Гіпнотично орієнтовані підходи у сучасному рекламному дискурсі

У статті досліджено особливості гіпнотично орієнтованих підходів у сучасному телевізійному рекламному дискурсі. Схарактеризовано сутність і структуру поняття «транс», стан

Гіпнотично орієнтовані підходи у сучасному рекламному дискурсі

Статья

Маркетинг

Другие статьи по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией
коли квартальний звіт.»; «.якщо не клює нічого і все навкруги вологе.»; «.і пахне на всю квартиру.»; «.коли ням-ням сусід.»; «.коли немає світла.»; «.коли нарешті літо.»; «.коли кортить поїсти.»; «.коли застряг за містом.»; «.коли щоб всі раділи.»; «.і мами відпочили.»; «.усі люблять Філейні. а мама більше всіх.». Створюється так звана «ілюзія вибору» ситуацій і обставин (які є непередбачуваними) у яких рекомендують вживати цей продукт. Так, через нагромадження різних ситуацій відбувається некритичне сприйняття, а свідомість реципієнтів відволікається на пошуки сенсу фраз. У ролику «Олів’є» — Моя улюблена ковбаса. Ні, моя...» техніку «розрив шаблону» використано через пошук пояснення мовного шаблону в основі якого є теза про те, що «Олів’є» — моя улюблена ковбаска.. Я люблю її більше, ніж.» та перелік різних понять: «.подарунок дружини»; «.вуса»; «.гітару»; «.рибалку»; «.мотоцикл»; «.машину»; «.зарплату»; «.відпустку»; «.дачу». У ролику «Готові курячі філе від Бащинського! Усе буде гриль!» техніку «розрив шаблону» репрезентовано через мовний шаблон: «У чому ми експерти? Гриль! Що нас усіх об’єднує? Гриль!». Поки споживач шукає сенс нестандартних фраз, ситуація вирішуються за допомогою рекламованого товару, бо у кінці ролику є фраза «Готові курячі філе гриль від Бащинського!».

Наведення трансу через штучні і неіснуючі слова полегшується через те, що назви багатьох нових товарів є штучними словами [10, с. 126]. Це, наприклад, екзотизми, варваризми й терміни, що можуть бути основою ергонімів, товарних знаків, а також елементами рекламних дискурсів [8, с. 124]. «Рекламний текст рясно засівається неіснуючим словом: кожне нове речення тексту починається з цього слова — і ефект забезпечений», — твердить Р. Мокшанцев [10, с. 126].

У проаналізованих роликах не використовуються штучні і неіснуючі слова. Проте, у ролику «Готові курячі філе від Бащинського! Усе буде гриль!» сталий вираз «усе буде добре» замінюється штучною вербальною конструкцією «усе буде гриль».

Дієвий спосіб підвищення сугестивності мови, що діє як у структурі технік наведення трансу, так і самостійно, — персеверація, тобто багаторазове повторення однакових повідомлень у межах одного чи декількох засобах масової інформації [10, с. 126].

У ролику «Усі люблять Філейні... а як їх не любити?!» персеверація репрезентована через повторення конструкції «... любить. і Філейні», у ролику «Філейні від Бащинського» — «усі люблять Філейні.коли.», що призводить до некритичного сприйняття інформації та впливає на пам’ять.

Техніка «звертання до авторитету» використовується, коли товар рекламує популярна особистість: кіноактор, кумир молоді і т. д. Розрахунок на стереотип: «раз уже такі люди купують, то сумніватися нічого, треба брати» [7]. Ця техніка не використовується у проаналізованих роликах.

Дуже ефективна в рекламі техніка «розсіювання» — візуальне виділення ключових слів у рекламному повідомленні [10, с. 126]. У проаналізованих роликах ця техніка не використовується.

Техніку «якоріння» відносять до загальної техніки розсіювання. Тут також вбудовані в нейтральний для свідомості текст повідомлення виділяються для несвідомого споживача особливим знаком. Цей знак зв’язується з навіяною установкою і набуває згодом для людини особливого значення. Метод заснований на схильності людської психіки до комплексного сприйняття і фіксації пережитої події. Згодом одне із комплексу пережитих у певній ситуації відчуттів веде до відтворення у пам’яті пов’язаного з ним комплексу. «Якір» у цьому випадку діє як вузлик на пам’ять, але вся хитрість полягає в тому, що цей «вузлик» повинен бути значущим сигналом для несвідомого і залишатися якомога менш помітним для свідомості [5, с. 215]. У рекламі «якорем» є логотип, фірмові звуки, діти, тварини та ін.

У проаналізованих роликах «якорями» є образи дітей та тварин, а також рекламована продукція (сосиски, шматки ковбаси); логотип; назви рекламованого товару («Філейні», «Баликові», «Готові курячі філе гриль від Бащинського», «Олів’є»), назва ТМ «Бащинський».

