Приватно-спадкове капітанство Нова Лузитанія як форпост португальської колонізації північно-східної Бразилії

З огляду на постійно зростаючий економічний, політичний і демографічний потенціал цієї самобутньої країни західної півкулі, її активну участь в

Приватно-спадкове капітанство Нова Лузитанія як форпост португальської колонізації північно-східної Бразилії

Статья

История

Другие статьи по предмету

История

Сдать работу со 100% гаранией

ПРИВАТНО-СПАДКОВЕ КАПІТАНСТВО НОВА ЛУЗИТАНІЯ ЯК ФОРПОСТ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ БРАЗИЛІЇ

Кряжев П.В.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

У статті розглянуто характерні риси політики португальської корони відносно колонізації Бразилії протягом першої половини XVI ст. В цьому контексті розкрито особливості початкової фази колонізації північно-східної Бразилії португальцями і створення приватно-спадкового капітанства Нова Лузитанія в 30-х рр. XVI ст. З’ясовано, що це капітанство набуло значення північно-східного форпоста колоніальної експансії португальців на території Бразилії, починаючи з 1532 р. Розкрита місія португальського капітана-донатарія Дуарті Коелью Перейри як власника його феодальної сеньйорії - капітанства Нова Лузитанія або Пернамбуку. Висвітлено особливості розвитку господарства Нової Лузитанії.

Ключові слова: Бразилія, колонізація, приватно-спадкове капітанство, капітан-донатарій, майорат, сесмарія.

В статье расмотрены характерные особенности политики португальской короны относительно колонизации Бразилии на протяжении первой половины XVI в. В этом контексте раскрыты особенности начальной фазы колонизации северо-восточной Бразилии португальцами и создание частно-наследственного капитанства Новая Лузитания в 30-х гг. XVI в. Выяснено, что это капитанство приобрело значение северо-восточного форпоста колониальной экспансии португальцев на территории Бразилии, начиная з 1532 г. Раскрыта миссия португальского капитана-донатария Дуарти Коэлью Перейры как собственника его феодальной сеньории - капитанства Новая Лузитания или Пернамбуку. Освещены особенности развития хозяйства Новой Лузитании.

Ключевые слова: Бразилия, колонизация, частно-наследственное капитанство, капитан-донатарий, майорат, сесмария.

In the article we examined the characteristic particularities of Portuguese crown politics relatively the colonization of Brazil during the first half of XVI century. We discovered the particularities of initial phase of colonization of northeastern Brazil by the portugueses and the creation of private, hereditary captaincy New Lusitania in the thirtieths years of XVI century. We found out that captaincy acquired meaning of the northeastern outpost of portuguese colonial expansion on the territory of Brazil since the beginning of 1532. The mission of the portuguese captain-donatario Duarte Coelho Pereira as owner his feudal seigniory (captaincy New Lusitania or Pernambuco) is discovered. The particularities of economical development of New Lusitania are lighted.

Keywords: Brazil, colonization, private, hereditary captaincy, captain-donatario, majorat, sesmaria.

Постановка проблеми. У вітчизняній історіографії практично не приділяється увага дослідженню проблем історичного минулого найбільшої країни Латинської Америки — Федеративної Республіки Бразилії, однієї з найбільших держав у світі. Вона займає п’яте місце на земній півкулі за територією і населенням. Станом на 2016 р. країна зайняла дев’яте місце у світі за обсягом ВВП. Ця країна є безумовним регіональним лідером в Латинській Америці за своїм економічним, демографічним і ресурсним потенціалом.

З огляду на постійно зростаючий економічний, політичний і демографічний потенціал цієї самобутньої країни західної півкулі, її активну участь в процесах глобалізації та континентальної інтеграції (МЕРКОСУР), постійно зростає науковий інтерес до вивчення історії становлення і розвитку Бразилії, зокрема як невід’ємної складової частини колишньої португальської колоніальної імперії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що в СРСР з’явилися ґрунтовні наукові розвідки з історії Бразилії [1—2; 4—7; 11 — 12]. Зокрема, наукові дослідження з латиноамериканістики почали проводитися за науковими про-грамами Інституту країн Латинської Америки, який продовжує своє функціонування в Москві. В сучасній російській історіографії з’явилися досить цікаві наукові праці з історії Бразилії [3; 8—10]. В українській історичній науці, на жаль, на даний час не існує жодної наукової історичної монографії або захищеної дисертації, присвяченої дослідженню різних аспектів історичного розвитку Бразилії.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У вищезазначених наукових розвідках не досліджувалася проблема особливостей формування системи приватно-спадко-вих капітанств в колоніальній Бразилії протягом 30-40 рр. XVI ст. У зв’язку з цим, метою статті є розкриття особливостей початкової фази колонізації північно-східної Бразилії португальцями і створення приватно-спадкового капітанства Нова Лузитанія в 30-х рр. XVI ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систематична колонізація Бразилії португальцями розпочалася у 1530 р. за наслідками першої військово-колонізаційної експедиції капітана-мора Мартіма Афонси де Соузи (1530—1532). Згаданому капітану король Португалії Жоао ІІІ (1521—1557) пожалував у якості винагороди на території Бразилії спадковий домініон — капітанство. У листі короля Жоао ІІІ від 28 вересня 1532 р., адресованому Мартіму Афонсі, повідомлялося про намір португальської корони демаркувати бразильське узбережжя від Пернамбуку до Ріо-де-ла-Плати на сектори або приватно-спадкові капітанства [14, с. 79]. У листі ці земельні пожалування, також, називаються терміном — «doagao» (з португальської мови слово «doagao» перекладається — «дарування»). Крім того, король у листі відмічає, що протяж-ність кожного окремого капітанства вздовж атлантичного узбережжя повинна, як правило, складати 50 ліг («ліга» — старопортугальська міра відстані, що дорівнювала 5.92 км).

