Гіпнотично орієнтовані підходи у сучасному рекламному дискурсі

У статті досліджено особливості гіпнотично орієнтованих підходів у сучасному телевізійному рекламному дискурсі. Схарактеризовано сутність і структуру поняття «транс», стан

Гіпнотично орієнтовані підходи у сучасному рекламному дискурсі

Статья

Маркетинг

Другие статьи по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Запорізький національний університет

ГІПНОТИЧНО ОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ У СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

Санакоєва Н.Д., Закарлюка М.П.

Анотація

гіпнотичний телевізійний рекламний транс

У статті досліджено особливості гіпнотично орієнтованих підходів у сучасному телевізійному рекламному дискурсі. Схарактеризовано сутність і структуру поняття «транс», стан дослідження означеної теми у науковій рецепції. Визначено основні види гіпнотичних технік, що використовуються у рекламі. З’ясовано особливості використання гіпнотичних технік на прикладі телевізійної реклами ТМ «Бащинський». Основну увагу приділено розкриттю сутності таких технік: показ трансової поведінки, вікова регресія, перевантаження свідомості, розрив шаблону, персеверація, звертання до авторитету, розсіювання, якоріння. Ключові слова: гіпнотичні техніки, транс, трансовий стан, навіювання, аудіальна репрезентативна система, візуальна репрезентативна система, кінестетична репрезентативна система, розрив шаблону, вікова регресія, персеверація.

Аннотация

Санакоева Н.Д., Закарлюка М.П.

Запорожский национальный университет

ГИПНОТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

В статье исследованы особенности гипнотически ориентированных подходов в современном телевизионном рекламном дискурсе. Определена сущность и структура понятия «транс», состояние исследования данной темы в научной рецепции. Проанализированы основные виды гипнотических техник, используемых в рекламе. Определены особенности использования гипнотических техник на примере телевизионной рекламы ТМ «Бащинский». Внимание направлено на раскрытие сущности таких техник: демонстрация трансового поведения, возрастная регрессия, разрыв шаблона, персеверация, обращение к авторитету, рассеивания, якорение.

Ключевые слова: гипнотические техники, транс, трансовое состояние, внушение, аудиальная репрезентативная система, визуальная репрезентативная система, кинестетическая репрезентативная система, разрыв шаблона, возрастная регрессия, персеверация.

Annotation

Sanakoyeva N.D., Zakarliuka M.P.

Zaporizhzhya National University

HYPNOTICALLY ORIENTED APPROACHES IN THE MODERN ADVERTISING DISCOURSE

In the article the peculiarities of hypnotically oriented approaches in the modern television advertising discourse have been investigated. The essence and structure of the concept «trance», the research state of the specified topic in the scientific reception have been characterized. The main types of the hypnotic techniques used in advertising have been determined. The peculiarities of the hypnotic techniques using on the example of television advertising of the trademark «Baschinsky» have been ascertained. The main attention has been given to the essence of the following techniques: showing the trance behavior, the age regression, overloading of consciousness, pattern breaking, the perseveration, appealing to the authority, dispersioning, anchoring.

Keywords: hypnotic techniques, trance, trance condition, suggestion, audial representative system, visual representative system, kinesthetic representative system, pattern breaking, age regression, perseveration.

Постановка проблеми

Техніки наведення трансового стану активно використовують не лише у медицині, а й у рекламі, РИ, маркетингу, журналістиці та менеджменті.

Проблемою вивчення непрямих впливів у рекламі займалися зарубіжні (О. Горін, О. ЛебедєвЛюбімов, Р. Мокшанцев, Л. Рюмшина, В. Шейнов, В. Шуванов) та вітчизняні вчені (Т. Ковалевська, О. Костюченко, Н. Кутуза, Н. Непийвода). Проте комплексного дослідження використання гіпнотичних технік у сучасній телевізійній рекламі в українському науковому дискурсі бракує. На жаль, сьогодні у вітчизняній науковій думці поодинокими є й спроби проаналізувати використання технік наведення трансового стану на прикладах рекламних повідомлень однієї торговельної марки (далі ТМ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, як М. Варій [1], С. Гроф [2], Д. Дудінський [3], О. Іващенко [4], С. Кардаш [5], О. Костюченко [в], Н. Кутуза [9], Р. Мокшанцев [10], Р. Немов [її], В. Шейнов [15], В. Шуванов [16].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Розмаїття підходів до використання гіпнотичних технік у рекламному дискурсі проаналізовано у працях Т. Ковалевської [6], Н. Кутузи [9] та ін. Проте сьогодні актуальним є пошук наукових підходів щодо осмислення особливостей використання гіпнотично орієнтованих підходів у рекламному дискурсі на прикладі однієї торговельної марки. Об’єктом нашого дослідження стали рекламні ролики ТМ «Бащинський» (2016-2017 рр.). Вибір цієї торговельної марки для аналізу зумовлений її позицією на ринку. Так, за річним звітом ТМ «Бащинський» за 2016 рік об’єм продажів склав більше 32 млн, приріст продажів - 33%. Телевізійні рекламні ролики у 2016 році побачило 35,5 млн українців у двох версіях (15 с, 30 с) на 14 каналах, а версії 5 с із спонсорською плашкою на 5 каналах. Також транслювалася реклама на 6 радіостанціях України. 12 млн українців почуло про ТМ по радіо, назва ТМ «Бащинський» прозвучала в ефірі за 4 місяці 11 890 разів. В Інтернеті рекламу показали 515 тис разів, а у соціальних мережах і на YouTube 4 ролика за 2 місяці переглянули 57 тис. разів, загальна кількість підписників і учасників на сторінках у соціальних мережах склала більш ніж 11 тис [14]. За рейтингом рекламодавців Всеукраїнської рекламної коаліції (далі ВРК) у 2016 році у категорії «Продукти харчування» компанія «Миронівський Хлібопродукт», у яку входить ТМ «Бащинський», зайняла другий ранк (рейтинговий бал 58,0) [13].