Важливим для рекламодавців було вплинути на швидке запам’ятовування різних назв продукції ТМ «Бащинський». Цьому сприяв одночасний багаторазовий вплив на ведучі репрезентативні системи споживачів (аудіальну та візуальну). Так, у ролику «Усі люблять Філейні... а як їх не любити?!» назва сосисок «Філейні» використана чотирнадцять разів (дев’ять — аудіально, п’ять — візуально). Назва ТМ «Бащинський» використана двічі (один — аудіально, один — візуально). У ролику «Філейні від Бащинського» назва сосисок «Філейні» використана шість разів (тричі аудіально, тричі візуально). Назва ТМ «Бащинський» використана тричі (один раз аудіально, двічі візуально). У ролику «Олів’є» — Моя улюблена ковбаса. Ні, моя...» назву ковбаси «Олів’є» вжито тричі (двічі аудіально, один раз візуально). Назву ТМ «Бащинський» вжито чотири рази (один — аудіально, тричі візуально). Двічі демонструється логотип. У ролику «Готові курячі філе від Бащинського! Усе буде гриль!» логотип демонструється п’ять разів. Назву продукту «Готові курячі філе гриль від Бащинського» вжито тричі (один — аудіально, двічі візуально). Назву ТМ «Бащинський» вжито шість разів (один — аудіально, п’ять — візуально). У ролику «Сосиски «Баликові» від ТМ «Бащинський» логотип продемонстровано чотири рази. Назву сосисок «Баликові» вжито десять разів (чотири — аудіально, шість — візуально). Назву ТМ «Бащинський» вжито шість разів (один — аудіально, п’ять — візуально).

Отже, через візуальні повтори та аудіальні якорі (кількість яких при впливі на одну репрезентативну систему знаходиться в межах «правила Міллера») намагаються донести головну ідею ролика та вплинути на запам’ятовуваність назв рекламованої продукції. Вплив здійснюється одразу на аудіальну та візуальну репрезентативні системи.

Висновки і пропозиції

Впровадження у рекламні ролики технік наведення трансового стану дозволяє результативніше та ефективніше впливати на пам’ять і несвідоме реципієнтів, навіювати їм готові поведінкові зразки. Використання трансових технік у рекламних роликах ТМ «Бащинський» дозволяє одночасно впливати на ведучі репрезентативні системи глядачів: аудіальну, візуальну, кінестетичну; а завдяки якорям, перевантаженню свідомості, повторам слів і конструкцій, знизити рівень критичного сприйняття рекламного повідомлення. Перспективи подальших наукових студій вбачаємо у дослідженні впливу проаналізованих трансових технік у рекламних роликах ТМ «Бащинський» на споживачів. Також необхідним є вивчення впливу на аудиторію прийомів, що вводять і виводять зі стану трансової індукції.

Список літератури

  Варій М. Й. Загальна психологія: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Й. Варій - [3-тє вид.]. К.: Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.

  Гроф С. Космическая игра. Исследование рубежей человеческого сознания [Електронний ресурс] / С. Гроф; [пер. с англ. Цветковой О.]. Режим доступу: https://www.ereading.club/bookreader.php/98082/Grof Kosmicheskaya_igra._Issledovanie_rubezheii_chelovecheskogo_soznaniya.html.

  Дудинский Д. И. 30 способов манипуляции и управления людьми / Д. И. Дудинский - Минск: Харвест, 2004. 96 с.

  Іващенко О. Змінені стани свідомості (гіпноз, сон) та їх зв’язок з цінностями людини / О. Іващенко / / Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. Вип. ЬУШ. Ч. ІІ. Слов’янськ: СДПУ, 2011. С. 208-216.

  Кардаш С. Измененные состояния сознания / С. Кардаш - Дн.: Сталкер, 1998. 416 с.

  Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування / Т. Ю. Ковалевська. Одеса: Астропринт, 2001. 344 с.

  Ковтунович Т. Розпізнаваймо методи маніпуляцій у рекламі [Електронний ресурс] / Ковтунович Т. Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/rozpiznavaymo_metodi_manipulyatsiy_u_reklami/.

  Костюченко О. М. Використання гіпнозу та НЛП у рекламі / О. М. Костюченко / / Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія: Психологія і педагогіка. 2012. Вип. 19. С. 123-126.

  Кутуза Н. В. Гіпнотичні техніки в рекламному дискурсі / Н. В. Кутуза // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология». Т. 20 (59). 2007. No 3. С. 439-444.

  Мокшанцев Р. И. Психология рекламы. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2007. 230 с.

  Немов Р. С. Психологический словарь / Р. С. Немов. М.: ВЛАДоС, 2007. 560 с.

  Офіційний відео-канал на YouTube ТМ «Бащинський [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.youtube.com/channel/UC2CLyDljx9X3 qJjq-nU0apQ.

  Рейтинги Всеукраїнської рекламної коаліції [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vrk.org.ua/ ranking/.

  ТМ «Бащинский». Годовой отчет [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.youtube.com/ watch?v=4h6ysah0JKQ.

  Шейнов В. П. Психологическое влияние / В. П. Шейнов. Минск: Харвест, 2007. 640 с.

  Шуванов В. И. Психология рекламы / В. И. Шуванов. Ростов-н/Д: Феникс, 2003. 306 с.

Похожие работы

<< < 1 2 3