Трансформація способів конструювання хронотопу в історичних повістях XXI століття

Виклад основного матеріалу. Еволюція історичної повістевої прози ХХІ ст. пов’язана з інтенсивним урізноманітненням хронотопних структур текстів, виводячи їх на

Трансформація способів конструювання хронотопу в історичних повістях XXI століття

Статья

Литература

Другие статьи по предмету

Литература

Сдать работу со 100% гаранией
онстантинополя найгрізніша фортеця, що мала трохи аж романтичний вигляд, — замок Едикуле, себто Семиба- штовий. У тій башті було з давніх-давен лобне місце для найвишуканіших тортур і найлютіших страт — «секір башка!» [13, с. 72-73].

У конкретизації координатів подій дієвим засобом стали гідроніми (назви рік, морів, лиманів, островів). Закономірно постав образ Дніпра — головної ріки України, що перетинала Вольності Війська Запорозького Низового — території, якою володіли запорожці: «Уже увійшов у свої береги Дніпро. Уже дійшли чутки, що військо Хмельницького разом із татарами виступило з Січі на Україну» [2, с. 23], «У 1492 році було споруджено Очаківську (Кара-Кермен у татар) фортецю, яка закрила слов’янам вихід із Дніпра» [13, с. 52].

У повісті «Розлилися круті бережечки» на устах у персонажів ріка Жовті Води, на якій під час Визвольної війни з 19 квітня по 6 травня 1648 р. відбулася переможна Жовтоводська битва армії Б. Хмельницького. Наприклад: «Те, що під Жовтими Водами сталося, те мало статися» [2, с. 22].

Багато інформації про Чорне море і його узбережжя, про захоплені турками виходи з нього, про Причорномор’є подає В. Чемерис. Письменник експресивно зафіксував закріплену в добу козаччини назву Великий Луг — комплекс плавнів у долині Дніпра, що «став символом лицарської звитяги, символом військової слави, волі й незалежності України» [11, с. 59-60]. Навіть на каторзі в Стамбулі невільники перегукувалися: «Ми ж бо козаки матері нашої Січі і батька нашого — Великого Лугу. Пугу, пугу!.. — Всі ми козаки з Лугу! — дружно озивалися невільники» [13, с. 64].

Висновки і перспективи розвідок

Дослідження трансформації способів конструювання хронотопу у формуванні сюжетно-композиційних особливостей художніх текстів виявило їхнє змістотвірне навантаження. На основі системного аналізу запропоновано класифікацію форм часу і простору та визначено їх специфіку і взаємозалежність як вираження індивідуального стилю автора. Виявлено типологічні ознаки у хронотопному відображенні національної ментальності.

Перспективи дослідження визначаються тим, що воно орієнтовано на повнішу сукупність історичних повістей ХХІ ст., на розширення наукових інтерпретацій різноманітних за змістом і структурою способів конструювання хронотопу, на компаративний аналіз.


Список літератури

  Бахтин М. Литературно-критические статьи / Михаил Бахтин. - М.: Худ. литература, 1986. - 541 с.

  Іванченко Р. Розлилися круті бережечки... Повість / Раїса Іванченко // Вітчизна. - 2004. - No 11-12. - С. 21-39.

  Кодак М. Поетика як система: Літературно-критичнийнарис / Микола Кодак. - К.: Дніпро, 1988. -159с.

  Копистянська Н. Час і простір у мистецтві слова / Н.Х.Копистянська. - Львів: ПАЇС, 2012. - 344 с.

  Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю.Ковалів. - К.: ВЦ «Академія», 2007. - Т. 1. -608с.

  Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю.Ковалів. - К.: ВЦ «Академія», 2007. - Т. 2. -624с.

  Лихачев Д.С. Поэтика художественного пространства [электронный ресурс] / Д.С. Лихачев - иЯЬ: ЬПр^шшш.ИЬасЬеу.ги/рш/БЙе/ШезДиППехк

  Лотман Ю. Текст у тексті / Юрій Лотман // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. - Львів: Літопис, 1996. - С. 428-442.

  Сікорська В.Ю. Художній часопростір в історичних романах Павла Загребельного: автореф. дис. канд.-філол. наук (10.01.01) / Вікторія Юріївна Сікорська - Кіровоград, 2007. - 20 с.

  Українське козацтво: Мала енциклопедія. - К.: Генеза; - Запоріжжя: Прем’єр, 2002. - 568 с.

  Чемерис В. Царгородська галера: Повість / Валентин Чемерис // Вітчизна. - 2009. - No 3-4. - С. 46-106.

Похожие работы

<< < 1 2 3