Аналіз цього листа засвідчує, що португальська корона прийняла рішення передати справу колонізації Бразилії у приватні руки, шляхом пожалування у спадкове володіння португальським дворянам (фідальго) земельних секторів на території цієї нововідкритої землі. Документом, що засвідчував право власності фідальго на спадкове капітанство, була королівська жалувана грамота на дарування землі (порт. — «carta de doagao») особі, яка в документації фігурує під позначенням — «капітан-донатарій» (порт. — «donatario», — людина, яка отримує що-небудь у дар).

Першим задокументованим прикладом подібного королівського пожалування можна назвати грамоту інфанта Енрікі від 1 листопада 1446 р., пожалувану капітану-донатарію Бартоломеу Перестрелі на спадкове володіння островом Порту-Санту в архіпелазі Мадейра [13, с. 10]. Ця грамота давала право згаданому капітану-донатарію заселяти цей острів та багато інших дозволів, а текож, королівський дозвіл на отримання прибутку від економічної експлуатації острову. Грамота дозволяла Перестрелі у випадку його смерті передати управління островом у спадок старшому сину. Це була португальська середньовічна система майорату.

Донатарію належала як цивільна, так і кримінальна юрисдикція на острові від імені інфанта Енрікі, за виключенням винесення вироків, які передбачають смертну кару і відрубування кінцівок. Донатарій отримував десяту частину від всіх прибутків, які мав інфант Енрікі на цьому острові. Подібні привілеї донатрія фіксувалися у «форальній» грамоті або «форалі» (порт. — «foral», «foro», — привілей). Форал давав право донатарію жалувати великі земельні ділянки колоністам — сесмарії (земельні латифундії), але на умовах, що ця земля буде оброблятися і приносити прибуток протягом 5 років. Така система королівського пожалування спадкового володіння з відповідними правами (форалами) її отримувача — донатарія, і доручення йому права та обов’язку розподіляти землю на сесмарії, призначені колоністам, була запроваджена крім вищерозглянутого випадку, також, на Азорських островах і інших островах в Атлантичному океані, де намагалися закріпитися португальці. В Африці португальці вказану «донатарну» систему на той час не застосовували, обмежуючись створенням торговельних факторій на її берегах. Наскільки така система португальської колонізації була дієвою, свідчить економічний і господарський розвиток Азорських островів і архіпелагу Мадейри, де колонізації сприяла родюча земля і м’який клімат. Ці острови швидко заселялися, виникали села і містечка, яким жалувалися формальні привілеї, подібні до тих, що застосовувалися в континентальній Португалії. Серед сільськогосподарських культур починали процвітати виноробство і вирощування цукрової тростини. Розвивалося миловаріння, тваринництво і рибальство.

У випадку Бразилії рішення португальської корони щодо початку її систематичної колонізації шляхом пожалування спадкових капітанств донатаріям приймалося в умовах активності біля її берегів французьких корсарів, які були причетними до контрабанди дуже цінного червоного сандало-вого дерева пау-бразіл у напрямку Європи.

Португальські військово-інспекційні ескадри не могли повністю гарантувати збереження Бразилії у якості володіння португальської корони. Існувала постійна загроза щодо її фактичної втрати. Тому король Жоао ІІІ проявив твердий намір зберегти цю колонію під своїм скіпетром, передавши нелегку справу її колонізації в приватні руки. Це було пов’язано, на нашу думку, перш за все тією обставиною, що фінансові ре-сурси королівської скарбниці були обмеженими, витрачалися вони, головним чином, на організацію ескадр до Індії і облаштування в цій далекій землі заморського володіння. Тим більше, і людські ресурси Португалії на початку XVI ст. були замалими у порівнянні з людськими ресурсами Іспанії. Експедиція капітана-мора Мартіма Афонси де Соузи стала першою серйозною спробою початку колонізації окремої місцевості в Бразилії, але ця спроба була здійснена напередодні прийняття рішення королем щодо поділу її узбережжя на окремі сектори, про що саме і повідомляв Жоао ІІІ Мартіма Афонсу і доручив йому повертатися із Бразилії до Лісабону для отримання від капітана-мора всіх необхідних відомостей, необхідних для започаткування систематичної «масової» колонізації смуги бра-

Похожие работы

1 2 3 > >>