Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом

Постановка проблеми. Основним важливим і незмінним зовнішньополітичним орієнтиром України, є євроінтеграція, тому проблеми оптимізації зовнішньої торгівлі в сучасних умовах

Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом

Статья

Экономика

Другие статьи по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией


Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом

Ситник Н.С., Юркевич Г.Х.

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано особливості торговельних-економічних відносин України з Європейським Союзом. Досліджено аналіз сучасного стану розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Визначено чинники, що ускладнюють торгівлю України з країнами ЄС.

Ключові слова: торговельно-економічні відносини, Європейський Союз, експорт, імпорт, зовнішня торгівля.

В статье проанализированы особенности торговых-экономических отношений Украины с Европейским Союзом. Исследовано анализ современного состояния развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. Определены факторы, осложняющие торговлю Украины со странами ЕС.

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, Европейский Союз, экспорт, импорт, внешняя торговля.

The article analyzes peculiarities of trade and economic relations between Ukraine and the European Union. The analysis of the current state of development of trade and economic cooperation between Ukraine and the European Union is researched. The factors that complicate Ukraine’s trade with EU countries are determined.

Keywords: trade and economic collaboration, European Union, export, import, foreign trade.

Постановка проблеми. Основним важливим і незмінним зовнішньополітичним орієнтиром України, є євроінтеграція, тому проблеми оптимізації зовнішньої торгівлі в сучасних умовах мають важливе стратегічне значення. В умовах глобалізації світових економічних відносин торговельно-економічне співробітництво є одним з пріоритетних напрямів економічного розвитку країн, які спрямовані на зростання макроекономічних показників держави та на її поступову інтеграцію у світове господарство. Участь України в сучасних інтеграційних процесах, зокрема, у міжнародній торгівлі, зумовлена перевагами міжнародного поділу праці, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої держави від світового господарства. Взаємозалежність та ефективність економічного зростання від розвитку торговельно-економічних відносин України з країнами ЄС є пріоритетним напрямом розвитку національної економіки.

Питання розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом є актуальним, оскільки це наймогутніше глобальне економічне об’єднання з найбільшим і найпри- вабливішим ринком збуту. Активізація зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ЄС є одним з інструментів урядової політики у вирішенні першочергових завдань: підвищенні вітчизняної економіки, зростанні добробуту населення, якості та рівня його життя та відкриває нові можливості для економіки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та особливості розвитку торговельно-економічних відносин України та Європейського Союзу досліджуються багатьма закордонними та вітчизняними науковцями, серед яких О. Береславська, Б. Брюмер, В. Гейц, С. Крамон-Таубадел, Ф. Манчін, Т. Мельник, Т. Осташко, Л. Шепотило, Л. Шинкарук, С. Хес та інші. Велику увагу теоретичному та практичному вивченню питань розвитку торгівлі між Україною і ЄС приділяють І. Бабець, Дж. Лангбейн, Г. Мерніков. Однак, зважаючи на об’єктивний розвиток зовнішньоекономічних відносин України з країнами ЄС, це питання вимагає постійного дослідження та аналізу.

Мета статті полягає у аналізі стану та визначенні перспектив розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Європейський Союз є одним з основних торговельних партнерів України. Правовою основою відносин України та ЄС є Угода про партнерство та співробітництво від 16 червня 1994 р. (набула чинності 1 березня 1998 р.), яка започаткувала співробітництво із широкого кола політичних, торговельно- економічних та гуманітарних питань [3].

21 березня 2014 р. Україна підписала політичну частину асоціації з метою подальшого вступу до ЄС, а 27 червня 2014 р. — економічну. Положення Угоди, які увійшли в дію 1 вересня 2017 року — це частини розділів, що стосуються економічного співробітництва, соціальної політики, трудового законодавства, гендерної рівності, здоров’я та безпеки праці, а також здоров’я громадян. Визначною датою стало 11 червня 2017 р. — безвізовий режим між Україною та ЄС. Усі ці події свідчить, що співробітництво України та ЄС посилюється на різних рівнях та у різних сферах [1].

За даними Державної служби статистики протягом 2015-2017 рр. торговельно-економічне співробітництва між Україною та ЄС зміцнювало свої позиції. Євросоюз за результатами І півріччя 2017 року залишається одним із основних торговельних партнерів України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами 39,9% від загального обсягу торгівлі України (у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. зменшилась на 0,6%).

