Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питань реклами як засобу просування товару на ринку та підвищення ефективності її застосування

Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії

Статья

Маркетинг

Другие статьи по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией


Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії

Смолінська С.Д., Моргун С.І.

Стаття присвячена проблемі планування рекламної кампанії на підприємствах. Досліджено вплив стимулювання попиту на товари і послуги на зростання обсягів реалізації продукції, а відтак - на збільшення прибутковості підприємств. Визначено позитивні і негативні сторони реклами та вплив її на формування іміджу компанії. Запропоновані заходи стимулювання продажу товарів за допомогою реклами та наведено шляхи визначення ефективності проведених заходів.

Ключові слова: реклама, рекламна кампанія, імідж фірми, фінансові результати, прибуток, збитковість.

Статья посвящена проблеме планирования рекламной кампании на предприятиях. Исследовано влияние стимулирования спроса на товары и услуги на рост объемов реализации продукции, а следовательно - увеличение прибыльности предприятий. Определены положительные и отрицательные стороны рекламы и влияние ее на формирование имиджа компании. Предложенные меры стимулирования продажи товаров с помощью рекламы и приведены пути определения эффективности проводимых мероприятий.

Ключевые слова: реклама, рекламная кампания, имидж фирмы, финансовые результаты, прибыль, убыточность.

The article is sanctified to the problem of planning of advertisement campaign on enterprises. Influence of stimulation of demand is investigational on goods and services on the increase of volumes of realization of products, and consequently - on the increase of profitability of enterprises. Positive and negative parties of advertisement and influence of her are certain on forming of image of company. Offer events of stimulation of sale of commodities by means of advertisement and ways over of determination of efficiency of the conducted events are brought.

Keywords: advertisement, advertisement campaign, image of firm, financial results, profit, unprofitableness.

Постановка проблеми. У результаті загострення конкуренції та виходу вітчизняних підприємств на нові ринки виникає потреба пошуку ефективних способів виживання серед потужних компаній і забезпечення розвитку. На жаль, досі вітчизняний виробник слабо представлений на внутрішньому і закордонному ринках. Продукція багатьох українських підприємств залишається маловідомою для споживачів, що є бар’єром для успішної діяльності суб’єктів господарювання. Тому за умов насиченого ринку і зростаючої конкуренції необхідною умовою забезпечення зростання обсягів продаж, підвищення прибутковості вітчизняних підприємств та завоювання лідерських позицій на ринку є вміння підтримувати зв'язок із споживачем та гнучко реагувати на його вимоги, а також формувати попит. Досягти цього можливо за допомогою застосування на підприємстві ефективної маркетингової політики, зокрема використання рекламної кампанії як важливого інструменту поширення інформації про товар (послуги).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питань реклами як засобу просування товару на ринку та підвищення ефективності її застосування підприємствами займалися такі вчені, як Н.Н. Овчиннікова, М.М. Єрмоленко, Л.В. Балабанова, Т.І. Лук’янець та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для покращення фінансового стану підприємств необхідно важливо підтримувати попит на продукцію. Значну роль у збереженні та зміцненні позицій фірми на ринку відіграє реклама. Реклама продукції й діяльності підприємства — невід’ємна складова комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. За правильної організації реклама сприяє швидкій безперебійній реалізації виробленої продукції та зростанню доходів фірми.

Мета статті. Метою статті є обґрунтування доцільності проведення рекламної кампанії на підприємстві як дієвого інструменту покращення фінансових результатів та формування іміджу фірми.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку підприємницької діяльності для вітчизняних суб’єктів господарювання вкрай важливо залишатися конкурентоспроможними та приносити високі доходи своїм власникам.

Основним шляхом максимізації прибутків є отримання грошових коштів від реалізації продукції.

Для того щоб вести успішний бізнес, вже недостатньо просто пропонувати найкращий товар за найдоступнішою ціною. Щоб забезпечити постійне зростання прибутків необхідно формувати попит на товар, доносити до потенційного споживача інформацію про переваги продукції конкретного виробника. Саме на це має бути націлена робота усіх працівників фірми. За таких умов для забезпечення раціональної організації як виробничої, так і збутової діяльності підприємства важливим є формування маркетингової стратегії та налагодження ефективних комунікацій із споживачем [6].

Більшість українських виробників є недостатньо відомими для споживачів України, якісним характеристикам товарів українських виробників часто не довіряють, і, відповідно, в деяких галузях споживачі віддають перевагу не вітчизняним, а закордонним товарам.