Метою статті є дослідження особливостей використання технік наведення трансового стану на прикладі рекламних відеороликів ТМ «Бащинський».

Виклад основного матеріалу. Змінені стани свідомості були одним із найвідоміших способів адаптації людини до умов довкілля. У наш час інформатизації і перевантаження людської психіки вони не втратили свого значення [4, с. 209]. Поняття «транс» досліджено у межах різних наукових підходів. Використання у рекламних повідомленнях технік наведення трансового стану дозволяє ввести реципієнта у холотропний стан та закріпити інформацію про товар на несвідомому рівні. Так, хілотропна модель людської свідомості відображає матеріальний світ, має чіткі межі, функціонує в тривимірному просторі та лінійному часі, важливими є органи чуття. Холотропна характеризується відсутністю будь-яких меж, наявністю необмеженого доступу до різних аспектів реальності, органи чуття неважливі [2]. До холотропних станів належать: транс, гіпноз, сон, активна уява, сенсорна депривація, медитація, ритуальна трансформація [4, с. 209].

Усі дефініції поняття «транс» поділяємо на галузеві (у психології, психіатрії тощо) та базові (у словниках та енциклопедіях).

У галузевій дефініції М. Варій визначив транс як «потьмарення свідомості й автоматичність вчинків у разі деяких психічних розладів; підвищене нервове збудження з втратою контролю над своїми вчинками» [1, с. 1005].

С. Кардаш вважає, що для «створення установки, прийнятої до виконання без суб’єктивної критичної оцінки, вводячи людину в транс, звертаються безпосередньо до її несвідомого» [5, с. 197]. Учений розуміє транс як «велику кількість різноманітних станів. Усі вони характеризуються певним ступенем ізоляції уваги буденної свідомості від сприйняття зовнішніх сигналів» [5, с. 161]. Автор зазначив, що «ввести людину в транс — значить повністю заволодіти її увагою. Це необхідно для навіювання або для поліпшення сприйняття пропонованої інформації. Все, що сприймається свідомістю, піддається критичній суб’єктивній оцінці значущості і далі зберігається у свідомій або несвідомій формі, приймається або ні до виконання» [5, с. 197].

Визначальним при вивченні використання трансових технік у сучасному рекламному дискурсі вважаємо твердження С. Кардаша, про те, що «у трансі на першому місці знаходиться несвідоме, яке нічого не забуває і ні у чому не сумнівається, а також здатне впливати на свідомі рішення, причому абсолютно непомітно для свідомості» [5, с. 197].

У базовій дефініції поняття «транс» Р. Нємова, увагу акцентовано на тому, що у такому стані «свідомість людини нестабільна, ослаблена або повністю втрачена» [11, с. 438]. Дослідник наголошував, що у такому стані свідомості «довільні дії людини слабко виражені або відсутні зовсім, а нормальні тілесні рефлекси і функції загальмовані. Транс — це раптовий стан сильного короткочасного гальмування або порушення нормальної роботи свідомості людини, зокрема її відключення, під час якого людина може здійснювати некеровані, невмотивовані вчинки» [11, с. 438-439]. Прикладом трансу є спогади про минуле: «коли людина глибоко занурюється у своє минуле, то, не зважаючи на відкриті очі, вона ніби відсутня у теперішньому. Це стан трансу. Або рутинна, одноманітна діяльність. Почніть підписувати, наприклад, тридцять платіжних доручень і за деякий час ви помітите, що думаєте про щось стороннє. Це трансовий стан. Або довга поїздка у транспорті. Чи звертали ви увагу на обличчя людей, які їдуть без попутника, мовчать та думають про щось своє? Схожий стан буває у чергах» [3, с. 43]. Отже, циклічні рухи сприяють введенню у транс, однією з ознак якого є внутрішній фокус уваги.

Д. Дудінський [3], С. Кардаш [5] і В. Шейнов [15] називають такі ознаки трансу на фізіологічному рівні: розширення зіниць; фіксація погляду; моргання частішає, повіки ніби тяжчають, їх важко утримати (у глибокому трансі моргання, навпаки, припиняється, якщо очі відкриті); уповільнення ковтальних рухів; нерухома поза; уповільнення частоти серцебиття; розслаблення м’язів; зміна кольору шкіри обличчя; сповільн

Похожие работы

1 2 3 > >>