У звітному періоді 2017 р. обсяги експорту до ЄС збільшились на 22,8% (або на 1737 млн дол. США) та становили 9365,5 млн дол. США. Питома вага експорту товарів та послуг до країн ЄС у 2016 р. збільшилась на 4,8%, у 2017 р. на 0,6% і становила 36,9% та 37,5% від загального обсягу експорту товарів та послуг України відповідно. Також відбулось збільшення обсягів імпорту з ЄС у грошовому вимірі (у 2017 р. на 21,3% або на 1858,2 млн дол. США). Питома вага імпорту з країн ЄС у 2015 р. становила 41,5%, у 2016 р. спостерігається її збільшення на 2,8%, а у 2017 р. зменшення на 2,1%, що становила 42,3% від загального обсягу імпорту в Україну. У двосторонній торгівлі між Україною і ЄС за 6 місяців 2017 р. сальдо склалось негативним (-1230,7 млн дол. США) та збільшилось у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. на 120,3 млн дол. США (табл. 1) [4].

Як видно з таблиці 1, найбільший обсяг ЗТО по Україні склав у 2017 р. 50 022,7 млн дол. США, а у 2016 р. — 40 367,9 млн дол. США, що на 3 142,8 млн дол. США менше ніж у 2015 р. ЗТО з ЄС у 2015 р. склав 15 888,8 млн дол. США, у 2016 — 16 365,5 млн дол. сШа, а у 2017 р. — 19 961,6 млн дол. США, що на 3 596,1 млн дол. США більше ніж у 2016 р. Протягом 2015-2016 рр. Україна зберігає з ЄС від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі, що зумовлено значно більшим обсягом імпорту з ЄС, ніж експорту до нього.

Згідно з даними Державної служби статистики, найбільшим покупцем українських товарів у ЄС залишається Польща — експорт до цієї країни зріс на 25,9%, до 1,25 млрд дол. США. На другому місці — Італія (+27,3%, до 1,18 млрд дол. США). До європейського топ-3 також увійшли Нідерланди (+48,5%, до 0,77 млрд дол. США), посунувши Німеччину (+5,3%, до 0,72 млрд дол. США). Темпи зростання експорту за перше півріччя 2017 р. в порівнянні з минулорічними показниками найбільшими виявилися у Бельгію (на 74,8%), Литву (на 67,6%) Велику Британію (на 61,8%) та Австрію (на 55%). Скорочення експорту серед країн ЄС помічено лише у Франції (-4,7%) та Болгарії (-5,5%).

Основними товарами для українського експорту за перше півріччя 2017 р. були чорні метали (1,47 млрд дол. США), зернові культури (1,1 млрд), електричні машини (957 млн дол. США), жири та олія (783 млн дол. США) (рис. 1).

український торговельний європейський ринок

Рис. 1. Структура експорту товарів до країн ЄС за січень-червень 2017 р., млн дол. США

Як бачимо з рисунку 1 лідери продажів саме сировинна продукція — метало- та агропродукти. Єдиним винятком у цьому списку є експорт електротехнічної продукції. Його основу становить продаж автомобільного проводу — 60%. Це спричинено європейськими автомобільними підприємствами, які відкрили заводи в кількох містах Західної України. Однак, майже вся інша електротехнічна продукція експортується до Угорщини.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, експорт кукурудзи, феросплавів та залізної руди за перше півріччя 2017 р. до країн ЄС найбільше зріс в порівнянні з аналогічними показниками минулого року. Так, експорт руди та концентратів залізних вдалося наростити на 97% — а це додаткові 365,9 млн дол. США. На феросплавах вдалося заробити 121,3 млн дол. США, збільшивши експорт на 66,8%. Кукурудзи за перші 6 місяців 2017 р. продали в ЄС на 54,3% більше, аніж за перше півріччя минулого року, заробивши ще 344 млн дол. США [4].

Таблиця 1 Зовнішня торгівля товарами та послугами України з ЄС за січень-червень 2015-2017 рр., млн дол. США

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2016/2015

2017/2016

млн дол. США

%

млн дол. США

%

ЗТО всього по Україні

43 510,7

40 367,9

50 022,7

-3 142,8

92,7

9 654,8

123,9

ЗТО з ЄС

15 888,8

16 365,5

19 961,6

476,7

103,0

3 596,1

122,0

Питома вага у загальному обсязі

36,5%

40,5%

39,9%

-

-

-

-

Експорт всього з України

22 707,7

20 659,4

24 962,0

-2 048,3

91

4 302,6

120,8

Експорт до ЄС

7 249,2

7 627,6

9 365,5

378,4

105,2

1 737,9

122,8

Питома вага у загальному обсязі

32,1%

36,9%

37,5%

-

-

-

-

Імпорт всього до України

20 803

19 708,5

25 060,7

-1 094,5

94,7

5 352,2

127,2

Імпорт з ЄС

8 639,4

8 738,0

10 596,2

98,6

101,1

1 858,2

121,3

Питома вага у загальному обсязі

41,5%

44,3%

42,3%

-

-

-

-

Сальдо всього по Україні

1 904,7

950,8

Похожие работы

1 2 >