За таких умова саме рекламні заходи здатні краще інформувати потенційних покупців про переваги того чи іншого товару чи послуги саме від українських виробників. Дійсно, реклама оточує нас звідусіль і ми можемо спостерігати достатньо велику кількість реклами вітчизняних товарів, проте питання в тому, чи якісна ця реклама, чи дозволить вона просунути товар не лише на ринку України, але й вийти за межі нашої країни і чи зможе існуюча рекламна кампанія українських брендів зробити їх лідерами на міжнародному ринку.

Реклама — це неперсоніфікована мистецька форма передавання оплачуваної рекламодавцем інформації з використанням спеціальних носіїв, яка спрямована на інформування, нагадування та переконання наявних і/або потенційних споживачів щодо сприйняття організації, її товарів, послуг чи ідей.

Мета проведення рекламних кампаній може бути найрізноманітнішою і вона залежать від цілей маркетингу (рис. 1).

Визначивши рекламні цілі, компанія приступає до планування рекламного бюджету для кожного товару.

Одним з найбільш складних і неоднозначних питань у стратегічному плануванні рекламної діяльності є проблема встановлення розміру бюджету. Як правило, кожному замовнику хочеться заощадити, а рекламне агентство справедливо вважає, що не можна отримати якісний продукт, не вклавши певну кількість грошових коштів. Крім цього бюджетування рекламної діяльності націлене і на виявлення найбільш ефективних і доцільних напрямів використання фінансових коштів, а також впровадження системи контролю за діяльністю компанії з використання технічних засобів, інформаційних технологій і персоналу.

Протягом останнього десятиліття спостерігається зростання значення рекламної кампанії, яка допомагає як зарубіжним, так і вітчизняним виробникам створювати нові унікальні бренди, будувати позитивний імідж компанії, формуючи при цьому стійкі конкурентні переваги своїх торгових марок у свідомості покупців.

На сьогодні реклама перетворилася на невід’ємну частину не лише економічного, але й соціального життя населення. Сучасна реклама спрямована на створення умов для сприйняття покупцем рекламного звернення, прийняття рішення про купівлю товару і забезпечення постійного процесу купівлі. Виходячи з цього, відомий американський фахівець А. Політцу сформулювати два основні закони реклами (рис. 2) [9].

Реклама слугує найбільшим інформативним каналом про нові і досконалі товари. Як відомо, однією із найважливішим умов ефективної підприємницької діяльності є створення нових конкурентоспроможних товарів, які відповідатимуть потребам споживачів. Цей процес вимагає цілеспрямованих рекламних зусиль як у сфері виробництва, так і у сфері торгівлі. Саме реклама виводить нові товари та послуги на ринок та формує нові потреби. Якщо виробника позбавити такого ефективного зв’язку, яким є реклама, то у нього знакає стимул вкладати гроші у вдосконалення старої та створення нової продукції. Як наслідок, зникає прагнення розвиватися та конкурувати [5].

Часто, недооцінюючи вплив рекламної кампанії, підприємства заради економії ресурсів значно скорочують витрати на рекламну діяльність. Проте це вважається помилковим рішенням, і підтвердженням цього є успішна діяльність на світовому ринку таких добре відомих компаній як Nike, RedBull, Snickers тощо. Їхнього успіху було досягнуто саме завдяки креативній та не схожій на інші рекламні кампанії.

Так, наприклад, рекламна кампанія Nike своїм мотивуючим гаслом: «Не обов’язково бути від народження успішним, ми є успішними, поки намагаємося розвиватися і працювати над собою, поки ставимо свої особисті рекорди. Просто зроби це!», демонструє, що варто ризикувати, відкривати для себе щось нове, пробувати те, чого ми завжди хотіли. Така рекламна кампанія найкраще створює зв'язок із споживачем, і показує, що одяг та аксесуари саме бренду Nike дозволяють покупцю почуватися впевненішими у собі, у своїх власних силах і добиватися хороших результатів [7].

Snickers є одним із найулюбленіших шоколадних батончиків на світовому ринку. Але і у даному випадку успіху було досягнуто завдяки розробці власних маркетингових матеріалів.

Для розробки рекламної кампанії було поставлено основні цілі, а саме:

    завадити зниженню обсягів продаж;

    досягти щорічного зростання проданої продукції як мінімум на 5%;

    збільшити рівень домашнього споживання.

В основу реклами Snickers була покладена

ідея щодо позбавлення хлопців від голоду, який вибиває їх із колії. Snickers — шоколадний батончик, який допомагає відновити своє «я».

Рис. 2. Основні закони реклами

Як наслідок, вихід рекламного ролика Snickers на телебачення стало причиною зростання загальних продаж Snickers на ринку на 8% [8].

Останнім часом сфера маркетингу активно розвивається і в нашій країні. Відкриваються установи,

Похожие работы

1 2 >