Джерелознавчі та історіографічні аспекти переяславської шевченкіани

За роки незалежності України шевченкознавство та шевченкіана збагатились не тільки новими спробами прочитання Т. Шевченка, проясненням раніше табуйованих місць його

Джерелознавчі та історіографічні аспекти переяславської шевченкіани

Статья

История

Другие статьи по предмету

История

Сдать работу со 100% гаранией
ої конференції" (9-10 березня 1981 р., м. Запоріжжя; К., 1983).

Як бачимо, кількість таких конференцій досить велика й представлена на них інформація знайшла своє відображення у численних збірниках. До цієї групи належить також низка тематичних збірників, що містять матеріали щодо досліджень. Збірники такого типу поєднують публікації дослідників за певним тематичним критерієм, іс - торико-хронологічною періодизацією, географічним чи типологічним принципом. Сюди можна віднести: "Матеріали 34 наукової шевченківської конференції (24-26 квітня 2001 р.) у 2-х книгах" (Черкаси, 2001-2003 рр.), "Збірник праць наукових Шевченківських конференцій (1959-2002)" за ред.В.Т. Поліщука, "Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції" (Черкаси, 22-24 квітня 2009 р.), "Збірник праць Міжнародної 38-ї наукової шевченківської конференції" (20-21 квітня 2011 р.) тощо.

Наступну групу джерел складають праці енциклопедичного та довідкового характеру.

Серед праць енциклопедичного характеру них вагоме значення для розробки теми дослідження належить "Шевченківській енциклопедії" НАН України в 6-ти томах, де викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві" [15].

Таким чином, розглянуто та систематизовано джерела, що безпосередньо чи опосередковано пов’язані з обраною темою.

Історіографія проблеми представлена поодинокими історіографічними розвідками, вступними чи окремими історіографічними розділами монографій, історіографічними оглядами у наукових статтях науковців. Комплексне осмислення наукового доробку дозволило з’ясувати ступінь розробки проблеми, характер представ - леності у ньому ключових її аспектів.

Загалом, наявна джерельна база має досить широкий спектр тематичного наповнення й демонструє направленість та результативність вивчення життя і творчості Т. Шевченка, пов’язаних з Переяславом. Тому її всебічний аналіз дозволяє реалізувати поставлену мету та відповідні завдання, а також повною мірою розглянути різні аспекти теми дослідження.

Список літератури

  Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя / В. Смілянська. - Київ: Дніпро, 1991. - 702 с.

  Кирилюк Є.П. Т.Г. Шевченко. Біографія / Є.П. Кирилюк, Є.С. Шабліовський, В. Є. Шубравський. - Київ: Наук. думка, 1964. - 635 с.: іл.

  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - Київ: Обереги, 2004. - 480 с.

  Дзюба І.М. Застукали сердешну волю. (Шевченків "Кавказ" на тлі непроминального минулого): До 150-річчя написання "Кавказу" / І.М. Дзюба. - Київ: Дніпро, 1995. - 62 с.

  Жур П.В. Дума про Огонь. З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / П.В. Жур. - Київ: Дніпро, 1985. - 434 с.

  Жур П.В. Третя зустріч. Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / П.В. Жур. - Київ: Дніпро, 1970. - 307 с.

  Жур П.В. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка / П.В. Жур; вст. ст.М. М. Павлю - ка. - Київ: Дніпро, 2003. - 520 с.

  Мельниченко В. Тарас Шевченко: "Друзі мої єдині" (десять постатей у поетовому житті) / В. Мельниченко. - Москва, 2013. - 708 с.

  Сікорський М.І. На землі Переяславській / М.І. Сікорський, Д.Т. Швидкий - Київ: Наукова думка, 1983. - 256 с.

  Журба О.І. Київська археографічна комісія 1843-1921. Нарис історії і діяльності / О.І. Журба. - Київ: Наукова думка, 1993. - 248 с.

  Махінчук М. Переяславський скарб Михайла Сікорського / М. Махінчук. - Київ, 2005. - 302 с.

  Дарда В. Переяславські дзвони: іст. роман / В. Дарда. - Київ: Рад. письменник, 1990 - 415 с.

  Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип.35. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - 280 с.

  Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав": Збірник наук. статей. - 2015. - Вип.8 (10). - 264 с.

  Шевченківська енциклопедія: в 6 т. - НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; редкол.: М. Жулинський (гол.) [та ін.]. - Київ, 2012. - 1120 с.

Размещено на

Похожие работы

<< < 1 2 3