як-от кантата, можуть мати як камерний, так і більш масштабний характер. Різні дослідники дають наступні визначення жанру. Так В. Цуккерман розглядаючи поняття жанру акцентує увагу на змістовному та функціональному призначенні твору. «Жанр це вид музичного твору, якому притаманні риси змісту, який пов’язаний з визначеним життєвим призначенням та типом виконання» [5, с. 60-61]. Хоча дане визначення є достатньо обґрунтованим, проте не враховує усі аспекти музичного твору. Натомість А. Сохор пропонує інше визначення, яке пов’язане не лише з вищезгаданими чинниками, але й враховує місце виконання. «Жанр в музиці — це вид музичних творів, що визначається насамперед тою обстановкою виконання, вимогам якої об’єктивно відповідає твір, а також яким-небудь з додаткових ознак (форма, виконавські засоби, «поетика», практична функція) або їх поєднанням» [4, с. 28]. Музикознавець пропонує виділяти жанри, поділяючи їх на чотири групи, які пов’язані з певною виконавською обстановкою: театральні, концертні, масово-побутові, культові або обрядові. «Одна з них — театральні жанри, до яких відносяться опера, балет і оперета (сюди ж примикає музика драматичного театру). Друга група — концертні жанри, прикладами яких слугує симфонія, соната, квартет, ораторія, кантата, романс і т. п. Третя група — масово-побутові жанри: пісня, танок і марш з усіма їх різновидами. Четверта — культові (або обрядові), якими є молитовний піснеспів, меса, реквієм і ін.» [4, с. 23]. Навіть ця класифікація є досить умовною, адже у разі аналізу окремих жанрів виявляється наявність великої кількості піджанрів та їх різновидів.

Зазначимо, що кажучи про театралізовані вокально-інструментальні жанри, маються на увазі твори, які передбачають сценічне виконання, в якому присутнє вокальне та інструментальне начало. Як правило, в них присутній сценічний рух та танцювальні елементи. Класичним прикладом подібного жанру може вважатися опера, деякі ораторії. Наприкінці XIX століття додається оперета, а в XX — на перший план виходять мюзикл та рок-опера. Варто відмітити, що в рамках академічної музики можна спостерігати тенденцію до камернізації опери, появи моноопери, зменшення ролі сценічної постановки з яскраво вираженим дієвим началом, де головна увага концентрується на музичному компоненті. Разом з тим на рубежі XX — XXI століть виникає ряд театральних вистав, в яких збільшується роль музики, порівняно зі сценічною дією. Так само наявною є тенденція до появи естрадних шоу популярних виконавців, які перетворюються на цілісний твір, де буде певна драматургія, сюжет, сценічний рух, декорації та звичайно ж, музичне наповнення. Ця тенденція є проявом стилю даної доби. Адже стиль має багато різних проявів — починаючи від індивідуального композиторського і до конкретного мистецького стилю. Досить влучно специфіку даного явища визначає сучасний дослідник О. Коннов: «Отже, стиль є єдністю формальних елементів, у якій себе виражає певний зміст — від внутрішнього світу окремого художника, до ідей, переконань, настроїв, що складають дух певної культурної епохи. Стиль, таким чином, має матеріальний, формальний і змістовний виміри» [2, с. 43]. Власне стиль буде впливати на особливості взаємодії змістовного та формального рівня в творі.

Можна зазначити, що для сучасного мистецтва притаманне широке використання саме естрадної манери співу в різних жанрах. Так приклади звернення не лише до академічного вокалу у професійній композиторській музиці наявні, наприклад, у А. Шнітке в опері «Історія доктора

Похожие работы

1 2 >