До проблеми становлення регіональної культури Полтавщини ХІХ століття

Об’єктом дослідження регіональної культури виступає регіон — етнотериторіальне утворення в рамках усього етносу, що за історичною долею та етнічними

До проблеми становлення регіональної культури Полтавщини ХІХ століття

Статья

География

Другие статьи по предмету

География

Сдать работу со 100% гаранией
лова, оскільки ці обмеження мали здебільшого негативні наслідки як для розвитку культури України, так і для імперії загалом. Так, на прохання генерал-губернатора Київської, Волинської і Подільської губерній М. Черткова (лист до Міністерства внутрішніх справ 1881 року) була скасована заборона київської цензури на друкування четвертого випуску пісень М. Лисенка, у текстах яких, за словами дописувача, не було «ничего предосудительного». На думку губернатора, такі обмеження «виказують недовіру до народу, який ні своїм минулим, ні сучасним не сприяв цьому і спонукають лише до небажаного роздратування, особливо у зв’язку із забороною виконання сценічних вистав малоросійською мовою» [14, с. 173-174]. Автор звернення запропонував урядові поставити в однакові цензурні умови виконання літературних та музичних творів як російською, так і малоросійською мовами. На цьому листі бачимо таку резолюцію Міністерства внутрішніх справ: «Заслуговує на особливу увагу і потребує безвідкладного вирішення...» [14, с. 175]. Майже одночасно із паном М. Чертковим до міністра внутрішніх справ надіслав свою записку «О малороссийском языке» харківський генерал-губернатор О. Дундуков- Корсаков, у якій звертав увагу на необхідність визнання прав малоросійської мови в губерніях із малоросійським населенням. На основі поданих документів нарада з участю міністра внутрішніх справ Ігнатьєва ухвалила дозвіл на публікацію українською мовою словників (із дотриманням загальноросійського правопису або правопису, використовуваного в Малоросії не пізніше ХУІІІ століття), а також україномовних текстів у нотних виданнях, постановку драматичних творів малоросійською мовою за наявності драматичної цензури і щоразового дозволу генерал-губернаторів.

Висновки

Становлення регіональної культури Полтавщини упродовж ХІХ століття відбувалося під впливом комплексу геополітичних, соціальних й історико-культурних особливостей, серед яких:

  історична належність Полтавщини до центральних українських земель (Середня Наддніпрянщина — «центр етнічного формування українців, їхньої мови і культури» [7]);

  територіальна віддаленість від іномових регіонів;

  географічне розташування між значними культурними осередками (містами Києвом і Харковом);

  міцні позиції великопанського землеволодіння і наявність численних дворянських родин (ХУІІІ — початок ХІХ століття);

  толерантне губернське правління Малоросійського генерал-губернаторства (початок ХІХ століття);

  активна діяльність високоосвіченої інтелігенції краю народницького і «громадівського» рухів (друга половина ХІХ століття).

Усі ці фактори сприяли формуванню самобутності культури Полтавщини, розвиток якої проходив через поступове зростання національної самосвідомості, становлення наукової й культурної еліти, підвищення громадянської і соціальної активності. Упродовж ХІХ століття регіональна культура Полтавщини, долаючи статус провінційності, набувала рис загальноукраїнського, національного значення.

Список літератури

  [Доповідь начальника Полтавської поштово-телеграфної контори губернатору] // ДАПО. - Ф. 83. - Оп. 1. - Спр. 18. - Арк. 11.

  Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли: в 3-х чч. / Д. Н. Бантыш-Камен- ский. - Санкт-Петербург, 1847. - Ч. 3. - 369 с.

  Большая Энциклопедия / ред. С. Н. Южакова. - Санкт-Петербург: Киноиздательское товарищество «Просвещение», 1904. - Т. 15. - 794 с.

  Волосков В. Ф. Полтава: 100 памятных мест / В. Ф. Волосков. - Харьков: Прапор, 1987. - 185 с.

  К истории Малороссии во время генерал-губернаторства князя Н. Г. Репнина // Труды Полтавской Учёной Архивной комиссии / ред. В. И. Василенко, Л. В. Падалка, И. Ф. Павловский. - Полтава. 1905. - Вып. І. - С. 47-106.

  Колесник І. І. Культурологія та історіографія: можливості діалогу / І. І. Колесник // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. - Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 1996. - Вип. 1. - С. 114-123.

  Ми - українці. Енциклопедія українознавства: У 2 кн. - Дніпропетровськ: ВАТ Дніпрокнига, 1999. - Кн. 2. - 144 с.

  Мурзина И. Я. Феномен региональной культуры: бытие и самосознание: автореф. дисс. на соискание уч. степени док. культурологии: спец. 24.00.01 «Теория и история культуры» / И. Я. Мурзина. - Екатеринбург, 2003. - 47 с.

  Письма генерал-губернатора князя А. Б. Куракина из Малороссии // Тр. ПГУАК. - Полтава, 1909. - Вып. 6,

Ч. 1. - 45 с.

  Полное географическое описание нашего отечества / ред. В. П. Семенова. Т. VII. Малороссия. - Петербург, 1903. - 517 с.

  Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х томах / Н. Полонська-Василенко. - Київ, 1993. - Т. 2. - С. 291-292.

  Полтавщина: Енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. - Київ: Українська енциклопедія, 1992. - 1024 с.

  Пономарьов А. Регіональні барви України й українців // Українці: Історико-етнографічна монографія: у 2 кн. / А. Пономарьов. - Опішне: Українське Народознавство, 1999. - 205 с.

  Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. / Ф. Савченко. - Харків; Київ, 1997. - No 218. - 414 c.

  Список населённых мест Российской Империи. ХХХІІІ. Полтавская губерния. - Санкт-Петербург: Центральный статистический комитет министерства внутренних дел, 1862. - С. 3.

  Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856: функції, структура, архів / В. С. Шандра. - Київ, 2001. - 356 с.

Похожие работы

<< < 1 2 3